289/2003 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat tam, kde sa zvieratá používajú na pokusné účely alebo na iné vedecké účely ustanovené právnymi predpismi alebo administratívnymi opatreniami v Slovenskej republike a v členských štátoch, 1) na účely vyvarovania sa nepriaznivého vplyvu pri vytvorení a činnosti spoločného trhu najmä narušením konkurencie alebo prekážkam v obchode.

§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) zvieraťom každý živý stavovec okrem človeka vrátane jeho samostatne žijúcich vývojových štádií alebo rozmnožovacích vývojových štádií okrem plodov a embryí, ak nie je ustanovené inak,
b) pokusným zvieraťom zviera použité alebo používané na vykonávanie pokusov na ňom,
c) chovným zvieraťom zviera chované výhradne na vykonávanie pokusov v zariadení schválenom alebo registrovanom príslušným orgánom,
d) pokusom každé použitie zvieraťa na pokusné účely alebo na iné vedecké účely, ktoré môžu zvieraťu spôsobiť bolesť, utrpenie, úzkosť alebo trvalé poškodenie, hoci by sa použili anestetiká alebo analgetiká alebo iný účinný spôsob na odstránenie bolesti, utrpenia, úzkosti alebo trvalého poškodenia vrátane činnosti, ktorá smeruje alebo by mohla smerovať k narodeniu zvieraťa v takýchto podmienkach, okrem najmenej bolestivých postupov usmrcovania zvierat alebo označovania zvierat uznaných modernou praxou (humánne postupy); pokus sa začína, keď je zviera po prvý raz pripravené na použitie, a končí sa, keď sa už nevykonávajú ďalšie pozorovania potrebné pre daný pokus,
e) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy, 2)
f) oprávnenou osobou každá osoba, ktorú možno považovať za schopnú vykonávať príslušné činnosti uvedené týmto nariadením,
g) zariadením každá montáž, budova, skupina budov alebo pozemok a môže zahŕňať neúplne uzatvorené plochy alebo nekryté plochy a prenosné vybavenie, príslušenstvo alebo prostriedok,
h) chovným zariadením prevádzkareň, kde sa zvieratá chovajú so zámerom ich použitia v pokuse,
i) dodávateľským zariadením prevádzkareň iná ako chovné zariadenie, ktoré dodáva zvieratá so zámerom ich použitia v pokuse,
j)pokusným zariadením prevádzkareň, kde sa zvieratá používajú na pokusy,
k) správnou anestézou zbavenie vedomia účinnými anestetickými postupmi lokálnej anestézy alebo celkovej anestézy, ktoré sú používané v správnej veterinárnej praxi,
l)humánnym spôsobom usmrtenia ukončenie života zvieraťa s minimálnym fyzickým a duševným utrpením s ohľadom na druh zvieraťa,
m) chovnou miestnosťou miestnosť, kde sú zvieratá bežne umiestnené, chované, zhromažďované alebo držané počas pokusu,
n) klietkou pevne držiaci alebo prenosný kontajner, ktorý uzatvárajú pevné steny a najmenej na jednej strane je lamelová stena alebo stena z drôteného pletiva, alebo zo sieťky, ak je to vhodné, v ktorom je držané alebo prepravované jedno zviera alebo viac zvierat; v závislosti od hustoty osadenia a veľkosti klietky je voľnosť pohybu zvieraťa pomerne obmedzená,
o) kotercom priestor ohradený stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený, v ktorom sa drží jedno zviera alebo viac zvierat; v závislosti od hustoty osadenia a veľkosti priestoru je voľnosť pohybu zvieraťa obyčajne menej obmedzená ako v klietke,
p) výbehom priestor ohradený plotom, stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený, často umiestňovaný mimo budovy, v ktorom sa môžu zvieratá chované v klietke alebo v koterci voľne pohybovať istý čas v závislosti od jeho etologických a fyziologických potrieb, ako i výcviku,
r) stojiskom malá ohrada s tromi stranami, kde sa drží jedno zviera alebo dve zvieratá; spravidla súčasťou stojiska je kŕmidlo a bočné priehradky,
s) primátom každý primát okrem človeka držaný v schválenom chovnom zariadení, v schválenom dodávateľskom zariadení alebo v schválenom pokusnom zariadení.

Pokusy na zvieratách
§ 3
Účel pokusu
Pokusy na zvieratách možno vykonávať len na účel

a) vývoja, výroby, overenia kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov, krmív a iných látok alebo výrobkov,
1. na odstránenie, prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, poškodenia zdravia alebo iných neprirodzených stavov človeka, zvierat alebo rastlín alebo ich účinkov na človeka, zvieratá alebo rastliny,
2. určených na stanovovanie, odhaľovanie, usmerňovanie alebo úpravu fyziologického stavu alebo fyziologických procesov človeka, zvierat alebo rastlín,
b) ochrany životného prostredia v záujme zachovania alebo zlepšenia zdravia a pohody človeka alebo zvierat.

