440/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o kŕmnych zmesiach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na kŕmne zmesi vrátane diétnych kŕmnych zmesí a na vývoz a dovoz kŕmnych zmesí, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) kŕmne suroviny,

b) nežiaduce látky a produkty vo výžive zvierat,

c) stanovenie najvyšších prípustných obsahov zvyškov pesticídov,

d) organizáciu obchodu s poľnohospodárskymi produktmi,

e) určité bielkovinové produkty používané vo výžive zvierat,

f) prípravu určitých vopred balených výrobkov ohľadne objemu.

§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) krmivom látky alebo produkty živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a produkty získané ich priemyselným spracovaním a organické látky alebo anorganické látky vrátane vody používané jednotlivo alebo v zmesi, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, určené na perorálne kŕmenie zvierat,

b) kŕmnou zmesou zmes kŕmnych surovín bez ohľadu na to, či obsahuje alebo neobsahuje doplnkové látky, určená na perorálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo,

c) dennou kŕmnou dávkou priemerné celkové množstvo krmív v prepočte na 12 %-nú vlhkosť, ktoré zviera určitého druhu, vekovej kategórie, úžitkovosti a intenzity produkcie alebo inej aktivity potrebuje denne prijať na krytie požiadaviek na živiny,

d) kompletným krmivom zmes krmív, ktorá je svojím zložením vhodná na dennú kŕmnu dávku,

e) doplnkovým krmivom zmes krmív s vysokým obsahom určitých látok, ktorá je svojím zložením vhodná na dennú kŕmnu dávku len v kombinácii s inými krmivami,

f) minerálnym krmivom doplnkové krmivo, ktoré pozostáva najmä z minerálnych látok s obsahom popola najmenej 40 %,

g) vitamíno-minerálnym krmivom minerálne krmivo, ktoré obsahuje aj vitamíny,

h) melasovaným krmivom doplnkové krmivo, ktoré obsahuje melasu, pričom obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza tvorí najmenej 14 %,

i) produkčnou kŕmnou zmesou kŕmna zmes pre dojnice, ktorá sa skrmuje nad základnú kŕmnu dávku, obsahom živín zodpovedá zloženiu mlieka a má zlučovací pomer (PDIN:NEL) 16 5 %,

j) tukovou zmesou zmes živočíšnych tukov, rastlinných olejov alebo mastných kyselín, ktorá sa pridáva do kŕmnych zmesí alebo do kŕmnych dávok na vybilancovanie potreby mastných kyselín a energie, s pridaním alebo bez pridania antioxidantov, emulgátorov a iných stabilizujúcich látok,

k) diétnou kŕmnou zmesou kŕmna zmes, ktorá je určená na špeciálny účel výživy pri výskyte dočasných alebo trvalých porúch trávenia alebo pri dočasných alebo trvalých poruchách látkovej premeny a ktorá svojím zložením alebo spôsobom výroby je jasne odlíšiteľná od ostatných kŕmnych zmesí vrátane medikovaných kŕmnych zmesí, 2)

l) náhradkou mlieka kŕmna zmes, ktorá sa skrmuje v suchom stave alebo po rozpustení vo vode formou nápoja a je určená pre mláďatá cicavcov ako doplnok alebo ako náhrada materského mlieka alebo na kŕmenie teliat vo výkrme,

m) mliečnou kŕmnou zmesou náhradka mlieka obsahujúca sušené odstredené mlieko v množstve najmenej 40 %,

n) kŕmnou surovinou rôzne rastlinné produkty a živočíšne produkty v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a výrobky získané ich priemyselným spracovaním, a anorganické a organické látky obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat priamo alebo po spracovaní na kŕmne zmesi alebo ako nosiče premixov,

o) doplnkovou látkou látky, mikroorganizmy alebo prípravky, odlišné od kŕmnych surovín a premixov, ktoré sa zámerne pridávajú do krmiva alebo do vody, aby plnili jednu alebo viac funkcií ustanovených v osobitnom predpise, 3)

p) premixom zmes doplnkových látok alebo zmes jednej alebo viacerých doplnkových látok s kŕmnymi surovinami alebo vodou, používanými ako nosiče, ktorá nie je určená na priame kŕmenie zvierat,

q) základnou úpravou kŕmnej zmesi príprava, opracovanie, spracovanie, dávkovanie a miešanie krmív,

r) konečnou úpravou kŕmnej zmesi úprava kŕmnej zmesi napríklad tvarovaním, chladením, konzerváciou, sterilizáciou, vážením, plnením, balením alebo skladovaním,

s) tvarovaným krmivom alebo granulovaným krmivom krmivo upravené napríklad lisovaním alebo pretláčaním na granule, spravidla tvaru valca, s priemerom od 1 mm do 16 mm alebo na brikety s priemerom väčším ako 16 mm,

t) drveným krmivom krmivo získané drvením granulovaného krmiva na krmivo o veľkosti a tvare častíc, ktoré lepšie zodpovedajú požiadavkám na kŕmenie zvierat,

u) zvieraťom zviera patriace k druhom bežne kŕmeným a chovaným alebo konzumovaným ľuďmi,

v) spoločenským zvieraťom zviera neurčené na ľudský konzum, ktoré je chované a kŕmené človekom najmä v jeho domácnosti, okrem kožušinových zvierat,

w) dobou použiteľnosti najdlhšie obdobie od dátumu výroby, počas ktorého si krmivo skladované za vhodných podmienok zachová svoje špecifické vlastnosti,

x) uvádzaním na trh skladovanie, prechovávanie alebo dovoz akéhokoľvek produktu určeného na výživu zvierat na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo akékoľvek iné formy prevodu zdarma alebo za poplatok a predaj, distribúcia a samotná preprava.

§ 3
Požiadavky na výrobne kŕmnych zmesí
(1) Výrobňu kŕmnych zmesí tvorí v rámci krmivárskeho podniku4) súbor stavebných objektov, ktoré musia byť vybavené strojnotechnologickým zariadením určeným na spracúvanie kŕmnych surovín a komponentov na účely ich homogénneho zamiešania v pomere najmenej 1 : 10 000 a ich ďalšej úpravy na kŕmne zmesi podľa písomného, vopred vypracovaného technologického postupu.

(2) Výrobne kŕmnych zmesí s premixami musia byť vybavené takým technologickým zariadením, ktoré je vhodné na

a) prípravu kŕmnych zmesí,

b) oddeľovanie cudzích telies z kŕmnych zmesí,

c) dávkovanie doplnkových látok alebo premixov doplnkových látok do kŕmnych zmesí v predpísanom množstve.

(3) Strojnotechnologické zariadenie na manipuláciu s kŕmnymi zmesami musí zabezpečovať, aby nedochádzalo k zmiešaniu ani k zámene týchto zmesí a zachovať ich identitu.

(4) Strojnotechnologické zariadenie musí zabrániť kontaminácii nasledujúcej výrobnej šarže kŕmnej zmesi doplnkovými látkami alebo zakázanými kŕmnymi surovinami.

(5) Kŕmne zmesi možno vyrábať len vo výrobniach kŕmnych zmesí krmivárskych podnikov registrovaných alebo schválených podľa osobitného predpisu.5)

§ 4
Technologický postup výroby kŕmnych zmesí
(1) Technologický postup výroby kŕmnych zmesí je záväzný, písomne vypracovaný postup na vykonávanie pracovných operácií, počnúc príjmom kŕmnych surovín, doplnkových látok a premixov až po vyrobenie kŕmnych zmesí a ich uvádzanie na trh.

(2) Technologický postup výroby kŕmnych zmesí obsahuje tieto výrobné operácie:

a) kvalitatívny a kvantitatívny príjem kŕmnych surovín, doplnkových látok a premixov a ich správne uskladnenie,

b) spracovanie kŕmnych surovín a ich prepravu do zásobníkov,

c) spôsob a postup dávkovania kŕmnych surovín, doplnkových látok a premixov,

d) spôsob a čas homogénneho zamiešania kŕmnych zmesí,

e) postup pri základnej a konečnej úprave kŕmnych zmesí.

(3) Na skladovanie a evidenciu kŕmnych surovín, doplnkových látok a premixov, ktoré sa používajú na výrobu kŕmnych zmesí, sa vzťahujú osobitné predpisy.6)

(4) Výrobca kŕmnej zmesi môže požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len "kontrolný ústav")7) o preskúmanie použiteľnosti kŕmnych surovín, doplnkových látok a premixov, ktoré svojou kvalitou nezodpovedajú požiadavkám na výrobu kŕmnych zmesí vrátane kŕmnych surovín, doplnkových látok alebo premixov po uplynutí doby použiteľnosti, za úhradu nákladov.

§ 5
Balenie a preprava kŕmnych zmesí
(1) Na balenie kŕmnych zmesí možno používať len také obaly, obalové materiály a baliace zariadenia, ktoré zabraňujú znečisteniu, kontaminácii, naberaniu cudzích pachov a znehodnoteniu kŕmnych zmesí a ktoré neovplyvňujú ich kvalitu a všeobecnú použiteľnosť.

(2) Kŕmne zmesi možno uvádzať na trh len v uzatvorenom obale alebo v uzatvorenom kontajneri zabezpečenom uzáverom, ktorý sa otvorením obalu alebo kontajneru znehodnotí tak, že ho nemožno opakovane použiť.

(3) Na trh možno uvádzať kŕmne zmesi vo voľne loženom stave alebo v obale nezabezpečenom uzáverom alebo v kontajneri nezabezpečenom uzáverom, len ak

a) sa dodávajú od jedného výrobcu kŕmnej zmesi druhému výrobcovi kŕmnej zmesi,

b) sa dodávajú od výrobcu kŕmnej zmesi do baliarne,

c) ide o zmesi zložené z celých zŕn alebo celých plodov,

d) sú tvarované vo forme bloku alebo lízu alebo

e) ich hmotnosť nepresahuje 50 kg, sú určené konečnému odberateľovi a dodávajú sa z obalu alebo z kontajnera, ktorý bol zabezpečený uzáverom podľa odSEKu 2.

(4) Na trh možno uvádzať kŕmne zmesi vo voľne loženom stave alebo v kontajneri nezabezpečenom uzáverom, len ak

a) sa dodávajú od výrobcu kŕmnej zmesi chovateľovi zvierat,

b) ide o melasované krmivo zložené najviac z troch komponentov alebo

c) sú granulované.

(5) Preprava kŕmnych zmesí sa vykonáva na tento účel určenými a prispôsobenými dopravnými zariadeniami a dopravnými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená ich kvalita a bezpečnosť kŕmnych zmesí.

(6) Dopravné prostriedky, v ktorých sa vykonáva preprava kŕmnych zmesí, musia byť vyčistené po každej preprave tak, aby zvyšky krmiva alebo iného prepravovaného tovaru nekontaminovali krmivo pri následnej preprave.

§ 6
Označovanie kŕmnych zmesí
(1) Uvádzať na trh a používať na kŕmenie možno len kŕmne zmesi, ktoré majú na mieste vyhradenom na označovanie na obale, etikete alebo náveske, a ak ide o voľne ložené kŕmne zmesi, v sprievodnom doklade viditeľne, čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku uvedené tieto údaje:

a) názov kŕmnej zmesi, slovami "kompletná kŕmna zmes", "doplnková kŕmna zmes", "minerálna zmes", "vitamíno-minerálna zmes", "melasovaná kŕmna zmes", "kompletná náhradka mlieka", "doplnková náhradka mlieka", "diétna kŕmna zmes" podľa určenia a charakteru kŕmnej zmesi; ak ide o kŕmnu zmes, ktorá spĺňa podmienky prílohy č. 2, pripájajú sa aj slová "norm-typ",

b) druh a kategória zvierat, ktorým je kŕmna zmes určená,

c) návod na použitie s vyznačením účelu použitia kŕmnej zmesi,

d) zloženie kŕmnej zmesi podľa § 8,

e) obsah vlhkosti a obsah popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, ak ich množstvo presahuje najvyššie množstvá ustanovené v prílohe č. 1 časti A,

f) deklarované ukazovatele výživnej hodnoty kŕmnej zmesi podľa prílohy č. 4,

g) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za údaje na označení,

h) čistá hmotnosť, ak ide o pevné produkty, a čistá hmotnosť alebo čistý objem, ak ide o tekuté produkty,

i) doba použiteľnosti podľa § 7 ods. 10,

j) číslo výrobnej šarže,

k) schvaľovacie číslo alebo registračné číslo krmivárskeho podniku výrobcu, 8)

l) deklarované množstvo doplnkových látok podľa § 9,

m) ochranná doba a najvyšší vek zvieraťa, ak kŕmna zmes obsahuje doplnkovú látku, pre ktorú je ustanovená ochranná doba alebo najvyšší vek zvieraťa podľa § 11,

n) údaje o určitých kŕmnych surovinách podľa osobitného predpisu, 9)

o) slová "Zákaz skrmovania prežúvavcom", ak kŕmna zmes obsahuje kŕmnu surovinu živočíšneho pôvodu, ktorá nesmie byť skrmovaná prežúvavcom;10) ak je táto kŕmna surovina zakázaná na skrmovanie aj iným zvieratám, veta sa upraví vymenovaním všetkých zakázaných druhov a kategórií zvierat,

p) informácie podľa osobitných predpisov, 11)

q) slová "Presné percentuálne hmotnosti kŕmnych surovín použitých v kŕmnej zmesi je možné vyžiadať od ....", ktoré sa dopĺňajú menom, priezviskom a adresou alebo obchodným menom a sídlom, telefónnym číslom a adresou elektronickej pošty osoby zodpovednej za údaje na označení kŕmnych zmesí okrem kŕmnych zmesí určených pre spoločenské zvieratá, ak o to odberateľ kŕmnej zmesi požiada.

(2) Okrem údajov uvedených v odSEKu 1 možno na mieste vyhradenom na označovanie na obale, etikete, náveske, a ak ide o voľne ložené kŕmne zmesi, v sprievodnom doklade uviesť len

a) identifikačnú značku alebo obchodnú značku osoby zodpovednej za údaje na označení,

b) pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe obchodné meno a sídlo, ak nie je osobou zodpovednou za údaje na označení,

c) krajinu výroby alebo produkcie,

d) cenu kŕmnej zmesi,

e) charakteristiku kŕmnej zmesi,

f) obchodný názov kŕmnej zmesi,

g) deklarované ukazovatele kvality kŕmnych zmesí odporúčaných podľa prílohy č. 2,

h) fyzikálny stav kŕmnej zmesi alebo špecifický technologický proces, ktorým bola kŕmna zmes spracovaná,

i) obsah vlhkosti a obsah popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, ak ich množstvo nepresahuje najvyššie množstvá ustanovené v prílohe č. 1 časti A,

j) ukazovatele výživnej hodnoty kŕmnej zmesi podľa prílohy č. 4 stĺpcov 1 až 3, ktoré nie sú povinne deklarované podľa odSEKu 1 písm. f),

k) dátum výroby podľa § 7 ods. 11.

(3) Zodpovednou osobou za údaje v označení kŕmnej zmesi podľa odSEKov 1 a 2 je výrobca, prevádzkovateľ baliarne, dovozca, predajca alebo distribútor so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len "členský štát") , ktorého identifikačné údaje podľa odSEKu 1 písm. g) sú uvedené v označení.

(4) Kŕmna zmes určená na vývoz alebo ktorá sa uvádza na trh v členských štátoch sa označuje aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov alebo národných jazykov členských štátov alebo prijímajúcej krajiny.

(5) Ak je označovanie podľa odSEKov 1 a 2 na obale, na etikete, na náveske alebo v sprievodnom doklade napísané okrem štátneho jazyka aj v iných jazykoch členských štátov, informácie vo všetkých jazykoch musia byť zhodné.

§ 7
(1) Kŕmnu zmes uvedenú na trh na území Slovenskej republiky možno v záujme jednoznačného určenia druhu a kategórie zvierat, na kŕmenie ktorých je kŕmna zmes určená, označiť identifikačnou značkou podľa prílohy č. 1 časti B.

(2) Ak ide o kŕmnu zmes zloženú najviac z troch kŕmnych surovín, údaje podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) nie sú povinné, ak názvy použitých kŕmnych surovín budú zreteľne vyznačené.

(3) Ak ide o kŕmnu zmes zloženú z celých zŕn alebo semien, označenie údajov podľa § 6 ods. 1 písm. e) a f) nie je povinné.

(4) Ak ide o kŕmnu zmes pre spoločenské zvieratá okrem psov a mačiek, v názve nie je povinné vyznačiť, či ide o kompletnú alebo doplnkovú kŕmnu zmes. Z hľadiska označenia a deklarácie sa takáto kŕmna zmes považuje za kompletné krmivo.

(5) Dobu použiteľnosti, čistú hmotnosť, číslo výrobnej šarže, schvaľovacie číslo alebo registračné číslo možno vyznačiť na obale na inom mieste, oddelene od ostatných údajov podľa § 6 ods. 1 a 2. V takomto prípade musí byť na mieste vyhradenom na označovanie informácia, kde sa uvedené údaje nachádzajú.

(6) Ak ide o kŕmnu zmes pre spoločenské zvieratá, názov "kŕmna zmes", "kompletná kŕmna zmes" alebo "doplnková kŕmna zmes" možno nahradiť názvom "krmivo", "kompletné krmivo" alebo "doplnkové krmivo".

(7) Ak ide o kŕmnu zmes pre spoločenské zvieratá s prevažným podielom celých zŕn alebo semien, názov "kŕmna zmes" možno nahradiť názvom "zob".

(8) Ak ide o kŕmne zmesi vyrobené podľa prílohy č. 2, musia byť deklarované aj ukazovatele kvality predpísané podľa prílohy č. 2 stĺpca 1.

(9) V označení zloženia kŕmnych zmesí určených pre spoločenské zvieratá, alebo ak ide o diétne kŕmne zmesi, možno osobitne deklarovať prítomnosť alebo nízky obsah jednej alebo viacerých kŕmnych surovín, ktoré majú podstatný vplyv na charakter týchto kŕmnych zmesí. V týchto prípadoch sa musí uviesť najnižší alebo najvyšší obsah predmetnej kŕmnej suroviny v percentách kŕmnej zmesi buď vedľa názvu kŕmnej suroviny v zozname kŕmnych surovín, alebo vymenovaním kŕmnych surovín a ich percentuálnych množstiev pri zodpovedajúcich kategóriách kŕmnych surovín.

(10) Doba použiteľnosti kŕmnej zmesi sa vyznačuje uvedením slov "spotrebovať do ....." s doplnením dátumu (deň, mesiac a rok), ak ide o krmivá z mikrobiologickej stránky ľahko podliehajúce skaze, alebo "odporúčaná spotreba do....." s doplnením dátumu (mesiac a rok), ak ide o ostatné krmivá. Ak sa na kŕmnu zmes vzťahujú rôzne doby použiteľnosti, na označení sa uvedie len najkratšia. Ak sa dátum nachádza na inom mieste, uvedie sa označenie tohto miesta.

(11) Dátum výroby sa vyznačuje uvedením slov "vyrobené ...... pred dátumom uplynutia doby použiteľnosti" s doplnením obdobia (dni, mesiace alebo roky). Ak sa tento dátum nachádza na inom mieste, uvedie sa označenie tohto miesta.

(12) Osoba zodpovedná za údaje na označení môže poskytnúť odberateľovi kŕmnych zmesí aj iné informácie, ak

a) neodkazujú na prítomnosť alebo obsah takých analytických ukazovateľov, ktoré nie sú uvedené v § 6 ods. 1 a 2, alebo ak ide o diétne kŕmne zmesi uvedené v § 14,

b) nezavádzajú odberateľa kŕmnych zmesí,

c) necharakterizujú krmivo takými vlastnosťami, ktoré v skutočnosti nemá,

d) neoznačia za mimoriadnu takú vlastnosť krmiva, ktorú každé bežné krmivo má,

e) neodporúčajú krmivo na predchádzanie, ošetrenie alebo liečenie nejakej choroby,

f) sú objektívne, kvantifikovateľné a dokázateľné.

(13) Údaje podľa odSEKu 12 musia byť uvedené oddelene od údajov podľa § 6 ods. 1 a 2.

(14) Energia uvedená v označení kŕmnej zmesi sa vypočítava spôsobom uvedeným v prílohe č. 5 na presnosť jednej desatiny MJ.

(15) Energia, ktorej spôsob výpočtu nie je uvedený v prílohe č. 5, sa vypočítava podľa postupov vypracovaných uznávanými domácimi alebo zahraničnými inštitúciami.

(16) Ak sa v označení kŕmnej zmesi uvedie údaj alebo iné informácie, ktoré nie sú povinné z hľadiska hodnotenia kvality kŕmnej zmesi, takýto údaj alebo iné informácie sú záväzné.

(17) Všetky údaje na označení vrátane informácií s reklamným zámerom musia byť preukázateľné.

§ 8
Označovanie zloženia kŕmnych zmesí
(1) Zloženie kŕmnych zmesí určených pre zvieratá okrem spoločenských zvierat sa označuje uvedením názvov kŕmnych surovín a ich percentuálnych podielov v receptúre kŕmnej zmesi v klesajúcom poradí.

(2) Zloženie kŕmnych zmesí určených pre spoločenské zvieratá možno označiť uvedením

a) názvov kŕmnych surovín a ich percentuálnych podielov v receptúre kŕmnej zmesi zoradených v klesajúcom poradí alebo

b) názvov kŕmnych surovín zoradených podľa ich klesajúceho podielu v receptúre kŕmnej zmesi.

(3) Kŕmna surovina zapracovaná do kŕmnej zmesi sa označuje názvom uvedeným v zozname všeobecne používaných kŕmnych surovín12) alebo v zozname určitých bielkovinových kŕmnych surovín9) a spĺňa požiadavky na uvádzanie kŕmnych surovín na trh podľa osobitného predpisu.13)

(4) Ak ide o kŕmne zmesi pre spoločenské zvieratá, názov kŕmnej suroviny možno nahradiť názvom kategórie, do ktorej kŕmna surovina patrí. Kategórie kŕmnych surovín sa označujú názvom uvedeným v prílohe č. 6 a zoraďujú sa podľa ich klesajúceho podielu v receptúre kŕmnej zmesi.

(5) Ak sa zloženie kŕmnej zmesi označuje kategóriami podľa odSEKu 4, pričom kŕmna zmes obsahuje kŕmnu surovinu, ktorú nie je možné zaradiť do žiadnej kategórie, takáto kŕmna surovina sa uvedie svojím názvom v mieste, ktoré jej prislúcha podľa jej podielu v receptúre kŕmnej zmesi. V iných prípadoch je súčasné označenie kŕmnych surovín v kŕmnych zmesiach názvami kŕmnych surovín a názvami kategórií neprípustné.

(6) Ak sa vyžaduje uviesť zloženie kŕmnych zmesí podľa odSEKu 1, musia byť vyznačené všetky kŕmne suroviny. Ak kŕmna zmes obsahuje aj premix, zoznam kŕmnych surovín sa dopĺňa presným podielom použitého premixu.

§ 9
Označovanie kŕmnych zmesí
s obsahom doplnkových látok
(1) Kŕmne zmesi s obsahom doplnkových látok možno uvádzať na trh, len ak sú na obale, etikete, náveske alebo v sprievodnom doklade voľne loženej kŕmnej zmesi viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvedené tieto údaje:

a) ak ide o kokcidiostatiká a iné liečivé látky a rastové stimulátory,

1. názov doplnkovej látky,

2. obsah účinnej látky,

3. doba použiteľnosti od dátumu výroby alebo dátum exspirácie,

4. schvaľovacie číslo14) krmivárskeho podniku,

5. osobitné údaje uvedené v povolení doplnkovej látky,

b) ak ide o antioxidanty,

1. na kŕmnych zmesiach pre spoločenské zvieratá slová "s antioxidantom" s pripojením špecifického názvu doplnkovej látky,

2. na kŕmnych zmesiach pre iné ako spoločenské zvieratá špecifický názov doplnkovej látky,

c) ak ide o farbivá a pigmenty, ktoré sa používajú na sfarbenie kŕmnych zmesí alebo živočíšnych produktov,

1. na kŕmnych zmesiach pre spoločenské zvieratá slovo "farbivo" alebo slová "zafarbené s" s pripojením názvu doplnkovej látky,

2. na kŕmnych zmesiach pre iné ako spoločenské zvieratá názov doplnkovej látky,

d) ak ide o vitamín E,

1. názov doplnkovej látky,

2. obsah alfa-tokoferolu,

3. doba použiteľnosti od dátumu výroby alebo dátum exspirácie,

e) ak ide o vitamín A a D,

1. názov doplnkovej látky,

2. obsah účinnej látky,

3. doba použiteľnosti od dátumu výroby alebo dátum exspirácie,

f) ak ide o meď (Cu),

1. názov doplnkovej látky,

2. obsah účinnej látky,

g) ak ide o konzervačné látky,

1. na kŕmnych zmesiach pre spoločenské zvieratá slová "konzervačná látka" alebo "konzervované s" s pripojením názvu doplnkovej látky,

2. na kŕmnych zmesiach pre iné ako spoločenské zvieratá názov doplnkovej látky,

h) ak ide o enzýmy,

1. názov účinnej látky v súlade s enzymatickou aktivitou podľa povolenia,

2. identifikačné číslo podľa Medzinárodnej únie biochémie (IUB),

3. jednotky aktivity v 1 kg alebo v 1 l kŕmnej zmesi,

4. registračné číslo ES doplnkovej látky,

5. doba použiteľnosti od dátumu výroby alebo dátum exspirácie,

6. osobitné údaje vyplývajúce z výrobného procesu uvedené v povolení doplnkovej látky,

i) ak ide o mikroorganizmy,

1. názov kmeňa podľa povolenia,

2. identifikačné číslo podľa medzinárodne uznanej zbierky (katalógové číslo),

3. počet kolóniutvoriacich živých zárodkov v 1 kg kŕmnej zmesi,

4. registračné číslo ES doplnkovej látky podľa povolenia,

5. doba použiteľnosti od dátumu výroby alebo dátum exspirácie,

6. osobitné údaje uvedené v povolení doplnkovej látky,

7. významné charakteritiky vyplývajúce z výrobného procesu, ak je to vhodné.

(2) Mikroprvky okrem medi (Cu) a vitamíny okrem vitamínov A, D a E možno uviesť v označení, ak je ich množstvo v kŕmnej zmesi zistiteľné schválenými analytickými metódami, alebo ak také nie sú, inými vedeckými analytickými metódami takto:

a) ak ide o mikroprvky, okrem medi (Cu)

1. názov doplnkovej látky,

2. obsah účinnej látky,

b) ak ide o vitamíny, okrem vitamínov A, D a E

1. názov doplnkovej látky,

2. obsah účinnej látky,

3. doba použiteľnosti od dátumu výroby alebo dátum exspirácie.

(3) Údaje podľa odSEKu 1 sa dopĺňajú ďalšími údajmi, ktoré spresňujú správne používanie kŕmnej zmesi s obsahom doplnkových látok, ak takéto údaje boli predmetom registrácie doplnkových látok.

(4) Údaje o obsahu účinných látok sa vzťahujú na celkový obsah doplnkových látok v kŕmnych zmesiach.

(5) Okrem názvu doplnkovej látky možno v označení uviesť registračné číslo ES podľa povolenia doplnkovej látky a obchodný názov doplnkovej látky, ak sa tieto údaje neuvádzajú povinne.

(6) V kŕmnych zmesiach s viacerými doplnkovými látkami s rôznou dobou použiteľnosti alebo s rôznou exspiračnou dobou sa doba použiteľnosti alebo dátum exspirácie určuje podľa doplnkovej látky s najkratšou dobou použiteľnosti alebo s najkratšou exspiračnou dobou.

§ 10
Označovanie kŕmnych zmesí
v malospotrebiteľskom balení
(1) Ak je kŕmna zmes určená pre chovateľa v malospotrebiteľskom balení, možno s údajmi na označovanie požadované v § 6 a 9 oboznámiť odberateľa formou vhodného oznámenia, napríklad letáku pri nákupe.

(2) Kŕmne zmesi určené pre spoločenské zvieratá, zabalené v množstve do 10 kg, v ktorých sú zapracované farbivá, konzervačné látky alebo antioxidanty, možno uvádzať na trh, ak sa na označenie doplnkových látok v týchto kŕmnych zmesiach uvedú tieto údaje:

a) slová "s ES farbivom",

b) slová "s ES konzervačnou látkou",

c) slová "s ES antioxidantom".

(3) Podmienkou označovania kŕmnych zmesí podľa odSEKu 2 je

a) označenie malospotrebiteľského balenia kódom, napríklad číslom výrobnej šarže, ktorý umožňuje identifikáciu kŕmnej zmesi,

b) poskytnutie informácie o názve použitej doplnkovej látky na požiadanie odberateľa.

§ 11
Označenie ochrannej doby
a najvyššieho veku zvierat
(1) Kŕmnu zmes obsahujúcu doplnkové látky, pri ktorých je v povolení uvedená ochranná doba, možno uvádzať na trh len s označením tejto doby.

(2) Ochranná doba je doba, ktorá musí uplynúť od ukončenia príjmu krmiva obsahujúceho doplnkovú látku do porážky zvieraťa alebo do začiatku produkcie živočíšnych produktov, ako sú mlieko, vajcia a podobne.

(3) Na označení kŕmnej zmesi, ktorá obsahuje viac doplnkových látok s rôznou ochrannou dobou, sa uvádza ochranná doba tej doplnkovej látky, ktorá je najdlhšia.

(4) Kŕmnu zmes obsahujúcu doplnkové látky, pri ktorých je v povolení uvedený najvyšší vek druhu a kategórie zvierat, možno uvádzať na trh len s označením tohto veku zvierat, po uplynutí ktorého nemožno kŕmnu zmes používať na kŕmenie týchto zvierat.

§ 12
Požiadavky na kvalitu a zloženie kŕmnych zmesí
(1) Uvádzať na trh a používať na kŕmenie možno len kŕmne zmesi, ktoré

a) zodpovedajú všeobecným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 časti A,

b) zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe č. 2, ak ide o kŕmne zmesi "norm-typ",

c) zodpovedajú požiadavkám uvedeným v § 14 a v prílohe č. 3, ak ide o diétne kŕmne zmesi,

d) zodpovedajú požiadavkám podľa osobitných predpisov, 15) ak obsahujú kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu,

e) spĺňajú požiadavky na najvyšší prípustný obsah nežiaducich látok a na iné ukazovatele bezpečnosti a použiteľnosti krmív, 16)

f) neobsahujú zakázané látky, 17)

g) boli vyrobené, spracované, upravované alebo balené v registrovaných alebo schválených krmivárskych podnikoch výrobcu, 8)

h) sú označené podľa § 6 až 11 a § 14.

(2) Na trh nemožno uvádzať kŕmne zmesi, ktoré sú

a) napodobneninami, falošne deklarované alebo sfalšované,

b) boli ožiarené ultrafialovými a ionizačnými lúčmi,

c) rizikové pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie,

d) nevhodné na predaj z kvalitatívneho hľadiska alebo

e) ponúkané alebo predávané spôsobom uvádzajúcim do omylu.

(3) Ukazovatele kvality kŕmnych zmesí uvedené v prílohe č. 2 stĺpci 1 a požiadavky na zloženie kŕmnych zmesí uvedené v prílohe č. 2 stĺpci 2 sú len odporúčané.

(4) Kŕmne zmesi označené slovami "norm-typ" svojím zložením a ukazovateľmi kvality musia spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 2.

(5) Ak je v prílohe č. 2 stĺpci 2 uvedených v jednom riadku niekoľko kŕmnych surovín, najvyššie prípustné množstvo sa vzťahuje tak na ich jednotlivý podiel v kŕmnej zmesi, ako aj na ich celkový podiel v kŕmnej zmesi.

(6) Ukazovatele výživnej hodnoty kŕmnych zmesí uvedených v prílohe č. 1 časti B okrem doplnkových látok patriacich medzi kokcidiostatiká a histomoniká, stimulátorov rastu a doplnkových látok, pri ktorých najnižší prípustný obsah v kompletnom krmive sa zhoduje s jej najvyšším prípustným obsahom v kompletnom krmive, možno deklarovať ako minimum alebo maximum.

§ 13
Používanie doplnkových látok
a premixov v kŕmnych zmesiach
(1) V kŕmnych zmesiach možno používať len doplnkové látky povolené osobitným predpisom18) a kategóriu zvierat v takom ich veku a v takom množstve, ako je ustanovené v právne záväznom akte o ich povolení.

(2) Do kŕmnych zmesí nesmú byť zapracované doplnkové látky, prípravky z nich alebo premixy doplnkových látok bez označenia podľa osobitného predpisu.19)

(3) Označovanie doplnkových látok patriacich medzi enzýmy alebo prípravky z nich a označovanie premixov s obsahom enzýmov okrem údajov podľa odSEKu 2 musí obsahovať aj tieto údaje:

a) pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe obchodné meno a sídlo, ak nie je zodpovedná za údaje uvedené v označení,

b) dátum exspirácie alebo dobu použiteľnosti od dátumu výroby,

c) slová "Používa sa len na výrobu krmív".

(4) Označovanie doplnkových látok patriacich medzi mikroorganizmy alebo prípravky z nich a označovanie premixov s obsahom mikroorganizmov okrem údajov podľa odSEKu 2 musí obsahovať aj tieto údaje:

a) pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe obchodné meno a sídlo, ak nie je zodpovedná za údaje uvedené v označení,

b) slová "Používa sa len na výrobu krmív",

c) osobitné významné charakteristiky vyplývajúce z výrobného procesu, ak je to vhodné.

(5) Ak označovanie doplnkových látok patriacich medzi enzýmy, mikroorganizmy alebo prípravky z nich alebo označovanie premixov s obsahom enzýmov alebo mikroorganizmov obsahujú okrem údajov podľa odSEKov 2 až 4 aj iné nepovinné informácie, musia byť uvedené na obale, kontajneri alebo v sprievodnom doklade oddelene od informácií podľa odSEKov 2 až 4.

(6) Doplnkové látky patriace medzi enzýmy, mikroorganizmy alebo prípravky z nich a premixy s obsahom enzýmov alebo mikroorganizmov možno používať len zapracovaním do kŕmnych zmesí.

(7) Obsah doplnkových látok sa uvádza v pôvodnej sušine v mg na 1 kg krmiva okrem

a) vitamínov A a D, ktoré sa uvádzajú v m. j. na 1 kg krmiva,

b) enzýmov, ktoré sa uvádzajú v jednotkách aktivity v 1 g alebo v 1 ml doplnkovej látky alebo premixu alebo v 1 kg kŕmnej zmesi,

c) mikroorganizmov, ktoré sa uvádzajú počtom kolóniutvoriacich živých zárodkov v 1 g doplnkovej látky alebo premixu alebo v 1 kg kŕmnej zmesi.

(8) Doplnkové látky a premixy doplnkových látok určené na výrobu kŕmnych zmesí sa z hľadiska dodržania tolerancie hodnotia podľa § 16.

§ 14
Požiadavky na diétne kŕmne zmesi
(1) Diétne kŕmne zmesi možno uvádzať na trh, len ak

a) spĺňajú požiadavky uvedené v § 12 ods. 1 a v prílohe č. 3,

b) sú označené názvom "diétna kŕmna zmes",

c) sú označené okrem údajov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 aj údajmi uvedenými v stĺpcoch 1 až 6 prílohy č. 3 a

d) účel výživy sa uvádza v zozname uvedenom v prílohe č. 3.

(2) Ak sú v prílohe č. 3 stĺpci 2 uvedené dve charakteristiky kŕmnej zmesi so spojkami "a/alebo", výrobca diétnej kŕmnej zmesi môže vyrábať kŕmnu zmes buď podľa prvej charakteristiky, alebo podľa druhej charakteristiky, alebo diétnu kŕmnu zmes s obidvomi charakteristikami. Ak diétna kŕmna zmes má obe charakteristiky, musia sa deklarovať ukazovatele uvedené v prílohe č. 3 stĺpci 4 pre obe charakteristiky.

(3) Na výrobu diétnych kŕmnych zmesí možno používať len také kŕmne suroviny a len v takom zložení, ktoré spĺňajú požiadavky na špeciálny účel výživy podľa prílohy č. 3 stĺpca 2. K výrobe diétnych kŕmnych zmesí možno používať len také doplnkové látky, ktoré sú povolené podľa osobitného predpisu.20)

(4) Na deklarovanie zloženia diétnej kŕmnej zmesi a na deklarovanie zdrojov živín podľa prílohy č. 3 stĺpca 4 sa používajú presné názvy podľa osobitného predpisu21) tak, aby charakterizovali diétnu kŕmnu zmes s prihliadnutím na účel výživy a umožnili preskúmať súlad krmiva s charakteristikou špeciálnej výživy. Na označenie diétnych kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá možno použiť názvy kŕmnych surovín a kategórie kŕmnych surovín súčasne, ak je to vhodné na zvýraznenie nutričnej charakteristiky kŕmnej zmesi.

(5) Doplnkové látky v diétnej kŕmnej zmesi podľa prílohy č. 3 stĺpca 4 sa musia deklarovať buď ako prirodzené množstvo látky prítomnej v kŕmnych surovinách, alebo ako súčet jej prirodzeného a pridaného množstva, ak je táto látka do diétnej kŕmnej zmesi aj pridaná.

(6) Ak je v prílohe č. 3 stĺpci 4 pri deklarovanom ukazovateli uvedené slovo "pridané", deklarácia je povinná len vtedy, ak doplnková látka alebo kŕmna surovina do diétnej kŕmnej zmesi bola pridaná alebo ich množstvo bolo špecificky zvýšené na dosiahnutie špeciálneho účelu výživy.

(7) Analytické zložky a doplnkové látky podľa prílohy č. 3 stĺpca 4 sa musia deklarovať kvantitatívne.

(8) Odporúčaná doba skrmovania je doba, počas ktorej sa účel výživy spravidla dosiahne. Výrobca môže uviesť v označení aj inú dobu skrmovania, ale len v rámci doby uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 5.

(9) Ak chce výrobca uvádzať na trh diétnu kŕmnu zmes, ktorá je určená na viaceré účely výživy, takáto diétna kŕmna zmes musí spĺňať požiadavky na všetky účely výživy, ktoré výrobca deklaruje.

(10) Ak je diétna kŕmna zmes doplnkovou kŕmnou zmesou, výrobca musí v návode na použitie uviesť aj postup presného bilancovania dennej kŕmnej dávky.

(11) V označení diétnej kŕmnej zmesi možno deklarovať aj prítomnosť alebo nízky obsah jedného alebo viacerých analytických ukazovateľov, ktoré sú podstatné pre charakteristiku krmiva a nie sú uvedené v prílohe č. 4. Tieto analytické ukazovatele sa deklarujú ako minimum alebo maximum.

(12) V označení diétnej kŕmnej zmesi môže byť uvedený odkaz na špecifický patologický stav, ak je tento stav v súlade s účelom výživy uvedeným v prílohe č. 3.

(13) Názov "diétna kŕmna zmes" možno použiť výlučne na označenie kŕmnych zmesí uvedených v prílohe č. 3. Iné kvalifikujúce slová ako "diétny" sa pri označovaní a prezentácii týchto kŕmnych zmesí zakazujú.

§ 15
Výroba pokusných kŕmnych zmesí
(1) Vyrábať pokusné kŕmne zmesi môže len krmivársky podnik zaregistrovaný podľa osobitného predpisu.4)

(2) Žiadosť o povolenie výroby pokusných kŕmnych zmesí sa predkladá kontrolnému ústavu.

(3) Žiadosť o povolenie výroby pokusných kŕmnych zmesí musí obsahovať

a) pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe, ktorá chce pokusné krmivá vyrábať, obchodné meno a sídlo,

b) pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe zodpovednej za overovanie pokusnej kŕmnej zmesi, ak chce overovanie vykonávať, obchodné meno a sídlo,

c) označenie pokusnej kŕmnej zmesi,

d) označenie kŕmnej suroviny alebo doplnkovej látky v kŕmnej zmesi, ktorá sa má overovať, s uvedením doteraz zistených poznatkov o nich,

e) zloženie kŕmnej zmesi,

f) požadované množstvo výroby.

(4) Povolenie vyrábať pokusné kŕmne zmesi možno udeliť, len ak výrobca zabezpečí

a) zabránenie kontaminácii iných kŕmnych zmesí,

b) oddelené skladovanie pokusných kŕmnych zmesí,

c) osobitnú evidenciu výroby pokusných kŕmnych zmesí, ktorá sa uchováva najmenej päť rokov,

d) označenie pokusnej kŕmnej zmesi slovami "Určené len na pokusné účely podľa schválenej metodiky" s uvedením názvu a množstva overovanej kŕmnej suroviny alebo doplnkovej látky v kŕmnej zmesi.

§ 16
Hodnotenie kŕmnych zmesí, doplnkových látok
a premixov do kŕmnych zmesí z hľadiska
dodržania tolerancie
(1) Hodnotenie kŕmnych zmesí a doplnkových látok alebo premixov určených do kŕmnych zmesí z hľadiska dodržania tolerancie sa vykonáva na základe analytického rozboru úradne odobratých vzoriek týchto kŕmnych zmesí, doplnkových látok alebo premixov vykonaného schválenými metódami skúšania a hodnotenia. Hodnotenie zloženia kŕmnej zmesi z hľadiska dodržania tolerancie sa vykonáva aj úradnou kontrolou dokumentácie o výrobe kŕmnej zmesi.

(2) Kŕmna zmes sa hodnotí ako vyhovujúca, ak hodnoty znakov zistené podľa odSEKu 1 nepresiahnu deklarované hodnoty znakov alebo určené hodnoty znakov o viac, ako sú hodnoty tolerancií uvedené v prílohe č. 7 a tolerancie hodnotenia doplnkových látok uvedené v prílohe č. 8.

(3) Ak hodnota znaku zistená analytickým rozborom kŕmnej zmesi presiahne deklarovanú hodnotu znaku alebo určenú hodnotu znaku o viac, ako je povolená hodnota tolerancie tohto znaku, takáto kŕmna zmes sa hodnotí ako nevyhovujúca.

(4) Ak analyticky zistené množstvo doplnkovej látky presahuje deklarované množstvo doplnkovej látky o viac, ako je povolená tolerancia hodnotenia doplnkových látok podľa prílohy č. 8, takáto doplnková látka, premix alebo kŕmna zmes s obsahom doplnkových látok sa hodnotí ako nevyhovujúca.

(5) Ak množstvo doplnkových látok patriacich medzi kokcidiostatiká a histomoniká v premixoch nie je v súlade s množstvom týchto doplnkových látok určeným osobitným predpisom19) na ich používanie v kompletnej kŕmnej zmesi, nemožno ich zapracovať do kŕmnych zmesí.

(6) Ak množstvo doplnkových látok v premixoch okrem doplnkových látok uvedených v odSEKu 5 nie je v súlade s množstvom doplnkových látok určeným osobitným predpisom19) na ich používanie v kompletnej kŕmnej zmesi podľa odSEKu 1, určí použiteľnosť premixov kontrolný ústav.

(7) Rozdiel v obsahu doplnkových látok v dvoch úradne odobratých vzorkách z jednej výrobnej šarže a analyzovaných schválenými metódami nesmie presiahnuť hodnotu 20 %.

(8) Ak rozdiel zistený podľa odSEKu 7 presahuje 20 %, ide o nehomogénnu výrobnú šaržu.

(9) Ak sú ukazovatele výživnej hodnoty kŕmnych zmesí podľa § 12 ods. 5 deklarované ako minimum alebo maximum, pri hodnotení kŕmnych zmesí sa používajú len analytické tolerancie uvedené v osobitnom predpise.22)

(10) Ak sú hodnoty doplnkových látok deklarované ako minimum alebo maximum, pri hodnotení doplnkových látok, premixov alebo kŕmnych zmesí s obsahom doplnkových látok sa použijú len analytické tolerancie uvedené v prílohe č. 8 časti B.

(11) Analytické tolerancie sa vyjadrujú v relatívnych percentách, v absolútnych percentách alebo v jednotkách na kg hmotnosti.

Spoločné ustanovenia
§ 17
(1) Ak sa skúšaním a hodnotením kŕmnej zmesi určenej na vývoz do tretích krajín zistí, že kŕmna zmes nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia vlády, vývozca je povinný preukázať, že odlišné požiadavky na ukazovatele kvality kŕmnej zmesi odberateľ tejto kŕmnej zmesi požaduje alebo s nimi súhlasí.

(2) Ak sa kontrolou diétnych kŕmnych zmesí zistí, že ich používanie alebo ich používanie v stanovených podmienkach predstavuje riziko pre zdravie zvierat, zdravie človeka alebo pre životné prostredie, kontrolný ústav neodkladne informuje Európsku komisiu a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

(3) Ak sa kontrolou kŕmnych zmesí zistí, že zodpovedná osoba podľa § 6 ods. 3 nie je zapísaná do registra krmivárskych podnikov23) alebo z označenia kŕmnej zmesi nie je možné určiť zodpovednú osobu, za kŕmnu zmes zodpovedá krmivársky podnik, ktorý v čase úradnej kontroly túto kŕmnu zmes vlastní, skladuje, používa na ďalšiu výrobu alebo kŕmnu zmes skrmuje.

§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 9.

§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:

1. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu (oznámenie č. 105/1998 Z. z.) v znení výnosu z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100 (oznámenie č. 81/2002 Z. z.) a výnosu z 27. októbra 2003 č. 3159/2003-100 (oznámenie č. 439/2003 Z. z.),

2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív (oznámenie č. 106/1998 Z. z.) v znení výnosu z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100 (oznámenie č. 357/1999 Z. z.), výnosu z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100 (oznámenie č. 82/2002 Z. z.), výnosu z 9. februára 2004 č. 150/2004-100 (oznámenie č. 92/2004 Z. z.), výnosu z 23. augusta 2004 č. 2136/2004-100 (oznámenie č. 502/2004 Z. z.) a výnosu z 13. mája 2005 č. 2374/2005-100 (oznámenie č. 229/2005 Z. z.).

§ 20
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.


1) Čl. 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 6).
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív.
3) Článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40).
4) § 1 písm. a) zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ, L 35, 8. 2. 2005).
§ 2 ods. 1 zákona č. 271/2005 Z. z.
6) Prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
7) § 8 písm. b) zákona č. 271/2005 Z. z.
8) Čl. 9 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
§ 2 zákona č. 271/2005 Z. z.
9) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách.
10) Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32) v platnom znení.
11) Čl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 32).
12) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z.
13) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z.
14) Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 37) v platnom znení.
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív.
17) Rozhodnutie Komisie 2004/217/ES z 1. marca 2004, ktorým sa prijíma zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat je zakázaný (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
18) Nariadenie (ES) č. 1831/2003.
19) Články 3 a 16 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
20) Nariadenie (ES) č. 1831/2003.
21) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z.
22) Príloha č. 6 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z.
23) § 3 zákona č. 271/2005 Z. z.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.


Všeobecné požiadavky na kŕmne zmesi

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.


Požiadavky na zloženie a ukazovatele kvality kŕmnych zmesí, ktorých splnenie oprávňuje na označenie kŕmnych zmesí ako "NORM-TYP"

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.


Požiadavky na diétne kŕmne zmesi

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.


Deklarácia ukazovateľov výživnej hodnoty v kŕmnych zmesiach


Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.

Výpočet energetickej hodnoty kŕmnych zmesí1. Kŕmne zmesi pre hydinu
Metabolizovateľná energia, opravená na dusíkovú rovnováhu organizmu (MEN(h)), sa vypočíta z obsahu dusíkatých látok (NL), tuku po kyslej hydrolýze, škrobu a cukru po hydrolýze, vyjadreného ako sacharóza, dosadených do rovnice v g/kg, takto:

MEN(h) v MJ/kg = (NL . 0, 01551) + (tuk . 0, 03431) + (škrob . 0, 01669) + (cukor . 0, 01301).

2. Kŕmne zmesi pre ošípané

2.1. Kŕmne zmesi s obsahom dusíkatých látok do 25 %

Metabolizovateľná energia (MEo) sa vypočíta z obsahu dusíkatých látok, tuku po kyslej hydrolýze, škrobu, cukru po hydrolýze, vyjadreného ako sacharóza, organického zvyšku a vlákniny, dosadených do rovnice v g/kg, takto:

MEo v MJ/kg = (NL . 0, 0223) + (tuk . 0, 0341) + (škrob . 0, 017) + (cukor . 0, 0168) +
+ (organický zvyšok . 0, 0074) - (vláknina . 0, 0109), v ktorej

organický zvyšok v g/kg = (sušina - popol - NL - tuk - škrob - cukor - vláknina) v g/kg.

2.2. Kŕmne zmesi s obsahom dusíkatých látok nad 25 %

Metabolizovateľná energia (MEox) sa vypočíta z obsahu dusíkatých látok, tuku po kyslej hydrolýze, škrobu, cukru po hydrolýze, vyjadreného ako sacharóza, organického zvyšku a vlákniny, dosadených do rovnice v g/kg, takto:

MEox v MJ/kg = (NL . 0, 0199) + (tuk . 0, 035) + (škrob . 0, 0163) + (cukor . 0, 0189) +
+ (organický zvyšok . 0, 0062) - (vláknina . 0, 0013).

3. Kŕmne zmesi pre prežúvavce

3.1. Netto energia laktácie (NEL) v kŕmnych zmesiach pre prežúvavce s obsahom tuku najviac 7 % a vlákniny najviac 17 %

NEL sa vypočíta z obsahu dusíkatých látok, tuku po kyslej hydrolýze, vlákniny a popola, dosadených do rovnice v g/kg, takto:

NEL MJ/kg = 7, 32 + (0, 0049 . NL) + (0, 014 . tuk) - (0, 011 . vláknina) - (0, 0074 . popol).

3.2. Metabolizovateľná energia pre prežúvavce (MEp)
MEp sa vypočíta z obsahu dusíkatých látok po odpočítaní dusíkatých látok z nebielkovinového dusíka a z obsahu tuku po kyslej hydrolýze, vlákniny a popola, dosadených do rovnice v g/kg, takto:
MEp v MJ/kg = 12, 0 + (NL .0, 008) + (tuk . 0, 023) - (vláknina . 0, 018) - (popol . 0, 012).

Tento výpočet možno použiť, ak kŕmne zmesi neobsahujú viac ako 20 % úsuškov, viac ako 25 % slnečnicového extrahovaného šrotu z čiastočne lúpaných semien alebo viac ako 30 % jačmenných alebo pšeničných otrúb.

4. Kŕmne zmesi pre teľatá a jahňatá okrem kŕmnych zmesí ako náhradky mlieka

Netto energia laktácie pre teľatá a jahňatá (NELT) sa vypočíta zo stráviteľnej organickej hmoty (SOH), tuku po kyslej hydrolýze, dusíkatých látok, bezdusíkatých látok výťažkových (BNLV) a sušiny, dosadených do rovnice v g/kg, takto:
NELT v MJ/kg = (SOH . 0, 00362) + (TUK . 0, 292) + (NL . 0, 0060) + (BNLV . 0, 0086) - (sušina . 0, 00235).


5. Kŕmne zmesi pre kone
Stráviteľná energia v kŕmnych zmesiach pre kone (SEK) s obsahom vlákniny do 15 % v sušine sa vypočíta z NL, tuku po kyslej hydrolýze a vlákniny, dosadených do rovnice v g/kg, takto:

SEK v MJ/kg = 11 + (0, 0038 . NL) + (0, 0184 . tuk) - (0.0002 . vláknina).

6. Kŕmne zmesi pre kožušinové zvieratá mäsožravé
Metabolizovateľná energia v kŕmnych zmesiach pre mäsožravé kožušinové zvieratá (MEKZ) sa vypočíta zo stráviteľných dusíkatých látok (SNL), stráviteľného tuku (ST) a stráviteľných bezdusíkatých látok výťažkových (SBNLV) takto:

MEKZ v kJ = (18, 81 . SNL) + (38, 87 . ST) + (17, 14 . SBNLV).

7. Kŕmne zmesi pre mäsožravce
Metabolizovateľná energia pre mäsožravé zvieratá (MEMZ) sa vypočíta z dusíkatých látok, tuku po kyslej hydrolýze a bezdusíkatých látok výťažkových, dosadených do rovnice v g/kg, takto:

MEMZ v MJ/kg = (NL . 0, 014654) + (tuk . 0, 035588) + (BNLV . 0, 01465).

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.

Kategórie kŕmnych surovín, ktoré možno používať na označovanie
kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá na obale, etikete,
náveske alebo v sprievodnom doklade
Kategórie

Opis kategórie

1.

Mäso a vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu

Všetky mäsové časti teplokrvných zvierat v čerstvom stave alebo konzervované a všetky produkty a vedľajšie produkty zo spracovania celých tiel alebo častí tiel teplokrvných zvierat.

2.

Mlieko a vedľajšie produkty z mlieka

Všetky produkty a vedšajšie produkty z mlieka v čerstvom stave alebo konzervované.

3.

Vajcia a vedľajšie produkty z vajec

Všetky produkty a vedľajšie produkty z vajec v čerstvom stave alebo konzervované.

4.

Oleje a tuky

Všetky oleje a tuky rastlinného a živočíšneho pôvodu.

5.

Kvasnice

Kvasnice, ktorých bunky sú inaktivované a usušené.

6.

Ryby a vedľajšie produkty z rýb

Ryby alebo ich časti v čerstvom stave alebo konzervované, ako aj vedľajšie produkty z ich spracovania.

7.

Obilniny

Všetky druhy obilnín bez ohľadu na spôsob ich spracovania alebo produkty získané pri spracovaní škrobnatého endospermu.

8.

Zelenina

Všetky druhy zeleniny v čerstvom stave alebo konzervované.

9.

Vedľajšie produkty rastlinného pôvodu

Vedľajšie produkty zo spracovania rastlinných krmív, najmä obilnín, zeleniny, strukovín a olejnín.

10.

Rastlinné bielkovinové koncentráty

Všetky produkty rastlinného pôvodu, v ktorých bielkoviny boli skoncentrované; musia obsahovať najmenej 50 % dusíkatých látok v sušine. Zmenená textúra bielkovín je prípustná.

11.

Minerálne látky

Všetky anorganické látky vhodné na výživu zvierat.

12.

Cukry

Všetky druhy cukrov.

13.

Ovocie

Všetky druhy jedlého ovocia v čerstvom stave alebo konzervované.

14.

Orechy a oriešky

Všetky jadrá orechov a orieškov bez obalov v celom stave alebo hrubomleté.

15.

Semená

Všetky druhy semien okrem obilnín v celom stave alebo hrubomleté.

16.

Riasy

Všetky druhy rias v čerstvom stave alebo konzervované.

17.

Mäkkýše a kôrovce

Všetky mäkkýše, kôrovce a lastúrniky v čerstvom stave alebo konzervované, ako aj vedľajšie produkty z ich spracovania.

18.

Hmyz

Všetky druhy hmyzu vo všetkých štádiách vývoja, ako sú larvy, kukly a dospelý hmyz.

19.

Pekárenské produkty

Všetky pekárenské produkty, ako je chlieb, koláče, keksy, ako aj cestoviny.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.


Tolerancie
Časť A
Tolerancie živín v kŕmnych zmesiach pre hospodárske zvieratá


Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.


Tolerancia hodnotenia doplnkových látok

Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 440/2006 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev1. Smernica Rady 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu v znení smernice Komisie 82/957/EHS (Ú. v. L 386, 31. 12. 1982), smernice Rady 86/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 7), smernice Rady 90/44/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10), smernice Rady 91/681/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 12), smernice Rady 93/74/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 15), smernice Rady 95/69/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 18), smernice Rady 96/24/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 19), smernice Komisie 97/47/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 21), smernice Komisie 98/87/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 24), smernice Komisie 99/61/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/16/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 29), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/2/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35).

2. Smernica Komisie 80/511/EHS z 2. mája 1980, ktorou sa v určitých prípadoch povoľuje predaj kŕmnych zmesí pre zvieratá v obaloch alebo kontajneroch nezabezpečených uzáverom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 4) v znení smernice Komisie 98/67/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 23).

3. Smernica Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 15) v znení smernice Rady 96/25/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 19) a v znení smernice Rady 1999/29/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25).

4. Smernica Komisie 94/39/ES z 25. júla 1994, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 16) v znení smernice Komisie 95/9/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 17) a smernice Komisie 2002/1/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34).

5. Smernica Rady 93/113/ES zo 14. decembra 1993 týkajúca sa používania enzýmov, mikroorganizmov a ich prípravkov vo výžive zvierat a v obchodovaní s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 15) v znení smernice Rady 97/40/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 21).

6. Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach do krmív (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v znení smernice Rady 96/51/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 19) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40).

7. Smernica Komisie 82/475/EHS z 23. júna 1982, ktorou sa ustanovujú kategórie zložiek kŕmnych zmesí, ktoré možno používať na účely označovania kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 5) v znení smernice Komisie 91/334/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11) a v znení smernice Komisie 98/67/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 33).

8. Smernica Komisie 86/174/EHS z 9. apríla 1986, ktorá stanovuje metódu výpočtu energetickej hodnoty kŕmnej zmesi pre hydinu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 23).