Lovdata
HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK
Skriv ut Utskriftsvennlig versjon
FOR 2003-09-26 nr 1187: Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard.

DATO:FOR-2003-09-26-1187
DEPARTEMENT:MD (Miljøverndepartementet)
AVD/DIR:Avd. for internasjonalt samarbeid
PUBLISERT:I 2003 hefte 13
IKRAFTTREDELSE:2003-09-26
SIST-ENDRET:
ENDRER: FOR-1932-02-26-3764
GJELDER FOR:Svalbard
HJEMMEL: LOV-2001-06-15-79-§12, LOV-2001-06-15-79-§16, LOV-2001-06-15-79-§21, LOV-2001-06-15-79-§22
SYS-KODE:BG08, BG24, D02
NÆRINGSKODE:912, 9129
KUNNGJORT:30.09.2003
RETTET:
KORTTITTEL:Forskrift om Nordre Isfjorden nasjonalpark


For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030926-1187.html

INNHOLD

Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard.
    § 1. Fredning
    § 2. Avgrensning og omfang
    § 3. Formål
    § 4. Fredningsbestemmelser
    § 5. Generelt unntak
    § 6. Dispensasjoner/tillatelser
    § 7. Skjøtsel
    § 8. Forvaltningsmyndighet
    § 9. Straff
    § 10. Ikrafttredelse

Kart


Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard.

Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2003 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 12, § 16, § 21 og § 22. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1. Fredning

       Et område på Oscar II Land og Dickson Land på Svalbard er fredet som nasjonalpark under betegnelsen Nordre Isfjorden nasjonalpark.

§ 2. Avgrensning og omfang

       Det fredete området omfatter arealer på nordsida av Isfjorden fra Skansbukta på Dickson Land til Eidembukta på Oscar II Land, inkl. Nordfjorden med sidefjordene Dicksonfjorden og Ekmanfjorden. De marine arealene nord for en rett linje mellom Kapp Thordsen og sørspissen av Erdmannflya, i Ymerbukta og Trygghamna og ut til en nautisk mil fra land (lavvannslinjen) på strekningen mellom Alkepynten og midten av Eidembukta inngår i nasjonalparken.

       Nasjonalparken utgjør ca. 2.050 km2 landareal (inkludert ferskvann) og ca. 904 km2 marint areal og berører gårdsnummer 1, 31, 32 og 33.

       Grensa for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:300.000, datert Miljøverndepartementet september 2003. Knekkpunktene skal koordinatbestemmes.

       Fredningsforskriften med kart skal oppbevares hos Sysselmannen på Svalbard, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3. Formål

       Formålet med fredningen er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk kyst- og fjordlandskap med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer og kulturminner som område for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder spesielt sikre:

-store arealer med sammenhengende, frodig og artsrik vegetasjon med innslag av sårbare plantearter
-områder med tykke torvavsetninger
-vidstrakte strandsletter med store våtmarksområder, og grunne sjøarealer; biotoper som er viktige hekke-, nærings- og myteområder for fugl
-rike fugleliv (vadefugl, gjess, marine dykkender og sjøfugl)
-velutviklete og interessante kvartærgeologiske formasjoner og forekomster
-verdifulle kulturminner
-de karakteristiske og kjente fjellformasjonene Skansen og Alkhornet.

§ 4. Fredningsbestemmelser

1.Landskap og naturmiljø
1.1Det må ikke iverksettes virksomhet som varig kan påvirke landskap eller naturmiljø som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, herunder tankanlegg, og faste innretninger, hensetting av brakker o.l., fremføring av ledninger og kabler, uttak, oppfylling, flytting og lagring av masse, planering, anlegg av vei, kai, landingsplass mv., skraping av havbunnen eller jordoverflaten, drenering og annen form for tørrlegging, boring, sprengning eller lignende og uttak av mineraler, olje og fossiler.
1.2Bestemmelse i pkt. 1.1 er ikke til hinder for;
-bruk av tillatte fiske- og fangstredskaper.

2.Planter og dyr
2.1Planter og dyr reguleres av svalbardmiljølovens kapittel IV og svalbardlovens § 4 med tilhørende vedtak.

3.Kulturminner
3.1Kulturminnene i området reguleres av svalbardmiljølovens kapittel V med tilhørende vedtak.

4.Ferdsel
4.1All ferdsel skal foregå på en måte som ikke skader eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.
4.2Bruk av sykkel er forbudt.
4.3Telting og leiropphold reguleres av svalbardmiljøloven og forskrifter i medhold av denne.
4.4Motorisert terrengkjøring på tint og bar mark er forbudt. Motorisert terrengkjøring på frossen og snødekt mark og motorferdsel i vassdrag og sjø reguleres av svalbardmiljøloven og forskrifter i medhold av denne.
4.5Landing med luftfartøy er forbudt. Minstehøyde reguleres av bestemmelsene i luftfartsloven og svalbardmiljøloven og forskrifter i medhold av disse. Det er forbudt å fly nærmere enn en nautisk mil fra større, kjente konsentrasjoner av pattedyr og fugl.
4.6Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift forby/regulere enhver ferdsel i hele eller deler av nasjonalparken, dersom det anses nødvendig for å unngå forstyrrelse av dyrelivet eller slitasje på vegetasjon eller kulturminner.

5.Forurensning
5.1All forurensning til luft, vann eller grunnen som medfører eller kan medføre skade eller ulempe for miljøet er forbudt med unntak av forurensning som skyldes tillatt motorisert ferdsel.
5.2Det er forbudt å etterlate eller tømme avfall.
5.3Stoffer og gjenstander som kan skade planter og dyr, som er skjemmende eller som kan medføre fare for forurensning må ikke lagres eller etterlates.

§ 5. Generelt unntak

       Bestemmelsene i § 4 er ikke til hinder for;

-utrykning for brann-, politi- eller redningstjeneste og oppsyn eller tilsyn etter svalbardmiljøloven § 77 og § 87.

§ 6. Dispensasjoner/tillatelser

       Forvaltningsmyndigheten kan, innenfor svalbardmiljølovens rammer, gi tillatelse til;

-ombygging og mindre tilbygg til eksisterende bygninger
-gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturkatastrofe
-tiltak som nevnt i § 4 pkt. 1 i forbindelse med etablering og drift av fangststasjoner
-landing med luftfartøy i forbindelse med tilsyn, vedlikehold og drift av fyrlykter og andre offentlige navigasjonsmidler.

       Utover tiltak som nevnt i første ledd kan forvaltningsmyndigheten dispensere fra fredningsbestemmelsene i § 4, når vitenskapelige eller særlige grunner for øvrig taler for det.

       Tillatelse eller dispensasjon som nevnt i første og annet ledd kan bare gis dersom det omsøkte tiltak ikke strider mot fredningsforskriftens formål eller ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.

       I en dispensasjon/tillatelse skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen/tillatelsen kan få for miljøet, og hvilken vekt det er lagt på dette.

§ 7. Skjøtsel

       Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides en plan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av slike tiltak. Planen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning etter samråd med Riksantikvaren.

§ 8. Forvaltningsmyndighet

       Sysselmannen på Svalbard er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9. Straff

       Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 10. Ikrafttredelse

       Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 26. februar 1932 nr. 3764 om opprettelse av 2 plantefredningsområder på Svalbard.

Kart

           Databasen sist oppdatert 24. apr 2013