§ 4
Vykonávanie pokusov na zvieratách druhov patriacich do skupiny A podľa osobitného predpisu 3) je zakázané okrem prípadu, ak je taký pokus v súlade s osobitným predpisom 3) a jeho cieľom je

a) výskum zameraný na zachovanie alebo ochranu týchto druhov,
b) základný biomedicínsky výskum, ak sa preukáže, že daný druh je jediný vhodný na účely tohto výskumu.

§ 5
(1) Každá oprávnená osoba musí zabezpečiť všeobecnú starostlivosť a umiestnenie pokusných zvierat tak, aby

a) bolo umiestnenie, mikroklíma, priestor, kŕmenie, napájanie a starostlivosť vhodné pre každé pokusné zviera vzhľadom na jeho zdravotný stav a pohodu,
b) sa priestor obmedzoval len na nevyhnutne potrebnú mieru tak, aby pokusné zviera mohlo uspokojovať svoje fyziologické a etologické potreby,
c) boli denne kontrolované klimatické podmienky, v ktorých sa chovajú, držia alebo používajú pokusné zvieratá,
d) sa predchádzalo poraneniu alebo sa vylúčilo utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie pokusných zvierat sledovaním ich pohody a zdravotného stavu,
e) boli urobené opatrenia zaručujúce odstránenie zistených nedostatkov alebo utrpenia v najkratšom možnom čase.

(2) Každá oprávnená osoba musí okrem požiadaviek podľa odseku 1 dodržiavať aj požiadavky na umiestnenie zvierat a starostlivosť o zvieratá ustanovené v prílohe č. 2.

§ 6
Označovanie pokusných zvierat
(1) Pokusné zvieratá musia byť označené vhodným spôsobom, ktorý im spôsobuje najmenšiu bolesť, stres alebo poranenie, neobmedzuje ich pohyb a prirodzené správanie sa a zabezpečuje trvalú identifikáciu počas celého pokusu. Označenie zvieraťa je súčasťou dokumentácie vedenej o držaných pokusných zvieratách a identifikačných záznamov zvieraťa.

(2) Identifikačná značka Slovenskej republiky je SK-LA ; identifikačnou značkou Slovenskej republiky doplnenou o identifikačné číslo schváleného zariadenia sa označujú pokusné zvieratá odchované v schválených chovných zariadeniach alebo získané schválenými zariadeniami v Slovenskej republike.

(3) Pes, mačka alebo primát musí byť pred odstavením individuálne označený tetovaním alebo mikročipom.

(4) Ak je neoznačený pes, mačka alebo primát umiestnený v schválenom zariadení po prvý raz po odstavení, bezodkladne je potrebné označiť ho spôsobom podľa odseku 3.

(5) Ak je pes, mačka alebo primát premiestnený z jedného schváleného zariadenia do iného ešte pred odstavením a označenie tohto zvieraťa nie je prakticky vykonateľné, spolu so zvieraťom sa musí presunúť aj dokumentácia zabezpečujúca potrebné identifikačné údaje o ňom, obzvlášť identifikačné údaje o jeho matke, až dovtedy, kým môže byť zviera označené.

(6) Podrobnosti o identite a pôvode každého psa, mačky a primáta sú vedené v záznamoch každého schváleného zariadenia.

(7) Hlodavce uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia sa evidujú na záznamových kartách pripevnených na klietkach alebo nádobách, v ktorých sú umiestnené, a všetky druhy vtákov sa označujú krúžkovaním alebo mikročipom.

Pokus
§ 7
Schválenie pokusu
(1) Pokus na zvieratách možno vykonať len na základe schválenia Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky 4) (ďalej len štátna veterinárna a potravinová správa ).

(2) Pokus sa schvaľuje schválenému pokusnému zariadeniu na základe predloženia projektu žiadosti o schválenie pokusu podľa vzoru v prílohe č. 4, v ktorom sa uvádza

a) názov, sídlo a adresa pokusného zariadenia, ak adresa pokusného zariadenia nie je zhodná so sídlom,
b) číslo schválenia pokusného zariadenia,
c) meno, priezvisko, titul, funkcia a vzdelanie osoby oprávnenej predkladať projekt pokusu,
d) meno, priezvisko, titul, funkcia a vzdelanie osoby zodpovednej za starostlivosť o zvieratá,
e) mená, priezviská, tituly, funkcie a vzdelanie ďalších osôb podieľajúcich sa na pokuse,
f) názov projektu pokusu,
g) účel pokusu podľa § 3 a jeho odôvodnenie,
h) podrobný opis cieľa pokusu vrátane očakávaného výsledku, manipulácie so zvieratami a postupmi vykonanými na zvieratách počas pokusu, alebo podrobná metodika diagnostiky,
i) spôsob znecitlivenia zvierat v priebehu pokusu a účinná látka anestetika, prípadne použitie prostriedkov
znižujúcich bolestivosť alebo iných vhodných metód zaručujúcich účinné zmiernenie bolesti, utrpenia, strachu alebo poškodenia pokusného zvieraťa vrátane účinnej látky použitého prostriedku, ak znecitlivenie nemožno vykonať alebo nie je zlučiteľné s cieľom pokusu,
j) druh, plemeno, kategória, chovná línia a počet pokusných zvierat určených na pokus,
k) spôsob označovania pokusných zvierat a systém umiestnenia pokusných zvierat
1. otvorený,
2. bariérový,
3. izolátorový,
l) pôvod pokusných zvierat (názov schváleného chovného zariadenia alebo názov schváleného dodávateľského zariadenia, v prípade iného zdroja pokusných zvierat odôvodniť voľbu),
m) dátum predpokladaného začiatku pokusu,
n) predpokladaná dĺžka pokusu,
o) rozhodnutie o usmrtení zvieraťa po skončení pokusu, prípadne o jeho ponechaní nažive alebo o opätovnom použití v pokuse,
p) vyjadrenie etickej komisie o projekte pokusu.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa upovedomí o schválenom pokuse príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a v prípade zvierat druhov uvedených v § 4 aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa môže v prípade potreby odbornej konzultácie k cieľu pokusu, k potrebe použitia živých zvierat v pokuse a k ich počtu požiadať o odborný názor členov poradného orgánu hlavného veterinárneho lekára4) (ďalej len člen poradného orgánu ) pracujúcich v oblasti, ktorej sa pokus dotýka.

(5) Členom poradného orgánu môže byť každý vedecký pracovník s akademickým titulom, zaoberajúci sa vedeckým výskumom najmenej desať rokov.

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží projekt pokusu, ktorého cieľ, potreba použitia živých zvierat v pokuse alebo ich počet javia nesúlad s požiadavkami tohto nariadenia, vybraným členom poradného orgánu vo forme prepisu tak, aby bol projekt anonymný a v maximálnej možnej miere sa dodržali pravidlá ochrany osobných údajov a ochrany údajov so znakmi obchodného tajomstva alebo duševného vlastníctva.

(7) Člen poradného orgánu pracuje bezplatne a je oprávnený pri publikovaní vlastných vedeckých prác uvádzať svoje členstvo v poradnom orgáne.

(8) Štátna veterinárna a potravinová správa môže na žiadosť pokusného zariadenia schváliť vykonanie pokusu mimo pokusného zariadenia.

§ 8
Požiadavky na osoby vykonávajúce pokus, podieľajúce sa na pokuse, dohliadajúce na vykonávanie pokusu, zodpovedné za starostlivosť o zvieratá a osoby vykonávajúce kontrolu
(1) Osoba vykonávajúca pokus na zvieratách, podieľajúca sa na pokuse, dohliadajúca na vykonávanie pokusu, zodpovedná za starostlivosť o zvieratá a osoba vykonávajúca kontrolu prevádzkovania pokusu na zvierati (ďalej len oprávnená osoba ) musí byť dostatočne vzdelaná a pravidelne školená, musí byť zvlášť poučená v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa pokus vykonáva, musí byť zručná v manipulácii so zvieratami a v poskytovaní starostlivosti pokusným zvieratám a musí mať úroveň školenia dostatočnú na vykonanie jej povinností.

(2) Dostatočnosť vzdelania posúdi orgán veterinárnej správy4) pri schválení pokusu.

(3) Príslušný orgán má právo overovať stupeň vzdelania a pravidelnosť školenia osôb podľa odseku 1.

§ 9
Vykonanie pokusu
(1) Pokus sa vykonáva výhradne oprávnenou osobou alebo na jej priamu zodpovednosť.

(2) Pokus nemožno vykonať, ak je na dosiahnutie požadovaného výsledku dostupná iná, vedecky prijateľná, odôvodniteľná a prakticky využiteľná metóda bez použitia zvierat.

(3) Pokus už vykonaný na území členského štátu na zabezpečenie neškodnosti produktov a ich zdravotnej neškodnosti, o ktorom je informovaná Európska komisia, z dôvodu zníženia zbytočnej duplicity pokusov sa nevykoná, keďže sa podľa možností uznáva platnosť údajov pochádzajúca z pokusov vykonaných na území členských štátov, okrem prípadu, ak ďalšie testovanie je nevyhnutné na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti ľudí.

(4) Ak je nevyhnutné vykonať pokus, výber druhu pokusného zvieraťa musí byť dôkladne zvážený, a ak je potrebné, pri schvaľovaní odôvodnený príslušnému orgánu. Pri výbere z viacerých pokusov sa dá prednosť takému, ktorý potrebuje najmenšie množstvo zvierat, zahŕňa druhy s najnižším stupňom vývoja, spôsobuje najmenšiu bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie a pritom je najvhodnejší na dosiahnutie uspokojivých výsledkov.

(5) Pokus na zvierati z voľnej prírody je možné vykonať len vtedy, ak na daný účel pokusu nemožno použiť iné zviera.

(6) Každý pokus sa musí pripraviť tak, aby sa vylúčil strach, zbytočná bolesť a utrpenie pokusných zvierat.

§ 10
(1) Každý pokus sa vykoná v celkovom znecitlivení alebo v lokálnom znecitlivení.

(2) Zviera môže byť použité na pokus aj bez znecitlivenia, ak

a) znecitlivenie spôsobuje väčšiu ujmu ako samotný pokus,
b) anestéza nie je zlučiteľná s cieľom pokusu; takýto pokus môže byť príslušným orgánom schválený, len ak pokus má značný prínos, ak nie je zdokumentovaný prípad vykonania takéhoto pokusu a pokusom sa nespôsobujú vážne poranenia, ktoré by mohli viesť k silnej bolesti; pri takomto pokuse je vhodná prítomnosť zamestnanca povereného príslušným orgánom.

(3) Ak nie je možné vykonať znecitlivenie, je potrebné použiť prostriedky znižujúce bolestivosť alebo iné vhodné metódy zaručujúce najúčinnejšie zmiernenie bolesti, utrpenia, strachu alebo poškodenia pokusného zvieraťa, v každom prípade je potrebné vyhnúť sa silnej bolesti, strachu alebo utrpeniu.

(4) Za predpokladu, že postup je v súlade so zámerom pokusu a zviera použité v pokuse po vymiznutí účinku znecitlivenia pociťuje silnú bolesť, musí byť bezodkladne ošetrené prostriedkami znižujúcimi bolestivosť alebo, ak to nie je možné, musí byť okamžite usmrtené humánnym spôsobom.

(5) Ak pokus spôsobí alebo môže spôsobiť pokusnému zvieraťu silnú, dlhotrvajúcu bolesť, musí byť potreba schválenia takéhoto pokusu odôvodnená príslušnému orgánu a takýto pokus možno schváliť, len ak má závažný prínos pre základné biologické potreby človeka alebo zvierat. Pri takomto pokuse je vždy prítomný poverený zamestnanec príslušného orgánu.

§ 11
Ukončenie pokusu
(1) Na konci každého pokusu sa rozhodne, či sa zviera ponechá nažive, alebo sa usmrtí humánnym spôsobom; zviera sa usmrtí humánnym spôsobom vždy po skončení pokusu, ak nie je možné zabezpečiť, že ďalšie prežívanie zvieraťa nebude spojené s trvalou bolesťou alebo strachom, hoci jeho zdravotný stav je inak normálny.

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 vykoná oprávnená osoba, prednostne veterinárny lekár.

(3) Ak po skončení pokusu podľa § 7 ods. 2 písm. a) sa zviera má

a) ponechať nažive, poskytne sa mu starostlivosť primeraná jeho zdravotnému stavu, zabezpečí sa mu dohľad veterinárneho lekára alebo inej oprávnenej osoby a drží sa v podmienkach zodpovedajúcich požiadavkám podľa § 5. Ak veterinárny lekár usúdi, že zviera v dôsledku vykonaného pokusu netrpí, môže na svoju zodpovednosť rozhodnúť, že sa nemusí poskytovať osobitná starostlivosť a dohľad veterinárneho lekára alebo inej oprávnenej osoby,
b) usmrtiť, alebo ak má byť zviera ponechané nažive, ale prežívanie v podmienkach podľa požiadaviek § 5 nie je pre zviera z hľadiska pohody prospešné, zviera sa neodkladne usmrtí humánnym spôsobom.

(4) Zviera možno opakovane použiť na pokus, len ak je možné dodržať požiadavky ustanovené týmto nariadením. Zviera nemožno použiť na pokus viac ako jedenkrát, ak pokus spôsobuje zvieraťu silnú bolesť, strach alebo iné porovnateľné utrpenie.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa môže v prípade potreby pre odôvodnený účel pokusu povoliť vypustenie pokusného zvieraťa po vykonanom pokuse do voľnej prírody, ak mu to jeho zdravotný stav umožní a nie je ohrozené zdravie obyvateľstva a životné prostredie, za predpokladu, že zvieraťu sa poskytla maximálna starostlivosť na zabezpečenie jeho pohody.

Chovné zariadenie a dodávateľské zariadenie
§ 12
Posúdenie vhodnosti zariadenia na chov a držanie pokusných zvierat
(1) Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa na základe žiadosti fyzickej osoby oprávnenejna podnikanie alebo právnickej osoby vykoná kontrolu zariadenia, ktoré je predmetom schválenia, s cieľom zistiť splnenie požiadaviek na starostlivosť a umiestnenie pokusných zvierat podľa tohto nariadenia.

(2) V žiadosti sa uvádzajú potrebné údaje na identifikáciu zariadenia, a to

a) názov a sídlo žiadateľa, alebo jeho meno, priezvisko a adresa,
b) meno, priezvisko, titul a funkcia štatutárneho zástupcu alebo osoby poverenej zastupovaním žiadateľa,
c) identifikačné číslo organizácie,
d) adresa zariadenia, pre ktorú sa žiadosť o schválenie podáva, ak je iná ako sídlo,
e) druh zvierat, prípadne plemeno, kategória alebo chovná línia zvierat, pre ktoré je zariadenie určené, maximálny jednorazový zástav zvierat a predpokladaný počet odchovaných zvierat za kalendárny rok pre každý druh osobitne,
f) meno, priezvisko, titul a odborné vzdelanie osoby zodpovednej za starostlivosť o chované a držané zvieratá,
g) dátum, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho zástupcu žiadateľa.

§ 13
Udelenie, zachovanie a zrušenie schválenia chovného
zariadenia a dodávateľského zariadenia a vedenie
zariadenia v zozname schválených chovných zariadení
a v zozname schválených dodávateľských zariadení
(1) Štátna veterinárna a potravinová správa schváli 5) chovné zariadenie alebo dodávateľské zariadenie na základe žiadosti a posúdenia vhodnosti zariadenia na chov a držanie pokusných zvierat.

(2) V žiadosti sa uvádzajú potrebné údaje na identifikáciu zariadenia:

a) názov a sídlo žiadateľa, alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
b) meno, priezvisko, titul a funkcia štatutárneho zástupcu alebo osoby poverenej zastupovaním žiadateľa,
c) identifikačné číslo organizácie,
d) adresa zariadenia, pre ktorú sa žiadosť o schválenie podáva, ak je iná ako sídlo,
e) druh zvierat, prípadne plemeno, kategória alebo chovná línia zvierat, pre ktoré je zariadenie určené, maximálny jednorazový zástav zvierat a predpokladaný počet odchovaných zvierat za kalendárny rok, pre každý druh osobitne,
f) meno, priezvisko, titul a odborné vzdelanie osoby zodpovednej za starostlivosť o chované a držané zvieratá,
g) dátum, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho zástupcu žiadateľa.

(3) Schválené chovné zariadenie a schválené dodávateľské zariadenie na zachovanie schválenia podáva každoročne štátnej veterinárnej a potravinovej správe hlásenie na predpísanom formulári podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, vypracované na základe záznamov podľa § 15 najneskôr do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok. Podaním sa rozumie doručenie poštou, podanie v podateľni príslušného orgánu, doručenie elektronickou poštou (e-mail) alebo faxom.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa zruší schválenie chovného zariadenia alebo schválenie dodávateľského zariadenia a vymaže ho zo zoznamu schválených chovných zariadení alebo zo zoznamu schválených dodávateľských zariadení v prípade

a) zistenia neplnenia požiadaviek ustanovených týmto nariadením ohrozujúceho zdravotný stav a základné fyziologické potreby chovaných a držaných pokusných zvierat,
b) neplnenia uložených opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré zhoršujú pohodu chovaných a držaných pokusných zvierat,
c) nesplnenia povinnosti poskytovať záznamy podľa odseku 5,
d) na žiadosť schváleného zariadenia.

(5) Schválené chovné zariadenie alebo schválené dodávateľské zariadenie vedie štátna veterinárna a potravinová správa v zozname schválených chovných zariadení alebo v zozname schválených dodávateľských zariadení. Tieto zoznamy sú pravidelne aktualizované na internetovej strane štátnej veterinárnej a potravinovej správy a zverejňované so všetkými zmenami vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky najmenej raz ročne.

§ 14
Získavanie pokusných zvierat schválenými chovnými
zariadeniami a schválenými dodávateľskými zariadeniami
(1) Schválené chovné zariadenia a schválené dodávateľské zariadenia môžu získavať pokusné zvieratá uvedené v prílohe č. 3 len od iného schváleného chovného zariadenia alebo schváleného dodávateľského zariadenia.

(2) Schválené chovné zariadenia a schválené dodávateľské zariadenia môžu získavať pokusné zvieratá, iné, ako sú uvedené v odseku 1, od iných schválených chovných zariadení, od iných schválených dodávateľských zariadení alebo výnimočne v odôvodnených prípadoch od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú schválené na chov alebo dodávanie pokusných zvierat, a ich podnikateľskou činnosťou nie je odchyt túlavých zvierat alebo iná manipulácia s túlavými zvieratami.

(3) Zvieratá získané od inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako schváleného chovného zariadenia alebo schváleného dodávateľského zariadenia musia byť odchované zvieratá, v žiadnom prípade takto získané zvieratá nemôžu byť odchytené z voľnej prírody alebo túlavé zvieratá.

§ 15
Vedenie záznamov schválenými chovnými zariadeniami
a schválenými dodávateľskými zariadeniami
(1) Schválené chovné zariadenie a schválené dodávateľské zariadenie vedú záznamy podľa jednotlivých druhov pokusných zvierat o počte

a) predaných alebo dodaných pokusných zvierat, o dátume ich predaja alebo dodávky a názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo miesto podnikania, ak je odlišné od sídla alebo trvalého pobytu odberateľa,
b) nakúpených zvierat určených na pokusné účely alebo iné vedecké účely, o dátume ich nákupu a názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo miesto podnikania, ak je odlišné od sídla alebo trvalého pobytu predávajúceho,
c) uhynutých pokusných zvierat,
d) držaných pokusných zvierat.

(2) Schválené chovné zariadenie ďalej vedie záznamy podľa jednotlivých druhov pokusných zvierat o počte narodených a odchovaných pokusných zvierat.

(3) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 sa archivujú počas troch rokov od posledného záznamu a na požiadanie sa predkladajú príslušnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu.

Pokusné zariadenie
§ 16
Posúdenie vhodnosti zariadenia na vykonávanie pokusov na zvieratách
(1) Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe žiadosti právnickej osoby, ktorá je predmetom schválenia, vykoná kontrolu na účely zistenia splnenia požiadaviek na starostlivosť a umiestnenie pokusných zvierat podľa tohto nariadenia.

(2) V žiadosti sa uvádzajú potrebné údaje na identifikáciu zariadenia:

a) názov a sídlo žiadateľa alebo jeho meno a adresa,
b) meno, priezvisko, titul a funkcia štatutárneho zástupcu alebo osoby poverenej zastupovaním žiadateľa,
c) identifikačné číslo organizácie,
d) adresa zariadenia, pre ktorú sa žiadosť o schválenie podáva, ak je iná ako sídlo,
e) druh zvierat, prípadne plemeno, kategória alebo chovná línia zvierat, pre ktoré je zariadenie určené, maximálny jednorazový zástav zvierat; ak zariadenie žiada o schválenie pokusného zariadenia súbežne so schválením chovného zariadenia, predkladá aj predpokladaný počet odchovaných zvierat za kalendárny rok, pre každý druh osobitne,
f) meno, priezvisko, titul a odborné vzdelanie osoby zodpovednej za starostlivosť o chované a držané zvieratá,
g) dátum, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho zástupcu žiadateľa.

§ 17
Udelenie, zachovanie a zrušenie schválenia pokusného
zariadenia a vedenie zariadenia v zozname
schválených pokusných zariadení
(1) Štátna veterinárna a potravinová správa udelí schválenie pokusnému zariadeniu na základe žiadosti a posúdenia vhodnosti zariadenia na vykonávanie pokusov na zvieratách.

(2) V žiadosti sa uvádzajú potrebné údaje na identifikáciu zariadenia:

a) názov a sídlo žiadateľa, alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
b) meno, priezvisko, titul a funkcia štatutárneho zástupcu alebo osoby poverenej zastupovaním žiadateľa,
c) identifikačné číslo organizácie,
d) adresa zariadenia, pre ktorú sa žiadosť o schválenie podáva, ak je iná ako sídlo,
e) druh zvierat, prípadne plemeno, kategória alebo chovná línia zvierat, pre ktoré je zariadenie určené, maximálny jednorazový zástav zvierat; ak zariadenie žiada o schválenie pokusného zariadenia súbežne so schválením chovného zariadenia, predkladá aj predpokladaný počet odchovaných zvierat za kalendárny rok, pre každý druh osobitne,
f) meno, priezvisko, titul a odborné vzdelanie osoby zodpovednej za starostlivosť o chované a držané zvieratá,
g) dátum, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho zástupcu žiadateľa.

(3) Ak schválené pokusné zariadenie chová pokusné zvieratá pre vlastnú potrebu, je postačujúce jediné schválenie, hoci takéto zariadenie musí spĺňať aj požiadavky na chovné zariadenie. Ak chované pokusné zvieratá predáva alebo dodáva inému zariadeniu, je potrebné ďalšie schválenie podľa § 13 tohto nariadenia.

(4) Schválené pokusné zariadenie na zachovanie schválenia podáva každoročne štátnej veterinárnej a potravinovej správe hlásenie na formulári podľa vzoru uvedenému v prílohe č. 6, vypracované na základe záznamov podľa § 19 najneskôr do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok. Podaním sa rozumie doručenie poštou, podanie v podateľni príslušného orgánu, doručenie elektronickou poštou (e-mail) alebo faxom.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa zruší schválenie pokusného zariadenia a vymaže ho zo zoznamu schválených pokusných zariadení v prípade

a) zistenia neplnenia požiadaviek ustanovených týmto nariadením ohrozujúceho zdravotný stav a základné fyziologické potreby chovaných a držaných pokusných zvierat,
b) neplnenia uložených opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré zhoršujú pohodu chovaných a držaných pokusných zvierat,
c) nesplnenia povinnosti poskytovať záznamy podľa odseku 6,
d) žiadosti schváleného zariadenia.

(6) Schválené pokusné zariadenie vedie štátna veterinárna a potravinová správa v zozname schválených pokusných zariadení. Tieto zoznamy sú pravidelne aktualizované na internetovej strane štátnej veterinárnej a potravinovej správy a zverejňované so všetkými zmenami vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky najmenej raz ročne.

(7) Zrušením schválenia pokusného zariadenia sa zrušuje schválenie všetkých pokusov schválených tomuto pokusnému zariadeniu.

§ 18
Požiadavky na schválené pokusné zariadenia
(1) Pokusné zariadenie musí mať zariadenia a vybavenie vyhovujúce druhom používaných pokusných zvierat a vyhovujúce na vykonávanie pokusov tak, aby ich koncepcia, konštrukcia a spôsob činnosti zabezpečovali najúčinnejšie vykonanie pokusov s cieľom dosiahnuť zhodné výsledky pri použití najmenšieho počtu zvierat a najmenšieho stupňa bolesti, utrpenia, strachu a trvalého poškodenia zvierat.

(2) Pokusné zariadenie zabezpečí

a) osobu alebo osoby zodpovedné za administratívu týkajúcu sa starostlivosti o zvieratá a fungovania vybavenia,
b) potrebný počet dostatočne školeného personálu,
c) vhodné opatrenia na zabezpečenie veterinárnych služieb, najmä poradenstva a liečby držaných a použitých pokusných zvierat,
d) oprávnenú osobu alebo osoby, prednostne veterinárneho lekára, ktorá je poverená poradenstvomna zabezpečenie pohody držaných a používaných zvierat.

(3) Pokusné zariadenie môže používať pokusné zvieratá uvedené v prílohe č. 3, získané len od schválených chovných zariadení, od schválených dodávateľských zariadení alebo získané vlastným chovom pokusných zvierat.

(4) Pokusné zariadenie môže používať pokusné zvieratá, iné, ako sú uvedené v odseku 3, získané od schválených chovných zariadení, od schválených dodávateľských zariadení, vlastným chovom pokusných zvierat alebo výnimočne v odôvodnených prípadoch od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú schválené na chov alebo dodávanie pokusných zvierat, a ich podnikateľskou činnosťou nie je odchyt túlavých zvierat alebo iná manipulácia s túlavými zvieratami. Také použitie schvaľuje štátna veterinárna a potravinová správa.

(5) Zvieratá získané od iných fyzických osôb alebo právnických osôb ako schválených chovných zariadení alebo schválených dodávateľských zariadení musia byť odchované zvieratá, v žiadnom prípade takto získané zvieratá nemôžu byť odchytené z voľnej prírody alebo túlavé zvieratá. Štátna veterinárna a potravinová správa môže individuálnou výnimkou povoliť použitie túlavých zvierat alebo zvierat odchytených z voľnej prírody, ak schváli odôvodnený pokus, na ktorého úspešné vykonanie sú použiteľné len také zvieratá.

§ 19
Vedenie záznamov schválenými pokusnými zariadeniami
(1) Schválené pokusné zariadenie vedie záznamy podľa jednotlivých druhov pokusných zvierat o počte nakúpených zvierat určených na pokusné alebo iné vedecké účely, o dátume ich nákupu a názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo miesto podnikania, ak je odlišné od sídla alebo trvalého pobytu predávajúceho.

(2) Schválené pokusné zariadenie, ak je schválené aj na chov pokusných zvierat na vlastné použitie, ďalej vedie záznamy podľa jednotlivých druhov pokusných zvierat o počte narodených a odchovaných pokusných zvierat.

(3) Schválené pokusné zariadenie vedie záznamy podľa jednotlivých druhov pokusných zvierat o počte uhynutých pokusných zvierat.

(4) Schválené pokusné zariadenie vedie záznamy o počte

a) a druhoch zvierat použitých v pokusoch spolu,
b) zvierat podľa jednotlivých plemien, kategórií alebo chovných línií použitých v pokusoch na účely podľa § 3,
c) zvierat podľa jednotlivých plemien, kategórií alebo chovných línií použitých v pokusoch vyžadovaných osobitnými predpismi.

(5) Záznamy podľa odsekov 1 až 4 sa archivujú tri roky od posledného záznamu a na požiadanie sa predkladajú príslušnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu.

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa zverejňuje údaje získané na základe hlásenia podľa odseku 4, pritom dbá o to, aby sa bez súhlasu dotknutého zariadenia nezverejňovali údaje, ktoré majú charakter osobných údajov a charakter obchodného tajomstva alebo duševného vlastníctva. Štátna veterinárna a potravinová správa predkladá údaje podľa odseku 4 Európskej komisii každé tri roky.

§ 20
Etická komisia
(1) Pokusné zariadenie vymenúva na každý pokus etickú komisiu, ktorá posúdi opodstatnenosť pripraveného pokusu, použitie zvierat v pokuse, spresnenie druhu a počtu zvierat určených na pokus.

(2) Etická komisia vyjadrením súhlasu s projektom pokusu odporúča osobe oprávnenej predkladať projekt pokusu, jeho predloženie na schválenie. Etická komisia v prípade nesúladu projektu pokusu s požiadavkami na ochranu zvierat podľa tohto nariadenia a osobitného predpisu6) odporučí predkladateľovi upraviť časti projektu, v ktorých bol nesúlad zistený.

(3) Etickú komisiu tvoria vedeckí pracovníci, pričom aspoň jedna tretina členov etickej komisie sú vedeckí pracovníci nezávislí od pokusného zariadenia, ktorého projekt pokusu sa hodnotí, alebo od jeho zriaďovateľa, a členovia etickej komisie, ktorí sú zamestnancami pokusného zariadenia, ak je to možné, nezainteresovaní na pokuse.

(4) Počet členov etickej komisie je nepárny, najmenej však päť. Predseda etickej komisie je osoba nezávislá od pokusného zariadenia, ktorého projekt pokusu sa hodnotí.

(5) Na hodnotenie etickej komisie sa prihliada v prípade rovnosti odporúčaní členov poradného orgánu hlavného veterinárneho lekára.

§ 21
Kontrola
Kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek podľa tohto nariadenia v rámci veterinárnych inšpekcií vykonávajú orgány veterinárnej správy. V prípade zistenia nedodržania požiadaviek na schválené zariadenia alebo porušenia povinností podľa tohto nariadenia sú orgány veterinárnej správy oprávnené prejednávať priestupky alebo iné správne delikty a ukladať opatrenia alebo pokuty podľa osobitného zákona. 7)

§ 22
Prechodné ustanovenie
Prevádzkovateľ zariadenia na chov zvierat určených na pokusné alebo iné vedecké účely, prevádzkovateľ zariadenia na dodávanie pokusných zvierat a prevádzkovateľ zariadenia na vykonávanie pokusov, ktorí na základe rozhodnutia štátnej veterinárnej a potravinovej správy o udelení schválenia ku dňu účinnosti tohto nariadenia v rámci predmetu podnikania chovajú, dodávajú alebo používajú zvieratá na pokusné alebo iné vedecké účely, sú povinní splniť požiadavky ustanovené týmto nariadením na umiestnenie zvierat, na starostlivosť o zvieratá, na vzdelanie a na školenie personálu zodpovedného za zvieratá a za vykonávanie pokusu, ako aj personálu podieľajúceho sa na pokuse do 31. decembra 2003 a v tejto lehote si splniť povinnosť schválenia zariadenia podľa tohto nariadenia.

§ 23
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
3) § 2 ods. 2 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 6 ods. 2 písm. i) tretí bod zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 21 zákona č. 488/2002 Z. z.
7) § 43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.