4348. Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob, Stran 12159.


Na podlagi 38. člena in tretjega odstavka 43. člena zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi divjadi in lovnih dob

1. člen

(vsebina uredbe)

Ta uredba določa vrste prostoživečih sesalcev in ptic, ki so divjad, njihove lovne dobe ter vrste divjadi, ki se lahko lovijo s pastmi, v skladu s 7. členom ter prilogo II Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto-živečih ptic (UL L št. 103 z dne 25. 4. 1979, str. 1-18) z vsemi spremembami in 14. členom ter prilogo V Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7-50) z vsemi spremembami.

2. člen

(pomen izrazov)

V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

– dvigalka je past, pri kateri divjad nastavljeno vabo dvigne oziroma potegne, pri čemer past divjad takoj usmrti;

– drevesni pah je selektivna past iz lesenih drogov in obtežbe, pripravljena na drevesih in namenjena za lov kune belice in zlatice;

– srnjak (srna), jelen (navadni jelen in damjak), oven (muflon), kozel (gams in kozorog), merjasec (divji prašič) so samci navedenih vrst v tretjem življenjskem letu in starejši;

– srna (srna), košuta (navadni jelen in damjak), ovca (muflon), koza (gams in kozorog), svinja (divji prašič) so samice navedenih vrst v tretjem življenjskem letu in starejše;

– mladič (srna), tele (navadni jelen in damjak), jagnje (muflon), kozlič (gams in kozorog), ozimec (divji prašič) so mladiči obeh spolov navedenih vrst v prvem življenjskem letu;

– lanščak in mladica (srna), lanščak in junica (navadni jelen in damjak), enoletni (muflon, gams in kozorog), lanščak-inja, (divji prašič) so osebki obeh spolov navedenih vrst v drugem življenjskem letu.

3. člen

(vrste divjadi)

Divjad so po tej uredbi naslednje vrste prostoživečih sesalcev in ptic:

1. razred: sesalci (Mammalia):

a) družina: jeleni (Cervidae):

– navadni jelen (Cervus elaphus L.),

– damjak (Dama dama L.),

– srna (Capreolus capreolus L.);

b) družina: votlorogi (Bovidae):

– gams (Rupicapra rupicapra L.),

– alpski kozorog (Capra hircus ibex L.),

– muflon (Ovis ammon (aries) musimon Schraber.);

c) družina: svinje (Suidae):

– divji prašič (Sus scrofa L.);

d) družina: zajci (Leporidae):

– poljski zajec (Lepus europaeus Pallas);

e) družina: veverice (Sciuridae):

– alpski svizec (Marmota marmota L.);

f) družina: polhi (Muscardinidae):

– navadni polh (Glis glis L.);

g) družina: nutrije (Myocastoridae):

– nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus Molina);

h) družina: voluharice (Microtidae):

– pižmovka (Ondatra zibethica L.);

i) družina: psi (Canidae):

– lisica (Vulpes vulpes L.),

– rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides Gray.);

j) družina: kune (Mustelidae):

– kuna zlatica (Martes martes L.),

– kuna belica (Martes foina Erxleben.),

– jazbec (Meles meles L.);

 

2. razred: ptiči (Aves):

a) poddružina: fazani ali prave kure (Phasianinae):

– poljska jerebica (Perdix perdix L.) – gojena,

– fazan (Phasianus colhicus L.);

b) družina: plovci (Anatidae):

– raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.);

c) družina: vrani (Corvidae):

– šoja (Garrulus glandarius L.),

– sraka (Pica pica L.),

– siva vrana (Corvus corone cornix L.).

4. člen

(lovne dobe)

Divjad je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:

1. srna:

– srnjak, lanščak: od 1. maja do 31. oktobra,

– srna, mladiči obeh spolov: od 1. septembra so 31. decembra,

– mladica: od 1. maja do 31. decembra;

2. navadni jelen:

– jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,

– košuta, teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. decembra,

– junica, lanščak: od 1. julija do 31. decembra;

3. damjak:

– damjak: od 16. avgusta do 31. decembra,

– košuta in teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. decembra,

– junica, lanščak: od 1. julija do 31. decembra;

4. muflon:

– oven, lanščaki obeh spolov in jagneta obeh spolov: od 1. avgusta do 28. februarja,

– ovca: od 1. avgusta do 31. decembra;

5. gams:

– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: od 1. avgusta do 31. decembra;

6. kozorog

– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: od 1. avgusta do 31. decembra;

7. divji prašič

– merjasec: od 1. aprila do 31. januarja,

– svinja: od 1. julija do 31. januarja,

– ozimci in lanščaki obeh spolov: od 1. januarja do 31. decembra;

8. poljski zajec: od 1. oktobra do 15. decembra;

9. kuna belica, kuna zlatica: od 1. novembra do 28. februarja;

10. jazbec: od 1. avgusta do 31. decembra;

11. lisica: od 1. julija do 15. marca;

12. rakunasti pes: od 1. avgusta do 31. marca;

13. navadni polh: od 1. oktobra do 30. novembra;

14. alpski svizec: od 1. septembra do 30. oktobra;

15. pižmovka: od 1. avgusta do 31. marca;

16. nutrija: od 1. januarja do 31. decembra;

17. fazan: od 1. septembra do 15. januarja;

18. poljska jerebica (gojena): od 1. septembra do 15. novembra;

19. raca-mlakarica: od 1. septembra do 15. januarja;

20. šoja: od 20. avgusta do 28. februarja;

21. sraka: od 1. avgusta do 28. februarja;

22. siva vrana: od 10. avgusta do 28. februarja.

5. člen

(uporaba pasti)

(1) Dovoljena je uporaba naslednjih pasti:

– dvigalka,

– lovka in

– drevesni pah.

(2) Z dvigalko se lahko lovi lisico, kuno zlatico in kuno belico, pižmovko, nutrijo in polha.

(3) Z drevesnim pahom se lahko lovi kuno belico in kuno zlatico.

(4) Z lovko se lahko lovi vsa divjad, vendar samo za raziskovalne namene ali odlov živih živali za namen preselitve.

6. člen

(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-13/2004-1

Ljubljana, dne 9. septembra 2004.

EVA 2004-2311-0328

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik