24/2003 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. januára 2003,

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 7 ods. 7, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 8, § 35 ods. 4 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 7, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 5, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 12 písm. b), § 28 ods. 10, § 35 ods. 3 a § 37 zákona ustanovuje:

§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov
(k § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona)
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2
Zoznam inváznych druhov rastlín
a spôsoby ich odstraňovania
(k § 7 ods. 7 zákona)
Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3
Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami
zastavaného územia obce
[k § 12 písm. b) zákona]
Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov
a prioritných druhov, na ktorých
ochranu sa vyhlasujú chránené územia
(k § 17 ods. 2 a § 28 ods. 10 zákona)
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.

§ 5
Zoznam chránených rastlín, chránených
živočíchov a prioritných druhov
(k § 33 ods. 1 a 5 a § 28 ods. 10 zákona)
(1) Zoznam chránených rastlín a prioritných druhov rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Zoznam chránených živočíchov a prioritných druhov živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany
(k § 35 ods. 3 a 4 zákona)
(1) Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu chytať, zraňovať, usmrtiť, držať, chovať v ľudskej opatere a premiestňovať alebo prepravovať, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi,1) je uvedený v prílohe č. 7.

(2) Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu chytať, zraňovať, usmrtiť, držať, chovať v ľudskej opatere, predávať, kupovať alebo vymieňať, ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny a premiestňovať alebo prepravovať, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi,1) je uvedený v prílohe č. 8.

§ 7
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín
(k § 34 ods. 8 zákona)
(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.

(2) Ochrana chránených rastlín zahŕňa

a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona,
b) odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.

§ 8
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených
alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje
(k § 35 ods. 9 zákona)
(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočícha.

(2) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,
b) uhynuté a preparované jedince,
c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.

(3) Evidencia podľa § 35 ods. 7 zákona obsahuje

a) vedecké meno chráneného druhu živočícha,
b) počet jedincov,
c) pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
d) stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
e) dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
f) opis situácie, ako k nálezu došlo,
g) údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
h) opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu alebo úhynu jedinca, ak je známy,
i) predpokladaná príčina poranenia, poškodenia alebo úhynu jedinca,
j) meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
k) dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
l) údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.

(4) Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 8 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.

§ 9
Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov
(k § 36 ods. 2 zákona)
(1) Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre

a) vtáky a cicavce
1. oká, háčiky, háky,
2. odchyt vtákov na lep,
3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a prístroje na osvetľovanie cieľov,
7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
8. výbušniny a chemikálie,
9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10. odchyt živočíchov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11. odchyt do pascí okrem tých, do ktorých sa živočíchy chytia živé a nezranené,
12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13. plynovanie alebo vykurovanie,
14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel v pohybe a z lodí plávajúcich rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu,
b) ryby
1. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2. výbušniny a chemikálie,
3. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.

(2) Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.

§ 10
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich
(k § 37 zákona)
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.

Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
(k § 41 ods. 15 zákona)
§ 11
Evidenčný zoznam chránených rastlín
(1) Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len "evidenčný zoznam") sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)

(3) Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,
b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
c) údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.

(4) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(5) Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(6) Chránené rastliny sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 12
Druhová karta chráneného živočícha
a jeho vývinových štádií
(1) Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len "druhová karta") sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohách č. 7 a 8, ak sa chovajú v ľudskej opatere.

(2) Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 13
Kniha držby a chovu chráneného
živočícha v ľudskej opatere
(1) Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len "kniha chovu"), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.

(2) Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom "obchod" oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje

a) evidenčné číslo držiteľa,
b) novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
c) každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d) vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,
e) dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
f) údaj o pôvode chráneného živočícha,
g) iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.

(4) Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.

(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)

(6) Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,
b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
c) údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.

(7) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.

§ 14
Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vypĺňaní
(k § 42 ods. 15 zákona)
(1) Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len "preukaz") sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohách č. 7 a 8, ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ.

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.

(4) Ak chránený živočích uhynie a

a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,
b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.

§ 15
Podrobnosti o nezameniteľnom
označovaní chránených živočíchov
(k § 43 ods. 5 zákona)
(1) Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje

a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a
b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočícha a na ktorom je vyrazené číslo,
c) injekčný transpondér (ďalej len "mikročip") na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou;4) trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo
d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny5) (ďalej len "organizácia ochrany prírody"), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočíchy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu.6)

(4) Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa, alebo
d) ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočícha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. d), okresný úrad zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.

(7) Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočícha.

(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.

(9) Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.

§ 16
Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu
na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne
a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne
(k § 24 ods. 22 zákona)
(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len "sprístupnenie") obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

a) zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
b) rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
c) vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,7)
d) stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,8)
e) stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
f) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.

(3) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.

(4) Jaskyňu možno sprístupniť, ak

a) zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,
b) sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
c) výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
d) rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,
e) v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvoria netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),
f) navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
g) v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.

(5) Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 krajský úrad prihliada najmä na

a) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
b) odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
c) rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
d) vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
e) vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,
f) aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
g) rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,
h) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
i) vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.

(6) Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.

(7) Po skončení sprístupňovacích prác vydá krajský úrad návštevný poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevný poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.

§ 17
Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín,
o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub
(k § 47 ods. 10 zákona)
(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

(4) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä

a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,
f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny.

(5) Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

(6) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

(7) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.

(8) Doklady podľa odseku 7 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

(9) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na

a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja.

(10) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

(11) Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny10) sa vzťahuje obdobne odsek 7 písm. a) až e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.

(12) Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce, sa na kmeni vo výške 130 cm nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy vyhotovenej podľa prílohy č. 15; v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.

(13) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

§ 18
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu
osobitne chránených častí prírody a krajiny
(k § 51 ods. 8 zákona)
(1) Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len "štátny zoznam") je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len "chránené územie a chránený strom"). Štátny zoznam zahŕňa

a) prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,
b) databázu chránených území a chránených stromov,
c) zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

(2) Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.

(3) Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,11) a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.

(4) Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.

(5) Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.

§ 19
Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny
(k § 52 ods. 5 zákona)
(1) Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky12) (ďalej len "štátny znak") a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi.

(2) Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak,12) pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17.

(3) Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.

(4) Tabuľa s rozmermi 40 cm 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.

(5) Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa s rozmermi 40 cm 30 cm s bielym nápisom na tmavozelenom podklade uvádzajúcim príslušnú zónu.

(6) Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa chránené územia s druhým až piatym stupňom ochrany a ich ochranné pásma s druhým až štvrtým stupňom ochrany okrem chránených krajinných oblastí a národných parkov, ako aj zóny označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa,13) treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.

(7) Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.

(8) Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.

(9) Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.

(10) Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to

a) tabuľami s rozmermi 40 cm 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,
b) grafickými tabuľami bez textu s rozmermi 10 cm 10 cm vyjadrujúcimi niektoré zakázané alebo prikázané činnosti,
c) panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach,
d) tabuľami s rozmermi 40 cm 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ak ide o označenie súkromného chráneného územia.

(11) Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrďovým oplotením.

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny
(k § 54 ods. 23 zákona)
§ 20
Koncepcia ochrany prírody a krajiny
(1) Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.

(2) Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.

§ 21
Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia
medzinárodného významu
(1) Program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park určujú strategické ciele starostlivosti o územie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku vrátane jeho ochranného pásma diferencovane podľa jednotlivých zložiek životného prostredia a v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len "ekologicko-funkčný priestor") a zóny14) obsahujú zásady a regulatívy využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

(2) Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, územie medzinárodného významu a chránený strom určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie určitého stavu ekosystému alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu ochrany alebo na usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chráneného územia.

(3) Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len "projekt ochrany"), a to aj pre ich ochranné pásma.

(4) Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.

(5) Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len "národný červený zoznam") určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.

(6) Obsah programu

a) starostlivosti podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 18,
b) starostlivosti podľa odseku 2 je uvedený v prílohách č. 19 a 20,
c) záchrany podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 21,
d) záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 22.

§ 22
Dokumenty územného systému ekologickej stability
(1) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len "generel") je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.

(2) Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.

(3) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce,15) tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

(4) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability obsahuje

a) územný priemet ochrany prírody a krajiny s prehľadom vybraných častí prírody a krajiny, ktoré majú osobitný význam pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability krajiny bez ohľadu na stupeň ich ochrany (ďalej len "osobitne významné časti prírody a krajiny"),
b) územný priemet zaťaženia prírody a krajiny s vyhodnotením stupňa zaťaženia a premeny krajiny ľudskou činnosťou,
c) územný priemet ekologickej stability krajiny s kategorizáciou podľa podielu osobitne významných častí prírody a krajiny a stupňa ich premeny človekom,
d) návrh opatrení, v ktorom sa určujú regulatívy ochrany a tvorby prírody a krajiny.

(5) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajinnej oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.

(6) Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.

(7) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce 16) a pre projekty pozemkových úprav.17)

(8) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.

(9) Obsah

a) dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
b) dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.

§ 23
Dokumenty osobitne chránených
častí prírody a krajiny
(1) Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny a na ustanovenie národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok.

(2) Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.

(3) Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.

(4) Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len "výsledky inventarizačných výskumov") predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.

(5) Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.

(6) Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len "rezervačné knihy") predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.

(7) Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.

(8) Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:

a) národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, počet (vzťažná plošná jednotka), dátum nálezu, zemepisné súradnice v S 42 alebo JTSK, meno a priezvisko autora nálezu, prístupnosť údaja (verejný údaj - nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj - nemôže byť zverejnený),
b) národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,
c) národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,
d) národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,

(9) Obsah

a) projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
b) návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe č. 26,
c) národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.

§ 24
Dokumenty starostlivosti o dreviny
(1) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

(2) Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.

§ 25
Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny
(1) Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.

(2) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie desiatich rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie piatich rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.

§ 26
Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť

a) na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia podľa § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 je uložená na ministerstve,
b) v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.

Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu
a o vedení tohto zoznamu
(k § 55 ods. 9 zákona)
§ 27
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len "žiadosť") predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len "žiadateľ") ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,
d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
f) súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.

(4) Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie

a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,
d) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
e) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a) overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
d) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.

§ 28
Vedenie zoznamu
(1) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(2) Zoznam sa vedie osobitne pre

a) fyzické osoby,
b) právnické osoby.

(3) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.

(4) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).

(5) Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.

(6) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, krajskom úrade, okresnom úrade a v organizácii ochrany prírody.

§ 29
Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu
(k § 56 ods. 7 zákona)
Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29.

§ 30
Podrobnosti o zápise do zoznamu
členov stráže prírody
(k § 72 ods. 9 zákona)
(1) Krajský úrad na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody.

(2) Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať

a) meno a priezvisko navrhovaného,
b) dátum a miesto jeho narodenia,
c) rodné číslo,
d) trvalý pobyt,
e) číslo občianskeho preukazu,
f) navrhovaný obvod pôsobnosti.

(3) K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
c) fotografia s rozmermi 3 cm 3,5 cm.

Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody
a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí
(k § 80 ods. 2 zákona)
§ 31
(1) Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len "zamestnanci ochrany prírody") nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaniach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu

a) zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
b) zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.

(2) Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.

(3) Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o

a) zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,
b) ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.

(4) Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.

(5) Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.

(6) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.

(7) Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody

a) orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,
b) organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.

(8) Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.

(9) Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.

(10) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.

(11) Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju pridelili, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.

(12) Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.

(13) Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.

§ 32
(1) Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo

a) služobného odznaku,
b) nášiviek na rovnošate.

(2) Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného preukazu na zadnej strane.

(3) Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.

(4) Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košele, bundy a jej odnímateľnej vložky.

(5) Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košele, bundy alebo odnímateľnej vložky.

(6) Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, vypĺňaním, evidenciou a distribúciou služobných preukazov a služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.

§ 33
Podrobnosti o rovnošate členov
stráže prírody a jej súčastí
(k § 74 ods. 5 zákona)
(1) Člen stráže prírody nosí rovnošatu pri výkone činnosti podľa zákona a vždy pri kontrolnej činnosti v teréne.

(2) Ustanovenia § 31 ods. 2 až 6 a 8 až 13 platia rovnako.

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov
národného významu
(k § 95 ods. 5 zákona)
§ 34
Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.

(2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.

(3) Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)

(4) Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)

(5) Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)

(6) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(7) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(8) Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

§ 35
Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1) Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.

(2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(4) Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

§ 36
Spoločenská hodnota drevín
(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

(3) Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.

(4) Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.

(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov20) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.

§ 37
Prirážkový index
(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

§ 38
Spoločenská hodnota biotopov európskeho
významu a biotopov národného významu
(1) Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len "chránené biotopy") je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m2 plochy.

(3) Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak

a) sa nachádza na chránenom území,
b) je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.

(4) Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom.18)

§ 39
Zoznam živočíchov, pri ktorých štát
zodpovedá za škodu
(k § 97 ods. 1 zákona)
(1) Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú

a) bobor vodný (Castor fiber L.),
b) vydra riečna (Lutra lutra L.),
c) kormorán veľký (Phalacrocorax carbo L.),
d) los mokraďový (Alces alces L.),
e) zubor hôrny (Bison bonasus L.),
f) medveď hnedý (Ursus arctos L.),
g) vlk dravý (Canis lupus L.)
h) rys ostrovid (Lynx lynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.

(2) Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.

§ 40
Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody
a doklady a podklady, ktoré poškodený
k žiadosti pripája
(k § 100 ods. 4 zákona)
(1) Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
b) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
c) opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
d) označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
e) opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
f) spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,
g) uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.21)

(2) K žiadosti o náhradu škody sa pripája

a) lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,
b) výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
c) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
d) doklad o užívateľskom práve k rybníku alebo rybochovnému zariadeniu, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok18) o vzniku škody na rybách a o jej výške,
e) kópie dokladov účtovnej závierky22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým,
f) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
g) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,
h) prípadne odborný alebo znalecký posudok18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
i) čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu21) alebo o výške jeho poskytnutia.

(3) Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.

§ 41
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

László Miklós v. r.
/1/ Napríklad zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
/2/ § 181a až 181c Trestného zákona. § 90 až 93 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
/3/ § 66 až 68 zákona č. 543/2002 Z. z.
/4/ § 12 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
/5/ § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
/6/ § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.
/7/ Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
/8/ Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskýň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne) (registrovaná v čiastke 33/1975 Zb.) v znení neskorších predpisov.
/9/ § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
/10/ § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
/11/ § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
/12/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
/13/ § 23 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
/14/ § 30 zákona č. 543/2002 Z. z.
/15/ § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
/16/ § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
/17/ § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
/18/ Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
/19/ Zákon č. 237/2002 Z. z.
/20/ § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
/21/ Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
/22/ § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU,
BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV
Kód Názov biotopu Kód Sk/m2
SK NATURA
A. Zoznam biotopov národného významu
Sl 4 Subhalínne travinné biotopy 6 070,-
Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach 370,-
Mo 3 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 220,-
Mo 4 Vegetácia vysokých ostríc 220,-
Mo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých močiarov (Ranunculion aquatilis) 720,-
Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 200,-
Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 200,-
Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 1 800,-
Al 7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade 1 460,-
Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 1 800,-
Tr 6 Teplomilné lemy 350,-
Tr 7 Mezofilné lemy 290,-
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 110,-
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 290,-
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky 260,-
Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá 160,-
Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 1 390,-
Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 570,-
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 440,-
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové 1 050,-
Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy 540,-
Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 700,-
Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy 860,-
Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy 1 390,-
Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy 580,-
B. Zoznam biotopov európskeho významu
Sl 1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky * 1340 2 220,-
Sl 2 Karpatské travertínové slaniská * 1340 2 220,-
Sl 3 Panónske slané stepi a slaniská * 1530 7 470,-
Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny * 2340 4 310,-
Pi 2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch * 6120 2 340,-
Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 590,-
Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 6110 450,-
a bázických substrátoch
Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae 3130 370,-
a/alebo Isoto-Nanojuncetea
Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 3150 370,-
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion
Vo 3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 1 770,-
Vo 4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis 3260 590,-
a Callitricho-Batrachion
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 1 170,-
Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov 3220 740,-
Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 590,-
(Myricaria germanica)
Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) 3240 370,-
Br 5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p. p. 3270 290,-
a Bidention p. p.
Br 6 Brehové porasty deväťsilov 6430 290,-
Br 7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek 6430 290,-
Kr 1 Vresoviská 4030 480,-
Kr 2 Porasty borievky obyčajnej 5130 160,-
Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 1 320,-
Kr 5 Nízke subalpínske kroviny 4080 1 320,-
Kr 6 Xerotermné kroviny * 40A0 560,-
Kr 10 Kosodrevina * 4070 1 070,-
Al 1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 6150 2 630,-
Al 2 Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 6150 2 630,-
Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty 6170 4 160,-
Al 4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade 6170 4 160,-
Al 5 Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa 6430 290,-
Al 9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 540,-
Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 6210 740,-
Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným
výskytom druhov čeľade Orchidaceae * 6210 1 710,-
Tr 2 Subpanónske travinno-bylinné porasty * 6240 2 850,-
Tr 3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 6250 2 330,-
Tr 4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 680,-
Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 6190 370,-
Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte * 6230 450,-
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 640,-
Lk 2 Horské kosné lúky 6520 490,-
Lk 4 Bezkolencové lúky 6410 1 560,-
Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 290,-
Lk 8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 640,-
Ra 1 Aktívne vrchoviská * 7110 4 200,-
Ra 2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 3 540,-
Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 3 540,-
Ra 4 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba 7150 3 540,-
Ra 5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae * 7210 4 980,-
Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 3 540,-
Pr 3 Penovcové prameniská * 7220 4 200,-
Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 290,-
Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 290,-
Sk 3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8110 450,-
Sk 4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8120 450,-
Sk 5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 8150 720,-
Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni * 8160 450,-
Sk 7 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 3 410,-
Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91E0 540,-
Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F0 700,-
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91E0 540,-
Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy * 91E0 540,-
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske * 91G0 620,-
Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 1 050,-
Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové 9410 290,-
Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy * 91H0 2 080,-
Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I0 860,-
Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy * 91I0 860,-
Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy 91M0 620,-
Ls 3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy * 91I0 860,-
Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190 860,-
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180 540,-
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130 580,-
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110 580,-
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140 420,-
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150 410,-
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 2 250,-
Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky * 91D0 1 710,-
Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy * 91D0 1 710,-
Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy * 91D0 1 710,-
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 9410 290,-
Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410 290,-
Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy 9410 290,-
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy 9420 1 320,-
Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou * 91N0 1 870,-


Poznámky:
1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3. Prioritné biotopy sú označené *.ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Vedecké meno Slovenské meno

Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský
Fallopia japonica (syn. Reynoutria japonica) pohánkovec japonský
Fallopia x bohemica (syn. Reynoutria x bohemica) pohánkovec český
Fallopia sachalinensis (syn. Reynoutria sachalinensis) pohánkovec sachalínsky
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín
O spôsoboch ničenia inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania (vegetatívne, generatívne, alebo obojaké), početnosť na lokalite (výskyt jednotlivý, skupinový, masový, monokultúra), charakter a situovanie stanovišťa (najmä rovina, svah, blízkosť toku, typ pozemku), ohrozenosť a veľkosť lokality, ako i ďalšie biologické vlastnosti druhu.

A. Vegetatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín
Fallopia japonica pohánkovec japonský
Fallopia x bohemica pohánkovec český
Fallopia sachalinensis pohánkovec sachalínsky


A. 1. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)

Odporúča sa využiť dvojfázový spôsob. Prvé kosenie s chemickým postrekom treba vykonať v druhej polovici mája pri výške pohánkovca asi 1 m. Najvhodnejšia výška na aplikáciu je 20 cm.
Druhú fázu ničenia je potrebné uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po prvej fáze, t. j. v júni alebo v auguste. Medzi pokosením a chemickým postrekom by nemal uplynúť dlhší časový interval ako dva-tri týždne, lebo pohánkovec veľmi rýchlo rastie.
Pri zemných prácach spojených s presunom zeminy sa nesmú narúšať podzemné časti rastlín a transportovať ich na nové lokality.

B. Generatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský


B. 1. Mechanické spôsoby ničenia

Pastva
- vhodná je na lokalitách s hromadným výskytom druhu. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa ničí vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa ničia koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k úplnému zničeniu nedochádza.
Vytrhávanie
- vhodný spôsob ničenia semenáčikov rastlín. Odporúčaný termín na realizáciu je apríl až máj.
Vykopávanie rastlín
- vhodný spôsob na lokalitách s malým počtom jedincov. Je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. Odporúčaný termín na realizáciu: začiatok vegetačného obdobia. Upozornenie: zo zvyškov koreňa je rastlina schopná v pôde regenerovať.
Orba
- vhodná na poľnohospodársky využívaných stanovištiach. Jej výhodou je súčasné ničenie semenáčikov i dospelých jedincov. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi, ako ozimné žito, jarný jačmeň.
Sekanie
- sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie sa odporúča využiť tiež v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, vtedy môže byť rastlina po takomto zásahu celá zničená.
Orezávanie
- realizuje sa na kvitnúcich jedincoch na začiatku mája až júna. Okolíky po zrezaní je potrebné spáliť. Zrezaním alebo odseknutím súkvetia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Upozornenie: rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie, a preto takýto zásah treba niekoľkokrát za rok zopakovať.
Orezávanie súplodí
- realizuje sa 2 až 4 týždne po odkvitnutí rastliny, približne v štádiu tvorby zelených semien. Odrezané súplodia je potrebné ihneď zozbierať do vriec a spáliť. Dbať, aby semená nevypadávali. Metóda je výhodná pre izolované a málo početné lokality.

B. 2. Chemické spôsoby ničenia
Aplikovať najmä pri veľkoplošnom rozšírení druhu. Na ničenie možno využiť viac druhov chemických prostriedkov, ich výber závisí od typu stanovišťa. Chemická aplikácia sa vykonáva v marci - apríli, môže sa však aplikovať podľa potreby od mája do konca vegetačného obdobia, keď vyrastajú prízemné ružice listov. Druhú aplikáciu je potrebné vykonať koncom mája a začiatkom júna.

B. 3. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)
Využíva sa pre veľmi vysoké a husté porasty, kde samotná chemická aplikácia nie je účinná. Preto treba najprv vysoké porasty zrezať, vysekať alebo skosiť a regenerujúce časti rastlín postriekať chemickým prípravkom. Na jar treba vysekať a odstrániť nadzemné časti rastlín a následne chemicky ošetriť ich zvyšky, ktoré zostali v zemi. Začiatkom leta treba naplniť duté stonky chemickým roztokom, aby účinok na podzemnú časť rastliny bol čo najefektívnejší.

C. Vegetatívne i generatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín

Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská

Platia spôsoby uvedené v bodoch A.1., B.1., B.2. a B.3., doplnené o nasledujúce spôsoby:

C. 1. Mechanické spôsoby ničenia
Opakované kosenie, vytrhávanie celých rastlín vo vegetatívnej fáze pred tvorbou súkvetia, čo je spravidla koncom júla a začiatkom augusta. V prípade zlatobyle kanadskej a obrovskej vzhľadom na rozširovanie niektorých druhov vetrom ničenie uskutočniť pred vytvorením plodov. Treba dbať, aby sa najmä ulomené časti rastlín, napríklad netýkavky žliazkatej, nedostali do toku, a tak na nové stanovištia, podzemné časti rastlín neboli premiestňované so zeminou na nové lokality.
Orba
- najmä na veľkoplošných rovinatých stanovištiach; nie je vhodná napríklad pre porasty sústredené v sprievodnej drevinovej vegetácii tokov.
Následné osiatie plochy najvhodnejšie pôvodnými a konkurencieschopnými druhmi rastlín. Tento spôsob treba využiť najmä pri eliminovaní rôznych typov nevyužívaných stanovíšť v krajine, ale i v intravilánoch miest a obcí (na tzv. mestských úhoroch).

C. 2. Chemické spôsoby ničenia
Využívať na ničenie tam, kde nie je možné využívať mechanický spôsob ničenia, napríklad násypy železničných tratí, navážky a iné antropogénne stanovištia. Chemické metódy využívať aj ako vhodný spôsob ničenia veľkoplošných zárastov. Výber prípravkov závisí od typu stanovíšť, treba zvážiť najmä blízkosť vodných tokov. Ich aplikácia je najlepšia v čase, keď porasty nie sú vysoké, t. j. na väčšine lokalít v máji, lebo neskôr už ich výška väčšinou presahuje 1 meter.

C. 3. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)
Tento spôsob využívať na príliš vysoké a husté porasty, kde samotná chemická aplikácia nie je účinná. Preto treba najprv vysoké porasty pokosiť a regenerujúce časti rastlín chemicky postriekať.

ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV,
KTORÉ SA MÔŽU ROZŠIROVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCEa) rastliny
Vedecké meno Slovenské meno

Aesculus hippocastanum pagaštan konský
Castanea sativa gaštan jedlý
Juglans regia orech kráľovský
Morus alba moruša biela
Morus nigra moruša čierna

b) živočíchy
Vedecké meno Slovenské meno

Oncorhynchus mykiss pstruh dúhový
Salvelinus fontinalis sivoň potočný
Ctenopharyngodon idella amur biely
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
Syrmaticus reevesii bažant kráľovský
Meleagris gallopavo morka divá
Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených
osobitným predpisom1)
Dama dama daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených
osobitným predpisom1)ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV
A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA


A
RASTLINY

Vedecké meno Slovenské meno

CIEVNATÉ RASTLINY

Achillea asplenifolia Vent. rebríček slezinníkolistý
Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický prilbica tuhá moravská
Aconitum paniculatum Lam. prilbica metlinatá
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. zvonovec ľaliolistý
Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý
Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý
Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska
Allium ericetorum Thore cesnak bielohlavý
Allium paniculatum L. cesnak metlinatý
Althaea cannabina L. ibiš konopovitý
Althaea hirsuta L. ibiš chlpatý
Althaea pallida Willd. ibiš bledý
Althaea taurinensis DC. ibiš turínsky
Alyssum desertorum Stapf tarica stepná
+ Amygdalus nana L. mandľa nízka
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý
Anchusa italica Retz. smohla talianska
+ Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá
Androsace maxima L. pochybok najväčší
Androsace villosa L. pochybok huňatý
Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná
Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. arábka slatinná
Arabis nova Vill. arábka nová
+ Arctous alpina (L.) Nied. medvedík alpínsky
Aremonia agrimonoides (L.) DC. repíček repíkovitý
Armeria alpina Willd. trávnička alpínska
Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná rozložitá
Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný
Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. k. mechúrikatý belavý
Atriplex littoralis L. loboda pobrežná
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna
Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá
Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený
Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší
Calla palustris L. diablik močiarny
Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkokvetý
Camphorosma annua Pall. gáfrovka ročná
Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá
Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá
Carex buekii Wimm. ostrica Buekova
Carex chordorrhiza L. f. ostrica výbežkatá
Carex diandra Schrank ostrica oblastá
Carex dioica L. ostrica dvojdomá
Carex divisa Huds. ostrica delená
Carex halleriana Asso ostrica alpínska
Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova
Carex hordeistichos Vill. ostrica jačmeňovitá
Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá
Carex limosa L. ostrica barinná
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen o. chudobná vrchovisková
Carex parviflora Host ostrica malokvetá
Carex pauciflora Lightf. ostrica málokvetá
Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá
Carex pulicaris L. ostrica blšná
Carex rupestris All. ostrica skalná
Carex secalina Willd. et Wahlenb. ostrica ražná
Cerastium alpinum L. rožec alpínsky
Cerastium carinthiacum Vest rožec širokolistý
Ceratophyllum submersum L. rožkatec pohrúžený
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov
Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý
Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov
Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá
Cochlearia pyrenaica DC. lyžičník pyrenejský
Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná
+ Colutea arborescens L. mechúrnik stromovitý
Comarum palustre L. nátržnica močiarna
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska
Convonvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl kručinkovec položený
Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela
+ Cotinus coggygria Scop. škumpa vlasatá
Crambe tataria Sebeók katran tatársky
Crepis pulchra L. škarda úhľadná
Crepis sibirica L. škarda sibírska
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. kučeravec čiarkovitý
Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský
Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó v. strmolistý krvavý
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata v. strmolistý pravý
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó v. strmolistý neskorý
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó v. škvrnitý mokraďný
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata v. škvrnitý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó v. škvrnitý Schurov
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Verm. v. škvrnitý sedmohradský
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub vstavačovec bledožltý
Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky
+ Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky
+ Daphne cneorum L. lykovec voňavý
Dendrathema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený
Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý
Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek ch. drsnoplodá Klášterského
Draba siliquosa M. Bieb. chudôbka kaukazská
Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá
Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky
Drosera anglica Huds. rosička anglická
Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenatá
Echium russicum J. F. Gmel. hadinec červený
Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia
Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele kruštík Greuterov
Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger kruštík piačenský
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly
Erythronium dens-canis L. kandík psí
Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova
Festuca saxatilis Schur kostrava skalná
Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý
Filago vulgaris Lam. bielolist obyčajný
+ Fraxinus ornus L. jaseň mannový
Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. l. parížsky hladkoplodý
Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá
Chamorchis alpina (L.) Rich. vstavačik alpínsky
Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny
Glaux maritima L. sivuľka prímorská
Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. bahienka šašinovitá
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová
Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá
Herniaria incana Lam. prietržník sivý
Hierochlo repens (Host.) P. Beauv. tomkovica plazivá
Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný
Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko ) Soják oman vŕbolistý piesočný
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský
Iris arenaria Waldst. et Kit. kosatec piesočný
Iris graminea L. kosatec trávolistý
Iris spuria L. kosatec pochybný
Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný
Isatis maeotica DC. farbovník azovský
Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina cibuľkatá pravá
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina cibuľkatá Kochova
Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá
Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii sitina Gerardova pravá
Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá
Juncus triglumis L. sitina trojplevová
+ Juniperus sabina L. borievka netatová
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký
Lathyrus palustris L. hrachor močiarny
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky
+ Ledum palustre L. rojovník močiarny
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyčník sivý
Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky
Lilium bulbiferum L. ľalia cibuľkonosná
Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó limonka Gmelinova uhorská
Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky
Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý
Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov
+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá
+ Lonicera caprifolium L. zemolez kozí
Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný
Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná
Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý
Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.) lucerna tesálska
Melica altissima L. mednička najvyššia
Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá
Montia arvensis Wallr. zdrojovka roľná
Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý
Najas minor All. riečňanka menšia
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý
Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska
Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá
Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá
Onobrychis montana DC. vičenec horský
Ononis pusilla L. ihlica nízka
Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska
Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý
Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho
Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý
Orchis coriophora L. vstavač ploštičný
Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný
Orchis morio L. vstavač obyčajný
Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov
Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý
Orchis ustulata L. vstavač počerný
Orchis ustulata subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka vstavač počerný letný
Orchis ustulata L. subsp. ustulata vstavač počerný pravý
+ Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá
+ Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál ostropysk poľný tatranský
Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov
Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý
Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský
Pedicularis comosa L. všivec chochlatý
Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják chlpánik Guthnickov
Plantago altissima L. skorocel najvyšší
Plantago maritima L. skorocel prímorský
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý
Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch lipnica osobitá
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný
Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov
Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý
Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej
Potentilla micrantha Ramond ex DC. nátržník drobnokvetý
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny
Pulegium vulgare Mill. mäta sivá
Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý
Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý
Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó poniklec lúčny maďarský
Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský
Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný
Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermanov
+ Quercus frainetto Ten. dub balkánsky
+ Quercus pedunculiflora K. Koch dub sivý
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský
Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský
Ranunculus lingua L. iskerník veľký
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí
Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci
+ Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný
Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely
+ Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova
+ Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá
+ Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená
Salvia aethiopis L. šalvia etiópska
Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský
Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý
Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený
Saxifraga retusa Gouan lomikameň zohnutolistý
Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci
Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna
Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky
Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá
Schoenus nigricans L. šašina černastá
Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový
Scutellaria altissima L. šišak najvyšší
Sedum annuum L. rozchodník ročný
Senecio doria L. starček zlatožltý
Senecio paludosus L. starček barinný
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
[syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve] kosienka karbincolistá
Sesleria caerulea (L.) Ard.
(syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. et Seidl) ostrevka karpatská
Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová
Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná
Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky
Soldanella pseudomontana subsp. pienica Hrouda et Kochjarová soldanelka horská pieninská
+ Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský jarabina čiernokamenná
+ Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský jarabina siná
+ Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský jarabina pestrokvetá
+ Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková
+ Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého
+ Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer jarabina horská
+ Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho
+ Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská
+ Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská
Spergula morisonii Boreau kolenec jarný
Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový
Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený
Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný
+ Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. šternbergia jesienkovitá
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin kavyľ piesočný
Stipa crassiculmis Smirnov subsp. euroanatolica Martinovský
(syn. Stipa transcarpatica Klokov) k. hrubosteblový euroázijský
Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá
Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá
+ Taxus baccata L. tis obyčajný
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. tezdálka piesočná
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk popolavec oranžový
Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub p. dlholistý moravský
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur popolavec sírovožltý
Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca
Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský
Thlaspi montanum L. peniažtek horský
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. mliečnik hranatý
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa m. širokolistý slanomilný
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. kosatka nízka
Tordylium maximum L. zápalička väčšia
Tozzia carpathica Woł. vrchovka alpínska
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľovoplodá
Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky
Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá
Trifolium strictum L. ďatelina tuhá
Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. non M. Bieb.) bezobalka Kitaibelova
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. turgénia širokolistá
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá
Urtica kiovensis Rogow. pŕhľava kyjevská
Utricularia minor L. bublinatka menšia
Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá
Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka
Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhľavolistá
Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná
Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá
Viola dacica Borbás fialka dácka
+ Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný
Waldsteinia teppneri Májovský valdštajnka Teppnerova
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová
Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska


MACHORASTY

PEČEŇOVKY
Mannia triandra (Scop.) Grolle grimaldia trojtyčinková
Scapania massalongoi (Müll. Frib.) Müll. Frib. korýtkovec

MACHY
Bryum marratii Hook. f. et Wilson prútnik Marratov
Buxbaumia viridis (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. dvojhrot zelený
Fissidens arnoldii Ruthe pošvatec Arnoldov
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas
(syn. Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.) kosáčik
Meesia longiseta Hedw. bakuľka
Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. ihlanovka štvorboká
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. korýtkovec
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý
Tortella rigens (Hedw.) Loeske závitovka

LIŠAJNÍKY
Physcia magnussonii Frey fyscia bralnatá
Solenopsora carpatica Pišút et Vězda solenospóra karpatská
Teloschistes contortuplicatus (Ach.) Clauz. et Rondon ex Vězda krásnik pospletaný

HUBY (MAKROMYCÉTY)
Abortiporus fractipes (Berk. et M. A. Curtis) Gilb. et Ryvarden pleťovec premenlivý
Agrocybe arenicola (Berk.) Singer poľnička pieskomilná
Amanita nivalis Grev. muchotrávka snežná
Amylocystis lapponica (Romell) Singer tvarožník laponský
Amyloporia sitchensis (D. V. Baxter) Vampola et Pouzar amylopórovka aljašská
Antrodia odora (Peck et Sacc.) Gilb. et Ryvarden trúdnikovček voňavý
Battarraea stevenii (Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova
Calvatia fragilis (Vittad.) Morgan rozpadavec fialový
Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca
Clitocybe candicans var. dryadicola (J. Favre) Lamoure strmuľka biela dryádková
Cortinarius pauperculus J. Favre pavučinovec drobný
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová
Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá
Inocybe fulvipes Kühner vláknica
Lactarius nanus J. Favre (syn. Lactarius tatrorum Z. Schaef.) rýdzik trpasličí
Lactarius salicis-reticulatae Kühner rýdzik vrchovský
Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon et Boiffard bedlica Pilátova
Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) Singer bedlica pobrežná
Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda mnohokrčka dierkovaná
Panaeolus reticulatus Overh. zvonovec rašeliniskový
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná
Russula nana Killerm. plávka
Russula norvegica D. A. Reid plávka nórska
Tulostoma kotlabae Pouzar stopkovec Kotlabov

RIASY (makroskopické riasy)

Rhodophyta (červené riasy)
Batrachospermum moniliforme Roth žabie semä obyčajné
Lemanea torulosa (Roth) C. Agardh lemánea kopcovitá
Thorea ramosissima Bory tórea rozkonárená

Charophyceae (chary)
Chara braunii C. C. Gmel. chara Braunova
Chara canescens Loisel chara sivastá
Chara pistaniensis Vilh. chara piešťanská
Nitella flexilis (L.) C. Agardh nitela ohybná
Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves nitelopsis tupý


Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy
národného významu.
2. Dreviny sú vyznačené +.


B

ŽIVOČÍCHY

Vedecké meno Slovenské meno

Gastropoda - ulitníky
Alopia bielzii clathrata alopia zádielska
Anisus septemgyratus kotúľka
Anisus (=Disculifer) vorticulus kotúľka štíhla
Alzoniella (=Belgrandiella) slovenica belgrandiela slovenská
Quickella/Catinella arenaria jantárovka stepná
Clausilia (=Andraea) dubia carpatica ciha karpatská
Clausilia (=Andraea) dubia ingenua ciha rebravá
Cochlodina fimbriata remota ciha pyskatá
Deroceras fatrense slizniak fatranský
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii
acicularis/Fagotia acicularis fagotka štíhla
Esperiana (=Fagotia) esperi fagotka škvrnitá
Gyraulus acronicus kotúľka
Gyraulus (=Lamorbis) riparius kotúľka pobrežná
Hauffenia (rod) haufenia
Helix lutescens slimák žltkastý
Sadleriana pannonica sadlerianka panónska
Spelaeodiscus (=Aspasita) triarius tatricus valónia tatranská
Theodoxus transversalis teodox pásavý
Vallonia declivis valónia hodvábna
Valvata (=Tropidina) macrostoma valvata pupkatá
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný
Vertigo geyeri pimprlík močiarny
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý

Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanata škľabka ploská
Unio (=Crassiana) crassus korýtko riečne

Annelida - obrúčkovce
Batracobdella paludosa klepsina barinná

Palpigrady - šťúrovky
Eukoenenia spelaea

Araneae - pavúky
Araneus nordmanni križiak
Arctosa perita strehúň
Arctosa stigmosa strehúň
Argyroneta aquatica vodnár striebristý
Atypus muralis komôrkar pontický
Haplodrassus moderatus skaliarka
Cheiracanthium montanum
Larinioides silvicultrix križiak
Lycosa vultuosa
Pardosa proxima sliedič
Zelotes puritanus skaliarka
Pseudoscorpionidea - šťúriky
Chtonius austriacus
Neobisium beieri
Neobisium slovacum
Opilionida - kosce
Ischyropsalis manicata
Cyphophtalmi
Siro carpaticus
Crustacea - kôrovce
Astacus astacus rak riečny
Astacus leptodactylus rak bahenný
Austropotamobius (=Astacus) torrentium rak riavový
Branchinecta paludosa žiabronôžka arktická
Chirocephallus slovacus žiabronôžka slovenská
Lepidurus apus štítovec jarný
Triops cancriformis štítovec letný
Diplopoda - mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx
Enantiulus tatranus
Chelogona carpathicum
Julus curvicornis
Mastigophorophyllon cirriferum
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus
Polydesmus komareki
Polyzonium eburneum
Polyzonium transsilvanicum
Chilopoda - stonôžky
Dicellophilus carniolensis
Dignathodon microcephalus
Scutigera coleoptrata
Ephemeroptera - podenky
Acentrella sinaica/Baetis sinaicus podenka
Ametropus fragilis podenka
Arthroplea congener podenka pálková
Baetis atrebatinus podenka
Baetis gracilis podenka krehká
Baetis niger podenka
Baetis tricolor podenka
Baetopus wartensis podenka
Behningia ulmeri (lestagei) podenka
Brachycercus harrisellus podenka
Brachycercus magnus podenka
Cenis lactea (nocturna) podenka
Cercobrachys (=Brachycercus) minutus podenka
Cloeon praetextum podenka
Ecdyonurus aurantiacus podenka
Ecdyonurus epeoroides podenka
Ecdyonurus insignis podenka
Electrogena (=Heptagenia) quadrilineata podenka
Electrogena (=Heptagenia) affinis podenka
Ephemera glaucops podenka
Ephemera lineata podenka
Ephemerella mesoleuca podenka
Ephemerella notata podenka
Ephoron (=Polymitarcis) virgo podenka nížinná
Eurylophella karelica podenka
Heptagenia coerulans podenka
Heptagenia fuscogrisea podenka
Heptagenia longicauda (flavipennis) podenka
Choroterpes pictetii podenka
Isonychia ignota podenka
Paraleptophlebia cincta podenka
Paraleptophlebia werneri (tumida) podenka
Procloeon ornatum podenka
Pseudocentroptillum (=Centroptilum) parapulchrum podenka
Pseudocentroptillum (=Centroptilum) pennulatum podenka
Pseudocentroptillum (=Centroptilum) pulchrum podenka
Pseudocentroptillum nanum (nana) podenka
Pseudocloeon inexpectatum podenka
Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka
Rhithrogena germanica podenka
Rhithrogena gorganica podenka
Rhithrogena puytoraci (ferruginea) podenka
Rhithrogena wolosatkae podenka
Rhithrogena zelinkai podenka
Siphlonurus alternatus (linneanus) podenka
Siphlonurus lacustris podenka
Odonata - vážky
Aeschna coerulea šidlo belasé
Aeschna isosceles šidlo
Aeschna subarctica elisabethae šidlo
Anax imperator šidlo obrovské
Anax parthenope šidlo tmavé
Brachytron pratense šidlo lúčne
Coenagrion hastulatum šidielko
Coenagrion mercuriale šidielko
Coenagrion scitulum šidielko
Cordulegaster (=Cordugaster) heros
Epitheca bimaculata vážka
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia pectoralis vážka
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá
Ophiogomphus cecilia klinovka hadia
Orthetrum coerulescens vážka modrá
Somatochlora (rod) ligotavka
Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá
Sympecma fusca šidlovka hnedá
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá
Plecoptera - pošvatky
Agnetina elangulata pošvatka
Amphinemura borealis pošvatka
Brachyptera braueri pošvatka
Brachyptera monilicornis pošvatka
Capnopsis schilleri pošvatka
Chloroperla tripunctata pošvatka
Isoperla obscura pošvatka tmavá
Isoptena serricornis pošvatka
Perla bipunctata pošvatka dvojbodková
Rhabdiopteryx alpina pošvatka
Rhabdiopteryx navicula pošvatka
Taeniopteryx nebulosa pošvatka dlhotykadlová
Taeniopteryx schoenemundi pošvatka
Xantoperla apicalis pošvatka

Dermaptera - ucholaky
Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový
Labidura riparia ucholak veľký
Mantodea - modlivky
Mantis religiosa modlivka zelená
Ensifera - kobylky
Ruspolia nitidula/Homorocoryphus nitidulus kobylka šúrová
Pholidoptera frivaldskyi kobylka Frivaldského
Poecilimon fussi kobylka Fussiho
Saga pedo sága stepná
Caelifera - koníky
Acrida hungarica (ungarica) koník stepný
Acrotylus insubricus koník zimný
Arcyptera fusca koník pestrý
Calliptamus barbarus koník barbarský
Celes variabilis koník konský
Oedalus decorus koník čiernopásy
Heteroptera - bzdochy
Hyoidea notaticeps bzdôška
Spathocera obscura obrúbnica
Auchenorrhyncha - cikády
Cicada (=Tettiga) orni cikáda jaseňová
Dictyophara pannonica ostročielka stepná
Dorycephalus baeri cikádka
Pagiphora annulata
Tibicen plebejus cikáda
Tibicina haematodes cikáda viničná
Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový
Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly
Libelloides coccaius askalafus
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká
Coleoptera - chrobáky
Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik
Buprestis splendens
* Carabus menetriesi pacholei (=C. m. menetriesi) bystruška Menétriesova
Cerambyx cerdo fuzáč obrovský/fuzáč veľký
Cucujus cinnaberinus
Duvalius (celý rod) behúnik
Dytiscus latissimus
Eurythyrea austriaca krasoň jedľový
Graphoderus bilineatus
Leptura (=Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký
Limoniscus violaceus kováčik fialový
Lucanus cervus roháč obyčajný
Morimus funereus
* Osmoderma eremita pižmovec hnedý
* Rosalia alpina fuzáč alpský
Semanotus russicus fuzáč borievkový
Stenopachys linearis
Xyletinus tremulicola
Hymenoptera - blanokrídlovce
Andrenidae
Andrena albopunctata
Andrena braunsiana
Andrena bucephala
Andrena combaella
Andrena cordialis
Andrena dorsalis
Andrena figurata
Andrena fulvata
Andrena hedickae
Andrena hesperia
Andrena hungarica
Andrena limbata
Andrena parviceps
Andrena roseipes
Andrena rufula
Andrena seminuda
Andrena schlettereri
Andrena spectabilis
Andrena variabilis
Andrena ventricosa
Camptopoeum friesei
Panurgus labiatus

Anthophoridae
Amegilla garrula
Amegilla pipiens
Amegilla salviae
Ammobatoides abdominalis
Biastes brevicornis
Epeoloides coecutiens
Eucera curvitarsis
Eucera chrysopyga
Eucera nitidiventris
Nomada basalis
Nomada bouceki
Nomada connectens
Nomada fulvipes
Nomada hirtipes
Nomada chrysopyga
Nomada integra
Nomada melanopyga
Nomada mocsaryi
Nomada pectoralis
Nomada stoeckherti
Pasites maculatus
Pasites minutus
Pasites similis
Tetralonia hungarica
Tetralonia macroglossa
Tetralonia scabiosae
Triepeolus tristis

Argidae
Aprosthema maculatum
Arge metallica
Arge pleuritica

Braconidae
Acrisis clavipes
Alloea bonessi
Alloea lonchopterae
Anisocyrta perdita
Apronopa haeselbarthi
Aridelus egregius
Baeognatha nigra
Baryproctus hungaricus
Blacometeorus intermedius
Cardiochiles saltator
Cratospila circe
Diachasma cephalotes
Disophrys inculcator
Doryctosoma transcaucasicum
Earinus gloriatorius
Elasmosoma berolinense
Histeromerus mystacinus
Chrysopophthorus hungaricus
Iphiaulax mactator
Loxocephalus boops
Lysitermus pallidus
Microchelonus bidentulus
Neoblacus koenigi
Noserus flavicoxa
Opius kostolnaensis
Opius lukasi Fischer
Opius trencensis
Pareucorystes varinervis
Pokomandya curticornis
Polemochartus melas
Rhoptrocentrus piceus
Rogas tricolor
Sigalphus irrorator
Taphaeus hiator
Wesmaelia pendula
Xenarcha lustrator

Cephidae
Cephus pulcher
Trachelus tabidus

Cimbicidae
Abia candens
Cimbex connatus
Cimbex fagi
Palaeocimbex quadrimaculata
Zaraea hungarica

Colletidae
Colletes graeffei
Colletes maidli
Colletes mlokossewiczi
Colletes punctatus
Hylaeus duckei
Hylaeus hungaricus
Hylaeus moricei
Hylaeus pectoralis

Diprionidae
Gilpinia abieticola
Gilpinia laricis
Gilpinia pallida
Gilpinia virens
Monoctenus juniperi
Monoctenus obscuratus

Embolemidae
Embolemus ruddii

Encyrtidae
Amicroterys tatricus
Anagyrus novickyi
Aschitus carpathicus
Callipteroma sexguttata
Copidosoma prasinum
Dusmetia cardinalis
Ericydnus bischoffi
Helegonatopus nikolskajae
Homalotylus hybridus
Choreia maculata
Choreia stepicola
Mayridia tatrica
Metaphycus erythraeus
Metaphycus hubai
Mohelencyrtus acuminatus
Mohelniella silhavyi
Monodiscodes intermedius
Moraviella inexpectata
Paraenasioidea marani
Paramasia slovaca
Psyllaephagus belanensis
Psyllaephagus smaragdinus
Semen apterum
Syrphophagus subviridis

Eupelmidae
Eupelmus cavifrons
Eupelmus stenus

Eurytomidae
Eurytoma goidanichi

Formicidae
Epimyrma ravouxi
Leptothorax clypeatus
Leptothorax sordidulus
Liometopum microcephalum
Plagiolepis xene
Prenolepis nitens

Gasteruptiidae
Gasteruption hungaricus
Gasteruption nigrescens

Halictidae
Halictus damascenus
Halictus elegans
Halictus gavarnicus tataricus
Halictus leucaheneus arenosus
Halictus obscuratus
Halictus semilucens
Halictus sexstrigatus
Nomioides variegata Pseudapis diversipes
Sphecodes alternatus
Sphecodes pinguiculus hungaricus
Sphecodes pseudofasciatus
Sphecodes schencki

Chalcididae
Euchalcis minor
Hockeria hockerioides
Hockeria hofferi
Invreia mirabilis
Kriechbaumerella hofferi

Ibaliidae
Ibalia drewseni
Ibalia leucospoides

Ichneumonidae
Megarhyssa gigas
Megarhyssa superba

Leucospidae
Leucospis gigas

Megachilidae
Anthidium loti
Anthidium septemspinosum
Anthocopa andrenoides
Anthocopa ligurica
Anthocopa tergestensis
Anthocopa villosa
Coelioxys caudata
Coelioxys foersteri
Coelioxys haemorrhoa
Coelioxys polycentris
Dioxys cincta
Dioxys pannonica
Dioxys tridentata
Chalicodoma hungarica
Chalicodoma parietum
Icteranthidium laterale
Lithurge cornutus
Lithurge chrysurus
Megachile genalis
Megachile pilicrus
Osmia maritima
Osmia melanogaster
Osmia nigriventris
Paraanthidiellum tennelum
Paraanthidium interruptum
Rhodanthidium septemdentatum
Stelis franconica
Stelis ornatula

Megalodontesidae
Magalodontes fabricii
Megalodontes panzeri

Melittidae
Macropis friwaldskyi

Methochidae
Methocha articulata nigrescens

Mutillidae
Krombeinella thoracica
Myrmilla erythrocephala
Physetopoda punctata
Ronisia brutia

Orussidae
Orussus abietinus
Orussus unicolor

Pamphiliidae
Acantholyda laricis
Acantholyda pumilionis
Caenolyda reticulata
Cephalcia alpina
Cephalcia hartigi
Neurotoma nemoralis
Neurotoma saltuum
Pamphilius albopictus
Pamphilius gyllenhali
Pamphilius lethierryi

Perilampidae
Perilampus cephalotes
Perilampus intermedius

Pteromalidae
Arthrolytus glandium
Aspilocera verticilata
Athrolytus slovacus
Cleonymus brevis
Gbelcia crassiceps
Hemitrichus oxygaster
Lariophagus fimbriatus
Novitzkyanus cryptogaster
Picroscytoides albiventris
Rakosina deplanata
Spalangia slovaca
Spathopus hofferi

Sapygidae
Polochrum repandum

Scoliidae
Campsoscolia quinquecincta
Scolia flavifrons

Siricidae
Tremex fuscicornis
Tremex magus

Stephanidae
Stephanus coronatus

Tenthredinidae
Aglaostigma langei
Allantus coryli
Aneugmenus coronatus
Apethymus apicalis
Apethymus cereus
Ardis sulcata
Athalia scutellariae
Birka annulitarsis
Craesus alniastri
Dolerus anthracinus
Dolerus gessneri
Dolerus harwoodi
Dolerus yukonensis
Elinora sabariensis
Empria longicornis
Eutomostethus punctatus
Heptamelus ochroleucus
Heterarthrus microcephalus
Hoplocampa flava
Hoplocampa pectoralis
Macrophya albipuncta
Macrophya postica
Macrophya recognata
Macrophya tenella
Metallus pumilus
Nematinus luteus
Nematus bipartitus
Nematus dispar
Nematus fagi
Nematus frenalis
Nematus jugicola
Nematus melanaspis
Nematus melanocephalus
Nematus miliaris
Nematus pavidus
Nematus similattor
Pachynematus lichtwardti
Periclista albipennis
Phyllocolpa coriacea
Pikonema styx
Platycampus luridiventris
Pontania viminalis
Priophorus ulmi
Pristiphora confusa
Pristiphora fausta
Pristiphora subbifida
Pristiphora testacea
Pristiphora tetrica
Pristiphora thalictri
Pristiphora wesmaeli
Pseudodineura heringi
Radinoceraea bensoni
Rhogogaster chlorosoma
Selandria sixii
Sharliphora amphibola
Sharliphora parva
Stauronematus compressicornis
Sterictiphora furcata
Strongylogaster macula
Strongylogaster mixta
Strongylogaster xanthocera
Taxonus sticticus

Xiphydriidae
Xiphydria longicollis

Xyelidae
Pleuroneura dahlii
Xyela curva
Xyela graeca

Pompilidae
Agenioideus apicalis apicalis
Agenioideus ciliatus
Anoplius aeruginosus
Anoplius alpinobalticus
Anoplius caviventris
Anoplius piliventris
Anospilus orbitalis orbitalis
Aporinellus obtusus
Aporus fulviventris polux
Aporus unicolor
Arachnospila pseudabnormis hedickei
Arachnotheutes rufithorax
Batozonellus lacerticida lacerticida
Ceropales albicincta albicincta
Ceropales cribratus cribratus
Ceropales helveticus
Cryptocheilus decemguttatus
Cryptocheilus egregius
Cryptocheilus frygessneri
Cryptocheilus notatus notatus
Cryptocheilus richardsi
Dicyrtomellus luctuosus luctuosus
Dipogon vechtyi
Eoferreola manticata
Episyron albonotatum
Evagetes gibbulus
Evagetes magrettii magrettii
Evagetes tumidosus pedicellaris
Ferreola diffinis
Homonotus balcanicus
Poecilagenia rubricans
Priocnemis baltica
Priocnemis bellieri bellieri
Priocnemis diversa
Priocnemis fallax
Priocnemis fastigiata
Priocnemis melanosoma
Priocnemis propinqua
Priocnemis rufozonata
Tachyagetes dudichi
Telostegus inermis inermis

Sphecidae
Alysson pertheesi
Alysson tricolor
Ammophila hungarica
Ammophila terminata
Ammoplanus handlirschi
Ammoplanus hofferi
Ammoplanus pragensis
Ampulex fasciata
Astata apostata
Astata costae
Astata gallica
Astata kashmirensis
Astata rufipes
Belomicrus antenalis
Belomicrus italicus
Bembecinus hungaricus
Bembix bidentata
Bembix megerlei
Bembix olivacea
Bembix tarsata
Cerceris albofasciata
Cerceris bicincta
Cerceris bracteata
Cerceris eryngii
Cerceris fimbriata
Cerceris impercepta
Cerceris rubida
Cerceris somotorensis
Cerceris stratiotes
Cerceris tenuivitata
Cerceris tuberculata
Crossocerus acanthophorus
Crossocerus nigritus
Crossocerus styrius
Crossocerus tarsatus
Didineis crassicornis
Diodontus brevilabris
Diodontus insidiosus
Diodontus luperus
Dryudella lineata
Dryudella tricolor
Ectemnius confinis
Ectemnius fossorius
Ectemnius spinipes
Gorytes craverii
Gorytes foveolatus
Gorytes latifrons
Gorytes nigrifacies
Gorytes pleuripunctatus
Gorytes procrustes
Gorytes punctuosus
Gorytes sulcifrons
Harpactus formosus
Harpactus moravicus
Harpactus sareptanus
Harpactus tauricus
Larra anathema
Lestiphorus bilunulatus
Lindenius parkanensis
Lindenius subaenus
Liris niger
Mimesa crassipes
Mimesa lutaria
Mimesa tenuis
Mimumesa atratina
Mimumesa beaumonti
Mimumesa wuestneii
Nitela borealis
Nysson bohemicus
Nysson fulvipes
Nysson hrubanti
Nysson lapillus
Nysson roubali
Nysson susterai
Nysson variabilis
Oxybellus argentatus
Oxybellus aurantiacus
Oxybellus dissectus
Oxybellus maculipes
Palarus flavipes
Passaloecus borealis
Passaloecus vandeli
Pemphredon austriacus
Pemphredon beaumonti
Philanthus coronatus
Philanthus venustus
Pison atrum
Polemistus abnormis
Psenulus meridionalis
Rhopalum gracile
Sceliphron destilatorium
Sceliphron femoratum
Sphex albisectus
Sphex atrohirtus
Sphex subfuscatus
Spilomena punctatissima
Tachysphex brullii
Tachysphex consocius
Tachysphex coriaceus
Tachysphex grandii
Tachysphex mocsari
Tachysphex pygidialis
Tachytes etruscus
Tachytes obsoletus
Tripoxylon fronticorne
Tripoxylon medium
Tripoxylon minus

Chrysididae
Cleptes consimilis
Euchroeus dallatoreanus
Euchroeus neglectus
Euchroeus purpuratus
Hedychridium elegantulum
Hedychridium femoratum
Hedychridium flavipes
Hedychridium chloropygum
Hedychridium irregulare
Hedychridium jucundum
Hedychridium krajniki
Hedychridium monochroum
Hedychridium parkanense
Hedychridium scutellare
Hedychridium zelleri
Holopyga ignicollis
Holopyga jurinei
Holopyga minuma
Chrysis angustifrons
Chrysis brevitarsis
Chrysis cingulicornis
Chrysis comparata
Chrysis comta
Chrysis diacantha
Chrysis filiformis
Chrysis frivaldskyi
Chrysis germari
Chrysis grohmani
Chrysis helleni
Chrysis hirsuta
Chrysis hybrida
Chrysis chrysoscutella
Chrysis immaculata
Chrysis indigotea
Chrysis interjecta
Chrysis iris
Chrysis laevigata
Chrysis longula
Chrysis marginata
Chrysis mediata
Chrysis phryne
Chrysis placida
Chrysis pseudobrevitarsis
Chrysis pulchella
Chrysis pumilla
Chrysis ragussai
Chrysis ramburi
Chrysis rufitarsis
Chrysis simplex
Chrysis splendidula
Chrysis subsinuata
Chrysis verhoeffi
Chrysis versicolor
Omalus bidens
Omalus bogdanovi
Omalus constrictus
Omalus horvathi
Omalus panzeri coeruleus
Omalus politus
Omalus pyrosomus
Omalus sanzii
Omalus sculpticollis
Omalus spina
Omalus violaceus
Parnopes grandior
Stilbum cyanurum

Eumenidae
Alastor biegelebeni pannonicus
Alastorynerus alastoroides ludendorfi
Allodynerus floricola
Allodynerus rossii
Ancistrocerus auctus auctus
Ancistrocerus s. scoticus
Antepipona orbitalis
Eumenes c. coronatus
Eumenes m. mediterraneus
Eumenes p. papillarius
Eumenes p. pedunculatus
Euodynerus dantici dantici
Euodynerus egregius
Hemipterochilus bembeciformis terricola
Jucancistrocerus jucundus
Leptochilus regulus
Leptochilus tarsatus
Microdynerus longicollis
Microdynerus nugdunensis
Odynerus poecilus
Paragymnomerus spiricornis
Parodontodynerus ephipium
Pseudepipona augusta
Pseudepipona herrichii herrichii
Pseudepipona lativentris
Stenodynerus laticinctus
Stenodynerus orenburgensis
Stenodynerus punctifrons
Stenodynerus steckianus
Symmorphus angustatus
Symmorphus connexus
Symmorphus mutinensis
Tropidodynerus interruptus interruptus

Bombidae
Pyrobombus jonellus
Pyrobombus pyrenaeus
Megabombus laesus
Megabombus veteranus
Megabombus muscorum
Megabombus pomorum
Megabombus mesomelas
Megabombus distinguendus
Megabombus argillaceus
Confusibombus confusus

Vespidae
Polistes foederatus
Sulcopolistes sulcifer
Vespula adulterina

Trichoptera - potočníky
Acrophylax vernalis potočník alpínsky
Adicella reducta
Agrypnia obsoleta
Agrypnia varia
Allogamus starmachi
Apatania carpathica
Beraeamyia hrabei
Ceraclea riparia
Grammotaulis nitidus
Grammotaulius nitidus
Chaetopteryx subradiata
Chimarra marginata
Limnophilus algosus
Mesophylax impunctatus
Oecetis notata
Oecetis tripunctata
Polycentropus excisus
Polycentropus schmidi
Psilopteryx psorosa
Setodes viridis

Lepidoptera - motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový
Argynnis laodice perlovec východný
Arichanna melanaria kôrovka barinná
Boloria aquilonaris perlovec severský
Boloria pales perlovec vysokohorský
Brenthis hecate perlovec dvojradový
Carcharodus alceae súmračník slezový
Carcharodus flocciferus súmračník jablčníkový
Carcharodus lavatherae súmračník slezovcový
Coenonympha hero očkáň hnedý
Coenonympha oedippus očkáň rašelinový
Coenonympha tullia očkáň striebrooký
Colias chrysotheme žltáčik kozincový
Colias mymidane žltáčik
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový
Cupido alcetas modráčik ranostajový
Erebia epiphron očkáň horský
Erebia gorge očkáň vysokohorský
Erebia manto očkáň škvrnitý
Erebia pandrose očkáň alpský
Erebia pharte očkáň tatranský
Erebia pronoe očkáň fatranský
Eriogaster catax priadkovec trnkový
Eriogaster rimicola priadkovec cerový
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový
Euphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový
* Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria spriadač kostihojový
Eutelia adulatrix mora škumpová
Glacies - celý rod huňatec
Glaucopsyche alexis modráčik kozincový
Heteropterus morpheus súmračník čiernohnedý
Hipparchia alcyone očkáň bielopásy
Hipparchia semele očkáň metlicový
Hipparchia statilinus očkáň piesočný
Horridopalpus hystricella ploskáč tavoľníkový
Hyles euphorbiae lišaj mliečnikový
Hyles gallii lišaj lipkavcový
Hyponephele lupina očkáň hájový
Chazara briseis očkáň skalný
Iphiclides podalirius vidlochvost ovocný
Jordanita chloros zelenáčik nevädzovcový
Laelia coenosa štetinkavec trsťový
Limenitis reducta bielopásovec jednoradový
Lopinga achine očkáň mätonohový
Lycaena alciphron ohniváčik modrolesklý
Lycaena dispar ohniváčik veľký
Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový
Maculinea alcon modráčik horcový
Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný
Maculinea nausithous modráčik bahniskový
Maculinea rebeli modráčik Rebelov
Maculinea teleius modráčik krvavcový
Marumba quercus lišaj dubový
Melitaea aurelia hnedáčik veronikový
Melitaea britomartis hnedáčik podunajský
Melitaea diamina hnedáčik čermeľový
Melitaea phoebe hnedáčik nevädzový
Melitaea trivia hnedáčik divozelový
Nemophora basella adéla tavoľníková
Neptis rivularis bielopásovec tavoľníkový
Neptis sappho bielopásovec hrachorový
Panchrysia deaurata mora pozlátená
Parnassius apollo jasoň červenooký
Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový
Pericallia matronula spriadač čremchový
Phragmatiphila nexa sivkavec skobovitý
Polyommatus admetus modráčik hnedý
Polyommatus amandus modráčik ušľachtilý
Polyommatus damon modráčik vičencový
Polyommatus eroides modráčik stepný
Proserpinus proserpina lišaj pupalkový
Pseudophilotes vicrama modráčik čiernočiarkavý
Saturnia pyri okáň hruškový
Saturnia spini okáň trnkový
Scolitantides orion modráčik rozchodníkový
Syngrapha microgamma mora rašelinisková
Thymelicus acteon súmračník žltoškvrnný
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný
Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový
Zygaena cynarae vretienka smldníková
Zygaena laeta vretienka neskorá
Zygaena punctum vretienka kotúčová

Petromyzontes - mihule
Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská
Eudontomyzon mariae mihuľa ukrajinská
Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova
Lampetra planeri
(s výnimkou fínskych a švédskych populácií) mihuľa potočná

Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Aspius aspius (s výnimkou fínskych populácií) boleň dravý
Carassius carassius karas zlatistý
Cobitis taenia (s výnimkou fínskych populácií) pĺž severný
Cottus gobio (s výnimkou fínskych populácií) hlaváč bieloplutvý
Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý
Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá
Hucho hucho (prirodzené populácie) hlavátka podunajská
Misgurnus fossilis čík európsky
Rhodeus amarus (=Rhodeus sericeus amarus) lopatka dúhová
Rutilus meidingeri (=R. frisii meidingeri) plotica perleťová/čiernomorská
Rutilus pigus plotica lesklá
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý
Sabanejewia balcanica pĺž vrchovský
Salmo salar (iba v sladkej vode;
s výnimkou fínskych populácií) losos atlantický
Umbra krameri blatniak tmavý
Zingel streber kolok vretenovitý
Zingel zingel kolok veľký

Amphibia - obojživelníky
Bombina bombina kunka červenobruchá
Bombina variegata kunka žltobruchá
Bufo viridis ropucha zelená
Hyla arborea rosnička zelená
Rana lessone skokan krátkonohý
Rana ridibunda skokan rapotavý
Salamandra salamandra salamandra škvrnitá
Triturus alpestris mlok horský
Triturus cristatus mlok hrebenatý/mlok veľký
Triturus dobrogicus mlok dunajský
Triturus montandoni mlok karpatský
Triturus vulgaris mlok bodkovaný

Reptilia - plazy
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla
Anguis fragilis slepúch lámavý/slepúch obyčajný
Coronella austriaca užovka hladká
Elaphe longissima užovka stromová
Emys orbicularis korytnačka močiarna
Lacerta vivipara jašterica živorodá
Natrix natrix užovka obojková/užovka obyčajná
Natrix tessellata užovka fŕkaná
Podarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová
Vipera berus vretenica severná/vretenica obyčajná
Zootoca (=Lacerta) viridis jašterica zelená

Aves - vtáky
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný
Actitis hypoleucos kalužiak riečny
Aegolius funereus kuvik kapcavý/pôtik kapcavý
Alauda arvensis škovránok poľný
Alcedo atthis rybárik riečny/rybárik obyčajný
Anas acuta kačica ostrochvostá
Anas clypeata kačica lyžičiarka
Anas crecca kačica chrapkavá/kačica chrapka
Anas penolope kačica hvízdavá
Anas platyrhynchos kačica divá
Anas querquedula kačica chrapľavá
Anas strepera kačica chripľavá
Anser albifrons hus bieločelá
Anser anser hus divá
Anser fabalis hus siatinná
Anthus campestris ľabtuška poľná
Aquila heliaca orol kráľovský
Aquila chrysaetos orol skalný
Aquila pomarina orol krikľavý
Ardea cinerea volavka popolavá
Ardea purpurea volavka purpurová
Asio flammeus myšiarka močiarna
Aythya ferina chochlačka sivá
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá
Aythya marila chochlačka morská
Aythya nyroca chochlačka bielooká
Bonasa bonasia jariabok hôrny
Botaurus stellaris bučiak trsťový/bučiak veľký
Bubo bubo výr skalný
Bucephala clangula hlaholka severská
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový/ležiak obyčajný
Calandrella brachydactyla škovránok krátkoprstý/škovránka krátkoprstá
Calidris alpina pobrežník čiernozobý
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý
Calidris minuta pobrežník malý
Calidris temmincki pobrežník sivý
Caprimulgus europaeus lelek lesný/lelek obyčajný
Ciconia ciconia bocian biely
Ciconia nigra bocian čierny
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý
Circus aeruginosus kaňa močiarna
Circus cyaneus kaňa sivá
Circus pygargus kaňa popolavá
Coracias garrulus krakľa belasá
Coturnix coturnix prepelica poľná
Crex crex chriašteľ poľný/chrapkáč poľný
Cygnus cygnus labuť spevavá
Cygnus olor labuť hrbozobá
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý
Dendrocopos medius ďateľ prostredný
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý
Dryocopus martius ďateľ čierny
Egretta alba volavka biela
Egretta garzetta volavka striebristá
Falco columbarius sokol kobec
Falco cherrug sokol rároh
Falco peregrinus sokol sťahovavý
Falco vespertinus sokol kobcovitý
Ficedula albicollis muchárik bielokrký
Ficedula parva muchárik červenohrdlý
Fulica atra lyska čierna
Galerida cristata pipíška chochlatá
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá
Gallinago media močiarnica lúčna
Gallinula chloropus sliepočka zelenonohá/sliepočka vodná
Gavia arctica potáplica severská
Gavia stellata potáplica štíhlozobá
Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý
Glaucidium passerinum kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí
Grus grus žeriav popolavý
Haliaeetus albicilla orliak morský
Charadrius dubius kulík riečny
Charadrius hiaticula kulík piesočný
Chlidonias hybridus rybár bahenný
Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly
Chlidonias niger rybár čierny
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny
Jynx torquilla krutihlav hnedý
Lanius collurio strakoš červenochrbtý
Lanius excubitor strakoš sivý
Lanius minor strakoš kolesár
Larus cachinnans čajka bielohlavá
Larus canus čajka sivá
Larus melanocephalus čajka čiernohlavá
Larus minutus čajka malá
Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý
Limosa limosa brehár čiernochvostý
Lullula arborea škovránok stromový
Luscinia svecica slávik modrák
Lymnocryptes minimus močiarnica tichá
Melanita fusca turpan tmavý
Melanita nigra turpan čierny
Mergus albellus potápač biely
Mergus merganser potápač veľký
Mergus serrator potápač dlhozobý
Merops apiaster včelárik zlatý
Milvus migrans haja tmavá
Milvus milvus haja červená
Monticola saxatilis skaliar pestrý
Muscicapa striata muchár sivý
Netta rufina hrdzavka potápavá
Numenius arquata hvizdák veľký
Nycticorax nycticorax bučiak nočný
Otis tarda drop fúzatý/drop veľký
Otus scops výrik lesný
Pandion haliaetus kršiak rybár
Pernis apivorus včelár lesný
Phalacrocorax carbo kormorán veľký
Phalacrocorax pygmeus kormorán malý
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý
Philomachus pugnax pobrežník bojovný
Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný
Picoides tridactylus ďateľ trojprstý
Picus canus žlna sivá
Platalea leucorodia lyžičiar biely
Pluvialis apricaria kulík zlatý
Pluvialis squatarola kulík bledý
Podiceps cristatus potápka chochlatá
Podiceps grisegena potápka červenokrká
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká
Porzana parva chriašteľ malý
Porzana porzana chriašteľ bodkovaný
Rallus aquaticus chriašteľ vodný
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá
Riparia riparia brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná
Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý
Scolopax rusticola sluka lesná
Sterna caspia rybár veľkozobý
Sterna hirundo rybár riečny
Streptopelia turtur hrdlička poľná
Strix uralensis sova dlhochvostá
Sylvia nisoria penica jarabá
Tachybaptus ruficolis potápka hnedá
Tetrao tetrix tetrov hoľniak
Tetrao urogallus tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný
Tichodroma muraria murárik červenokrídly
Tringa erythropus kalužiak tmavý
Tringa glareola kalužiak močiarny
Tringa nebularia kalužiak sivý
Tringa ochropus kalužiak perlavý
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly
Tringa totanus kalužiak červenonohý
Upupa epops dudok chochlatý
Vanellus vanellus cíbik chochlatý

Mammalia - cicavce
Alces alces los mokraďový
Barbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna
Bison bonasus zubor hrivnatý/zubor lesný
* Canis lupus (španielske populácie iba južne
od Duera; grécke populácie iba južne
od 39. rovnobežky; s výnimkou
fínskych populácií) vlk dravý/vlk obyčajný
Castor fiber
(s výnimkou švédskych a fínskych populácií) bobor vodný/bobor eurázijský
Crocidura leucodon bielozúbka krpatá
Crocidura suaveoelens bielozúbka bielobruchá
Dryomys nitedula plch lesný
Eliomys quercinus plch záhradný
Eptesicus nilssoni netopier severský/večernica severská
Eptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná
Felis silvestris mačka lesná/mačka divá
Chionomys (Microtus) nivalis hraboš snežný
Lutra lutra vydra riečna
Lynx lynx (s výnimkou fínskych populácií) rys ostrovid
Marmota marmota svišť vrchovský
Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky
Microtus tatricus hraboš tatranský
Miniopterus schreibersi netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý
Mustela (Lutreola) lutreola norok európsky
Myotis bechsteini netopier veľkouchý
Myotis blythi netopier východný/netopier ostrouchý
Myotis brandti netopier Brandtov
Myotis dasycneme netopier pobrežný
Myotis daubentoni netopier vodný
Myotis emarginatus netopier brvitý
Myotis myotis netopier obyčajný
Myotis mystacinus netopier fúzatý
Myotis nattereri netopier riasnatý
Neomys anomalus dulovnica menšia
Neomys fodiens dulovnica väčšia
Nyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký
Nyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý
Nyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý
Pipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková
Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá
Plecotus auritus ucháč svetlý
Plecotus austriacus ucháč sivý
Rhinolophus euryale podkovár južný
Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký
Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý
Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský
Sicista betulina myšovka horská
Sorex alpinus piskor vrchovský
Spermophillus citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný
* Ursus arctos medveď hnedý
Vespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá

Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy
národného významu.
2. Prioritné druhy sa označujú *.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Po-
znám-ka Vedecké meno Slovenské meno SK/jedinec

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa
Aconitum anthora L. prilbica jedhojová 500,-
* Aconitum corsicum Gáyer (syn. Aconitum napellus subsp.
corsicum (Gáyer) W. Seitz prilbica korzická
Aconitum firmum Rchb. prilbica tuhá 500,-
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá 800,-
Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický prilbica tuhá moravská 500,-
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 2 000,-
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 300,-
Aconitum paniculatum Lam. prilbica metlinatá 1 100,-
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 1 500,-
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC. zvonovec ľaliolistý 1 100,-
Adonis distorta Ten. hlaváčik
Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 1 500,-
Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 1 100,-
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. eonium
Aeonium gomeraense Praeger eonium
Aeonium saundersii Bolle eonium
Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 1 500,-
Agrimonia pilosa Ledebour repík sibírsky
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 1 100,-
Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 1 500,-
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. rebríček jemnolistý 1 500,-
Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 1 500,-
Achillea ptarmica L. rebríček betrámový 800,-
Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 2 000,-
SR Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 7 000,-
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. žabník Wahlenbergov
Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 3 000,-
Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 3 000,-
Allium ericetorum Thore cesnak vresoviskový 3 000,-
Allium grosii Font Quer cesnak
Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 1 500,-
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 500,-
Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 2 000,-
Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 1 500,-
Althaea hirsuta L. ibiš chlpatý 1 100,-
Althaea pallida Willd. ibiš bledý 1 500,-
Althaea taurinensis DC. ibiš turínsky 1 500,-
Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 1 100,-
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 1 100,-
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. tarica horská Gmelinova 1 100.-
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. tarica pyrenejská
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 1 100,-
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 1 500,-
+ Amelanchier ovalis Medik. #1. muchovník vajcovitý 500,-
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease parasca
+ Amygdalus nana L. #1. mandľa nízka 1 500,-
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 5 000,-
* Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec
* Androcymbium europeum (Lange) K. Richter androcymbium európske
* Androcymbium rechingeri Greuter a. Rechingerovo
* Androcymbium psammophilum Svent. androcymbium
+ Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 1 500,-
* Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levier pochybok
Androsace maxima L. pochybok najväčší 2 000,-
Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 800,-
Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský
Androsace villosa L. pochybok huňatý 3 000,-
Andryala crithmifolia Ait.
* Angelica heterocarpa Lloyd angelika
* Anchusa crispa Viv. smohla
Anchusa italica Retz. smohla talianska 1 500,-
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra bôľhoj
Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj
Antirrhinum charidemi Lange papuľka
* Antirrhinum lopesianum Rothm. papuľka
Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 1 500,-
* Apium bermejoi Llorens zeler
SR Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 2 000,-
* Aquilegia alpina L. orlíček alpínsky
Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoliniho
Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov
* Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano orlíček
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. arábka hájna 1 500,-
Arabis nova Vill. arábka nová 5 000,-
Arabis sadina (Samp.) P. Cout. arábka
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
+ Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 800,-
+ Arctous alpina (L.) Nied. medvedík alpínsky 2 000,-
Aremonia agrimonoides (L.) DC. repíček repíkovitý 500,-
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl piesočnica
Arenaria humifusa Wahlenberg piesočnica
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica
* Argyranthemum lidii Humphries
* Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe subsp. succulentum
(Lowe) C. J. Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 2 000,-
Armeria berlengensis Daveau trávnička
* Armeria helodes Martini & Pold trávnička
Armeria negleta Girard trávnička
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička
* Armeria rouyana Daveau trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 1 500,-
Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 5 000,-
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström
ex Kindb. palina
Artemisia eriantha Ten. palina skalná 1 100,-
* Artemisia granatensis Boiss. palina
* Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia oelandica (Besser) Komarov palina
* Artemisia pancicii (Janka) Ronniger palina Pančičova
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 800,-
Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 1 100,-
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva asfodel
Asplenium adiantum-nigrum L. slezinník čierny 1 100,-
Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 2 000,-
Asplenium cuneifolium Viv. slezinník klinovolistý 2 000,-
* Asplenium hemionitis L. slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. astra
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec
Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 1 100,-
* Astragalus aquilanus Anzalone kozinec
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 4 000,-
Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 800,-
Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 2 000,-
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet kozinec
Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 3 000,-
Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 1 100,-
* Astragalus maritimus Moris kozinec
Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 1 100,-
Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 1 500,-
Astragalus tremolsianus Pau kozinec
* Astragalus verrucosus Moris kozinec bradavičnatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.)
Braun-Blanq. k. mechúrikatý belavý 3 000,-
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 1 100,-
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský
Athamanta cortiana Ferrarini atamanta
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz
Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 2 000,-
* Atropa baetica Willk. ľuľkovec
Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 1 100,-
* Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott basia
Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 500,-
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 1 500,-
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 1 500,-
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 1 500,-
Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 1 500,-
Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 2 000,-
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 2 000,-
* Bellevalia hackelli Freyn belevália
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Berberis maderensis Lowe dráč
Beta patula Ait. repa
* Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. dvojštítok
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 1 500,-
Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 500,-
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 2 000,-
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá 2 000,-
Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldini kapusta
Brassica insularis Moris kapusta ostrovná
* Brassica macrocarpa Guss. kapusta
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas
Bromus squarrosus L. stoklas kostrbatý 800,-
* Bunium brevifolium Lowe buľka
Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 1 100,-
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur p. kosákovitý širokolistý 1500,-
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík
* Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík
Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 1 100,-
Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 500,-
Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 800,-
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries smlz
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý
Calendula maderensis DC. nechtík
Calla palustris L. diablik močiarny 2 000,-
Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 1 100,-
Calypso bulbosa L.
Camelina rumelica Velen. ľaničník rumelský 1 500,-
Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový 1 100,-
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 1 500,-
* Campanula morettiana Reichenb. zvonček
Campanula rapunculus L. zvonček repkový 1 100,-
* Campanula sabatia De Not. zvonček
Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych zvonček hrubokoreňový 1 100,-
Campanula xylocarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 800,-
Camphorosma annua Pall. gáfrovka ročná 2 000,-
Caralluma burchardii N. E. Braun karaluma
Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 1 100,-
Cardamine parviflora L. žerušnica malokvetá 2 000,-
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek žerušničník Hallerov pravý 1 500,-
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak
Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 2 000,-
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 1 500,-
Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 2 000,-
Carex chordorrhiza L. f. ostrica výbežkatá 2 000,-
Carex diandra Schrank ostrica oblastá 1 100,-
Carex dioica L. ostrica dvojdomá 1 500,-
Carex divisa Huds. ostrica delená 2 000,-
Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 1 100,-
Carex halleriana Asso ostrica alpínska 1 500,-
Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 1 100,-
Carex holostoma Drejer ostrica
Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 1 100,-
Carex limosa L. ostrica barinná 2 000,-
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen o. chudobná vrchovisková 1 500,-
Carex malato-belizii Raymond ostrica
* Carex panormitana Guss. ostrica
Carex parviflora Host ostrica malokvetá 2 000,-
Carex pauciflora Lightf. ostrica málokvetá 2 000,-
Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 1 100,-
Carex pulicaris L. ostrica blšná 1 500,-
Carex rupestris All. ostrica skalná 1 500,-
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná 1 500,-
Carex umbrosa Host ostrica tôňomilná 1 100,-
Carex viridula Michx. ostrica Oederova 1 500,-
Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 1 500,-
Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 1 500,-
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 1 100,-
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler nevädza
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis
(Halácsy & Hayek) Dostál nevädza
* Centaurea balearica J. D. Rodriguez nevädza baleárska
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza
* Centaurea citricolor Font Quer nevädza
Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá
Centaurea gadorensis G. Blanca nevädza
* Centaurea horrida Badaro nevädza
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza
Centaurea kartschiana Scop. nevädza
* Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii
(Rouy) Dostál nevädza drobnoúborová
* Centaurea niederi Heldr. nevädza
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza
* Centaurea pinnata Pau nevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál nevädza
Centaurea vicentina Mariz nevädza
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner syn:
Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.)
Rotm. ex Melderis zemežlč pobrežná slatinná 2 000,-
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 800,-
* Centaurium rigualii Esteve zemežlč
* Centaurium somedanum Lainz zemežlč
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 300,-
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 500,-
Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 500,-
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 800,-
Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 2 500,-
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 800,-
Cerastium carinthiacum Vest rožec širokolistý 1 100,-
Cerastium uniflorum Clairv. rožec jednokvetý 2 000,-
Ceratophyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 500,-
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 1 500,-
* Ceropegia chrysantha Svent. lampášik
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 2 500,-
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 1 100,-
Cirsium latifolium Lowe pichliač
Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 1 100,-
Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus
Cistus palhinhae Ingram cistus
Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 4 000,-
Cleistogenes serotina (L.) Keng dvojradovec neskorý 500,-
+ Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 300,-
Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 300,-
Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 500,-
Cochlearia pyrenaica DC. lyžičník pyrenejský 1 100,-
Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 1 100,-
* Coincya rupestris Rouy
SR Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly 2 500,-
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 5 000,-
* Colchicum corsicum Baker jesienka korzická
* Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 1 100,-
Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 1 500,-
Comarum palustre L. nátržnica močiarna 500,-
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.
(syn. Gentianella tenella Rottb.) horcovka útla 500,-
Conioselinum tataricum Hoffm. šabrina pošvatá 800,-
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 3 000,-
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 1 500,-
* Consolida samia P. H. Davis ostrôžka
* Convolvulus argyrothamnus Greuter pupenec
Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 2 500,-
* Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec
* Convolvulus fernadesii Pinto da Silva & Teles pupenec
* Convolvulus lopez-socasii Svent. pupenec
* Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec
Corallorhiza trifida Chtel. koralica lesná 500,-
Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 1 500,-
Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 2 000,-
* Coronopus navasii Pau vraňonôžka
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl kručinkovec položený 800,-
Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 1 500,-
Corydalis gotlandica Lidén chochlačka
* Crambe arborea Webb ex Christ katran
Crambe leavigata DC. ex Christ katran
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. katran
Crambe tataria Sebeók katran tatársky 2 500,-
+ Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 800,-
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 1 500,-
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto škarda
Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 2 000,-
Crepis pulchra L. škarda úhľadná 1 500,-
Crepis sibirica L. škarda sibírska 2 000,-
Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P. D. Sell. škarda
* Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 300,-
Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 1 500,-
Crypsis aculeata (L.) Aiton skrytka ostnatá 2 000,-
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. kučeravec čiarkovitý 5 000,-
Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková
Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 3 000,-
SR Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 3 000,-
* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 7 000.-
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 4 000,-
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 500,-
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 2 000,-
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó v. strmolistý krvavý 2 500,-
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata v. strmolistý pravý 1 500,-
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó v. strmolistý neskorý 2 500,-
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 2 000,-
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó v. škvrnitý mokraďný 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó v. škvrnitý Schurov 4 000,-
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó v. škvrnitý sedmohradský 4 000,-
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.
subsp. majalis vstavačovec májový pravý 300,-
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub vstavačovec bledožltý 7 000,-
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 500,-
Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 1 100,-
+ Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 5 000,-
+ Daphne cneorum L. lykovec voňavý 800,-
Daphne petraea Leybold lykovec skalný
* Daphne rodiguezii Texidor lykovec Rodriguezov
Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 500,-
Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 1 100,-
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 3 000,-
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm. metlica
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius klinček piesočný pravý
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 800,-
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp.
cintranus Boiss. & Reuter klinček
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 800,-
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 1 500,-
Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 800,-
Dianthus marizii (Samp.) Samp. klinček
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 1 500,-
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová klinček včasný Lumnitzerov 800,-
Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 800,-
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová klinček včasný nepravý 800,-
Dianthus rupicola Biv. klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 1 100,-
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 800,-
Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 1 100,-
Dichostylis micheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 1 500,-
Dictamnus albus L. jasenec biely 300,-
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 800,-
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 800,-
Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 2 000,-
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo dvojradovka
* Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. dvojradovka
Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 2 000,-
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 500,-
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel ďatelinovec
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann ch. vždyzelená Beckerova 2 000,-
Draba cacuminum Elis Ekman chudôbka
Draba cinerea Adams chudôbka
Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 2 000,-
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek ch. drsnoplodá Klášterského 3 500,-
Draba muralis L. chudôbka múrová 500,-
Ex? Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 1 500,-
Draba siliquosa M. Bieb. chudôbka kaukazská 2 000,-
Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 1 500,-
* Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná
SR Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 3 000,-
Drosera anglica Huds. rosička anglická 3 000,-
Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 800,-
+ Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 800,-
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď
Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenatá 1 100,-
Dryopteris fragans (L.) Schott papraď
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 2 000,-
Echium candicans L. fil. hadinec
* Echium gentianoides Webb & Coincy hadinec
Echium italicum L. hadinec taliansky 1 100,-
Echium russicum J. F. Gmel. hadinec červený 1 500,-
Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 1 500,-
Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 2 000,-
Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann e. pieprová rovnosemenná 2 000,-
Ex? Elatine triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 2 000,-
SR Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 1 500,-
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 800,-
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 2 000,-
+ Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 3 000,-
Epipactis albensis Nováková et Rydlo kruštík neskorý 3 000,-
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 300,-
Epipactis distans C. Arvet-Touvet
[syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein] kruštík oddialený 2 500,-
Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštík Futákov 3 000,-
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele kruštík Greuterov 3 000,-
Epipactis komoricensis Mereďa kruštík komorický 1 500,-
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 1 100,-
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 500,-
Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 500,-
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 1 100,-
Epipactis nordeniorum Robatsch kruštík Nordenových 3 000,-
Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 1 100,-
Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger kruštík piačenský 5 000,-
Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 1 100,-
Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 2 000,-
Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallosov 3 000,-
Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock (syn. Epipactis purpurata Sm.) kruštík modrofialový 1 100,-
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 5 000,-
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 1 100,-
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 2 000,-
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 800,-
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 1 500,-
Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 1 500,-
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový
Erodium ciconium (L.) L' Hér. bocianik stepný 2 000,-
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik
* Erodium rupicola Boiss. bocianik
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny
Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky
Eryngium planum L. kotúč modrastý 800,-
* Eryngium viviparum Gay kotúč
Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 1 100,-
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás horčičník karpatský 1 500,-
Erythronium dens-canis L. kandík psí 3 000,-
* Euphorbia handiensis Burchard prýštec
Euphorbia lambii Svent. prýštec
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann prýštec
* Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter prýštec nevadský
Euphorbia stygiana H. C. Watson prýštec
Euphorbia transtagana Boiss. prýštec
* Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská
Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 2 000,-
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana očianka
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. očianka veľkokvetá
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho
Euphrasia micrantha Rchb. očianka drobnokvetá 2 000,-
Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 2 000,-
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana
(Klášterský) Dostál očianka slovenská podhorská 1 100,-
Euphrasia stipitata Smejkal očianka stopkatá 1 100,-
Ferula latipinna Santos feruľa
Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 3 000,-
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb. kostrava
Festuca dominii Krajina kostrava Dominova 1 100,-
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso kostrava
Festuca elegans Boiss. kostrava
Festuca henriquesii Hack. kostrava
Festuca saxatilis Schur kostrava skalná 1 100,-
Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso kostrava
Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 1 100,-
Filago vulgaris Lam. bielolist obyčajný 1 100,-
Frangula azorica Tutin krušina azorská
* Fritillaria conica Rix korunkovka
* Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. korunkovka
* Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 1 500,-
* Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka
* Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. devätorka rozprestretá 800,-
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 1 500,-
Gagea minima (L.) Ker Gawl. krivec najmenší 1 500,-
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 1 100,-
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 1 100,-
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 2 000,-
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 1 500,-
* Galium littorale Guss. lipkavec pobrežný
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. l. parížsky hladkoplodý 2 000,-
Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 2 000,-
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 2 000,-
Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka
Genista dorycnifolia Font Quer kručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci kručinka
Gentiana clusii Perr. et Songeon horec Clusiov 500,-
Gentiana frigida Haenke horec ľadový 800,-
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet horec
Gentiana nivalis L. horec snežný 500,-
Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 1 100,-
Gentiana punctata L. horec bodkovaný 800,-
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horček
* Geranium maderense P. F. Yeo pakost
Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 800,-
Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 2 000,-
Glaux maritima L. sivuľka prímorská 2 000,-
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel guľôčka
Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 800,-
* Globularia sarcophylla Svent. guľôčka
* Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľočka
Gnaphalium luteoalbum L. paplesnivček žltobiely 800,-
Goodyera macrophylla Lowe smrečinovec
Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinovec plazivý 800,-
Gratiola officinalis L. graciola lekárska 800,-
Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 2 000,-
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 300,-
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 2 000,-
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 500,-
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 1 100,-
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria
(Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin gypsomilka zväzkovitá piesočná 1 100,-
Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 1 100,-
* Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 500,-
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 1 500,-
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. bahienka šašinovitá 1 500,-
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník
* Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník
Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník
Helichrysum gossypinum Webb slamiha
Helichrysum monogynum Burtt & Sund. slamiha
* Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 1 100,-
Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 5 000,-
Herniaria algarvica Chaudhri prietržník
Herniaria incana Lam. prietržník sivý 2 000,-
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis prietržník
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhri prietržník
Herniaria maritima Link prietržník prímorský
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 2 000,-
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 2 000,-
Hierochlo repens (Host) P. Beauv. tomkovica plazivá 800,-
Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 4 000,-
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 5 000.-
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.) podkovka ľúba 2 000,-
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 1 100,-
Hippuris tetraphylla L. fil. truskavec
Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 1 100,-
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp.
duriensis Pinto da Silva medúnok
Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 2 000,-
Hottonia palustris L. perutník močiarny 1 100,-
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 1 500,-
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis blanolistník
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník
Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 2 000,-
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack prasatník
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp.
lusitanicum R. Fernandes papyštek
Chaerophyllum azoricum Trelease krkoška azorská
Chamaemeles coriacea Lindl.
Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 3 000,-
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 2 000,-
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 1 500,-
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 500,-
* Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá
Iberis procumbens Lange subsp.
microcarpa Franco & Pinto da Silva iberka
Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 2 000,-
Inula germanica L. oman nemecký 800,-
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 1 500,-
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 2 000,-
* Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. pafialka
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 2 000,-
Iris arenaria Waldst. et Kit. kosatec piesočný 2 000,-
* Iris boissieri Henriq. kosatec
Iris graminea L. kosatec trávolistý 1 500,-
Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý 1 500,-
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó k. trávolistý pašachorový 1 500,-
* Iris marisca Ricci & Colasante kosatec
Iris pumila L. kosatec nízky 800,-
Iris sibirica L. kosatec sibírsky 1 100,-
Iris spuria L. kosatec pochybný 2 000,-
Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 1 100,-
Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 1 500,-
Isatis maeotica DC. farbovník azovský 1 500,-
Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 2 000,-
Isotes azorica Durieu & Paiva ex Milde šidlatka azorská
Isotes boryana Durieu šidlatka
Isotes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka
Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 1 500,-
* Isoplexis chalcantha Svent. O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
* Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica
Pinto da Silva pávinec
Jasione lusitanica A. DC. pávinec
Jasminum azoricum L. jazmín azorský
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 2 000,-
Juncus atratus Krock. sitina černastá 800,-
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina cibuľkatá pravá 2 000,-
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina cibuľkatá Kochova 2 000,-
Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 2 000,-
Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 2 500,-
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii sitina Gerardova pravá 1 500,-
Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 2 000,-
Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 1 500,-
Juncus triglumis L. sitina trojplevová 1 500,-
Juncus valvatus Link sitina
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý
* Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó s. mäkký veľkoúborový 1 500,-
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 2 000,-
Koeleria tristis Domin ometlina smutná 800,-
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Kunkeliella subsucculenta Kammer
* Lactuca watsoniana Trel. šalát Watsonov
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek lýrovka obyčajná prostredná 500,-
* Laserpitium longiradium Boiss. lazerník
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 800,-
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 1 100,-
Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 800,-
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková hrachor trávolistý Futákov 1 500,-
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják hrachor trávolistý páperistý 800,-
Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 1 100,-
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 1 500,-
Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 2 000,-
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 2 000,-
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 2 000,-
+ Ledum palustre L. rojovník močiarny 2 000,-
Leontodon boryi Boiss. púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec
Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 1 100,-
Lepidium perfoliatum L. žerucha prerastenolistá 500,-
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 2 000,-
Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 1 500,-
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link leuzea
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyčník sivý 2 500,-
SR Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 2 500,-
Lilium bulbiferum L. ľalia cibuľkonosná 800,-
Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 3 000,-
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze limonka
Limonium dendroides Svent. limonka
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp.
lusitanicum (Daveau) Franco limonka
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó l. Gmelinova uhorská 2 500,-
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana limonka
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko limonka
Limonium multiflorum Erben limonka
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana limonka
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka
* Limonium strictissinum (Salzmann) Arrig. limonka
* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka
Linaria algarviana Chav. pyštek
Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 2 000,-
Linaria coutinhoi Valdés pyštek
* Linaria ficalhoana Rouy pyštek
Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý
* Linaria hellenica Turrill pyštek grécky
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 1 500,-
* Linaria ricardoi Cout. pyštek
Linaria tonzigii Lona pyštek
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo pyštek
SR Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 2 000,-
Ex? Linnaea borealis L. linnéovka severná 3 000,-
Linum hirsutum L. ľan chlpatý 1 100,-
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý 2 000,-
* Linum muelleri Moris (syn. Linum maritimum subsp. muelleri) ľan
Linum perenne L. ľan trváci 1 500,-
Linum trigynum L. ľan trojbliznový 2 000,-
SR Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 7 000,-
Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 2 000,-
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá
+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 2 000,-
+ Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 2 000,-
* Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. ľadenec Kunkelov
Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 800,-
Luronium natans (L.) Raf. žabníčka plávajúca
Luzula arctica Blytt chlpaňa
Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 800,-
Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 2 000,-
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 1 100,-
Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 300,-
Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 300,-
* Lythrum flexuosum Lag. vrbica
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 2 000,-
Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 3 000,-
* Mandragora officinarum L. mandragora lekárska
* Marbeckiella sousae Rothm.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
* Marsilea azorica Launert & Paiva marsilea azorská
Marsilea batardae Launert marsilea
SR Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá 1 100,-
Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 800,-
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.) lucerna tesálska 1 100,-
Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 2 000,-
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 1 500,-
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Melica altissima L. mednička najvyššia 1 500,-
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco komonica
Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 500,-
* Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 2 000,-
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 1 500,-
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 1 500,-
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 1 500,-
* Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova
Moehringia lateriflora (L.) Frenzl meringia
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Montia arvensis Wallr. zdrojovka roľná 1 500,-
Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 1 100,-
* Murbeckiella sousae Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica
Muscari neglectum Guss. ex Ten. modrica nebadaná 500,-
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská
Myosotis lusitanica Schuster nezábudka
Myosotis maritima Hochst. in Seub. nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm. n. Rechsteinerova
Myosotis retusifolia R. Afonso nezábudka
* Myrica rivas-martinezii Santos. vresna
Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 1 100,-
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 2 000,-
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt riečňanka
Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All. Coss. et Germ.)] riečňanka menšia 500,-
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley narcis
Narcissus calcicola Mendonca narcis
Narcissus cyclamineus DC. narcis
Narcissus fernandesii G. Pedro narcis
Narcissus humilis (Cav.) Traub narcis
* Narcissus longispathus Pugsley narcis
* Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.)
A. Fernandes narcis
Narcissus scaberulus Henriq. narcis
Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb. subsp. capax
(Salisb.) D. A. Webb. narcis
* Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý
* Naufraga balearica Constans & Cannon
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. bazanovec kytkový 2 000,-
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy kocúrnik
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik
Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 2 000,-
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 500,-
Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 500,-
Nymphaea alba L. lekno biele 800,-
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 1 500,-
Odontites granatensis Boiss. zdravienok
Odontites holliana (Lowe) Benth. zdravienok
Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 1 500,-
* Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. halucha
Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 1 100,-
Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 800,-
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 2 000,-
Omphalodes kuzinskyanae Willk. pupkovec
* Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný
Onobrychis montana DC. vičenec horský 2 000,-
Ononis pusilla L. ihlica nízka 2 000,-
* Onopordum carduelinum Bolle ostropes
* Onopordum nogalesii Svent. ostropes
* Onosis hackelii Lange ihlica
Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 2 000,-
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert r. nepravá bradavičnatá 1 500,-
Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 7 000,-
Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 1 500,-
Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka
Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 1 100,-
Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 5 000,-
* Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 5 000,-
Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 6 000,-
Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 1 100,-
* Ophrys lunulata Parl. hmyzovník
Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 7 000,-
Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 5 000,-
Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 5 000,-
Orchis mascula (L.) L. vstavač mužský 1 500,-
Orchis militaris L. vstavač vojenský 1 500,-
Orchis morio L. vstavač obyčajný 800,-
Orchis pallens L. vstavač bledý 500,-
Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 5 000,-
Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 1 100,-
* Orchis scopulorum Simsmerh. vstavač
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 5 000,-
Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 2 000,-
Orchis ustulata L. vstavač počerný 2 000,-
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel)
Kümpel et Mrkvicka vstavač počerný letný 1 500,-
Orchis ustulata L. subsp. ustulata vstavač počerný pravý 3 000,-
Origanum dictamnus L. pamajorán
* Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. bledavka
Orobanche alsatica Kirschl. záraza alsaská 2 000,-
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 2 000,-
Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 2 000,-
Orobanche gracilis Sm. záraza útla 1 100,-
Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 1 500,-
Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 2 000,-
SR Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser
[syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.] ostrík močiarny 7 000,-
+ Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 1 500,-
+ Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 1 100,-
+ Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál ostropysk poľný tatranský 800,-
Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 1 100,-
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 800,-
Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 1 100,-
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn)
Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska
Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub čremcha obyčajná skalná 1 100,-
Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 2 000,-
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. mak
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. mak
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 1 100,-
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae m. tatranský veľkofatranský 3 000,-
Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátová mak tatranský pravý 3 000,-
* Parolinia schizogynoides Svent.
Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 2 000,-
Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 800,-
Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 800,-
Pedicularis palustris L. všivec močiarny 500,-
Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 2 500,-
Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 800,-
* Pericallis hadrosoma Svent.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. horčiak
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 2 000,-
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 3 000,-
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes lesknica
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 1 500,-
Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 800,-
Phoenix theophrasti Greuter datľovník
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 1 500,-
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 500,-
* Physoplexis comosa (L.) Schur
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
* Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják chlpánik Guthnickov 2 000,-
Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 500,-
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská
Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 1 100,-
+ Pinus cembra L. #1 borovica limbová (limba) 500,-
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.
Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa
(Willk.) G. Sampaio] skorocel
Plantago almogravensis Franco skorocel
Plantago altissima L. skorocel najvyšší 800,-
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 800,-
Plantago malato-belizii Lawalré skorocel
Plantago maritima L. skorocel prímorský 800,-
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 1 500,-
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 500,-
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingata
(Turez.) Hultén vemenník
Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 1 100,-
Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 5 000,-
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch lipnica osobitá 5 000,-
Podospermum laciniatum (L.) DC. hadokoreň strapatý 2 000,-
Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 1 500,-
Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 2 000,-
Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv
Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 1 500,-
Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 800,-
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl papraďovec
Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 800,-
Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 1 500,-
Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 1 100,-
Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník
Potentilla micrantha Ramond ex DC. nátržník drobnokvetý 1 500,-
Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 1 500,-
Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 2 000,-
Potentilla rupestris L. nátržník skalný 1 100,-
* Primula apennina Widmer prvosienka
Primula auricula L. prvosienka holá 500,-
Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 800,-
* Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz p. dlhokvetá plocholistá 2 000,-
Primula minima L. prvosienka najmenšia 800,-
Primula nutans Georgi prvosienka
Primula palinuri Petagna prvosienka
Primula scandinavica Bruun prvosienka
* Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják žeruška alpínska pochybná 1 500,-
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco slivka
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček veronikovec sivý bledý 2 000,-
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 2 000,-
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 1 500,-
Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec
Pulegium vulgare Mill. mäta sivá 800,-
Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 1 100,-
Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 800,-
SR Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 1 500,-
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 500,-
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub poniklec lúčny maďarský 5 000,-
Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 500,-
Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 500,-
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 2 000,-
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.)
Zaemelis & Paegle poniklec
Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 5 000,-
Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 1 100,-
Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 1 100,-
Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 800,-
+ Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 1 500,-
+ Quercus frainetto Ten. dub balkánsky 800,-
+ Quercus pedunculiflora K. Koch. dub sivý 800,-
Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 2 000,-
* Ramonda serbica Pančic ramonda
Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 300,-
Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 2 000,-
Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 2 000,-
Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 500,-
Ranunculus lapponicus L. iskerník
Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 1 500,-
Ranunculus lingua L. iskerník veľký 1 100,-
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 2 000,-
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 2 000,-
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 1 500,-
Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 2 000,-
Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 1 100,-
* Ranunculus weyleri Mares iskerník
* Reseda decursiva Forssk. rezeda
Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 800,-
+ Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 1 500,-
Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 1 500,-
Rhynchosinapsis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp.
cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana
(P. Cout) Pinto da Silva]
Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 1 500,-
* Ribes sardoum Martelli ríbezľa
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 1 100,-
+ Rosa arvensis Huds. ruža roľná 2 000,-
+ Rosa glauca Pourr. ruža sivá 1 500,-
* Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire rozmarín
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex azoricus Rech. fil. štiavec azorský
Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný
+ Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 1 500,-
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec
+ Salix alpina Scop. vŕba alpínska 500,-
+ Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 500,-
+ Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 800,-
+ Salix herbacea L. vŕba bylinná 500,-
+ Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 1 100,-
+ Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 2 000,-
+ Salix phylicifolia L. vŕba bobkolistá 800,-
+ Salix repens L. vŕba plazivá 300,-
+ Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 300,-
+ Salix retusa L. vŕba tupolistá 800,-
+ Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 500,-
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco vŕba
+ Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 2 000,-
Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 1 500,-
Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 500,-
* Sambucus palmensis Link baza
Sanicula azorica Guthnick ex Seub. žindava azorská
* Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná
Santolina impressa Hoffmanns. & Link santolina
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link santolina
Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 800,-
Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 500,-
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 800,-
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb lomikameň
Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 300,-
Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 2 000,-
* Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň
Saxifraga florulenta Moretti lomikameň
Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí
Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 2 000,-
Saxifraga osloensis Knaben lomikameň
* Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň
* Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 800,-
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň
* Saxifraga valdensis DC. lomikameň
* Saxifraga vayredana Luizet lomikameň
Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 500,-
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes hlaváč
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa vratičník mnohozárezový 1 500,-
* Scilla beirana Samp. scila
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 1 500,-
Scilla maderensis Menezes scila
* Scilla odorata Link scila
Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 300,-
Scleranthus perennis L. sklerant trváci 1 100,-
Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 1 100,-
Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 800,-
Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 2 000,-
Scrophularia vernalis L. krtičník jarný 800,-
Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 1 500,-
Sedum annuum L. rozchodník ročný 1 100,-
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet rozchodník
Semele maderensis Costa
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman s. abrotanolistý karpatský 800,-
* Senecio caespitosus Brot. starček
Senecio doria L. starček zlatožltý 1 500,-
* Senecio elodes Boiss. ex DC. starček
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl.
et G.Martens starček erukolistý úzkolistý 1 100,-
Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner starček
* Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.)
Pinto da Silva starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský
Senecio paludosus L. starček barinný 1 100,-
Senecio sarracenicus L. starček poriečny 800,-
Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 800,-
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
[syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve] kosienka karbincolistá 2 000,-
* Seseli intricatum Boiss. sezel
Seseli pallasii Besser sezel pestrý 800,-
Sesleria caerulea (L.) Ard.
(syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl) ostrevka karpatská 2 000,-
Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 2 000,-
Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 2 000,-
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 2 000,-
Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 1 500,-
Schoenus nigricans L. šašina černastá 2 000,-
Sibthorpia peregrina L.
* Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga ránhoj
Sideritis infernalis Bolle ránhoj
Sideritis javalambrensis Pau ránhoj
Sideritis marmorea Bolle ránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj
* Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 500,-
Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 1 500,-
Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 1 500,-
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka
* Silene hicesiae Brullo & Signorello silenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka
* Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holzmannova
Silene longicilia (Brot.) Otth. silenka
Silene mariana Pau silenka
Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 1 500,-
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 1 100,-
* Silene orphanidis Boiss. silenka
* Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova
* Silene velutina Pourret ex Liosel. silenka
Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe
Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 1 500,-
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo huľavník
Sisymbrium supinum L. huľavník nízky
Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 1 500,-
* Solanum lidii Sunding ľuľok
Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 500,-
Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 500,-
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica
Hrouda et Kochjarov soldanelka horská pieninská 1 500,-
Soldanella villosa Darracq. soldanelka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
+ Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský jarabina čiernokamenná 1 500,-
+ Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský jarabina siná 1 500,-
+ Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský jarabina pestrokvetá 1 500,-
+ Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 1 500,-
+ Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 800,-
+ Sorbus maderensis (Lowe) Docle jarabina
+ Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 1 500,-
+ Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer jarabina horská 1 500,-
+ Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 1 500,-
+ Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 800,-
+ Sorbus teodorii Liljefors jarabina
Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 2 000,-
Sparganium natans L. ježohlav najmenší 1 500,-
Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 1 500,-
Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 1 500,-
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel pakolenec
Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 2 000,-
Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 1 500,-
+ Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 2 000,-
+ Spiraea salicifolia L. tavoľník vŕbolistý 800,-
SR
* Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard pokrut letný 7 000,-
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 7 000,-
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. šternbergia jesienkovitá 2 500,-
* Stipa austroitalica Martinovský kavyľ
* Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin kavyľ piesočný 1 500,-
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský
(syn. Stipa transcarpatica Klokov) kavyľ hrubosteblový euroázijský 1 500,-
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 1 100,-
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský k. drsnosteblový rakúsky 1 100,-
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis k. drsnosteblový pravý 1 100,-
Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 800,-
Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 1 500,-
* Stipa styriaca Martinovský kavyľ
Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 1 100,-
* Stipa veneta Moraldo kavyľ
Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 1 100,-
Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 800,-
Sventenia bupleuroides Font Quer
Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 1 500,-
* Symphytum cycladense Pawł. kostihoj
Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 1 100,-
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 1 500,-
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth vratič
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 1 100,-
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek púpava západoslovenská 1 500,-
Taraxacum sect. Palustria púpava močiarna 800,-
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 1 100,-
+ Taxus baccata L. #1 tis obyčajný 300,-
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
[syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard] tezdálka piesočná 2 000,-
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk popolavec oranžový 1 100,-
Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub p. dlholistý moravský 1 500,-
Tephroseris papposa (Rchb.) Schur popolavec sírovožltý 1 500,-
Teucrium abutiloides L'Hér hrdobarka
Teucrium betonicum L'Hér hrdobarka
* Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka
Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka
Teucrium scordium L. hrdobarka cesnaková 800,-
Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 1 500,-
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka
Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 800,-
Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 800,-
SR Ex Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový 2 500,-
Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 2 500,-
Thlaspi montanum L. peniažtek horský 800,-
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
* Thymelaea broterana P. Cout. vrabcovník
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška
* Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link dúška
Thymus carnosus Boiss. dúška
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales
(syn. Thymus cephalotos L.) dúška
* Thymus villosus L. subsp. villosus dúška
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. mliečnik hranatý 1 500,-
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják mliečnik Brittingerov 1 500,-
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa mliečnik sutinový panónsky 800,-
Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 1 100,-
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa m. širokolistý slanomilný 2 000,-
Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 1 100,-
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 1 500,-
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher mliečnik huňatý 1 100,-
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 2 000,-
Tordylium maximum L. zápalička väčšia 1 100,-
Tozzia carpatica Woł. vrchovka alpínska 1 500,-
Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 1 500,-
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 800,-
Trapa natans L. kotvica plávajúca 1 100,-
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 2 000,-
Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 1 100,-
Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 2 000,-
Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 1 500,-
Trifolium romanicum Brndza ďatelina lupinovitá 2 500,-
Trifolium saxatile All. ďatelina
Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 2 000,-
Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 1 500,-
Triglochin maritima L. barička prímorská 1 100,-
Trichomanes speciosum Willd.
Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 2 000,-
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 2 000,-
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 1 500,-
Trinia ucrainica Schischk.
(syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.) bezobalka Kitaibelova 1 100,-
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 800,-
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman trojštet
Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 300,-
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. turgénia širokolistá 1 100,-
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 1 100,-
Urtica kiovensis Rogow. pŕhľava kyjevská 800,-
Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 2 000,-
Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 2 000,-
Utricularia minor L. bublinatka menšia 1 100,-
Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 800,-
+ Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 800,-
Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 1 500,-
Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 1 500,-
Verbascum litigiosum Samp. divozel
Verbascum speciosum Schrad. divozel úhľadný 1 100,-
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosum divozel úhľadný pravý 1 100,-
Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 2 000,-
Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 800,-
Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 1 100,-
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link veronika
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika
Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 2 000,-
Veronica scutellata L. veronika štítovitá 800,-
Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhľavolistá 1 100,-
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika
Vicia dennesiana H. C. Watson vika
Vicia incana Gouan vika sivá 1 500,-
Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 1 500,-
Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 1 500,-
Viola alpina Jacq. fialka alpínska 800,-
Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 1 500,-
* Viola athois W. Becker fialka
* Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola dacica Borbás fialka dácka 1 500,-
* Viola delphinantha Boiss. fialka
Viola elatior Fr. fialka vyššia 800,-
Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 1 500,-
* Viola hispida Lam. fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka
Viola paradoxa Lowe fialka
Viola pumila Chaix fialka nízka 1 100,-
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas fialka
Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 800,-
+ Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 2 000,-
* Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 500,-
Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 1 500,-
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. valdštejnka trojpočetná 3 000,-
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský v. trojpočetná Magicova 3 000,-
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 1 100,-
Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 2 000,-
Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 2 000,-
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova


MACHORASTY Sk/cm2

Rožteky
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

Pečeňovky
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 500,-
Cephalosia macounii (Aust.) Aust. šiškovec
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka
SR Mannia triandra (Scop.) Grolle grimaldia trojtyčinková 500,-
* Marsupella profunda Lindb. mešcovka
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 500,-
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.
Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 800,-
Riccia breidleri Jur. mrvka
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.

Machy
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum
[syn. Bryoerythrophyllum machadoanum
(Sergio) M. O. Hill] palošík
Bryum marratii Hook. f. et Wilson prútnik Marratov 800,-
Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 600,-
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 800,-
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Encalypta mutica I. Hagen šišiačik
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 500,-
Fissidens arnoldii Ruthe pošvatec Arnoldov 500,-
Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs kosáčik
SR Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas
[syn. Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.] kosáčik 500,-
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 200,-
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. zmáčanec
SR Meesia longiseta Hedw. bakuľka 1 100,-
Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 500,-
SR Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 1 100,-
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. rovnoplod
SR Ex Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov 1 100,-
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 200,-
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. merík
Pyramidula tetragona (Bird.) Bird. ihlanovka štvorboká 500,-
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 1 100,-
Sphagnum pylaisii Brid. rašeliník
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.
* Thamnobryum fernandesii Sergio stromkovec
SR Tortella rigens (Hedw.) Loeske závitovka 800,-
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 500,-


LIŠAJNÍKY Sk/jedinec/cm2

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 500,-
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 500,-
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 200,-
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 200,-
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 200,-
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 200,-
Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 50,-/cm2
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 200,-
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 1 100,-/cm2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 500,-/cm2
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale et Ahti diskovka perlová 200,-/cm2
Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 800,-
Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 200,-
Usnea faginea Motyka bradatec bukový 500,-
Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 200,-
Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 500,-
Usnea glauca Motyka bradatec sivý 500,-
Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 500,-

HUBY (Makromycéty) Sk/jedinec

Agaricus maleolens F. H. MŮller pečiarka krémová 700,-
Agrocybe cylindracea (DC.) Maire poľnička topoľová 2 000,-
Amanita caesarea (Scop.) Pers. muchotrávka cisárska 1 600,-
Amanita friabilis (P. Karst.) Bas muchotrávka jelšová 2 100,-
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon muchotrávka šiškovitá 500,-
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. muchotrávka Vittadiniho 2 100,-
Battarraea stevenii (Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova 2 500,-
Boletus appendiculatus Schaeff. hríb príveskatý 700,-
Boletus dupainii Boud. hríb Dupainov 2 500,-
Boletus fechtneri Velen. hríb striebristý 1 100,-
Boletus fragrans Vittad. hríb voňavý 800,-
Boletus impolitus Fr. hríb plavý 1 000,-
Boletus junquilleus (Quél.) Boud. hríb žltý 2 000,-
Boletus lupinus Fr. hríb vlčí 1 000,-
Boletus queletii Schulzer hríb Quéletov 600,-
Boletus radicans Pers. hríb horký 1 000,-
Boletus regius Krombh. hríb kráľovský 1 000,-
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. hríb purpurový 700,-
Boletus speciosus Frost hríb nádherný 1 000,-
Boletus torosus Fr. hríb zavalitý 2 500,-
Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd rozpadavec tatranský 1 600,-
Catathelasma imperiale (Fr.) Singer náramkovka cisárska 1 900,-
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk kyjak useknutý 1 400,-
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová 700,-
Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá 2 500,-
Entoloma euchroum (Pers.) Donk hodvábnica fialovomodrá 2 000,-
Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar vločkovka žltozelená 700,-
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer práchnovček lekársky 2 300,-
Gomphidius roseus (Nees) Fr. sliziak ružový 500,-
Gomphus clavatus (Pers.) Gray lievikovec kyjakovitý 1 600,-
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm ušiak zväzkovitý 700,-
Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singer hlinovec šafranový 1 100,-
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. koralovec ježovitý 1 500,-
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. šťavnačka marcová 700,-
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar zvončekovec sadzový 800,-
Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer meďovec rubínový 1 500,-
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk bedľovník orosený 1 000,-
Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca 2 200,-
Lactarius repraesentaneus Britzelm. rýdzik nádherný 1 000,-
Lepiota hystrix F. H. MŮller et J. E. Lange bedlička pichliačová 2 100,-
Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon et Boiffard bedlica Pilátova 2 200.-
Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) Singer bedlica pobrežná 2 500.-
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer čechratec stepný 700,-
Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl. slizovnica slzivá 1 000,-
Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda mnohokrčka dierkovaná 800,-
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. kalichovka fialovoružová 700,-
Panaeolus reticulatus Overh. zvoncovec rašeliniskový 1 500,-
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim koreňovica škoricovohnedá 600,-
Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim koreňovica olivová 600,-
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar korkovec zrastený 600,-
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. lupeňopórovec červenožltý 700,-
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel pakorienovka čierna 2 200,-
Pleurotus eryngii (DC.) Quél. hliva kotúčová 1 700,-
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná 900,-
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. misôčka tmavá 1 500,-
Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar oranžovec bledý 2 400,-
Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser machovec tmavý 700,-
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire červenáčik obyčajný 1 600,-
Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločnica agátová 1 500,-
Russula consobrina Fr. plávka smutná 500,-
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm mäsovec guľatý 2 500,-
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt tulipánovka fialová 700.-
Suillus flavidus (Fr.) C. Presl masliak močiarny 1 500,-
Suillus sibiricus (Singer) Singer masliak sibírsky 1 400,-
Tuber aestivum Vittad. hľuzovka letná 2 000,-
Volvariella caesiocincta P. D. Orton pošvovec menší 700,-
Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer pošvovec cudzopasný 1 500,-
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. suchohríb marhuľovožltý 500,-
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink suchohríb moravský 2 000,-
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. suchohríb cudzopasný 1 500,-

Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy
národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú vyznačené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene,
sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú vyznačené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú vyznačené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú vyznačené skratkou Ex.
7. Dreviny sú vyznačené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce,
sú vyznačené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky takto:
Výška dreviny v cm Sk
50 - 200 3 000,-
201 - 300 5 000,-
301 - 500 11 000,-
501 - 1 000 20 000,-
1 001 - 2 000 30 000,-
nad 2 000 50 000,-
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRIORITNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
A
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno Sk/jedinec

Gastropoda - ulitníky
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Patella feruginea
Theodoxus prevostianus

Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
SR Unio (=Crassiana) crassus korýtko riečne 3 000.-

Araneae - pavúky
Macrothele calpeiana

Odonata - vážky
SR Aeshna (=Aeschna) viridis šidlo 5 000.-
Cordulegaster trinacriae pásikavec
Gomphus graslinii klinovka
Leucorrhinia albifrons vážka obrovská
Leucorrhinia caudalis vážka
SR Leucorrhinia pectoralis vážka 5 000.-
SR Lindenia tetraphylla 3 000.-
Macromia splendens 3 000.-
SR Ophiogomphus cecilia klinovka hadia 5 000.-
Oxygastra curtisii 3 000.-
SR Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá 3 000.-
SR Sympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova 3 000.-

Mantodea - modlivky
Apteromantis aptera

Ensifera - kobylky
SR Saga pedo sága stepná 15 000.-

Caelifera - koníky
Baetica ustulata

Coleoptera - chrobáky
SR Buprestis splendens 3 000.-
Carabus olympiae
SR Cerambyx cerdo fuzáč veľký 5 000.-
SR Cucujus cinnaberinus plocháč červený 2 000.-
SR Dytiscus latissimus potápnik široký 5 000.-
SR Graphoederus bilineatus 2 000.-
SR Osmoderma eremitta pižmovec hnedý 5 000.-
SR Rosalia alpina fuzáč alpský 5 000.-

Lepidoptera - motýle
Apatura metis dúhovec balkánsky
SR Coenonympha hero očkáň hnedý 5 000.-
SR Coenonympha oedippus očkáň rašelinový 5 000.-
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christi očkáň
Erebia sudetica očkáň vysokohorský
SR Eriogaster catax priadkovec trnkový 2 000.-
SR Euphydryas maturna hnedáčik osikový 5 000.-
Fabriciana elisa perlovec korzický
Hyles hippophaes
SR Lopinga achine očkáň mätonohový 2 000.-
SR Lycaena dispar ohniváčik veľký 2 000.-
SR Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný 2 000.-
SR Maculinea nausithous modráčik bahniskový 5 000.-
SR Maculinea teleius modráčik krvavcový 5 000.-
Melanargia arge očkáň juhotaliansky
Papilio alexanor vidlochvost horský
Papilio hospiton vidlochvost korzický
SR Parnassius apollo jasoň červenooký 10 000.-
SR Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 2 000.-
Plebicula golgus modráčik nevadský
SR Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 2 000.-
SR Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 2 000.-

Echinoidea - ježovky
Centrostephanus longispinus

Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio jeseter veľký
Anaecypris hispanica
* Coregonus oxyrhynchus
(anadrómne populácie v určitých úsekoch
Severného mora) sih ostronosý
Valencia hispanica valencia španielska
Zingel asper kolok rhônsky

Amphibia - obojživelníky
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
SR Bombina bombina kunka červenobruchá 5 000.-
SR Bombina variegata kunka žltobruchá 2 000.-
Bufo calamita ropucha krátkonohá
SR Bufo viridis ropucha zelená 2 000.-
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá
SR Hyla arborea rosnička zelená 5 000.-
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská
Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása
Pelobates cultripes hrabavka ostronohá
SR Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá 10 000.-
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Proteus anguineus jaskyniar vodný
SR Rana arvalis skokan ostropyský 5 000.-
SR Rana dalmatina skokan štíhly 5 000.-
Rana graeca skokan
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov
SR Rana lessonae skokan krátkonohý 5 000.-
Salamandra atra salamandra čierna
Salamandra aurorae salamandra
Salamandra lanzai salamandra
Salamandra luschani salamandra Luschanova
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Speleomantes (=Hydromantes) flavus mločík žltý
Speleomantes (=Hydromantes) genei mločík jaskynný
Speleomantes (=Hydromantes) imperialis mločík cisársky
Speleomantes (=Hydromantes) italicus mločík nočný
Speleomantes (=Hydromantes) supramontis mločík horský
Speleomantes ambrosii mločík
Triturus carnifex mlok dravý
SR Triturus cristatus mlok hrebenatý 15 000.-
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus marmoratus mlok

Reptilia - plazy
SR Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla 40 000.-
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
Caretta caretta kareta obyčajná
Coluber caspius užovka
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
Coluber jugularis užovka žltobruchá
Coluber laurenti užovka
Coluber najadum užovka štíhla
Coluber nummifer užovka
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
SR Coronella austriaca užovka hladká 10 000.-
Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
SR Elaphe longissima užovka stromová 15 000.-
Elaphe situla užovka leopardovitá
SR Emys orbicularis korytnačka močiarna 40 000.-
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Eryx jaculus piesočník presypový
Gallotia atlantica jašterica
Gallotia galloti jašterica
Gallotia galloti insulanagae jašterica
Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Chelonia mydas kareta obrovská
SR Lacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná 3 000.-
Lacerta danfordi jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
SR Lacerta viridis jašterica zelená 15 000.-
Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova
Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Mauremys caspica korytnačka bahenná
Mauremys leprosa korytnačka
Natrix natrix cetti užovka
Natrix natrix corsa užovka
SR Natrix tessellata užovka fŕkaná 12 000.-
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis hispanica atrata jašterica
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
SR Podarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová 8 000.-
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova
Stellio (=Agama) stellio agama hardun
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Telescopus falax užovka nočná
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka žltočierna
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera seoanni (okrem španielskych populácií) vretenica
Vipera schweizeri vretenica
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera xanthina vretenica
SR Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá 5 000.-

Mammalia - cicavce
Alopex lagopus líška polárna
SR Barbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna 10 000.-
SR Castor fiber
(okrem fínskych a švédskych populácií) bobor vodný/bobor eurázijský 30 000.-
Capra aegagrus (prirodzené populácie) koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Cetacea (všetky druhy)
SR Cricetus cricetus škrečok poľný 1 000.-
Crocidura canariensis bielozúbka kanárska
SR Dryomys nitedula plch lesný 5 000.-
Eptesicus bobrinskoi netopier
SR Eptesicus nilssoni netopier severský/večernica severská 10 000.-
SR Eptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná 5 000.-
Atelerix (=Erinaceus) algirus jež túlavý
SR Felis silvestris mačka divá/mačka lesná 40 000.-
Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský
Hystrix cristata dikobraz hrebenatý
SR Lutra lutra vydra riečna 40 000.-
SR Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky 100 000.-
SR Lynx lynx rys ostrovid 80 000.-
Lynx pardina rys leopardovitý
Microtus cabrerae hraboš pyrenejský
* Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský
SR Miniopterus schreibersi netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý 20 000.-
Monachus monachus tuleň mníší
SR Muscardinus avellanarius plch lieskový 3 000,-
Myomimus roachi plch vlnatý
SR Myotis bechsteini netopier veľkouchý 5 000.-
SR Myotis blythi netopier východný/netopier ostrouchý 5 000.-
SR Myotis brandti netopier Brandtov 5 000.-
Myotis capaccinii netopier dlhonohý
SR Myotis dasycneme netopier pobrežný 5 000.-
SR Myotis daubentoni netopier vodný 2 000.-
SR Myotis emarginatus netopier brvitý 10 000.-
SR Myotis myotis netopier obyčajný 10 000.-
SR Myotis mystacinus netopier fúzatý 5 000.-
SR Myotis nattereri netopier riasnatý 5 000.-
Nyctalus azoreum raniak azorský
SR Nyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký 5 000.-
SR Nyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý 5 000.-
SR Nyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý 5 000.-
Ovis ammon musimon (prirodzené populácie -
Korzika a Sardínia) muflón lesný
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
SR Pipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková 5 000.-
SR Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá 10 000.-
SR Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá 10 000.-
Pipistrellus savii netopier
SR Plecotus auritus ucháč svetlý 10 000.-
SR Plecotus austriacus ucháč sivý 10 000.-
Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská
Rhinolophus blasii podkovár Blasiov
SR Rhinolophus euryale podkovár južný 20 000.-
SR Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 20 000.-
SR Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý 10 000.-
Rhinolophus mehelyi podkovár Mehelyiho
Rupicapra ornata kamzík arbuzský
Rupicapra rupicapra balcanica kamzík vrchovský balkánsky
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
SR Sicista betulina myšovka horská 20 000.-
SR Spermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 15 000.-
Tadarida teniotis tadarida
*SR Ursus arctos medveď hnedý 80 000.-
SR Vespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá 5 000.-

Poznámky:
1. Druhy, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sa vyznačujú symbolom SR; tieto druhy
sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Prioritné druhy sa vyznačujú znakom*.

B
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
Vedecké meno Slovenské meno Sk/jedinec

Gastropoda - ulitníky
Alopia bielzii clathrata alopia zádielská 5 000.-
Anisus (=Disculifer) vorticulus kotúľka štíhla 5 000.-
Anisus septemgyratus kotúľka 5 000.-
Balgrandiella (rod) belgrandiela 5 000.-
Clausilia (=Andraea) dubia carpatica ciha karpatská 3 000.-
Clausilia (=Andraea) dubia ingenua ciha rebravá 3 000.-
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota ciha pyskatá 5 000.-
Esperiana (=Fagotia) esperi fagotka škvrnitá 5 000.-
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii
acicularis/Fagotia acicularis fagotka štíhla 5 000.-
Faustina rossmaessleri 3 000.-
Gyraulus (=Lamorbis) riparius kotúľka pobrežná 5 000.-
Hauffenia (rod) haufenia 5 000.-
Helix lutescens slimák žltkastý 2 000.-
Sadleriana pannonica sadlerianka panónska 3 000.-
Theodoxus transversalis teodox pásavý 5 000.-
Vallonia declivis valónia hodvábna 5 000.-
Valvata (=Tropidina) macrostoma valvata pupkatá 3 000.-
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný 2 000.-
Vertigo geyeri pimprlík močiarny 5 000.-
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý 3 000.-

Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanata škľabka ploská 5 000.-

Annelida - obrúčkovce
Allobophora dubiosa dážďovka bahenná 3 000.-
Allobophora hrabei dážďovka Hraběho 5 000.-
Batracobdella paludosa klepsina barinná 5 000.-
Hirudo medicinalis pijavica lekárska 3 000.-

Palpigrady - šťúrovky
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea 20 000.-

Araneae - pavúky
Anyphaena furva spriadavka 5 000.-
Araneus nordmanni križiak 5 000.-
Arctosa perita strehúň 5 000.-
Arctosa stigmosa strehúň 5 000.-
Argiope lobata križiak 5 000.-
Argyroneta aquatica vodnár striebristý 5 000.-
Atypus muralis komôrkár pontický 5 000.-
Dolomedes plantarius lovčík 5 000.-
Gnaphosa microps skaliarka 5 000.-
Gnaphosa nigerrima skaliarka 5 000.-
Haplodrassus moderatus skaliarka 5 000.-
Cheiracanthium montanum 5 000.-
Larinioides silvicultrix križiak 5 000.-
Lycosa vultuosa 5 000.-
Pardosa proxima sliedič 5 000.-
Synema plorator kvetárik 5 000.-
Zelotes puritanus skaliarka 5 000.-

Pseudoscorpionidea - šťúriky
Atemnus politus 5 000.-
Chtonius austriacus 5 000.-
Neobisium beieri 10 000.-
Neobisium polonicum 10 000.-
Neobisium slovacum 20 000.-

Opilionida - kosce
Egaenus convexus 5 000.-
Gyas titanus 5 000.-
Ischyropsalis manicata 5 000.-
Opilio dinaricus 5 000.-
Platybunus pallidus 3 000.-

Cyphophtalmi
Siro carpaticus 5 000.-

Acarina - roztoče
Argas vespertilionis 3 000,-

Ixodidae
Ixodes vespertilionis 5 000.-

Crustacea - kôrovce
Astacus astacus rak riečny 2 000.-
Astacus leptodactylus rak bahenný 2 000.-
Austropotamobius (=Astacus) torrentium rak riavový 10 000.-
Branchinecta paludosa žiabronôžka arktická 5 000.-
Chirocephalus slovacicus žiabronôžka slovenská 5 000.-
Lepidurus apus štítovec jarný 2 000.-
Niphargus tatrensis 5 000.-
Synurella intermedia 5 000.-
Triops cancriformis štítovec letný 2 000.-
Diplopoda - mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx 500.-
Enantiulus tatranus 500.-
Glomeris mnischechi 500.-
Chelogona carpathicum 500.-
Julus curvicornis 500.-
Mastigophorophyllon cirriferum 500.-
Melogona transsilvanica 500.-
Xestoiulus (=Microiulus) carpathicus 500.-
Polydesmus komareki 500.-
Polydesmus montanus 500.-
Polydesmus tatranus 500.-
Polyzonium eburneum 500.-
Polyzonium transsilvanicum 500.-

Chilopoda - stonôžky
Dicellophilus carniolensis 500.-
Dignathodon microcephalus 500.-
Scutigera coleoptrata

Ephemeroptera
Ametropus fragilis podenka 500.-
Ecdyonurus insignis podenka 500.-
Ephemera glaucops podenka 500.-
Ephemerella mesoleuca podenka 500.-
Ephoron (=Polymitarcis) virgo podenka nížinná 500.-
Heptagenia coerulans podenka 500.-
Choroterpes pictetii podenka 500.-
Isonychia ignota podenka 500.-
Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka 500.-
Rhithrogena germanica podenka 500.-

Odonata - vážky
Aeschna coerulea šidlo belasé 5 000.-
Aeschna isosceles šidlo 3 000.-
Aeschna subarctica elisabethae šidlo 5 000.-
Anax imperator šidlo obrovské 2 000.-
Anax parthenope šidlo tmavé 1 000.-
Brachytron pratense šidlo lúčne 3 000.-
Coenagrion hastulatum šidielko 5 000.-
Coenagrion scitulum šidielko 3 000.-
Cordulegaster (rod) pásikavec 5 000.-
Epitheca bimaculata vážka 2 000.-
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá 5 000.-
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá 3 000.-
Orthetrum coerulescens vážka modrá 3 000.-
Somatochlora (rod) ligotavka 5 000.-
Sympecma fusca šidlovka hnedá 4 000.-
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá 2 000.-

Plecoptera - pošvatky
Agnetina elegantula pošvatka 2 000.-
Brachyptera braueri pošvatka 5 000.-
Brachyptera monilicornis pošvatka 3 000.-
Capnopsis schilleri pošvatka 5 000.-
Isogenus nubecula pošvatka 5 000.-
Isoperla obscura pošvatka tmavá 5 000.-
Isoptena serricornis pošvatka 5 000.-
Marathamea vitripennis pošvatka 3 000.-
Rhabdiopteryx navicula pošvatka 3 000.-
Taeniopterix schoenemundi pošvatka dvojbodková 3 000.-
Xantoperla apicalis pošvatka 3 000.-

Dermaptera - ucholaky
Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový 2 000.-
Labidura riparia ucholak veľký 2 000.-

Mantodea - modlivky
Mantis religiosa modlivka zelená 3 000.-

Ensifera - kobylky
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus) kobylka šúrová 10 000.-
Poecilimon fussi kobylka Fussiho 5 000.-
Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová 5 000.-

Caelifera - koníky
Acrida hungarica (ungarica) koník stepný 10 000.-
Calliptamus barbarus koník barbarský 2 000.-
Mecostethus grossus koník žltopásy 2 000.-
Odontopodisma rubripes koník východný 2 000,-
Oedalus decorus koník čiernopásy 5 000.-

Heteroptera - bzdochy
Acyrosoma leucogrammes bzdocha 500.-
Bagrada stolata bzdocha 500.-
Crypsinus angustatus bzdocha 500.-
Dybowskyia reticulata bzdocha 500.-
Henestaris halophilus bzdocha 500.-
Hyoidea notaticeps bzdocha 500.-
Spathocera obscura bzdocha 500.-
Auchenorrhyncha - cikády
Cicada (=Tettiga) orni cikáda jaseňová 5 000.-
Dictyophara pannonica ostročielka stepná 3 000.-
Dorycephalus baeri cikádka 3 000.-
Pagiphora annulata 5 000.-
Tibicen plebejus cikáda 5 000.-
Tibicina haematodes cikáda viničná 5 000.-

Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce
Creoleon plumbeus 3 000.-
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový 5 000.-
Distoleon tetrarammicus mravcolev 3 000.-
Libelloides coccajus askalafus 5 000.-
Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly 5 000.-
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká 3 000.-
Megistopus flavicornis 3 000.-
Myrmecaelurus trigrammus 3 000.-
Myrmeleon formicarius 3 000.-
Myrmeleon inconspicuus 3 000.-

Coleoptera - chrobáky
Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferi 3 000.-
Agnathus decoratus 5 000.-
Allonyx qaudrimaculatus pestroš 3 000.-
Alosimus syriacus 3 000.-
Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný 5 000.-
Ampedus ruficeps kováčik 5 000.-
Anthaxia candens krasoň čerešňový 3 000.-
Anthaxia hungarica krasoň južný 3 000.-
Apalus (rod) 3 000.-
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis pestroš 3 000.-
Bius thoracicus potemník 5 000.-
Bolbelasmus unicornis 5 000.-
Boros schneideri 5 000.-
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik 5 000.-
Brachyta (=Evodinus) interrogationis fuzáč 3 000.-
Calosoma auropunctatum húseničiar zlatistý 3 000.-
Calosoma sycophanta húseničiar pižmový 3 000.-
Capnodis tenebrionis krasoň 5 000.-
Carabus arcensis bystruška 2 000.-
Carabus auronitens bystruška zlatá 2 000.-
Carabus cancellatus bystruška medená 2 000.-
Carabus clathratus bystruška 5 000.-
Carabus fabricii bystruška 2 000.-
Carabus hungaricus bystruška južná 5 000.-
Carabus irregularis bystruška 2 000.-
Carabus menetriesi bystruška menétriesova 5 000.-
Carabus montivagus bystruška 3 000.-
Carabus nitens bystruška 3 000.-
Carabus obsoletus bystruška lesklá 2 000.-
Carabus problematicus bystruška 2 000.-
Carabus scabriusculus bystruška 2 000.-
Carabus variolosus bystruška potočná 2 000.-
Cerambyx miles fuzáč 3 000.-
Cerocoma (rod) 3 000.-
Cetonischema (=Potosia) aeruginosa zlatoň ligotavý 3 000.-
Cornumutila quadrivittata fuzáč 3 000.-
Deltomerus tatricus utekáčik 3 000.-
Dicerca aenea krasoň lesklý 5 000.-
Dicerca alni krasoň jelšový 5 000.-
Dicerca furcata krasoň 5 000.-
Dicerca moesta krasoň 3 000.-
Dircaea australis 3 000.-
Ditylus laevis 3 000.-
Duvalius (rod) behúnik 5 000.-
Elater (=Ludius) ferrugineus kováčik hrdzavý 3 000.-
Emus hirtus drobčík chlpatý 2 000.-
Epicauta erythrocephala 3 000.-
Epicauta rufidorsum 3 000.-
Ergates faber fuzáč zavalitý 5 000.-
Eurythyea quercus krasoň dubový 3 000.-
Eurythyrea austriaca krasoň jedľový 3 000.-
Euzonitis (rod) 3 000.-
Evodinus borealis fuzáč 5 000.-
Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus vodomil 5 000.-
Hydrophilus (=Hydrous) piceus vodomil čierny 3 000.-
Lacon (rod - okrem L. punctatus) kováčik 3 000.-
Laena reitteri potemník 5 000.-
Laena viennensis potemník 3 000.-
Leptura (=Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký 5 000.-
Lethrus apterus viničiar čierny 3 000.-
Limoniscus violaceus kováčik fialový 5 000.-
Lucanus cervus roháč obyčajný 5 000.-
Megopis scabricornis fuzáč 3 000.-
Melandrya barbata 2 000.-
Meloe autumnalis májka 2 000.-
Meloe brevicollis májka 3 000.-
Meloe cicatricosus májka 5 000.-
Meloe decorus májka 3 000.-
Meloe hungarus májka 5 000.-
Meloe proscarabeus májka obyčajná 6 000.-
Meloe rufiventris májka 6 000.-
Meloe rugosus májka 2 000.-
Meloe scabriusculus májka 3 000.-
Meloe tuccicus májka 5 000.-
Meloe uralensis májka 3 000.-
Meloe variegatus májka dúhová 5 000.-
Meloe violaceus májka fialová 2 000.-
Menephilus cylindricus potemník 5 000.-
Morimus funereus 2 000.-
Mylabris (rod) 3 000.-
Necydalis major fuzáč 3 000.-
Necydalis ulmi fuzáč 5 000.-
Nemosoma caucasicum ploskáň 5 000.-
Oenas crassicornis 3 000.-
Oryctes nasicornis nosorožtek obyčajný 5 000.-
Pachyta lamed fuzáč žltočierny 2 000.-
Phytoecia argus fuzáč 3 000.-
Phytoecia hirsutula fuzáč 3 000.-
Phytoecia scutellata fuzáč 3 000.-
Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) dives krasoň 3 000.-
Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) mirifica krasoň 3 000.-
Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) rutilans krasoň lipový 2 000.-
Pryganophilus ruficollis 5 000.-
Psudogaurotina (=Gaurotes) excellens fuzáč karpatský 5 000.-
Purpuricenus kaehleri fuzáč 3 000.-
Pytho abieticola 5 000.-
Pytho depressus 3 000.-
Rhopalopus ungaricus 3 000.-
Rhysodes germari 5 000.-
Selatostomus rugosus kováčik 5 000.-
Semanotus russicus fuzáč borievkový 5 000.-
Sitaris muralis 5 000.-
Sisyphus schaefferi lajniak skarabeusovitý 2 000.-
Sphaenoptera antiqua krasoň 5 000.-
Tragosoma depsarium fuzáč 5 000.-
Trichoferus pallidus fuzáč 3 000.-
Zonitis nana 3 000.-

Hymenoptera - blanokrídlovce
Anthidium montanum vlnárka horská 2 000.-
Anthocopa mocsaryi čalúnnica Mocsáriho 2 000.-
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá 5 000.-
Bombus (všetky druhy) čmeľ 2 000.-
Cystomutilla ruficeps pamravec 2 000.-
Euchroeus dallatoreana blyskavka 2 000.-
Larra anathema kutavka 5 000.-
Liometopum microcephalum mravec 2 000.-
Rhadinoceraea reitteri piliarka 5 000.-
Scolia flavifrons žihadlovka obrovská 5 000.-
Xylocopa (všetky druhy) drevár 2 000.-

Trichoptera - potočníky
Acrophylax vernalis potočník alpínsky 3 000.-
Agrypnia obsoleta potočník 3 000.-
Agrypnia varia potočník 3 000.-
Allogamus starmachi 2 000.-
Apatania carpathica 2 000.-
Beraeamyia hrabei 2 000.-
Ceraclea riparia 3 000.-
Cyrnus crenaticornis 2 000.-
Cyrnus flavidus 2 000.-
Grammotaulis nitidus potočník 3 000.-
Holocentropus dubius 3 000.-
Holocentropus picicornis 3 000.-
Holocentropus stagnalis 3 000.-
Chaetopteryx subradiata 2 000.-
Chimarra marginata potočník 5 000.-
Limnophilus algosus potočník 2 000.-
Oecetis notata potočník 3 000.-
Oecetis tripunctata potočník 5 000.-
Polycentropus excisus 3 000.-
Polycentropus schmidi 3 000.-
Setodes viridis potočník 5 000.-

Lepidoptera - motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový 3 000.-
Arichanna melanaria kôrovka barinná 3 000.-
Boloria aquilonaris perlovec severský 5 000.-
Brenthis hecate perlovec dvojradový 5 000.-
Carcharodus flocciferus súmračník jablčníkový 2 000.-
Coenonympha hero očkáň hnedý 4 000.-
Colias myrmidone žltáčik zanoväťový 4 000.-
Colias chrysotheme žltáčik kozincový 4 000.-
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový 5 000.-
Erebia pharte očkáň tatranský 5 000.-
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 5 000.-
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata spriadač kostihojový 5 000.-
Eutelia adulatrix mora škumpová 3 000.-
Euphydryas maturna hnedáčik osikový 5 000.-
Hipparchia alcyone očkáň bielopásy 3 000.-
Hipparchia semele očkáň metlicový 3 000.-
Hipparchia statilinus očkáň piesočný 3 000.-
Hyponephele lupina očkáň hájový 5 000.-
Chazara briseis očkáň skalný 3 000.-
Leptidea morsei mlynárik východný 3 000.-
Lopinga achine očkáň mätonohový 4 000.-
Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový 3 000.-
Maculinea alcon modráčik horcový 3 000.-
Maculinea nausithous modráčik bahniskový 3 000.-
Maculinea teleius modráčik krvavcový 3 000.-
Neptis sappho bielopásovec hrachorový 4 000.-
Pericallia matronula spriadač čremchový 5 000.-
Polyommatus admetus modráčik hnedý 5 000.-
Polyommatus amandus modráčik ušľachtilý 2 000.-
Polyommatus damon modráčik vičencový 5 000.-
Polyommatus eroides modráčik stepný 3 000.-
Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 3 000.-
Synprapha microgamma mora rašelinisková 3 000.-
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný 5 000,-
Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 3 000.-
Zygaena cynarae vretienka smldníková 2 000.-
Zygaena laeta vretienka neskorá 3 000,-

Diptera - dvojkrídlovce
Atherix ibis 3 000.-

Petromyzontes - mihule
Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská 15 000.-
Eudontomyzon mariae mihuľa ukrajinská 15 000.-
Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova 15 000.-
Lampetra planeri mihuľa potočná 20 000.-

Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser gueldenstaedtii jeseter ruský 30 000.-
Alburnoides bipunctatus ploska pásavá 8 000,-
Carassius carassius karas zlatistý 10 000.-
Cyprinus carpio kapor sazan - divá forma 40 000.-
Gobio kesslerii hrúz Kesslerov 20 000.-
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý 20 000.-
Gymnocephalus baloni hrebenačka vysoká 15 000.-
Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá 15 000.-
Misgurnus fossilis čík európsky 20 000.-
Pelecus cultratus šabľa krivočiara 15 000,-
Rutilus pigus plotica lesklá 10 000.-
Sabanejewia balcanica pĺž vrchovský 20 000.-
Umbra krameri blatniak tmavý 20 000.-
Zingel streber kolok vretenovitý 20 000.-
Zingel zingel kolok veľký 20 000.-

Amphibia - obojživelníky
Bufo bufo ropucha bradavičnatá 5 000.-
Rana kl. esculenta skokan zelený 5 000.-
Rana ridibunda skokan rapotavý 10 000.-
Rana temporatia skokan hnedý 3 000.-
Salamandra salamandra salamandra škvrnitá 5 000.-
Triturus alpestris mlok horský 5 000.-
Triturus dobrogicus mlok dunajský 15 000.-
Triturus montandoni mlok karpatský 5 000.-
Triturus vulgaris mlok bodkovaný 5 000.-

Reptilia - plazy
Anguis fragilis slepúch lámavý 5 000.-
Natrix natrix užovka obojková/užovka obyčajná 3 000.-
Vipera berus vretenica severná/vretenica obyčajná 8 000.-

Mammalia - cicavce
Alces alces los mokraďový 50 000.-
Bison bonasus zubor hrivnatý/zubor lesný 100 000.-
Crocidura suaveolens bielozúbka krpatá 2 000.-
Crocidura leucodon bielozúbka bielobruchá 2 000.-
Eliomys quercinus plch záhradný 50 000.-
Erinaceus concolor jež bledý/jež východoeurópsky 5 000.-
Glis (=Myoxus) glis plch sivý 5 000.-
Marmota marmota svišť vrchovský 100 000.-
Chionomys (Microtus) nivalis hraboš snežný 10 000.-
Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky 30 000.-
Microtus tatricus hraboš tatranský 5 000.-
Mustela erminea hranostaj čiernochvostý 5 000.-
Mustela eversmanni tchor stepný 5 000.-
Neomys anomalus dulovnica menšia 5 000.-
Neomys fodiens dulovnica väčšia 5 000.-
Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský 150 000.-
Sciurus vulgaris veverica stromová 2 000.-
Sorex alpinus piskor vrchovský 5 000.-
Sorex araneus piskor lesný/piskor obyčajný 2 000.-
Sorex minutus piskor malý 2 000.-

Poznámka:
Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV,
KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE
A PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ

Vedecké meno Slovenské meno

1. Alectoris graeca kuropta horská
2. Alectoris rufa kuropta červená
3. Anas platyrhynchos kačica divá
4. Anser albifrons hus bieločelá
5. Anser anser hus divá
6. Anser fabalis hus siatinná
7. Bonasa bonasia jariabok hôrny
8. Columba palumbus holub hrivnák
9. Corvus corax krkavec čierny
10. Corvus corone vrana túlavá
11. Corvus frugilegus havran poľný
12. Fulica atra lyska čierna
13. Garrulus glandarius sojka škriekavá
14. Meleagris gallopavo morka divá
15. Perdix perdix jarabica poľná
16. Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
17. Pica pica straka čiernozobá
18. Scolopax rusticola sluka lesná/sluka hôrna
19. Streptopelia decaocto hrdlička záhradná


ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV,
KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE,
PREDÁVAŤ, KUPOVAŤ ALEBO VYMIEŇAŤ, PONÚKAŤ S CIEĽOM PREDAJA ALEBO VÝMENY
A PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ


Vedecké meno Slovenské meno

Alectoris barbata kuropta skalná
Alectoris rufa kuropta červená
Anas platyrhynchos kačica divá
Columba palumbus holub hrivnák
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská
Perdix perdix jarabica poľná
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV
A PODMIENKY ICH OCHRANY


1. Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra) - v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka ho možno chytať, zraňovať a usmrcovať v poľovných oblastiach J XII. Veľká Fatra a J XXII. Slovenský raj.1)

2. Kuna lesná (Martes martes) - v období od 1. marca do 30. novembra bežného kalendárneho roka je zakázané ju chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc2) s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať kunu lesnú celoročne.

3. Tchor tmavý (Mustela putorius) - v období od 1. marca do 30. septembra bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc2) s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať tchora tmavého celoročne.

4. Vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus) - celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami
a)
v okrese Rožňava a Košice okolie na území NP Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
b)
v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku - potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskom.
Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.

5. Šakal zlatý (Canis aureus) - v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.

6. Slimák záhradný (Helix pomatia) - celoročne je zakázané chytať, zbierať a usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.

7. Hlavátka podunajská (Hucho hucho) - v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.

8. Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) - v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.3)
9. Boleň dravý (Aspius aspius) - v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.3)

10. Mrena severná (Barbus barbus) a mrena škvrnitá (Barbus peloponensius) - v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.3)
POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Držiteľ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri
právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene. Fyzické osoby uvedú svoje rodné číslo,
podnikatelia a právnické osoby IČO
Rod - vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na tejto strane evidenčného zoznamu
Evidenčné číslo - držiteľ uvedie svoje evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizá-
ciou ochrany prírody
Strana - uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu chránených rastlín
Dátum - uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia chránenej rastliny z evidenčného zoznamu
Druh - uvedie sa vedecké meno chránenej rastliny
Časť - uvedie sa, či ide napríklad o celé jedince, semená, hľuzy
Pôvod - W - jedince získané z voľnej prírody
A - jedince rastlín umelo vypestované
I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)
N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Spôsob - v prípade nadobudnutia jedinca rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, dovoz,
zapožičanie, rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom +
- v prípade vyradenia jedinca rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, úhyn,
zhabanie, zapožičanie, vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom -
Počet - uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch
Od koho/komu - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa;
pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene
- v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevypĺňa
- v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo výnimky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
Poznámka: Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené jedince sa zapíšu ako nové jedince do evidenčného zoznamu.

Vedenie evidencie chránených rastlín v evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny, ak sú v evidenčnom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje.
ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN
A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov

W - jedince získané z voľnej prírody
A - jedince rastlín umelo vypestované
F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N
C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N
I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód "I" možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)
N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona
DRUHOVÁ KARTA CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA A JEHO VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ

Druh (vedecké meno)Por. č. Nadobudnutie Pohlavie Dátum nar.
(vyliahnutia) Označenie
(spôsob a text) Pôvod Dátum
úhynu Vyradenie Nový držiteľ/poznámka
Dátum Spôsob Číslo dokladu Dátum Spôsob Číslo
dokladuStrana č. 1

DRUHOVÁ KARTA CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA A JEHO VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ


Druh (vedecké meno)


Por. č. Nadobudnutie Pohlavie Dátum nar.
(vyliahnutia) Označenie
(spôsob a text) Pôvod Dátum
úhynu Vyradenie Nový držiteľ/poznámka
Dátum Spôsob Číslo dokladu Dátum Spôsob Číslo
dokladuStrana č. ....

Pokyny na vyplnenie druhovej karty
Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon"). Druhová karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť takto:

DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vypĺňa.

EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody.

DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene. Fyzické osoby uvedú svoje rodné číslo, podnikatelia a právnické osoby IČO.

NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca
Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
dovoz - jedinec bol dovezený zo zahraničia držiteľom
odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom
znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom
odchyt - jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky
rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť vo
voľnej prírode
kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky
výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky výmenou za iného jedinca
dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky darom
zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky
zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení
Číslo dokladu
- číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody
- číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený
- evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky,
prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto
podnikania
POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.
OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD - vypĺňa sa podľa údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný okresný úrad).

VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie
Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:
úhyn
- jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)
vývoz
- jedinec bol vyvezený do zahraničia predaj - jedinec bol predaný
na území SR
zapožičanie
- jedinec bol zapožičaný na území SR úlet, únik - jedinec ušiel, uletel
výmena
- jedinec bol na území SR vymenený
za iného jedinca odcudzenie - jedinec bol odcudzený
vypustenie do prírody
- po rehabilitácii alebo v rámci vyliahnutie - vyradenie z evidencie
záchranného programu vývinového štádia (vajca)
zhabanie
- jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý

Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody.

NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vypĺňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.

V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa "znáška"), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).

V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu.

Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.

VZOR
ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE
A. Textová časť
1.
Základné údaje
1.1
Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupniť jaskyňu.
1.2
Názov jaskyne spolu s poznámkou, či ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.
1.3
Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, č. parcely, č. lesného porastu).
1.4
Termín spracovania projektovej dokumentácie.
1.5
Plánovaný začiatok a dokončenie sprístupňovacích prác.
1.6
Vymedzenie časti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.

2.
Prieskum a výskum jaskyne
2.1
Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.
2.2
Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis geologických pomerov, morfológie a genézy jaskynných priestorov, výplne, jaskynnej klímy, hydrologických a biologických pomerov, paleontologických a archeologických nálezov, významných historických údajov, problematika ochrany jaskyne, termíny vykonaných výskumov/prieskumov.

3.
Plánované úpravy, prevádzkové zabezpečenie
3.1
Povrchové objekty - existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál jaskyne, návštevníkov alebo frekventantov liečby.
3.2
Úprava vchodu do jaskyne - spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ďalších vchodov do jaskyne.
3.3
Plánované technické úpravy v jaskyni - schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy do morfológie jaskynných priestorov, spôsob vyznačenia prehliadkovej trasy a možnej únikovej cesty z jaskyne.
3.4
Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.
3.5
Spôsob označenia lokality - normalizovaná tabuľa, textová tabuľa, náučné panely.
3.6
Spôsob zabezpečenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany prírody a prirodzenej radiácie jaskynného prostredia.
3.7
Spôsob zabezpečenia vykonávania systematického prieskumu a výskumu.
3.7
Zdravotnícke zabezpečenie.
3.8
Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.

4.
Návrh návštevnosti - najmä plánovaný maximálny počet návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe na jeden vstup, počet vstupov za deň, čas pobytu osôb v jaskyni, čas otvorenia jaskyne, počet sprievodcov.

B. Mapová časť
1.
Situačná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.
2.
Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožňuje znázorniť všetky potrebné náležitosti s návrhom prehliadkovej trasy, plánovaných úprav a technických zariadení.

VZORCIACHA:
Rozmer - kruh s priemerom 6,5 cm
ŠOP - štátna ochrana prírody
BB - označenie sídla orgánu ochrany prírody
1 - číslo exemplára ciachy


Poznámka:
Údaje uvedené na ciache musia byť nad úrovňou podkladu.
OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU
Štátny zoznam zahŕňa
1. prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2. databázu chránených území a chránených stromov,
3. zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

1. Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
a)
poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b)
názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c)
druh chráneného územia,
d)
stupeň ochrany chráneného územia,
e)
zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
f)
čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
g)
základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
h)
predmet ochrany - účel vyhlásenia,
i)
príslušnosť chráneného územia k súvislej európskej sústave chránených území.

2. Databáza chránených území a chránených stromov
Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
a)
evidenčné číslo štátneho zoznamu,
b)
názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c)
druh chráneného územia,
d)
stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
e)
predmet ochrany - účel vyhlásenia,
f)
údaje o ochrannom pásme,
g)
začlenenie do geomorfologickej jednotky,
h)
obec, katastrálne územie, okres, kraj,
i)
výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
j)
čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
k)
údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
l)
súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
m)
súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).

3. Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
a)
právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
b)
mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
c)
základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,
d)
výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
e)
oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
f)
súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
g)
doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.
VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY


A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem

Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.
Rozmery tabule sú: 40 ö 30 cm.


B. Označenie chránených stromov

Rozmery tabule sú: 15 ö 10 cm.OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ
A PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O NÁRODNÝ PARK

1. Všeobecná časť
1.1
Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce územnú ochranu prírody a krajiny
1.2
Organizačné a správne zabezpečenie územnej ochrany prírody a krajiny
1.3
Zoznam odbornej literatúry
1.4
Vyhodnotenie pripomienkového konania
1.5
Zhodnotenie vzťahu na územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu a dotknutých obcí

2. Súčasný stav chráneného územia
2.1
Geografické vymedzenie v Základnej mape Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
2.2
Všeobecná charakteristika prírodných pomerov
2.3
Geologické pomery
2.4
Geomorfologické pomery
2.5
Klimatické pomery
2.6
Hydrologické pomery
2.7
Pôdne pomery
2.8
Rastlinstvo
2.9
Živočíšstvo

3. Pasport významných častí prírody a krajiny
3.1
Pasport chránených častí prírody s vyšším stupňom ochrany, aký je v chránenej krajinnej oblasti alebo v národnom parku (prírodné rezervácie, prírodné pamiatky vrátane jaskýň a prírodných vodopádov, národné prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, chránené areály, chránené krajinné prvky, chránené stromy)
3.2
Pasport častí prírody navrhovaných na ochranu
3.3
Pasport významných abiotických javov
3.4
Pasport území medzinárodného významu
3.5
Mapa významných častí prírody a krajiny (M 1 : 50 000)

4. Priemet antropogénnej činnosti
4.1
Opis socioekonomických aktivít (priemysel, energetika, doprava, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, cestovný ruch a rekreačno-športové aktivity a osídlenie)
4.2
Pasport najzávažnejších bariérových prvkov
4.3
Mapa najzávažnejších bariérových prvkov (M 1 : 50 000)

5. Ekologicko-funkčné členenie územia
5.1
Vymedzenie a hodnotenie biotopov a ich komplexov
5.1.1
Vymedzenie biotopov a ich komplexov
5.1.2
Prírodoochranné a socioekonomické hodnotenie biotopov a ich komplexov
5.1.3
Mapa biotopov a ich komplexov (M 1 : 50 000)
5.2
Vymedzenie a pasport ekologicko-funkčných priestorov
5.2.1
Vymedzenie a hodnotenie ekologicko-funkčných priestorov
5.2.2
Pasport ekologicko-funkčných priestorov
5.2.3
Mapa ekologicko-funkčných priestorov (M 1 : 50 000)

6. Zónovanie
6.1
Vymedzenie a pasport zón
6.1.1
Vymedzenie zón
6.1.2
Pasport zón
6.2
Prehľad vlastníckych vzťahov v jednotlivých zónach
6.3
Mapa zón (M 1 : 50 000)
6.4
Mapy zón v katastrálnej mape
7. Vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany a starostlivosti

8. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu

9. Zásady starostlivosti o územie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku
9.1
Starostlivosť o ovzdušie
9.2
Starostlivosť o reliéf a pôdu
9.3
Starostlivosť o vodné plochy a vodné toky
9.4
Starostlivosť o biologickú diverzitu
9.4.1
Starostlivosť o ekosystémy
9.4.2
Starostlivosť o rastliny a živočíchy
9.5
Starostlivosť o krajinu
9.6
Environmentálna výchova
9.7
Vedeckovýskumná činnosť
9.8
Monitoring a informačný systém
9.9
Inštitucionálna starostlivosť a organizačný manažment
9.10
Medzinárodná spolupráca

10. Zásady starostlivosti o významné časti prírody a krajiny

11. Návrh opatrení na zabezpečenie programu starostlivosti

12. Organizačné a finančné zabezpečenie programu starostlivosti
12.1
Návrh riešenia ekonomických a organizačných otázok
12.2
Kvantifikácia nákladov na realizáciu programu starostlivosti

13. Prílohy
13.1
Prehľad vlastníckych práv k lesným pozemkom podľa lesných užívateľských celkov (osobitne pre národný park a pre jeho ochranné pásmo)
13.2
Prehľad kategórií lesov
13.3
Prehľad vlastníckych práv k pôdnemu fondu podľa katastra nehnuteľností
13.4
Mapa lesných užívateľských celkov (M 1 : 50 000)


OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ
PAMIATKU A CHRÁNENÝ STROM

1. Základné identifikačné údaje
1.1
Číslo podľa štátneho zoznamu chráneného územia alebo chráneného stromu
1.2
Druh a názov chráneného územia alebo chráneného stromu
1.3
Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo chráneného stromu
1.4
Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.5
Celková výmera chráneného územia alebo chráneného stromu, ako aj ochranného pásma a výmera v členení podľa druhov pozemkov, foriem vlastníctva a zón
1.6
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

2. Súčasný stav chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma
2.1
Predmet ochrany a jeho stručná charakteristika
2.2
Zhodnotenie stavu (prírodné pomery, spôsoby využívania, doterajšia starostlivosť)
2.3
Rozbor príčin nežiaducich javov a vývoja
2.4
Členenie chráneného územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny

3. Ciele starostlivosti o chránené územie, chránený strom a ich ochranné pásma
3.1
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.2
Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

4. Navrhované opatrenia starostlivosti
4.1
V oblasti legislatívy (napríklad novelizácia predpisu)
4.2
V oblasti výskumu (doplnenie chýbajúcich údajov)
4.3
V oblasti monitoringu
4.4
V oblasti praktickej starostlivosti (preventívne opatrenia, asanačné, rekonštrukčné a regulačné zásahy a pod.)
4.5
V kultúrno-výchovnej oblasti (sprístupnenie, náučné využitie a pod.)

5. Plán opatrení
5.1
Postup a priority programu starostlivosti podľa zón
5.2
Časový harmonogram opatrení s určením zodpovednosti
5.3
Kalkulácia nákladov na jednotlivé opatrenia

6. Záverečné údaje
6.1
Použité podklady a zdroje informácií
6.2
Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
6.3
Údaje o spracovateľovi programu starostlivosti

7. Prílohy
7.1
Mapa biotopov (M 1 : 10 000 alebo katastrálna mapa)
7.2
Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón (M 1 : 10 000 alebo katastrálna mapa)
7.3
Mapa chráneného územia s navrhovanými opatreniami starostlivosti (M 1: 10 000 alebo katastrálna mapa)
7.4
Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s majiteľmi dotknutých pozemkov
7.5
Schvaľovací protokol programu starostlivosti


OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI
O ÚZEMIE PATRIACE DO SÚVISLEJ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Základné údaje
1.1
Číslo podľa štátneho zoznamu alebo kód územia
1.2
Kategória a názov územia
1.3
Platný právny predpis o vyhlásení územia patriaceho do súvislej európskej sústavy chránených území alebo medzinárodný právny predpis, na ktorého základe bolo vyhlásené územie medzinárodného významu
1.4
Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
1.5
Celková výmera územia a výmera v členení podľa druhov pozemkov

2. Súčasný stav chráneného územia
2.1
Prírodné pomery (abiotické pomery, biotopy, flóra a fauna - historické a súčasné)
2.2
Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
2.3
Vlastnícke a užívateľské vzťahy
2.4
Plány a súvisiace právne predpisy, vzťah k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam
2.5
Prehľad subjektov a zariadení
2.6
Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) ovplyvňujúce územie v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory

3. Hodnotenie a členenie
3.1
Ekologické hodnotenie
3.2
Socioekonomické hodnotenie
3.3
Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny

4. Ciele a opatrenia
4.1
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
4.2
Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
4.3
Navrhované opatrenia a regulatívy s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

5. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

6. Záverečné údaje
6.1
Použité podklady a zdroje informácií
6.2
Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkmi dotknutých pozemkov
6.3
Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov a vlastníkov pozemkov
6.4
Doklad potvrdzujúci schválenie programu starostlivosti

7. Prílohy
7.1
Súpis parciel
7.2
Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu podľa LHP
7.3
Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
7.4
Realizácia manažmentových opatrení
7.5
Mapa biotopov
7.6
Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:
Program starostlivosti o územia do 1 000 ha sa vypracúva spravidla v mierke 1 : 5 000 alebo 1 : 10 000, o územia väčšie ako 1 000 ha v mierke 1 : 25 000 alebo 1 : 50 000.


OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE,
PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA,
ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU
A CHRÁNENÉHO STROMU

1.
Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (ďalej len "chránené územie") alebo chráneného stromu a ich ochranného pásma
1.1
Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu
1.1.1
Východiskové údaje
a)
základné údaje
b)
podmienky ochrany
c)
charakteristika prírodných hodnôt
1.1.2
Časový prehľad vykonaných opatrení
1.1.3
Zhodnotenie súčasného stavu
a)
zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany
b)
stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)
c)
zhodnotenie poznania prírodných hodnôt
d)
zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany
1.2
Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu
1.3
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

2.
Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia
2.1
V oblasti legislatívy
2.2
V oblasti praktickej starostlivosti
2.3
V oblasti monitoringu
2.4
V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
2.5
Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

3.
Záverečné údaje
3.1
Použité podklady a zdroje informácií
3.2
Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov
3.3
Schvaľovací protokol programu záchrany

4.
Prílohy
4.1
Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)
4.2
Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
4.3
Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu


OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH
DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV


1.
Súčasný stav
1.1
Rozšírenie a stav populácie
1.1.1
Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
1.1.2
Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle
1.1.3
Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky
1.1.4
Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku
1.1.5
Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite
1.2
Biologické a ekologické nároky
1.2.1
Rastliny
a)
nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
b)
rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
c)
konkurenčné vzťahy
1.2.2
Živočíchy
a)
stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme
b)
rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
c)
potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
d)
migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období
e)
konkurenčné vzťahy
1.3
Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov)
1.4
Doterajšie zabezpečenie ochrany
a)
zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
b)
zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
c)
formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia

2.
Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu

3.
Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia
3.1
V oblasti legislatívy
3.2
V oblasti praktickej starostlivosti
3.3
V oblasti monitoringu
3.4
V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
3.5
V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa
(ex situ)
3.6
Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

4.
Záverečné údaje
4.1
Použité podklady a zdroje informácií
4.2
Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy

5.
Prílohy
5.1
Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)
5.2
Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality
5.3
Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu

OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU
EKOLOGICKEJ STABILITY

A. Územný priemet ochrany prírody a krajiny
1.
Prírodné pomery (najmä geologické, geomorfologické, hydrologické pomery, fytogeografické a zoogeografické začlenenie územia)

2.
Pasport významných častí prírody a krajiny
2.1
Osobitne chránené časti prírody a krajiny
2.1.1
Chránené krajinné oblasti
2.1.2
Národné parky a ich ochranné pásma
2.1.3
Chránené areály a ich ochranné pásma
2.1.4
Národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie a ich ochranné pásma
2.1.5
Národné prírodné pamiatky a prírodné pamiatky vrátane jaskýň a prírodných vodopádov a ich ochranné pásma
2.1.6
Chránené vtáčie územia
2.1.7
Chránené stromy a ich ochranné pásma
2.1.8
Chránené krajinné prvky
2.1.9
Územia medzinárodného významu
2.2
Časti prírody pripravované na ochranu
2.3
Významné krajinné prvky
2.3.1
Mezoformy a mikroformy reliéfu
2.3.2
Mokrade, vodné a pobrežné ekosystémy
2.3.3
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia (s výnimkou imisných)
2.3.4
Parky a aleje (mimo intravilánov)
2.3.5
Brehové porasty
2.3.6
Medze a remízky
2.3.7
Terasy
2.3.8
Lúčne spoločenstvá
2.4
Lokality s výskytom chránených a ohrozených druhov
2.4.1
rastlín
2.4.2
živočíchov
2.5
Mapa významných častí prírody a krajiny (M 1 : 50 000)

4.
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

B. Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny
1.
Pasport vybraných bariérových prvkov
1.1
vo vodných tokoch a pobrežných ekosystémoch (regulácie toku, priečne konštrukcie, umelé zdrže, absencia pobrežnej drevinnej vegetácie, znečistenie podzemných a povrchových vôd),
1.2
v lesných ekosystémoch (lesná dopravná sieť, lesy osobitného určenia z titulu imisií, lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach),
1.3
v agroekosystémoch (územia postihnuté eróziou, územia s aktívnymi svahovými pohybmi, trvalé plošné výsadby nepôvodných druhov, kontaminácia pôd),
1.4
súvisiacich s osídlením (kolízia migračných trás živočíchov s komunikáciami, vzdušné elektrické vedenia 22 kV s lineárne usporiadanými konzolami, odkaliská, skládky, vleky, lanovky, oblasti ohrozené imisiami).

2.
Súčasná krajinná štruktúra
2.1
Orná pôda
2.2
Trvalé trávne porasty
2.3
Nelesná stromová a krovinná vegetácia
2.4
Lesy
2.5
Vody
2.6
Zastavané a antropogénnou činnosťou pozmenené plochy (vrátane záhradkárskych osád, rekreačnej zástavby, hydromelioračných stavieb, banských diel, skládok a výsypiek)
3.
Mapa vybraných bariérových prvkov (M 1 : 50 000)

4.
Mapa súčasnej krajinnej štruktúry (M 1 : 50 000)

C. Územný priemet ekologickej stability krajiny
1.
Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy

2.
Abiokomplexy

3.
Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny
3.1
Plochy ekologicky nestabilné
3.1.1
Orná pôda s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny (do 15 %)
3.1.2
Územia postihnuté eróziou
3.1.3
Územia pod vplyvom svahových pohybov
3.1.4
Územia degradačne postihnuté antropogénnou činnosťou (lomy, skládky, výsypky, zastavané územia, záhradkárske a chatové lokality)
3.1.5
Lesy osobitného určenia z titulu imisií
3.2
Plochy ekologicky stredne stabilné
3.2.1
Trvalé trávne porasty s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny (pod 10 %)
3.2.2
Lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach
3.2.3
Plošné výsadby nepôvodných druhov vrátane poľnohospodárskych kultúr (okrem bodov 3.1.1 a 3.2.1)
3.3
Plochy ekologicky stabilné (všetky ostatné plochy okrem plôch uvedených v bodoch 3.1 a 3.2)
3.3.1
Biocentrá
3.3.2
Biokoridory
3.3.3
Ostatné ekologicky stabilné plochy

4.
Mapa ekologickej stability krajiny (M 1 : 50 000)

D. Návrh opatrení
1.
Opatrenia ochrany prírody a krajiny
1.1
Návrh chránených krajinných prvkov
1.2
Regulatívy ochrany významných častí prírody a krajiny v členení podľa tejto prílohy časti A bodov 2.2 až 2.4

2.
Regulatívy na zvýšenie ekologickej stability krajiny (spracúva sa len pre plochy nestabilné a stredne stabilné)
2.1
Opatrenia na elimináciu vybraných bariérových prvkov
2.2
Opatrenia na zvýšenie ekologickej stability krajiny pre jednotlivé plochy
2.3
Mapa ekostabilizačných opatrení krajiny (M 1 : 50 000)
OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

A. Územný priemet ochrany prírody a krajiny
1.
Prírodné pomery (obdobne ako v prílohe č. 23 časti A bode 1)

2.
Pasport významných častí prírody a krajiny riešeného územia (obdobne ako v prílohe č. 23 časti A bode 2)

3.
Kultúrnohistoricky hodnotné formy osídlenia a hospodárskeho využívania územia
3.1
Poľnohospodárske sídla (kopaničiarske, laznícke)
3.2
Ovocné sady (extenzívne, s miestnymi odrodami)
3.3
Vinice

4.
Mapa významných častí prírody a krajiny (M 1:10 000)

5.
Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

B. Územný priemet zaťaženia prírody a krajiny
1.
Pasport vybraných bariérových prvkov (obdobne ako v prílohe č. 23 časti B bode 1)

2.
Opis súčasnej krajinnej štruktúry (obdobne ako v prílohe č. 23 časti B bode 2)

3.
Mapa vybraných bariérových prvkov (M 1 : 10 000)

4.
Mapa súčasnej krajinnej štruktúry (M 1 : 10 000)

C. Územný priemet ekologickej stability krajiny
1.
Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy (obdobne ako v prílohe č. 23 časti C bode 1)

2.
Abiokomplexy (obdobne ako v prílohe č. 23 časti C bode 2)

3.
Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny (obdobne ako v prílohe č. 23 časti C bode 3)

4.
Mapa ekologickej stability krajiny (M 1 : 10 000)

D. Návrh opatrení
1.
Program ochrany prírody a krajiny (regulatívy ochrany významných častí prírody a krajiny okrem osobitne chránených častí prírody a krajiny)
1.1
Významné krajinné prvky
1.2
Interakčné prvky
1.3
Genofondové plochy

2.
Program tvorby krajiny
2.1
Opatrenie na elimináciu vybraných bariérových prvkov
2.2
Opatrenia na zvýšenie ekologickej stability krajiny pre jednotlivé plochy
2.3
Mapa ekostabilizačných opatrení (M 1:10 000)
2.4
Prehľad vlastníckych vzťahov podľa ich charakteru (štátne, súkromné a podobne)
2.5
V prípadoch určených osobitným predpisom1) aj nároky na pozemky, ktoré vyplývajú z opatrení podľa tohto projektu alebo z projektu regionálneho územného systému ekologickej stability, a spôsob majetkovoprávneho usporiadania


A
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI,
NÁRODNÉHO PARKU, JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
A CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

l.
Základné údaje
1.1
Názov chráneného územia a ochranného pásma
1.2
Vymedzenie chráneného územia a ochranného pásma
1.2.1
Súpis územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, katastrálne územie)
1.2.2
Súpis listov katastrálnych, lesníckych a základných máp
1.2.3
Slovný popis hranice národného parku a jeho ochranného pásma, chránenej krajinnej oblasti
1.3
Prírodné pomery
1.4
Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
1.5
Výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma v členení podľa druhov pozemkov a zón
1.6
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2.
Zhodnotenie využívania územia s návrhom zásad hospodárenia a racionálneho využívania prírodných zdrojov v území
2.1
Lesné hospodárstvo
2.2
Poľnohospodárstvo
2.3
Poľovníctvo a rybárstvo
2.4
Ťažba a ložiská rudných a nerudných nerastných surovín
2.5
Vodné hospodárstvo, zdroje podzemných vôd
2.6
Priemysel
2.7
Osídlenie
2.8
Rekreačné aktivity a cestovný ruch

3.
Podrobnosti o ochrane
3.1
Odôvodnenie ochrany
3.2
Ciele ochrany na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3
Podrobnosti o podmienkach ochrany
3.4
Ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania príslušného stupňa ochrany s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení

4.
Návrh technického vybavenia územia
4.1
Opis technického vybavenia
4.2
Mapy technického vybavenia

5.
Prílohy
5.1
Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
5.2
Prehľad pôdneho fondu podľa evidencie katastra nehnuteľností
5.3
Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón
5.4
Celkový prehľad pôdneho fondu v chránenom území podľa okresov a zón
5.5
Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu podľa LHP
5.6
Situačný náčrt na Základnej mape Slovenskej republiky (M l : 50 000)
5.7
Katastrálne a lesnícke mapy s aktuálnym stavom katastra nehnuteľností
5.8
Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón


Poznámka:
Vo všetkých častiach projektu národného parku sa údaje uvádzajú osobitne pre územie a samostatne pre ochranné pásmo.
B
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE,
PRÍRODNEJ PAMIATKY, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA
A ICH OCHRANNÉHO PÁSMA

1.
Základné údaje
1.1
Názov
1.2
Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.2.1
Súpis krajov a okresov, na ktorých území sa chránené územie nachádza
1.2.2
Súpis katastrálnych území, na ktorých území sa chránené územie nachádza
1.2.3
Súpis listov katastrálnych a lesníckych máp s vymedzením hranice chráneného územia a jeho ochranného pásma s uvedením aktuálneho stavu
1.2.4
Súpis listov základných máp (M 1 : 50 000) s vymedzením hranice chráneného územia a jeho ochranného pásma
1.3
Výpis z lesných hospodárskych plánov
1.4
Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
1.5
Celková výmera chráneného územia a ochranného pásma v členení podľa druhov pozemkov a zón
1.6
Prírodné pomery
1.7
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2.
Zhodnotenie základných antropogénnych vplyvov v území a v jeho kontaktnej zóne s návrhom zásad racionálneho využívania územia

3.
Podrobnosti o ochrane
3.1
Odôvodnenie ochrany
3.2
Ciele ochrany na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3
Podrobnosti o podmienkach ochrany
3.4
Ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania príslušného stupňa ochrany s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení

4.
Návrh technického vybavenia územia
4.1
Opis technického vybavenia
4.2
Mapa technického vybavenia

5.
Prílohy
5.1
Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
5.2
Základné údaje
5.3
Súpis parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností
5.4
Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón
5.5
Plochová tabuľka LHP podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa (len v prípade, ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)
5.6
Situačný náčrt na Základnej mape Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
5.7
Kópie katastrálnych máp podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením priebehu hraníc chráneného územia a jeho ochranného pásma
5.8
Kópie porastových máp so zakreslením hranice chráneného územia a ochranného pásma (len v prípade, ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)
5.9
Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:
Projekt ochrany sa spracúva spoločne pre chránené územie a ochranné pásmo, len v bode 1 (základné údaje) a v tabuľkových prehľadoch sa údaje uvádzajú osobitne pre územie a pre ochranné pásmo. V prípade prírodných pamiatok - jaskýň a vodopádov - sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.


C
OBSAH PROJEKTU OCHRANY
CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1.
Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.

2.
Prílohy
2.1
Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma
2.2
Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M l : 50 000)

D
OBSAH PROJEKTU OCHRANY
CHRÁNENÉHO KRAJINNÉHO PRVKU

1.
Základné údaje
1.1
Názov
1.2
Vymedzenie chráneného krajinného prvku (lokalizácia podľa kraja, okresu, katastrálneho územia)
1.3
Celková výmera v členení na druhy pozemkov a formy vlastníctva podľa zón
1.4
Popis chráneného krajinného prvku
1.5
Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
1.6
Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2.
Regulatívy racionálneho hospodárskeho využívania územia

3.
Podrobnosti o ochrane
3.1
Odôvodnenie ochrany (postavenie v územnom systéme ekologickej stability)
3.2
Ciele ochrany
3.3
Návrh stupňa ochrany, zakázaných, povolených a prospešných činností

4.
Prílohy
4.1
Kópie katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením hraníc chráneného krajinného prvku
4.2
Súpis parciel
4.3
Mapa zón

E
OBSAH PROJEKTU NA USTANOVENIE
NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

1. Všeobecne záväzná vyhláška krajského úradu, ktorou bolo územie vyhlásené za chránené

2. Odôvodnenie návrhu na ustanovenie za národnú prírodnú rezerváciu alebo národnú prírodnú pamiatku

3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti


OBSAH NÁVRHU CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
A NÁVRHU ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU

1.
Základné údaje
1.1
Názov navrhovaného chráneného vtáčieho územia a navrhovaného územia európskeho významu (ďalej len "navrhované územie")
1.2
Vymedzenie
1.2.1
Súpis krajov a okresov, na ktorých území sa má chránené územie nachádzať
1.2.2
Súpis katastrálnych území, na ktorých území sa má chránené územie nachádzať
1.2.3
Súpis katastrálnych a lesníckych máp s vymedzením hranice navrhovaného územia a uvedením aktuálneho stavu
1.2.4
Súpis základných máp (M l : 50 000) s vymedzením hranice navrhovaného územia
1.3
Celková výmera navrhovaného územia v členení na druhy pozemkov

2.
Zhodnotenie základných antropogénnych vplyvov v území a v jeho kontaktnej zóne
2.1
Identifikácia socioekonomických aktivít v území, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť predmet ochrany v navrhovanom území (podklad na posudzovanie hodnotenia vplyvov na životné prostredie)
2.2
Identifikácia činností (plány, projekty, vzťah k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí), ktorých realizácia v navrhovanom území môže mať naň významný vplyv
2.3
Identifikácia činností (plány, projekty), ktorých realizácia mimo navrhovaného územia môže mať naň významný vplyv
2.4
Identifikácia ľudských činností potrebných na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu v navrhovanom území

3.
Podrobnosti o ochrane
3.1
Odôvodnenie ochrany
3.2
Ciele ochrany
3.3
Návrh stupňa ochrany, zakázaných, povolených a prospešných činností

4.
Grafické prílohy
A. Grafické prílohy pre chránené vtáčie územie
4.1
Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000) so zákresom hraníc a zón
4.2
Na lesnom pôdnom fonde lesnícka organizačná mapa (M 1 : 25 000) so zákresom hraníc a zón
B. Grafické prílohy pre územie európskeho významu
4.1
Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
4.2
Katastrálna mapa so zákresom hraníc a zón
4.3
Na lesnom pôdnom fonde lesnícka organizačná mapa (M 1 : 25 000)

5.
Tabuľkové prehľady (len pre územie európskeho významu)
5.1
Základné údaje
5.2
Súpis parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností
5.3
Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov
5.4
Plochová tabuľka LHP podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa (len ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)

6.
Formulár navrhovaného územia predpísaný Európskou komisiou
OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU

1.
Hodnotenie ohrozenosti taxónu
1.1
Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli
1.2
Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie
1.3
Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)
1.4
Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií
1.4.1
Redukcia populácie
1.4.2
Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu
1.4.3
Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu
1.4.4
Početnosť populácie a jej využívanie
1.4.5
Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov
1.4.6
Negatívne antropogénne vplyvy
1.4.7
Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode

2.
Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY

1.
Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu

2.
Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny

3.
Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

4.
Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI

tričko s krátkymi rukávmi 1 ks 70 bodov
košeľa s dlhými rukávmi 1 ks 250 bodov
košeľa s krátkymi rukávmi 1 ks 250 bodov
nohavice 1 ks 250 bodov
golfové nohavice 1 ks 250 bodov
nepremokavá bunda zimná 1 ks 750 bodov
flisová bunda 1 ks 350 bodov
nepremokavá bunda letná 1 ks 650 bodov
čiapka 1 ks 90 bodov
kožený opasok 1 ks 90 bodov
rovnošata spolu: 10 ks 3 000 bodov


Ročná bodová kvóta pre
a) zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,
b) ostatných zamestnancov je do 750 bodov.


SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké meno Slovenské meno Sk/jedinec
Aves - vtáky
Accipiter gentilis jastrab lesný 40 000,-
Accipiter nisus jastrab krahulec 40 000,-
Acrocephalus arundinaceus trsteniarik škriekavý 20 000,-
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý 50 000,-
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný 70 000,-
Acrocephalus palustris trsteniarik spevavý 5 000,-
Acrocephalus scirpaceus trsteniarik bahenný 10 000,-
Acrocephalus schoenobaenus trsteniarik pásikový 10 000,-
Actitis hypoleucos kalužiak riečny 20 000,-
Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá 5 000,-
Aegolius funereus kuvik kapcavý/pôtik kapcavý 50 000,-
Aegypius monachus sup tmavohnedý 50 000,-
Alauda arvensis škovránok poľný 5 000,-
Alcedo atthis rybárik riečny/rybárik obyčajný 40 000,-
Anas acuta kačica ostrochvostá 50 000,-
Anas clypeata kačica lyžičiarka 40 000,-
Anas crecca kačica chrapkavá 20 000,-
Anas penelope kačica hvízdavá 20 000,-
Anas platyrhynchos kačica divá 5 000,-
Anas querquedula kačica chrapľavá 20 000,-
Anas strepera kačica chripľavá 20 000,-
Anser albifrons hus bieločelá 30 000,-
Anser anser hus divá 70 000,-
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá 40 000,-
Anser erythropus hus piskľavá/hus malá 70 000,-
Anser fabalis hus siatinná 25 000,-
Anthropoides virgo žeriavec stepný 40 000,-
Anthus campestris ľabtuška poľná 40 000,-
Anthus cervinus ľabtuška červenohrdlá 20 000,-
Anthus pratensis ľabtuška lúčna 20 000,-
Anthus spinoletta ľabtuška vrchovská 10 000,-
Anthus trivialis ľabtuška lesná 5 000,-
Apus apus dážďovník tmavý 5 000,-
Apus melba dážďovník skalný 10 000,-
Aquila clanga orol hrubozobý 70 000,-
Aquila heliaca orol kráľovský 130 000,-
Aquila chrysaetos orol skalný 100 000,-
Aquila pomarina orol krikľavý 70 000,-
Aquila rapax/nipalensis orol stepný 70 000,-
Ardea cinerea volavka popolavá 20 000,-
Ardea purpurea volavka purpurová 100 000,-
Ardeola ralloides volavka vlasatá/čaplička vlasatá 70 000,-
Arenaria interpres kamenár strakatý 20 000,-
Asio flammeus myšiarka močiarna 50 000,-
Asio otus myšiarka ušatá 20 000,-
Athene noctua kuvik plačlivý 40 000,-
Aythya ferina chochlačka sivá 10 000,-
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá 10 000,-
Aythya marila chochlačka morská 10 000,-
Aythya nyroca chochlačka bielooká 130 000,-
Bombycilla garrulus chochláč severský 5 000,-
Bonasa bonasia jariabok hôrny 40 000,-
Botaurus stellaris bučiak trsťový/bučiak veľký 70 000,-
Branta bernicla bernikla tmavá 20 000,-
Branta canadensis bernikla veľká/bielobradá 20 000,-
Branta leucopsis bernikla bielolíca 40 000,-
Branta ruficollis bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá 70 000,-
Bubo bubo výr skalný 40 000,-
Bubulcus ibis hltavka vlasatá 20 000,-
Bucephala clangula hlaholka severská 10 000,-
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový/ležiak obyčajný 40 000,-
Buteo buteo myšiak lesný 20 000,-
Buteo lagopus myšiak severský 20 000,-
Buteo rufinus myšiak hrdzavý 40 000,-
Calandrella brachydactyla škovránok krátkoprstý 40 000,-
Calcarius lapponicus strnádka severská 10 000,-
Calidris alba pobrežník belavý 10 000,-
Calidris alpina pobrežník čiernozobý 10 000,-
Calidris canutus pobrežník hrdzavý 10 000,-
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý 10 000,-
Calidris maritima pobrežník morský 20 000,-
Calidris melanotos pobrežník škvrnitý 10 000,-
Calidris minuta pobrežník malý 5 000,-
Calidris temminckii pobrežník sivý 5 000,-
Caprimulgus europaeus lelek lesný/lelek obyčajný 40 000,-
Carduelis cannabina stehlík konopiar 5 000,-
Carduelis carduelis stehlík pestrý 5 000,-
Carduelis flammea stehlík čečetavý 10 000,-
Carduelis chloris stehlík zelený 5 000,-
Carduelis flavirostris stehlík horský 10 000,-
Carduelis hornemanni stehlík belavý 10 000,-
Carduelis spinus stehlík čížavý 5 000,-
Carpodacus erythrinus hýľ karmínový 20 000,-
Certhia brachydactyla kôrovník krátkoprstý 10 000,-
Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý 10 000,-
Ciconia ciconia bocian biely 50 000,-
Ciconia nigra bocian čierny 70 000,-
Cinclus cinclus vodnár potočný 10 000,-
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý 100 000,-
Circus aeruginosus kaňa močiarna 40 000,-
Circus cyaneus kaňa sivá 50 000,-
Circus macrourus kaňa stepná 70 000,-
Circus pygargus kaňa popolavá 70 000,-
Clamator glandarius kukavica chochlatá 20 000,-
Clangula hyemalis kačica ľadová 20 000,-
Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý 5 000,-
Columba oenas holub plúžik 30 000,-
Columba palumbus holub hrivnák 15 000,-
Coracias garrulus krakľa belasá 70 000,-
Corvus corax krkavec čierny 8 000,-
Corvus corone vrana túlavá 4 000,-
Corvus frugilegus havran čierny 5 000,-
Corvus monedula kavka tmavá 20 000,-
Coturnix coturnix prepelica poľná 20 000,-
Crex crex chriašteľ poľný/chrapkáč poľný 70 000,-
Cuculus canorus kukučka jarabá 10 000,-
Cygnus columbianus labuť tundrová 40 000,-
Cygnus cygnus labuť spevavá 40 000,-
Cygnus olor labuť hrbozobá 15 000,-
Delichon urbica belorítka domová 5 000,-
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 40 000,-
Dendrocopos major ďateľ veľký 5 000,-
Dendrocopos medius ďateľ prostredný 40 000,-
Dendrocopos minor ďateľ malý 20 000,-
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý 30 000,-
Dryocopus martius ďateľ čierny 40 000,-
Egretta alba volavka biela 70 000,-
Egretta garzetta volavka striebristá 100 000,-
Emberiza cia strnádka ciavá 40 000,-
Emberiza citrinella strnádka žltá 5 000,-
Emberiza hortulana strnádka záhradná 40 000,-
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá 10 000,-
Emberiza schoeniclus strnádka trsťová 10 000,-
Eremophila alpestris škovránok ušatý 10 000,-
Erithacus rubecula slávik červienka 5 000,-
Falco biarmicus sokol tmavý 40 000,-
Falco columbarius sokol kobec 40 000,-
Falco cherrug sokol rároh 100 000,-
Falco naumanni sokol bielopazúravý 40 000,-
Falco peregrinus sokol sťahovavý 120 000,-
Falco subbuteo sokol lastovičiar 40 000,-
Falco tinnunculus sokol myšiar 20 000,-
Falco vespertinus sokol červenonohý 70 000,-
Ficedula albicollis muchárik bielokrký 20 000,-
Ficedula hypoleuca muchárik čiernohlavý 20 000,-
Ficedula parva muchárik červenohrdlý 40 000,-
Fringilla coelebs pinka lesná 1 000,-
Fringilla montifringilla pinka severská 2 000.-
Fulica atra lyska čierna 10 000.-
Galerida cristata pipíška chochlatá 10 000,-
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá 20 000,-
Gallinago media močiarnica lúčna 40 000,-
Gallinula chloropus sliepočka zelenonohá 10 000,-
Garrulus glandarius sojka škriekavá 3 000,-
Gavia adamsii potáplica bledozobá 20 000,-
Gavia arctica potáplica severská 40 000,-
Gavia immer potáplica ľadová 40 000,-
Gavia stellata potáplica štíhlozobá 40 000,-
Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý 40 000,-
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly 20 000,-
Glareola pratincola prieložník stepný 40 000,-
Glaucidium passerinum kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí 40 000,-
Grus grus žeriav popolavý 70 000,-
Gyps fulvus sup bielohlavý 70 000,-
Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý 20 000,-
Haliaeetus albicilla orliak morský 130 000,-
Hieraaetus pennatus orol myšiakovitý 130 000,-
Himantopus himantopus šišila bocianovitá 40 000,-
Hippolais icterina sedmohlások hájový 10 000,-
Hippolais pallida sedmohlások bledý 10 000,-
Hirundo rustica lastovička domová 5 000,-
Histrionicus histrionicus kačica strakatá 20 000,-
Charadrius (Eudromias) morinellus kulík vrchovský 40 000,-
Charadrius alexandrinus kulík morský 20 000,-
Charadrius dubius kulík riečny 10 000,-
Charadrius hiaticula kulík piesočný 20 000,-
Chlamidotys undulata drop hrivnatý 100 000,-
Chlidonias hybridus rybár bahenný 40 000,-
Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly 40 000,-
Chlidonias niger rybár čierny 40 000,-
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 40 000,-
Jynx torquilla krutihlav hnedý 20 000,-
Lanius collurio strakoš červenochrbtý 30 000,-
Lanius excubitor strakoš sivý 20 000,-
Lanius minor strakoš kolesár 40 000,-
Lanius senator strakoš červenohlavý 70 000,-
Larus argentatus čajka striebristá 10 000,-
Larus cachinans čajka bielohlavá 10 000,-
Larus canus čajka sivá 10 000,-
Larus fuscus čajka tmavá 10 000,-
Larus marinus čajka morská 10 000,-
Larus melanocephalus čajka čiernohlavá 40 000,-
Larus minutus čajka malá 10 000,-
Larus ridibundus čajka smejivá 5 000,-
Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý 20 000,-
Limosa lapponica brehár hrdzavý 50 000,-
Limosa limosa brehár čiernochvostý 40 000,-
Locustella fluviatilis svrčiak riečny 10 000,-
Locustella luscinioides svrčiak slávikovitý 10 000,-
Locustella naevia svrčiak zelenkavý 10 000,-
Loxia curvirostra krivonos smrekový 5 000,-
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly 5 000,-
Lullula arborea škovránok stromový 40 000,-
Luscinia luscinia slávik tmavý 20 000,-
Luscinia megarhynchos slávik krovinový 10 000,-
Luscinia svecica slávik modrák 40 000,-
Lymnocryptes minimus močiarnica tichá 40 000,-
Melanitta fusca turpan tmavý 20 000,-
Melanitta nigra turpan čierny 20 000,-
Mergus albellus potápač biely 40 000,-
Mergus merganser potápač veľký 20 000,-
Mergus serrator potápač dlhozobý 20 000,-
Merops apiaster včelárik zlatý 40 000,-
Miliaria calandra strnádka lúčna 10 000,-
Milvus migrans haja tmavá 70 000,-
Milvus milvus haja červená 100 000,-
Monticola saxatilis skaliar pestrý 70 000,-
Monticola solitarius skaliar modrý 40 000,-
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská 10 000,-
Motacilla alba trasochvost biely 10 000,-
Motacilla cinerea trasochvost horský 10 000,-
Motacilla citreola trasochvost žltohlavý 20 000,-
Motacilla flava trasochvost žltý 10 000,-
Muscicapa striata muchár sivý 5 000,-
Neophron percnopterus sup biely 50 000,-
Netta rufina hrdzavka potápavá 50 000,-
Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná 10 000,-
Numenius arquata hvizdák veľký 70 000,-
Numenius phaeopus hvizdák pásavohlavý 40 000,-
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý 130 000,-
Nyctea scandiaca sova snežná 40 000,-
Nycticorax nycticorax bučiak nočný 50 000,-
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý 10 000,-
Oriolus oriolus vlha hájová 20 000,-
Otis tarda drop fúzatý/drop veľký 130 000,-
Otus scops výrik lesný 50 000,-
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá 40 000,-
Pandion haliaetus kršiak rybožravý 70 000,-
Panurus biarmicus fúzatka trsťová 30 000,-
Parus ater sýkorka uhliarka 3 000,-
Parus caeruleus sýkorka belasá 3 000,-
Parus cristatus sýkorka chochlatá 5 000,-
Parus cyanus sýkorka lazúrová 5 000,-
Parus major sýkorka bielolíca 3 000,-
Parus montanus sýkorka čiernohlavá 5 000,-
Parus palustris sýkorka lesklohlavá 5 000,-
Passer domesticus vrabec domový 1 000,-
Passer montanus vrabec poľný 1 000,-
Pastor roseus škorec ružový 5 000,-
Pelecanus crispus pelikán kučeravý 100 000,-
Pelecanus onocrotaulus pelikán ružový 40 000,-
Perdix perdix jarabica poľná 20 000,-
Perisoreus infaustus sojka zlovestná 3 000,-
Pernis apivorus včelár lesný 50 000,-
Phalacrocorax aristoteles kormorán chochlatý 20 000.-
Phalacrocorax carbo kormorán veľký 10 000,-
Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý 70 000,-
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý 20 000,-
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý 40 000,-
Phasianus colchicus bažant poľovný 1 000,-
Philomachus pugnax pobrežník bojovný 20 000,-
Phoenicurus ochruros žltochvost domový 5 000,-
Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný 20 000,-
Phylloscopus collybita kolibkárik čipčavý 5 000,-
Phylloscopus sibilatrix kolibkárik sykavý 5 000,-
Phylloscopus trochiloides kolibkárik zelený 10 000,-
Phylloscopus bonelli kolibkárik horský 10 000,-
Phylloscopus inornatus kolibkárik žltkastotemenný 5 000,-
Phylloscopus trochilus kolibkárik spevavý 5 000,-
Pica pica straka čiernozobá 3 000.-
Picoides tridactylus ďateľ trojprstý 50 000,-
Picus canus žlna sivá 30 000,-
Picus viridis žlna zelená 20 000,-
Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý 10 000,-
Platalea leucorodia lyžičiar biely 100 000,-
Plectrophenax nivalis strnádka snežná 5 000,-
Plegadis falcinellus ibis hnedý 70 000,-
Pluvialis apricaria kulík zlatý 40 000,-
Pluvialis squatarola kulík bledý 30 000,-
Podiceps auritus potápka ušatá 40 000,-
Podiceps cristatus potápka chochlatá 10 000,-
Podiceps grisegena potápka červenokrká 50 000,-
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká 20 000,-
Porzana parva chriašteľ malý 40 000,-
Porzana porzana chriašteľ bodkovaný 40 000,-
Porzana pusilla chriašteľ najmenší 50 000,-
Prunella collaris vrchárka červenkavá 30 000,-
Prunella modularis vrchárka modrá 5 000,-
Prunella montanella vrchárka okrová 5 000,-
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá 20 000,-
Pyrrhula pyrrhula hýľ lesný 20 000,-
Rallus aquaticus chriašteľ vodný 20 000,-
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá 50 000,-
Regulus ignicapillus králiček ohnivohlavý 10 000,-
Regulus regulus králiček zlatohlavý 5 000,-
Remiz pendulinus kúdeľníčka lužná 20 000,-
Riparia riparia brehuľa hnedá 10 000,-
Rissa tridactyla čajka trojprstá 20 000,-
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý 20 000,-
Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý 20 000,-
Scolopax rusticola sluka lesná 30 000,-
Serinus serinus kanárik záhradný 3 000,-
Sitta europaea brhlík lesný 3 000,-
Somateria mollissima kajka morská 30 000,-
Stercorarius longicaudus pomorník dlhochvostý 20 000,-
Stercorarius parasiticus pomorník príživný 20 000,-
Stercorarius pomarinus pomorník širokochvostý 20 000,-
Sterna albifrons rybár bieločelý 50 000,-
Sterna caspia rybár veľkozobý 40 000,-
Sterna hirundo rybár riečny 40 000,-
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý 40 000,-
Sterna sandvicensis rybár sivý 40 000,-
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná 1 000,-
Streptopelia turtur hrdlička poľná 20 000,-
Strix aluco sova lesná 20 000,-
Strix uralensis sova dlhochvostá 50 000,-
Sturnus roseus škorec ružový 5 000,-
Sturnus vulgaris škorec lesklý 2 000,-
Surnia ulula kuvik krahuľcovitý 40 000,-
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá 5 000,-
Sylvia borin penica slávikovitá 5 000,-
Sylvia communis penica hnedokrídla 5 000,-
Sylvia curruca penica popolavá 5 000,-
Sylvia nisoria penica jarabá 40 000,-
Syrrhaptes paradoxus stepiar ostrochvostý 20 000,-
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá 40 000,-
Tadorna tadorna kazarka pestrá 30 000,-
Tachybaptus ruficollis potápka hnedá 5 000,-
Tetrao tetrix tetrov hoľniak 70 000,-
Tetrao urogallus tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný 100 000,-
Tetrax tetrax drop obojkový 130 000,-
Tichodroma muraria murárik červenokrídly 70 000,-
Tringa erythropus kalužiak tmavý 30 000,-
Tringa glareola kalužiak močiarny 30 000,-
Tringa nebularia kalužiak sivý 30 000,-
Tringa ochropus kalužiak perlavý 30 000,-
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly 30 000,-
Tringa totanus kalužiak červenonohý 40 000,-
Troglodytes troglodytes oriešok hnedý 5 000,-
Turdus iliacus drozd červenkavý 10 000,-
Turdus merula drozd čierny 3 000,-
Turdus philomelos drozd plavý 5 000,-
Turdus pilaris drozd čvíkotavý 5 000,-
Turdus torquatus drozd kolohrivý 20 000,-
Turdus viscivorus drozd trskotavý 10 000,-
Tyto alba plamienka driemavá 40 000,-
Upupa epops dudok chochlatý 40 000,-
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) cíbik stepný 40 000,-
Vanellus vanellus cíbik chochlatý 20 000,-
Xenus cinereus kalužiak obrátenozobý 40 000,-


Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného
významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

ČASŤ A
Zoznam drevín

I. skupina
Polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny

Drevina Pôvod
drevín Vzrastová
charakteristika Relatívne
dosiahnuteľný vek
Vedecké meno Slovenské meno A B C


Abelia R. Br. abélia
A. x grandiflora (André) Rehd. a. veľkokvetá 3 K

Akebia Decne. akébia
A. quinata (Houtt.) Decne. a. päťpočetná 3 L 3.2

Andromeda L. andromédka
A. polifolia L. a. sivolistá 1*/ K 3.2

Arctostaphylos Adans. medvedica
A. uva-ursi (L.) Spreng. m. lekárska 1* K 3.1

Aucuba Thunb. aukuba
A. japonica Thunb. a. japonská 3 K 3.2

Berberis L. dráč
B. atrocarpa Schneid. 3 K 3.2
B. bergmanniae Schneid. 3 K 3.2
B. buxifolia Lam. 3 K 3.2
B. candidula Schneid. 2 K 3.2
B. gagnepainii Schneid. 2 K 3.2
B. hookeri Lem. 3 K 3.2
B. hybrido-gagnepainii Suring. 3 K 3.2
B. julianae C. K. Schneid. d. Júliin 2 K 3.2
B. levis Franch. 3 K 3.2
B. lycium Royle 3 K 3.2
B. pruinosa Franch. 3 K 3.2
B. sanguinea Franch. 3 K 3.2
B. sargentiana Schneid. 3 K 3.2
B. x stenophylla Lindl. 3 K 3.2
B. veitchii Schneid. 3 K 3.2
B. verruculosa Hemsl. et Wils. 2 K 3.2

Bruckenthalia Reichenb.
B. spiculifolia (Salisb.) Reichenb. 3 K 3.2

Buxus L. krušpán
B. microphylla Siebold et Zucc. k. drobnolistý 4 K 3.2
B. sempervirens L. k. vždyzelený 2 K 3.1

Callistemon R. Br. tyčinkovec
C. rigidus R. Br. 4 K 3.2

Calluna Salisb. vres
C. vulgaris (L.) Hull v. obyčajný 1 K 3.2

Cassiope D. Don.
C. fastigiata (Wal.) D. Don 4 K 3.2
C. lycopodioides (Pall.) D. Don 4 K 3.2
C. tetragona (L.) DC. 4 K 3.2

Chamaedaphne Moench
Ch. calyculata (L.) Moench 3 K 3.2

Cistus L. cistus
C. laurifolius L. c. vavrínolistý 3 K 3.2

Cotoneaster Medik. Skalník
C. buxifolius Wall. ex Lindl. 3 K 3.2
C. congestus Bak. s. stlačený 3 K 3.2
C. dammeri C. K. Schneid. s. rozložený 3 K 3.2
C. franchetii Bois s. Franchetov 2 K 3.2
C. henryana (Schneid.) Rehd. et Wils. 3 K 3.2
C. microphyllum Wall. ex Lindl. s. drobnolistý 3 K 3.2
C. pannosus Franch. 3 K 3.2
C. rotundifolius Wall. s. okrúhlolistý 3 K 3.2
C. salicifolius Franch. s. vŕbolistý 3 K 3.2
C. x Skogsholmen 4 K 3.2
C. x watereri Exell. s. hybridný 4 K 3.2

Daboecia D. Don
D. cantabrica (Huds.) K. Koch 3 K 3.2

Daphne L. lykovec
D. arbuscula Čelak. l. muránsky 1*/ K 3.1
D. blagayana Frey 3 K 3.2
D. cneorum L. l. voňavý 1*/ K 3.2
D. laureola L. l. vavrínový 3 K 3.2
D. retusa Hemsl. l. tupolistý 4 K 3.2

Dryas L. dryádka
D. octopetala L. d. osemlupienková 1* K 3.1

Elaeagnus L. hlošina
E. pungens Thunb. h. pichľavá 3 K 3.1

Empetrum L. šucha
E. hermaphroditum Hagerup š. obojpohlavná 1 K 3.2
E. nigrum L. š. čierna 1 K 3.2

Erica L. vresovec
E. cinerea L. v. popolavý 3 K 3.2
E. herbacea L. v. bylinný 4 K 3.2
E. tetralix L. v. štvorradový 4 K 3.2
E. vagans L. 3 K 3.2

Euonymus L. bršlen
E. fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. b. Fortunov 3 K, L 3.2
E. japonicus Thunb. b. japonský 2 K 3.2

Fatsia Decne. et Planch. fatsia
F. japonica (Thunb.) Decne et Planch. f. japonská 4 K 3.1
F. magellanica Lam. f. ílska 2 K 3.2

Gaultheria L. gaultéria
G. miqueliana Takeda 4 K 3.2
G. procumbens L. g. ležatá 4 K 3.2
G. shallon Pursh g. indiánska 3 K 3.2

Hebe Comm. ex Juss.
H. cupressoides (Hook. f.) Anders 4 K 3.2
H. hectori (Hook. f.) Cock. et Allan 4 K 3.2

Hedera L. brečtan
H. colchica (K. Koch) K. Koch b. kolchický 3 L 3.1
H. helix L. b. popínavý 1 L 3.1

Helianthemum Mill. devätorník
H. nummularium (L.) Mill. d. peniažtekový 4 K 3.2

Hypericum L. ľubovník
H. calycinum L. ľ. kalíškatý 3 K 3.2
H. coris L. ľ. ploštičný 3 K 3.2

Iberis L. iberka
I. sempervirens L. i. vždyzelená 2 K 3.2

Ilex L. cezmína
I. x altaclarensis (Loud.) Dalimore 4 S 3.1
I. aquifolium L. c. ostrolistá 2 S 3.1
I. crenata Thunb. c. vrúbkovaná 4 S 3.1
I. opaca Ait. c. tmavá 4 S 3.1
I. pernyi Franch. c. Pernyho 3 S 3.1

Kalmia L. kalmia
K. angustifolia L. k. úzkolistá 3 K 3.2
K. latifolia L. k. širokolistá 3 K 3.2

Laurocerasus M. Roem. vavrínovec
L. officinalis M. Roem. v. lekársky 2 K 3.1

Lavandula L. levanduľa
L. angustifolia Mill. l. úzkolistá 3 K 3.2

Ledum L. rojovník
L. groenlandicum Gunn. r. grónsky 3 K 3.1
L. palustre L. r. močiarny 1*/ K 3.1

Leiophyllum Hedw. f.
L. buxifolium (Bergius) Ell. 4 K 3.2

Leucothoe D. Don
L. fontanesiana (Steud.) Sleumer 3 K 3.2

Ligustrum L. zob
L. delavayanum Hariot 3 K 3.1
L. japonicum Thunb. z. japonský 2 K 3.1
L. lucidum Ait. 3 K 3.1
L. ovalifolium Hausskn. z. vajcovitolistý 2 K 3.1
L. sinense Lour. z. čínsky 2 K 3.1
L. vulgare L. cv. Atrovirens z. vtáčí 2 K 3.1

Lonicera L. zemolez
L. alseuosmoides Graebn. 3 K 3.2
L. etrusca Santi 3 K 3.2
L. fragrantissima Lindl. et Paxt. z. voňavý 2 K 3.2
L. henryi Hemsl. z. Henryho 3 L 3.2
L. japonica Thunb. z. japonský 3 L 3.2
L. nitida Wils. z. lesklý 2 K 3.2
L. pileata Oliv. z. kapucňovitý 2 K 3.2
L. similis Hemsl. 4 K 3.2
L. standishii Jacq. 4 K 3.2

Mahonia Nutt. mahónia
M. aquifolium (Pursh) Nutt. m. cezmínolistá 2 K 3.2
M. bealii (Fort.) Carriére m. Bealova 3 K 3.2
M. repens (Lindl.) G. Don m. plazivá 3 K 3.2

Osmanthus Lour. osmant
O. heterophyllus (G. Don) P.S. Green 4 K 3.2

Osmarea Burkw. et Skipwith.
O. burkwoodii Burkw. et Skipwith. 4 K 3.2

Oxycoccus Hill kľukva
O. microcarpus Turcz. ex Rupr. k. drobnoplodá 1*/ K 3.1
O. palustris Pers. k. močiarna 1*/ K 3.1

Pachistima Raf.
P. myrsinites Raf. 4 K 3.2

Pachysandra Michx. pachysandra
P. terminalis Siebold et Zucc. p. vrcholová 4 K 3.2

Pernettya Gaud.
P. mucronata (L. f.) Gaud. 3 K 3.2
P. prostrata (Cav.) Sleumer 4 K 3.2

Phillyrea L.
P. decora Boiss. et Bal. 3 K 3.1

Phyllodoce Salisb.
P. alpina Koidz. 4 K 3.1
P. coerulea (L.) Bab. 4 K 3.2

Phyllostachys Siebold et Zucc. pabambus
P. viridi-glaucescens (Carričre)
A. et C Riv. p. sivastý 3 K 3.2

Pieris D. Don
P. floribunda (Pursch) Benth. et Hook. f. 3 K 3.1
P. japonica (Thunb.) D. Don 3 K 3.1

Polygala L. horčinka
P. chamaebuxus L. 4 K 3.2

Pyracantha M. Roem. hlohyňa
P. angustifolia (Franch.) Schneid. h. úzkolistá 3 K 3.2
P. coccinea M. Roem. h. šarlátová 2 K 3.1
P. rogersiana Chitt. 4 K 3.2

Quercus L. dub
Q. cerris L. cv. Ambrozyana d. cerový 3 S 2.1
Q. x turneri Willd. d. Turnerov 4 S 3.1
Q. x turneri cv. Pseudoturneri 3 S 2.1

Rhamnus L. rešetliak
R. alaternus L. r. macchiový 3 K 3.2

Rhododendron L. rododendron
R. ambiguum Hemsl. r. pochybný 3 K 3.1
R. argyrophyllum Franch. 3 K 3.1
R. brachycarpum D. Don ex G. Don r. krátkoplodý 3 K 3.1
R. calophytum Franch. 4 K 3.1
R. campanulatum D. Don 4 K 3.1
R. campylocarpum Hook. f. 3 K 3.1
R. carolinianum Rehd. 3 K 3.1
R. catawbiense Michx. r. americký 3 K 3.1
R. caucasicum Pall. r. kaukazský 4 K 3.1
R. cinnabarinum Hook. f. 4 K 3.1
R. x cunninghamii Moore 3 K 3.1
R. c. cv. Cunningham's White 3 K 3.1
R. c. var. aeruginosum Hook. f. 4 K 3.1
R. davidsonianum Rehd. et Wils. 3 K 3.1
R. decorum Franch. 3 K 3.1
R. degronianum Carriére 4 K 3.1
R. discolor Franch. 4 K 3.1
R. fargesii Franch. 3 K 3.1
R. fastigiatum Franch. 3 K 3.1
R. ferrugineum L. r. hrdzavý 3 K 3.1
R. fortunei Lindl. 3 K 3.1
R. haemaleum Balf. et Forrest 4 K 3.1
R. haematodes Franch. 4 K 3.1
R. hippophaéoides Balf. fil. et Forrest r. rakytníkovitý 3 K 3.1
R. hirsutum L. r. chlpatý 3 K 3.1
R. houlstonii Hemsl. et Wils. 3 K 3.1
R. impeditum Balf. fil. et W. W. Sm. r. neprístupný 4 K 3.1
R. keleticum Balf. fil. et Forrest 4 K 3.1
R. kotschyi Simk. r. Kotschyho 4 K 3.1
R. lepidotum Wall. 3 K 3.1
R. macrophyllum D. Don 4 K 3.1
R. makinoi Tagg ex Nakai et Koidz. r. Makinoov 4 K 3.1
R. maximum L. r. najväčší 3 K 3.1
R. micranthum Turcz. 4 K 3.1
R. mucronatum G. Don r. mäkkoostnatý 3 K 3.1
R. obtusum (Lindl.) Planch. r. tupolistý 3 K 3.1
R. ponticum L. 3 K 3.1
R. x praecox Carriére r. včasný 3 K 3.1
R. racemosum Franch. r. strapcovitý 3 K 3.1
R. radicans Balf. fil. et Forrest 4 K 3.1
R. repens Balf. fil. et Forrest 4 K 3.1
R. rubiginosum Franch. 3 K 3.1
R. smirnowii Trautv. r. Smirnovov 3 K 3.1
R. ungernii Trautv. 3 K 3.1
R. vernicosum Franch. 3 K 3.1
R. williamsianum Rehd. et Wils. r. Williamsov 4 K 3.1
R. yunnanense Franch. r. junanský 3 K 3.1

Rubus L. ostružina
R. henryi Hemsl. et Ktze. o. Henryho 4 L 3.2

Ruscus L. listnatec
R. aculeatus L. l. tŕnitý 3 K 3.1
R. hypoglossum L. l. jazykovitý 1* K 3.2

Salvia L. šalvia
S. officinalis L. š. lekárska 3 K 3.2

Santolina L. santolina
S. chamaecyparissus L. s. cypruštekovitá 3 K 3.1
S. pinnata Viv. 4 K 3.2

Sarcococca Lindl.
S. humilis Stapf 4 K 3.2
S. ruscifolia Stapf 3 K 3.2

Sarothamnus Wimm. prútnatec
S. scoparius (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch p. metlovitý 1 K 3.2

Sasa Mak. et Shib. bambuštek
S. palmata A. Camus 4 K 3.2
S. veitchii (Carričre) Rehd. 4 K 3.2

Shibataea Mak.
S. kumasaca (Zoll.) Nakai 4 K 3.2

Sinarundinaria Nakai trsťovník
S. nitida (Mitf.) Nakai t. lesklý 3 K 3.2

Skimmia Thunb.
S. japonica Thunb. 3 K 3.2
S. reevesiana Fort. 3 K 3.2

Stranvaesia Lindl.
S. davidiana Decne. 3 K 3.1

Vaccinium L. brusnica
V. uliginosum L. b. barinná 1* K 3.1
V. vitis-idaea L. b. obyčajná 1 K 3.1

Viburnum L. kalina
V. x burkwoodii Burkw. et Skipwith 3 K 3.1
V. davidii Franch. k. Davidova 3 K 3.1
V. x pragense Vik. k. pražská 4 K 3.1
V. rhytidophyllum Hemsl. k. vráskavolistá 2 K 3.1
V. utile Hemsl. 4 K 3.1

Vinca L. zimozeleň
V. minor L. z. menšia 1 K 3.2

Yucca L. juka
Y. filamentosa L. j. vláknitá 2 K 3.2
Y. flaccida Haw. j. chabá 3 K 3.2II. skupina
Ihličnaté dreviny

Drevina Pôvod drevín Vzrastová
charakteristika Relatívne
dosiahnuteľný vek
Vedecké meno Slovenské meno A B C


Abies Mill. jedľa
A. alba Mill. j. biela 1 S 1.2
A. amabilis (Dougl. ex Loud) Forb. j. purpurová 4 S 2.1
A. balsamea (L.) Mill. j. balzamová 2 S 1.2
A. cephalonica Loud. j. grécka 3 S 1.2
A. concolor Lindl. ex Gord. j. srienistá 2 S 2.1
A. firma Siebold et Zucc. j. tuhá 4 S 2.1
A. grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl. j. obrovská 2 S 1.2
A. homolepis Siebold et Zucc. j. nikkoská 4 S 1.2
A. koreana Wils. j. kórejská 4 S 2.1
A. lasiocarpa (Hook.) Nutt. j. plstnatoplodá 4 S 1.2
A. l. var. arizonica (Merr.) Lemm. j. arizonská 4 S 2.1
A. nobilis (Dougl. ex D. Don) Lindl. j. vznešená 3 S 1.2
A. nordmanniana (Stev.) Spach j. Nordmannova 2 S 1.2
A. numidica De Lannoy ex Carriére j. alžírska 4 S 2.1
A. pinsapo Boiss. j. španielska 4 S 2.1
A. sibirica Ledeb. j. sibírska 4 S 1.2
A. veitchii Lindl. j. Veitchova 2 S 1.2

Araucaria Juss. araukária
A. araucana (Mol.) K. Koch a. andská 4 S 2.1

Calocedrus Kurz. cédrovec
C. decurrens (Torr.) Florin c. zbiehavý 2 S 2.1

Cedrus Link céder
C. atlantica (Endl.) Manetti ex Carriére c. atlaský 3 S 1.2
C. deodara (D. Don) G. Don c. himalájsky 4 S 1.2
C. libani A. Rich. c. libanonský 4 S 1.2

Cephalotaxus Siebold et Zucc. patis
C. fortunei Hook. p. Fortunov 3 K, S 3.1
C. harringtonia (Knight ex Forb.) K. Koch p. Harringtonov 3 K, S 3.1


Chamaecyparis Spach cypruštek
Ch. lawsoniana (A. Murray) Parl. c. Lawsonov 2 S 2.1
Ch. nootkatensis (D. Don) Spach c. nutkanský 2 S 3.1
Ch. obtusa (Siebold et Zucc.) Siebold
et Zucc. c. tupolistý 3 S 2.1
Ch. pisifera (Siebold et Zucc.) Siebold
et Zucc. c. hrachonosný 2 S 3.1

Cryptomeria D. Don kryptoméria
C. japonica (L. f.) D.Don k. japonská 3 S 2.1

Cunninghamia R.Br. ostrolistec
C. lanceolata (Lamb.) Hook. 4 S 2.1

Cupressocyparis Dall.
C. leylandii (Dal. Jacks.) Dall. 2 S 2.1

Cupressus L. cyprus
C. arizonica Greene c. arizonský 3 S 3.1
C. lusitanica Mill. c. portugalský 3 S 3.1
C. macrocarpa Hartw. c. veľkoplodý 4 S 3.1
C. sempervirens L. c. vždyzelený 3 S 3.1

Ephedra L.1) chvojník
E. americana Humb. et Bonpl. ch. americký 4 K 3.2
E. distachya L. ch. dvojklasý 1* 3.2

Ginkgo L.1) ginko
G. biloba L. g. dvojlaločné 2 S 1.1

Juniperus L. borievka
J. chinensis L. b. čínska 2 S 1.2
J. communis L. b. obyčajná 1 K 3.1
J. excelsa M. Bieb. b. vysoká 3 S 2.1
J. horizontalis Moench b. rozprestretá 3 K 3.1
J. x media van Melle b. prostredná 4 K 3.1
J. occidentalis Hook. f. b. západná 2 S 2.1
J. oxycedrus L. b. červená 3 S, K 3.1
J. phoenicea L. b. purpurová 3 S 3.1
J. rigida Siebold et Zucc. b. tuhá 3 K, S 3.1
J. sabina L. b. netatová 1*/ K 3.1
J. scopulorum Sarg. b. skalná 3 S 2.1
J. squamata Buch.- Ham. ex Lamb. b. šupinatá 3 K 3.1
J. virginiana L. b. virgínska 2 S 1.2

Larix Mill. smrekovec
L. decidua Mill. s. opadavý 1 S 1.2
L. gmelini (Rupr.) Kuzeneva s. dahurský 4 S 1.2
L. kaempferi Sarg. s. japonský 2 S 1.2
L. laricina (Du Roi) K. Koch s. americký 4 S 1.2
L. occidentalis Nutt. s. západný 4 S 1.2

Metasequoia Miki ex Hu et Cheng metasekvoja
M. glyptostroboides Hu et Cheng m. čínska 2 S 2.1

Microbiota Komar. mikrobiota
M. decussata Komar. m. krídlolistá 4 K 3.1

Picea A. Dietr. smrek
P. abies (L.) H. Karst. s. obyčajný 1 S 2.1
P. alcoquiana (Veitch ex Lindl.) Carričre s. dvojfarebný 4 S 2.1
P. breweriana S. Wats. s. kalifornský 4 S 2.1
P. engelmannii Parry ex Engelm. s. Engelmannov 4 S 2.1
P. glauca (Moench) Voss s. biely 2 S 2.1
P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carriére s. ajanský 4 S 2.1
P. mariana (Mill.) B. S. et P. s. čierny 2 S 2.1
P. obovata Ledeb. s. sibírsky 4 S 2.1
P. omorika (Pančič) Purk. s. omorikový 2 S 2.1
P. orientalis (L.) Link s. východný 2 S 2.1
P. pungens Engelm. s. pichľavý 2 S 2.1
P. rubens Sarg. 3 S 2.1
P. sitchensis (Bong.) Carriére s. sitkanský 3 S 2.1
P. torano Koehne s. chvostovitý 4 S 2.1

Pinus L. borovica
P. aristata Engelm. b. ostitá 3 S 1.1
P. armandii Franch. b. Armandova 3 S 1.2
P. banksiana Lamb. b. Banksova 2 S 2.1
P. bungeana Zucc. ex Endl. b. Bungeho 3 S 1.2
P. cembra L. b. limbová 1* S 1.1
P. contorta Dougl. ex Loud. b. stočená 3 S 2.1
P. coulteri D. Don b. Coulterova 3 S 2.1
P. densiflora Siebold et Zucc. b. hustokvetá 4 S 2.1
P. flexilis James b. ohybná 2 S 2.1
P. jeffreyi Grev. et Balf. b. Jeffreyova 4 S 2.1
P. koraiensis Siebold et Zucc. b. kórejská 3 S 2.1
P. leucodermis Ant. b. bielokôra 3 S 2.1
P. mugo Turra b. horská 1 K, S 3.1
P. nigra (J. F. ?) Arn. b. čierna 2 S 1.2
P. parviflora Siebold et Zucc. b. málokvetá 3 S 2.1
P. peuce Griseb. b. balkánska 3 S 2.1
P. ponderosa Dougl. ex P. et C. Laws. b. ťažká 2 S 1.2
P. pumila (Pall.) Regel b. trpasličia 4 K 3.1
P. rigida Mill. b. tuhá 4 S 2.1
P. x rotundata Link b. barinná 1 S 2.1
P. x schwerinii Fitschen 4 K, S 3.1
P. strobus L. b. hladká 2 S 2.1
P. sylvestris L. b. lesná 1 S 2.1
P. tabulaeformis Carriére 3 K, S 3.1
P. taeda L. 3 S 2.1
P. wallichiana Jacks. b. himalájska 3 S 2.1

Platycladus Spach tujovec
P. orientalis (L.) Franco t. východný 2 S 3.1

Pseudolarix Gord. pasmrekovec
P. amabilis (J. Nels.) Rehd. p. čínsky 4 S 1.2
P. kaempferi (Lindl.) Gord. p. Kaempferov 4 S 1.2

Pseudotsuga Carričre duglaska
P. menziesii (Mirb.) Franco d. tisolistá 2 S 1.2

Sequoia Endl. sekvoja
S. sempervirens Endl. s. vždyzelená 3,4 S 1.2

Sequoiadendron Buchholz sekvojovec
S. giganteum (Lindl.) Buchholz s. mamutí 3 S 1.1

Taxodium Rich. tisovec
T. distichum (L.) Rich. t. dvojradový 2 S 1.1

Taxus L. tis
T. baccata L. t. obyčajný 1*/ S, K 1.1
T. brevifolia Nutt. t. krátkolistý 3 S 1.2
T. canadensis Marsh. t. kanadský 3 S 1.2
T. cuspidata Siebold et Zucc. t. japonský 2 S 1.2
T. x media Rehd. t. prostredný 2 S, K 2.1

Thuja L. tuja
T. occidentalis L. t. západná 2 S 3.1
T. plicata D. Don ex Lamb. t. riasnatá 2 S 2.1
T. standishii (Gord.) Carriére t. japonská 4 S 3.1

Thujopsis Siebold et Zucc. tujovka
T. dolabrata (L.) Siebold et Zucc. t. japonská 2 S 3.1

Torreya Arn. toreja
T. californica Torr. t. kalifornská 3 S 2.1
T. nucifera (L.) Siebold et Zucc. t. japonská 4 S 3.1

Tsuga Carriére jedľovec
T. canadensis (L.) Carriére j. kanadský 2 S 2.1
T. caroliniana (L.) Carriére j. karolínsky 3 S 2.1
T. diversifolia (Maxim.) Mast 3 S 2.1
T. heterophylla (Raf.) Sarg. j. rôznolistý 3 S 2.1
T. mertensiana (Bong.) Carriére j. Mertensov 3 S 2.1
T. sieboldii Carriére j. Sieboldov 3 S 2.1III. skupina
Listnaté opadavé dreviny

Drevina Pôvod drevín Vzrastová
charakteristika Relatívne
dosiahnuteľný vek
Vedecké meno Slovenské meno A B C


Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq. všehojovec
A. divaricatus (Siebold et Zucc.) Seem. 3 S, K 3.1
A. sieboldianus Mak. 4 S,K 3.1

Acer L. javor
A. campestre L. j. poľný 1 S 2.1
A. circinatum Pursh j. veľkokvetý 3 K 3.1
A. ginnala Maxim. j. ohnivý 2 K, S 3.1
A. japonicum Thunb. j. japonský 3 K, S 3.1
A. monspessulanum L. j. montpelliérsky 3 S 2.1
A. palmatum Thunb. j. dlaňovitolistý 2 K, S 3.1
A. platanoides L. j. mliečny 1 S 1.2
A. pseudoplatanus L. j. horský 1 S 1.2
A. rubrum L. j. červený 3 S 2.1
A. saccharinum L. j. cukrový 2 S 2.1
A. tataricum L. j. tatársky 1 K, S 3.1

Actinidia Lindl. aktinídia
A. arguta (Siebold et Zucc.) Miq. a. význačná 3 L 3.2
A. chinensis Planch. a. čínska 3 L 3.2
A. kolomikta (Maxim. et Rupr.) Maxim. a. kolomiktová 3 L 3.2

Aesculus L. pagaštan
A. x carnea Hayne p. pleťový 2 S 2.1
A. hippocastanum L. p. konský 2 S 2.1
A. octandra Marsh. p. osemtyčinkový 2 S 2.1
A. parviflora Walt. p. malokvetý 2 K 3.1
A. pavia L. p. paviový 2 S 2.1

Ailanthus Desf. pajaseň
A. altissima (Mill.) Swingle p. žliazkatý 2 S 3.1

Albizia Durazz. albízia
A. julibrissin (Willid.) Durazz. a. julibrissin 4 S 3.2

Alnus Mill. jelša
A. alnobetula (Ehrh.) Hartig j. zelená 2 K 3.1
A. cordata (Loisel.) Desf. 3 S 2.1
A. glutinosa (L.) Gaertn. j. lepkavá 1 S 2.1
A. incana (L.) Moench j. sivá 1 S 2.1

Amelanchier Medik. muchovník
A. alnifolia (Nutt.) Nutt. m. jelšolistý 3 K 3.1
A. asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. 3 K 3.1
A. florida Lindl. 3 K 3.1
A. lamarckii Schroéd. m. Lamarckov 2 K 3.1
A. ovalis Medik. m. vajcovitý 1* K 3.1

Amorpha L. beztvarec
A. canescens Pursh b. sivastý 3 K 3.2
A. fruticosa L. b. krovitý 2 K 3.2

Ampelopsis Michx., emend. Planch. viničovec
A. aconitifolia Bunge v. prilbicolistý 3 L 3.2
A. bodinieri (Lev. et Vent.) Rehd. 3 L 3.2
A. delavayana Planch. 3 L 3.2

Amygdalus Medik. mandľa
A. communis L. m. obyčajná 3 K 3.2
A. nana L. m. nízka 1*/ K 3.2
A. triloba (Lindl.) Ricker m. trojlaločná 2 K 3.2

Aralia L. aralka
A. elata (Miq.) Seem. a. vysoká 3 K 3.1

Aristolochia L. vlkovec
A. durior Hill v. veľkolistý 2 L 3.2

Armeniaca Mill. marhuľa
A. vulgaris Lam. m. obyčajná 2 S, K 3.2

Aronia Medik. arónia
A. arbutifolia (L.) Pers. a. jahodovolistá 3 K 3.1
Berberis L. dráč
B. aggregata C. K. Schneid. 3 K 3.2
B. amurensis Rupr. 4 K 3.2
B. canadensis Mill. d. kanadský 4 K 3.2
B. thunbergii DC. d. Thunbergov 2 K 3.2
B. vulgaris L. d. obyčajný 1 K 3.2
B. wilsoniae Hemsl. et Wils. d. Wilsonovej 3 K 3.2

Betula L. breza
B. ermanii Cham. b. japonská 3 S 3.1
B. humilis Schrank b. nízka 3 K 3.2
B. nana L. b. trpasličia 2 K 3.2
B. nigra L. b. čierna 3 S 3.1
B. papyrifera Marsh. b. papierovitá 2 S 3.1
B. pendula Roth b. previsnutá 1 S 3.1
B. platyphylla Sukatsch. b. mandžuská 4 S 3.1
B. pubescens Ehrh. b. plstnatá 1 S 3.1

Broussonetia L'Hér. papierovník
B. papyrifera (L.) L'Hér. p. čínsky 4 S 3.1

Buddleia L. budleja
B. alternifolia Maxim. b. striedavolistá 3 K 3.2
B. davidii Franch. b. Davidova 2 K 3.2

Callicarpa L. krásnoplod
C. dichotoma (Lour.) K. Koch k. vidlicový 3 K 3.2

Calycanthus L. kalykant
C. floridus L. k. floridský 2 K 3.2

Campsis Lour. trúbkovec
C. radicans (L.) Seem. t. koreňujúci 2 L 3.1

Caragana Fabr. karagana
C. arborescens Lam. k. stromovitá 2 S 3.1
C. frutex (L.) K. Koch k. krovitá 2 K 3.2
C. jubata (Pall.) Poir. k. hrivnatá 4 K 3.2
C. pygmaea (L.) DC. k. trpasličia 3 K 3.2

Carpinus L. rab
C. betulus L. h. obyčajný 1 S 2.1

Carya Nutt. hikória
C. cordiformis (Wangenh.) K. Koch h. horká 3 S 2.1
C. glabra (Mill.) Sweet h. holá 3 S 2.1
C. ovata (Mill.) K. Koch h. biela 3 S 2.1

Castanea Mill. gaštan
C. crenata Siebold et Zucc. g. japonský 3 S 1.2
C. dentata (Marsh.) Borkh. g. americký 4 S 1.2
C. mollissima Blume g. čínsky 3 S 1.2
C. sativa Mill. g. jedlý 2 S 1.2

Catalpa Scop. katalpa
C. bignonioides Walt. k. bignóniovitá 2 S 2.1
C. bungei C. A. Mey. 3 S 2.1
C. speciosa Ward. ex Engelm. k. nádherná 2 S 2.1

Ceanothus L. ceanot
C. americanus L. c. lekársky 4 K 3.1
C. x pallidus Lindl. 4 K 3.1


Celastrus L. bršlenec
C. orbiculatus Thunb. b. kruhovitý 3 K, L 3.2
C. scandens L. b. popínavý 3 L 3.2

Celtis L. brestovec
C. australis L. b. južný 2 S 2.1
C. occidentalis L. b. západný 2 S 2.1
C. tournefortii Lam. 3 S 2.1

Cerasus Mill. čerešňa
C. avium (L.) Moench č. vtáčia 1 S 3.1
C. fruticosa Pall. č. krovitá 1 K 3.2
C. mahaleb (L.) Mill. č. mahalebková 1 S, K 3.1
C. serrulata (Lindl.) G. Don č. pílkatá 2 S 3.1
C. subhirtella (Miq.) S. J. Sokolov č. chlpatá 3 K 3.1

Cercidiphyllum Siebold et Zucc. cercidovník
C. japonicum Siebold et Zucc. c. japonský 3 S 2.1

Cercis L. judášovec
C. canadensis L. j. kanadský 3 S 3.1
C. chinensis Bunge j. čínsky 3 S 3.1
C. siliquastrum L. j. strukový 2 S 3.1

Chaenomeles Lindl. dulovec
Ch. japonica (Thunb.) Lindl. d. japonský 2 K 3.2
Ch. sinensis (Dum.-Cours.) C. K. Schneid. d.čínsky 3 K 3.2
Ch. speciosa (Sweet) Nakai d. nádherný 2 K 3.1

Chamaecytisus Link zanoväť
Ch. ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. z. regensburská 4 K 3.2

Chionanthus L. chionant
Ch. retusus Lindl. et Paxt. ch. tupolistý 3 K 3.2
Ch. virginicus L. ch. virgínsky 3 K 3.2

Cladrastis Raf. žltodrevec
C. lutea (Michx. fil.) K. Koch ž. farbiarsky 3 S, K 3.1

Clematis L. plamienok
C. alpina (L.) Mill. p. alpínsky 1* L 3.2
C. campaniflora Brot. 4 L 3.2
C. fargesii Franch. 3 L 3.2
C. fusca Turcz. 3 L 3.2
C. heracleifolia DC. 3 L 3.2
C. jackmanii T. Moore p. Jackmanov 2 L 3.2
C. koreana Komar. 3 L 3.2
C. lanuginosa Lindl. p. srstnatý 3 L 3.2
C. serratifolia Rehd. 3 L 3.2
C. songarica Bge. 3 L 3.2
C. virginiana L. 3 L 3.2
C. vitalba L. p. plotný 1 L 3.2
C. viticella L. p. vlašský 3 L 3.2

Clethra L.
C. acuminata Michx. 3 K 3.1
C. alnifolia L. 3 K 3.1

Colutea L. mechúrnik
C. arborescens L. m. stromovitý 1*/ K, S 3.1
C. x media Willd. m. prostredný 4 K 3.1

Cornus L. drieň
C. canadensis L. d. kanadský 4 K 3.1
C. florida L. 3 K 3.1
C. kousa (Buerg.) Hance 3 K 3.1
C. mas L. d. obyčajný 1 K 3.1

Corylopsis Siebold et Zucc. palieska
C. spicata Siebold et Zucc. p. klasnatá 3 K 3.2

Corylus L. lieska
C. americana Walt. l. americká 3 K 3.1
C. avellana L. l. obyčajná 1 K 3.1
C. colurna L. l. turecká 2 S 3.2
C. maxima Mill. l. najväčšia 3 K 3.1

Cotinus Mill. škumpa
C. coggygria Scop. š. vlasatá 1*/ K, S 3.1

Cotoneaster Medik. skalník
C. acutifolius Turcz. s. končistolistý 3 K 3.2
C. adpressus Bois s. pritlačený 3 K 3.2
C. bullatus Bois s. pľuzgierkatý 2 K 3.2
C. dielsianus Pritz. s. sploštený 2 K 3.2
C. divaricatus Rehd. ex Wils. s. rozkladitý 3 K 3.2
C. horizontalis Decne. s. rozprestretý 2 K 3.2
C. hupehensis Rehd. et Wils. 3 K 3.2
C. integerrimus Medik. s. obyčajný 1 K 3.2
C. lucidus Schlechtend. s. lesklý 3 K 3.2
C. matrensis Domokos s. matranský 1 K 3.2
C. melanocarpus (Bunge) Fisch.
et C. A. Mey. s. čiernoplodý 1 K 3.2
C. moupinensis Franch. s. mupinský 3 K 3.2
C. multiflorus Bunge s. mnohokvetý 2 K 3.2
C. praecox (Bois et Berthault) Vilm. -
Andtieux s. včasný 2 K 3.2
C. racemiflorus (Desf.) K. Koch 3 K 3.2
C. tomentosus (Ait.) Lindl. s. plstnatý 1 K 3.2
C. zabelii C. K. Schneid. s. Zabelov 3 K 3.2

Crataegus L. hloh
C. altaica (Loud.) Lge. 3 K 3.1
C. chrysocarpa Ashe h. žltoplodý 3 K 3.1
C. crus-galli L. h. dlhotŕňový 2 K, S 3.1
C. dahurica Koehne 4 K 3.1
C. flabellata (Bosc) K. Koch 3 K 3.1
C. laevigata (Poir.) DC. h. obyčajný 1 K, S 3.1
C. lindmanii Hrabětová h. Lindmanov 1* K 3.1
C. x macrocarpa Hegetschw. 1 K 3.1
C. monogyna Jacq. h. jednosemenný 1 K, S 3.1
C. x prunifolia Pers. h. slivkolistý 3 K 3.1
C. rhipidophylla Gand. h. krivokališný 1 K 3.1

Daphne L. lykovec
D. alpina L. l. alpínsky 3 K 3.2
D. mezereum L. l. jedovatý 1 K 3.2

Deutzia Thunb. trojpuk
D. coreana Lev. t. kórejský 3 K 3.2
D. gracilis Siebold et Zucc. t. štíhly 2 K 3.2
D. longifolia Franch. t. dlholistý 3 K 3.2
D. monbeigii W. W. Sm. 3 K 3.2
D. reflexa Duthie 3 K 3.2
D. scabra Thunb. t. drsný 2 K 3.2
D. schneideriana Rehd. 3 K 3.2
D. sieboldiana Maxim. 3 K 3.2
Diervilla Mill. diervila
D. lonicera Mill. d. zemolezová 3 K 3.2

Elaeagnus L. hlošina
E. angustifolia L. h. úzkolistá 2 K, S 3.1
E. commutata Bernh. ex Rydb. h. striebristá 2 K 3.1
E. multiflora Thunb. h. mnohokvetá 3 K 3.1
E. staunionii Benth. 3 K 3.2
E. umbellata Thunb. h. okolíkatá 4 K 3.1

Enkianthus Lour. enkiant
E. campanulatus (Miq.) Nichols e. zvončekovitý 3 K 3.2

Euonymus L. bršlen
E. alatus (Thunb.) Siebold b. krídlatý 4 K 3.1
E. atropurpureus Jacq. b. tmavopurpurový 4 K 3.1
E. bungeanus Maxim. 3 K 3.1
E. europaeus L. b. európsky 1 K 3.1
E. latifolius (L.) Mill. b. širokolistý 3 K 3.1
E. nanus Marsh.-Bieb. b. nízky 3 K 3.2
E. phellomanus Loes. b. korkový 3 K 3.1
E. sachalinensis (F.
Schmidt) Maxim. b. sachalínsky 3 K 3.1
E. verrucosus Scop. b. bradavičnatý 1 K 3.1

Evodia Forst.
E. hupehensis Dode 3 K, S 3.1


Exochorda Lindl. exochorda
E. grandiflora (Hook.) Lindl. e. veľkokvetá 2 K 3.1

Fagus L. buk
F. sylvatica L. b. lesný 1 S 1.2

Fallopia Adans. pohánkovec
F. baldschuanica (Regel) Holub p. baldžuánsky 2 K 3.2

Ficus L. figovník
F. carica L. f. obyčajný 4 K, S 3.2

Fontanesia Labill. fontanézia
F. fortunei Carriére f. Fortunova 3 K 3.1

Forsythia Vahl zlatovka
F. europaea Degen et Bald. z. európska 3 K 3.2
F. x intermedia Zabel z. prostredná 2 K 3.2
F. suspensa Vahl z. previsnutá 2 K 3.2
F. viridissima Lindl. z. zelenkastá 3 K 3.2

Frangula Mill. krušina
F. alnus Mill. k. jelšová 1 K 3.1

Fraxinus L. jaseň
F. americana L. j. americký 2 S 2.1
F. angustifolia Vahl j. úzkolistý 1 S 2.1
F. excelsior L. j. štíhly 1 S 2.1
F. nigra Marsh. j. čierny 3 S 2.1
F. ornus L. j. mannový 1*/ S, K 2.1
F. pennsylvanica Marshall j. červený 2 S 2.1

Genista L. kručinka
G. germanica L. k. nemecká 2 K 3.2
G. pilosa L. k. chlpatá 1 K 3.2
G. radiata L. 3 K 3.2
G. tinctoria L. k. farbiarska 1 K 3.2

Gleditsia L. gledíčia
G. sinensis Lam. g. čínska 3 S 2.1
G. triacanthos L. g. trojtŕňová 2 S 2.1

Gymnocladus Lam. beztŕňovec
G. dioica (L.) K. Koch b. dvojdomý 2 S 2.1

Halesia Ellis
H. carolina L. 3 K, S 3.1

Halimodendron Fisch. ex DC. halimodendron
H. halodendron (Pall.) Voss h. púšťový 3 K 3.1

Hamamelis L. hamamel
H. japonica Siebold et Zucc. h. japonský 3 K, S 3.1
H. mollis Oliv. h. mäkký 3 K, S 3.1
H. vernalis Sarg. h. jarný 3 K, S 3.1
H. virginiana L. h. virgínsky 3 K, S 3.1

Hibiscus L. ibištek
H. syriacus L. i. sýrsky 2 K 3.2

Hippopha L. rakytník
H. rhamnoides L. r. rešetliakovitý 2 K 3.1

Holodiscus (K. Koch) Maxim. holodisk
H. discolor (Pursh) Maxim. h. dvojfarebný 3 K 3.1

Hydrangea L. hortenzia
H. arborescens L. h. stromčekovitá 2 K 3.2
H. macrophylla (Thunb.) Ser. h. kalinolistá 2 K 3.2
H. paniculata Siebold h. metlinatá 3 K 3.2
H. petiolaris Siebold et Zucc. h. popínavá 3 L 3.2

Hypericum L. ľubovník
H. androsaemum L. ľ. červenotyčinkový 3 K 3.2
H. coris L. ľ. ploštičný 3 K 3.2
H. hirsutum L. ľ. chlpatý 1 K 3.2
H. x moserianum André 3 K 3.2

Jasminum L. jazmín
J. nudiflorum Lindl. j. nahý 3 K 3.2

Juglans L. orech
J. cinerea L. o. popolavý 3 S 2.1
J. cordiformis Maxim. 3 S 2.1
J. mandshurica Maxim. o. mandžuský 3 S 2.1
J. nigra L. o. čierny 2 S 2.1
J. regia L. o. kráľovský 2 S 2.1

Kerria DC. kéria
K. japonica (L.) DC. k. japonská 2 K 3.2

Koelreuteria Laxm. jaseňovec
K. paniculata Laxm. j. metlinatý 2 S 3.1

Kolkwitzia Graebn. kolkvícia
K. amabilis Graebn. k. ľúbezná 3 K 3.2

Laburnum Medik. štedrec
L. alpinum (Mill.) Bercht. et J. S. Presl. š. alpínsky 2 K, S 3.1
L. anagyroides Medik. š. ovisnutý 2 K, S 3.1
L. x watereri (Kirchner) Dipp. š. hybridný 4 K, S 3.1

Leucothoe D. Don
L. racemosa (L.) Gray 3 K 3.2

Ligustrum L. zob
L. ibota Siebold et Zucc. 3 K 3.1
L. obtusifolium Siebold et Zucc. z. tupolistý 3 K 3.1
L. vulgare L. z. vtáčí 1 K 3.1

Liquidambar L. ambrovník
L. styraciflua L. a. styraxový 3 S 2.1

Liriodendron L. ľaliovník
L. tulipifera L. ľ. tulipánokvetý 2 S 2.1

Lonicera L. zemolez
L. alpigena L. z. alpínsky 1*/ K 3.2
L. canadensis Bartr. z. kanadský 3 K 3.2
L. caprifolium L. z. kozí 1*/ L 3.2
L. ciliosa (Pursh) Poir. 3 L 3.2
L. deflexicalyx Batal. 3 K 3.2
L. ferdinandi Franch. 3 K 3.2
L. iberica Bieb. 3 K 3.2
L. interrupta Benth. 3 K 3.2
L. involucrata (Richards.) Banks
ex Spreng. z. zákrovový 3 K 3.2
L. korolkowii Stapf z. Korolkovov 3 K 3.2
L. maackii (Rupr.) Maxim. 2 K 3.2
L. morrowii Gray 3 K 3.2
L. myrtillus Hook. f. et Thomson 3 K 3.2
L. nigra L. z. čierny 1 K 3.2
L. periclymenum L. z. ovíjavý 3 L 3.2
L. spinosa Jacquem. ex Walp. z. tŕnitý 3 L 3.2
L. syringantha Maxim. z. orgovánokvetý 3 K 3.2
L. tatarica L. z. tatársky 2 K 3.2
L. thibetica Bur. et Franch. 3 K 3.2
L. xylosteum L. z. obyčajný 1 K 3.2

Lycium L. kustovnica
L. barbarum L. k. cudzia 4 K 3.2
L. chinense Mill. k. čínska 3 K 3.2

Maclura Nutt. maklura
M. pomifera (Raf.) C. K. Schneid. m. oranžová 2 S 2.1

Magnolia L. magnólia
M. acuminata (L.) L. m. končistolistá 3 S 2.1
M. denudata Desr. m. holá 3 S 2.1
M. hypoleuca Siebold et Zucc. m. vajcovitolistá 3 S 2.1
M. kobus DC. m. japonská 3 S, K 3.1
M. x soulangiana Soul.-Bod. m. Soulangova 2 S, K 3.1

Malus Mill. jabloň
M. baccata (L.) Borkh. j. malvičkatá 2 S 3.1
M. floribunda Siebold ex Van Houtte j. kvetnatá 2 S 3.1
M. ioensis (Wood) Britt. 3 S 3.1
M. prunifolia (Willd.) Borkh. j. slivkolistá 3 S 3.1
M. pumila Mill. 3 K 3.2
M. sargentii Rehd. j. Sargentova 3 S 3.1
M. spectabilis (Ait.) Borkh. 3 S 3.1
M. sylvestris Mill. j. planá 1 S 3.1
M. yunnanensis (Franch.) Schneid. 3 S 3.1

Menispermum L. mesiačik
M. canadense L. m. kanadský 3 L 3.2

Mespilus L. mišpuľa
M. germanica L. m. obyčajná 2 S 3.1

Morus L. moruša
M. alba L. m. biela 2 S 2.1
M. nigra L. m. čierna 3 S 2.1

Myricaria Desv. myrikovka
M. germanica (L.) Desv. m. nemecká 1 K 3.2

Negundo Boehm. javorovec
N. aceroides Moench j. jaseňolistý 2 S 3.1

Nothofagus Blume pabuk
N. antarctica (G. Forst.) Oerst. p. antarktický 4 S 2.1

Ostrya Scop. hrabovec
O. carpinifolia Scop. h. hrabolistý 3 S 2.1

Padus Mill. čremcha
P. avium Mill. č. obyčajná 1 S 3.1
P. serotina (Ehrh.) Borkh. č. neskorá 2 S 3.1
P. virginiana (L.) Mill. č. červená 2 S 3.1

Paeonia L. pivonka
P. arborea Donn p. krovitá 2 K 3.2

Parrotia C. A. Mey.
P. persica (DC.) C. A. Mey. 3 K, S 3.1

Parthenocissus Planch. pavinič
P. quinquefolia (L.) Planch. p. päťlistý 2 L 3.2
P. tricuspidata (Siebold
et Zucc.) Planch. p. trojlaločný 2 L 3.2

Paulownia Siebold et Zucc. paulovnia
P. tomentosa (Thunb.) Steud. p. plstnatá 2 S 2.1

Penstemon Schmidel penstemon
P. menziesii Hook. p. Menziesov 4 K 3.2

Periploca L. periploka
P. graeca L. p. grécka 3 L 3.2

Perovskia Karel.
P. abrotanoides Karel. 3 K 3.2

Persica Mill. broskyňa
P. vulgaris Mill. b. obyčajná 2 S 3.2

Phellodendron Rupr. korkovník
P. amurense Rupr. k. amurský 2 S 2.1

Philadelphus L. pajazmín
P. coronarius L. p. vencový 2 K 3.2
P. delavayi L. Henry 3 K 3.2
P. inodorus L. p. nevoňavý 4 K 3.2
P. x lemoinei Lemoine 2 K 3.2
P. microphyllus A. Gray p. drobnolistý 3 K 3.2

P. pubescens Loisel. p. plstnatý 4 K 3.2
P. x virginalis Rehd. 2 K 3.2

Photinia Lindl.
P. villosa (Thunb.) DC. 3 K, S 3.1

Physocarpus (Cambes) Raf. tavoľa
P. opulifolius (L.) Maxim. t. kalinolistá 2 K 3.1

Platanus L. platan
P. hispanica Münchh. p. javorolistý 2 S 1.2
P. occidentalis L. p. západný 2 S 1.2
P. orientalis L. p. východný 2 S 1.2

Polygonum L. stavikrv
P. baldshuanicum Regel s. baldžuánsky 2 K 3.2

Poncirus Raf. citrónovníkovec
P. trifoliata (L.) Raf. c. trojlistý 2 K 3.1

Populus L. topoľ
P. alba L. t. biely 1 S 2.1
P. balsamifera L. t. balzamový 2 S 3.1
P. x berolinensis Dipp. t. berlínsky 3 S 3.1
P. x canadensis Moench t. kanadský 2 S 3.1
P. x canescens (Aiton) Sm. t. sivý 1 S 3.1
P. deltoides Marsh. t. deltolistý 4 S 3.1
P. laurifolia Ledeb. 3 S 3.1
P. nigra L. t. čierny 1 S 2.1
P. simonii Carriére t. Simonov 2 S 3.1
P. tremula L. t. osikový 1 S 3.1
P. tremuloides Michx. t. osikovitý 4 S 3.1
P. trichocarpa Torrer. et Gray 3 S 3.1
P. yunnanensis Dode 3 S 3.1

Potentilla L. nátržník
P. fruticosa L. n. krovitý 2 K 3.2

Prunus L. slivka
P. cerasifera Ehrh. s. čerešňoplodá 2 S 3.1
P. davidiana (Carriére) Franch. s. Davidova 3 S 3.1
P. spinosa L. s. trnková 1 K 3.2

Ptelea L. krídlatec
P. trifoliata L. k. trojlistý 2 K 3.1

Pterocarya Kunth orechovec
P. fraxinifolia (Poir.) Spach o. jaseňolistý 4 S 2.1

Pyrus L. hruška
P. communis L. emend. Burgsd. h. obyčajná 2 S 3.1
P. elaeagrifolia Pall. h. hlošinolistá 4 S 3.1
P. nivalis Jacq. h. snežná 1* S 3.1
P. pyraster L.) Burgsd. h. planá 1 S 3.1

Quercus L. dub
Q. alba L. d. biely 3 S 1.1
Q. castaneifolia C. A. Mey. d. gaštanolistý 3 S 1.1
Q. cerris L. d. cerový 1 S 1.2
Q. coccinea Muenchh. d. šarlátový 2 S 1.1
Q. dalechampii Ten. d. žltkastý 1 S 1.1
Q. frainetto Ten. d. balkánsky 1*/ S 1.1
Q. macranthera Fisch. et Mey. ex Hohen. d. veľkokvetý 3 S 1.1
Q. palustris Muenchh. d. močiarny 2 S 1.2
Q. pedunculiflora K. Koch d. sivý 1*/ S 1.1
Q. petraea (Mattusch.) Liebl. d. zimný 1 S 1.1
Q. polycarpa Schur d. mnohoplodý 1 S 1.2
Q. pubescens Willd., nom. cons. prop. d. plstnatý 1 S 2.1
Q. robur L. d. letný 1 S 1.1
Q. rubra L. d. červený 2 S 1.1
Q. virgiliana Ten. d. jadranský 1 S 2.1

Rhamnus L. rešetliak
R. catharticus L. r. prečisťujúci 1 K 3.1
R. saxatilis Jacq. r. skalný 1*/ K 3.1

Rhododendron L. rododendron
R. canadense Torr. r. kanadský 3 K 3.2
R. flavum (Hoffm.) G. Don 2 K 3.2
R. molle (Blume) G. Don r. mäkký 4 K 3.2

Rhodotypos Siebold et Zucc. šípkovec
R. kerrioides (Thunb.) Makio š. kériovitý 2 K 3.2

Rhus L. sumach
R. glabra L. s. šarlátový 3 K 3.1
R. typhina L. s. pálkový 2 K 3.2

Ribes L. ríbezľa
R. alpinum L. r. alpínska 1 K 3.2
R. americanum Mill. r. americká 3 K 3.2
R. aureum Pursh r. zlatá 2 K 3.2
R. nigrum L. r. čierna 2 K 3.2
R. petraeum Wulfen r. skalná 1 K 3.2
R. rubrum L. sensu Jancz. r. červená 3 K 3.2
R. sanguineum Pursh r. krvavá 2 K 3.2
R. uva-crispa L. r. egrešová 1 K 3.2

Robinia L. agát
R. hispida L. a. srstnatý 2 S 2.1
R. neomexicana A. Gray a. novomexický 2 S 2.1
R. pseudoacacia L. a. biely 2 S 2.1
R. viscosa Vent. a. lepkavý 2 S 2.1

Rosa L. ruža
R. arvensis Huds. r. roľná 1* K 3.2
R. canina L. r. šípová 1 K 3.2
R. gallica L. r. galská 1 K 3.2
R. glauca Pourr. r. sivá 1* K 3.2
R. nitida Willd. r. ligotavá 4 K 3.2
R. x paulii Rehd. 4 K 3.2
R. pendulina L. r. ovisnutá 1 K 3.2
R. pimpinellifolia L. r. bedrovníková 1 K 3.2
R. rubiginosa L. r. hrdzavá 1 K 3.2
R. rugosa Thunb. r. vráskavá 4 K 3.2
R. wichuraiana Crép. r. Wichurova 3 K 3.2

Rubus L. ostružina
R. fruticosus L. agg. o. černicová 1 K, L 3.2
R. idaeus L. o. malinová 1 K 3.2
R. saxatilis L. o. skalná 1 K 3.2

Salix L. vŕba
S. alba L. v. biela 1 S 3.1
S. alpina Scop. v. alpská 1* K 3.1
S. aurita L. v. ušatá 1 K 3.2
S. bicolor Ehrh. ex Willd. v. dvojfarebná 2 K 3.2
S. caprea L. v. rakytová 1 S, K 3.1
S. cinerea L. v. popolavá 1 K 3.2
S. daphnoides Vill. v. lykovcová 1 K, S 3.2
S. elaeagnos Scop. v. sivá 4 K 3.2
S. fragilis L. v. krehká 1 S 3.1
S. hastata L. v. oštepovitolistá 1* K 3.2
S. helvetica Vill. v. švajčiarska 1* K 3.2
S. herbacea L. v. bylinná 1* K 3.2
S. kitaibeliana Willd. v. Kitaibelova 1*/ K 3.2
S. matsudana Koidz. v. Matsudova 4 S 3.1
S. myrtilloides L. v. čučoriedkovitá 1*/ K 3.2
S. nigra Marsh. v. čierna 3 K 3.2
S. pentandra L. v. päťtyčinková 1 K 3.2
S. phyllicifolia L. v. bobkolistá 1* K 3.2
S. purpurea L. v. purpurová 1 K 3.2
S. repens L. v. plazivá 1* K 3.2
S. reticulata L. v. sieťkovaná 1* K 3.2
S. retusa L. v. tupolistá 1* K 3.2
S. silesiaca Willd. v. sliezska 1 K 3.2
S. starkeana Willd. v. sivozelená 1*/ K 3.2
S. triandra L. v. trojtyčinková 1 K 3.2
S. viminalis L. v. košikárska 1 K 3.2

Sambucus L. baza
S. canadensis L. b. kanadská 3 K 3.1
S. caerulea Raf. b. belasá 3 K 3.1
S. nigra L. b. čierna 1 K 3.1
S. racemosa L. b. červená 1 K 3.1
S. sibirica Nakai b. sibírska 3 K 3.1

Sophora L. sofora
S. japonica L. s. japonská 2 S 2.1

Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun tavoľníkovec
S. aitchisonii Hemsl. t. Aitchinsonov 3 K 3.1
S. sorbifolia (L.) A. Braun t. jarabinolistý 2 K 3.1

Sorbus L. emend. Crantz jarabina
S. aria (L.) Crantz j. mukyňová 1 S 3.1
S. aucuparia L. j. vtáčia 1 S 3.1
S. austriaca auct. (p. p.) non (Beck) Hedl. j. rakúska 1 S 3.1
S. carpatica Borbás j. karpatská 1 S 3.1
S. chamaemespilus (L.) Crantz j. mišpuľková 1*/ K 3.1
S. domestica L. j. oskorušová 1 S 3.1
S. graeca (Spach) Kotschy j. grécka 1 S 3.1
S. hungarica (Bornm.) Kárpáti j. maďarská 3 S 3.1
S. intermedia (Ehrh.) Pers. j. prostredná 2 S 3.1
S. serotina Koehne 3 S 3.1
S. tianshanica Rupr. 3 S 3.1
S. torminalis (L.) Crantz j. brekyňová 1 S 3.1
S. umbellata (Desf.) Fritsch 3 S 3.1
S. vilmorinii Schneid. 3 S 3.1

Spiraea L. tavoľník
S. albiflora (Miq.) Zab. t. bielokvetý 4 K 3.2
S. x arguta Zab. t. skrížený 2 K 3.2
S. x billardii Hérincq t. Billardov 4 K 3.2
S. bullata Maxim. 3 K 3.2
S. x bumalda Burvenich t. bumaldový 2 K 3.2
S. canescens D. Don 3 K 3.2
S. cantoniensis Lour. t. kantonský 2 K 3.2
S. chamaedryfolia L. t. okrasný 2 K 3.2
S. crenata Raf. t. vrúbkovaný 1*/ K 3.2
S. douglasii Hook. t. Douglasov 2 K 3.2
S. henryi Hemsl. 3 K 3.2
S. hypericifolia L. t. ľubovníkolistý 3 K 3.2
S. japonica L. fil. t. japonský 3 K 3.2
S. x margaritae Zab. t. Margarétin 3 K 3.2
S. media F. Schmidt t. prostredný 1 K 3.2
S. menziesii Hook. t. Menziesov 2 K 3.2
S. x multiflora Zabel 2 K 3.2
S. prunifolia Siebold et Zucc. t. slivkolistý 2 K 3.2
S. salicifolia L. t. vŕbolistý 1* K 3.2
S. thunbergii Siebold t. Thunbergov 2 K 3.2
S. x vanhouttei (Briot.) Zabel t. van Houtteho 2 K 3.2
S. veitchii Hemsl. t. Veitchov 3 K 3.2

Staphylea L. klokoč
S. colchica Stev. k. kolchický 3 K 3.1
S. pinnata L. k. perovitý 1 K 3.1

Stephanandra Siebold et Zucc. korunkovec
S. incisa (Thunb.) Zabel k. klavý 3 K 3.2
S. tanakae (Franch. et Sav.) Franch.
et Sav. k. Tanakov 4 K 3.2

Swida Opiz svíb
S. alba (L.) Opiz s. biely 2 K 3.1
S. sanguinea (L.) Opiz s. krvavý 1 K 3.1
S. sericea (L. emend. Murray) Holub s. výbežkatý 3 K 3.1

Symphoricarpos Juss. imelovník
S. albus (L.) S. F. Blake i. biely 2 K 3.2
S. chenaultii Rehd. 4 K 3.2
S. occidentalis Hook. i. západný 3 K 3.2
S. orbiculatus Moench i. okrúhly 2 K 3.2

Syringa L. orgován
S. amurensis Rupr. o. amurský 3 K 3.2
S. emodi Wall. 3 K 3.2
S. josikaea J. Jacq. ex Rchb. o. Jósikov 2 K 3.2
S. komarowii Schneid. o. Komarow 3 K 3.2
S. microphylla Diels o. drobnolistý 3 K 3.2
S. persica L. o. perzský 3 K 3.2
S. pinetorum W. W. Sm. 3 K 3.2
S. reflexa Schneid. 3 K 3.2
S. reticulata (Bl.) Hara 4 K 3.2
S. x rothomagensis Willd. o. čínsky 2 K 3.2
S. sweginzowii Koehne et Lingelsh. 3 K 3.2
S. tomentella Bur. et Franch. 3 K 3.2
S. velutina Komar. 3 K 3.2
S. villosa Vahl o. huňatý 3 K 3.2
S. vulgaris L. o. obyčajný 2 K 3.2
S. yunnanensis Franch. 3 K 3.2

Tamarix L. tamariška
T. gallica L. t. francúzska 2 K 3.2
T. pentadra Pall. t. päťtyčinková 2 K 3.2
T. tetrandra Pall. t. štvortyčinková 2 K 3.2

Teucrium L. hrdobarka
T. chamaedrys L. h. obyčajná 1 K 3.2

Tilia L. lipa
T. amurensis Rupr. l. amurská 3 S 1.1
T. cordata Mill. l. malolistá 1 S 1.1
T. euchlora K. Koch l. zelenkastá 3 S 1.1
T. glabra Vent. l. americká 3 S 1.1
T. mandshurica Rupr. et Maxim. l. mandžuská 3 S 1.1
T. platyphyllos Scop. l. veľkolistá 1 S 1.1
T. tomentosa Moench l. striebristá 2 S 1.1
T. x vulgaris Hayne l. obyčajná 4 S 1.1


Toxicodendron Mill. sumachovec
T. quercifolium (Michx.) Greene s. jedovatý 3 S 3.1
T. radicans (L.) O. Kuntze s. popínavý 3 L 3.2

Ulex L. útesovec
U. europaeus L. ú. európsky 4 K 3.2

Ulmus L. brest
U. americana L. b. americký 4 S 1.2
U. glabra Huds. b. horský 1 S 1.2
U. x hollandica Mill. b. holandský 4 S 1.2
U. laevis Pall. b. väzový 1 S 1.2
U. minor Mill. b. hrabolistý 1 S 1.2
U. procera Salisb. b. štíhly 4 S 1.2
U. pumila L. b. sibírsky 3 S, K 2.1

Viburnum L. kalina
V. carlesii Hemsl. 3 K 3.1
V. dentatum L. 3 K 3.1
V. lantana L. k. siripútková 1 K 3.1
V. lentago L. k. severoamerická 3 K 3.1
V. opulus L. k. obyčajná 1 K 3.1
V. prunifolium L. k. slivkolistá 3 K 3.1

Vitis L. vinič
V. aestivalis Michx. v. letný 3 L 3.2
V. amurensis Rupr. v. amurský 4 L 3.2
V. coignetiae Pull. 3 L 3.2
V. davidii (Roman.) Foex. v. Davidov 3 L 3.2
V. palmata Vahl. 3 L 3.2
V. riparia Michx. v. pobrežný 4 L 3.2
V. vinifera L. v. hroznorodý 4 L 3.2
V. sylvestris C. C. Gmel. v. lesný 1*/ L 3.2

Weigelia Thunb. vajgelia
W. coraensis Thunb. v. kórejská 3 K 3.2
W. floribunda (Siebold et Zucc.) K. Koch v. kvetnatá 3 K 3.2
W. florida (Bunge) DC. v. ružová 4 K 3.2
W. japonica Thunb. v. japonská 3 K 3.2

Wisteria Nutt. vistéria
W. floribunda DC. v. japonská 3 L 3.2
W. frutescens DC. v. krovitá 4 L 3.2
W. sinensis (Sims) Sweet v. čínska 4 L 3.2

Zelkova Spach zelkova
Z. carpinifolia (Pall.) K. Koch z. hrabolistá 3 S 2.1

Poznámky:

A. Pôvod drevín:
1 -
pôvodný domáci druh,
2 -
osvedčený introdukovaný druh,
3 -
čiastočne osvedčený introdukovaný druh,
4 -
potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny).

*
druhy drevín uvedené v prílohe č. 5,

druhy drevín uvedené v prílohe č. 4.


B. Vzrastová charakteristika:
S
- strom,
K
- ker,
L
- liana,
S, K
- strom alebo ker,
K, S
- ker alebo strom,
K, L
- ker alebo liana.

C. Relatívne dosiahnuteľný vek:
1
- dreviny dlhoveké
1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov),
1.2 vysoký vek (200 - 500 rokov),
2
- dreviny strednoveké
2.1 stredný vek (100 - 200 rokov),
3
- dreviny krátkoveké
3.1 nízky vek (50 - 100 rokov),
3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov).
ČASŤ B
Spoločenská hodnota drevín

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v slovenských korunách.
I. skupina - polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.
II. skupina - ihličnaté dreviny.
III. skupina - listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cm do 50 51 - 100 101 - 200 nad 200
I. skupina
II. skupina
III. skupina 300
300
200 600
600
400 1 200
1 000
1 000 2 000
1 500
1 500

Obvod kmeňa
v cm 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 20 21 - 25 26 - 30
I. skupina
II. skupina
III. skupina 2 500
2 000
2 000 3 000
3 000
2 500 3 500
3 500
2 000 6 000
5 000
4 000 9 000
6 500
4 500 11 000
7 000
5 000


Obvod kmeňa
v cm 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 60 61 - 70
I. skupina
II. skupina
III. skupina 14 000
8 000
6 000 18 000
10 000
7 000 21 000
12 000
9 000 24 000
15 000
11 000 30 000
18 000
13 000 36 000
21 000
15 000


Obvod kmeňa
v cm 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130
I. skupina
II. skupina
III. skupina 42 000
24 000
17 000 50 000
27 000
20 000 60 000
30 000
23 000 70 000
33 000
26 000 80 000
36 000
29 000 -
39 000
32 000


Obvod kmeňa
v cm 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 250 251 - 280 281 - 310
I. skupina
II. skupina
III. skupina -
45 000
35 000 -
51 000
39 000 -
57 000
45 000 -
63 000
51 000 -
69 000
58 000 -
75 000
64 000


Obvod kmeňa
v cm 311 - 360 361 - 410 411 - 450 451 - 500 nad 500
I. skupina
II. skupina
III. skupina -
82 000
70 000 -
89 000
76 000 -
95 000
86 000 -
120 000
100 000 -
160 000
120 000


Kry a krovité porasty

Skupina Výška v cm Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
^ do 2 do 5 do 10 za každých ďalších 5 m2
I. skupina do 30
do 100
do 150
do 300
nad 300 500 1 500 2 500 1 500
600 2 000 4 000 2 000
700 3 000 6 000 2 500
800 4 500 8 000 3 500
1 000 6 500 11 000 4 500
II. skupina do 30
do 100
do 150
do 300
nad 300 150 800 1 500 800
250 1 200 2 500 1 200
350 2 000 4 000 2 000
450 3 000 6 000 2 500
600 4 500 8 000 3 500
III. skupina do 30
do 100
do 150
do 300
nad 300 100 600 1 000 500
150 1 000 2 000 1 000
200 1 600 3 000 1 500
250 2 400 4 000 2 000
400 3 500 6 000 2 500


Liany

Skupina Obvod kmienka
v cm Výška (dĺžka) kmienka v m
^ do 1 do 3 do 5 do 8 nad 8
I. skupina
a
III. skupina do 3
do 5
do 10
do 20
nad 20 100 150 200 300 500
150 200 300 600 1 000
200 300 500 1 000 1 500
300 500 700 1 300 2 000
500 700 1 000 1 700 2 500PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou po-dľa vzorca


(130 - Vp) . Op


,
1 000

kde Ok130 - redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),
Op - obvod pňa (v cm),
Vp - výška pňa (v cm),
130 - konštanta,
1 000 - konštanta.PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

Index Charakteristika drevín
a) 0,4 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
b) 0,6 - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov
alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty
povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov
- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
c) 0,8 - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním
konkrétnej plochy územia
- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
d) 0,9 - ak ide o krátkoveké dreviny
e) 1,1 - ak ide o dlhoveké dreviny
f) 1,2 - ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov
- ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych
objektov
- ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené
areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
g) 1,3 - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných
priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
h) 1,4 - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú
súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
i) 1,5 - ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch,
okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení
a ak nie sú vyhlásené za chránené územia
- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnu-
tého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov,
alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky
a geograficky vzácne
- ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
j) 2,0 - ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
k) 2,5 - ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom kra-
jinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom
ochrany
l) 3,0 - ak sú vyhlásené za chránený strom
- ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke