8/2001. (I.26.) FVM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

 

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65.§-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1.§ A rendelet alkalmazásában:
1. Műtrágya: a növények tápanyagellátását szolgáló, iparilag, kémiai úton előállított termésnövelő anyag.
2. Szerves trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj szerkezetének javítását szolgáló, növényi vagy állati eredetű szerves anyagból iparilag ellátott termésnövelő anyag.
3. Ásványi trágya: a növények tápanyagellátását, illetve a talaj tápanyagszolgáltató képességének javítására szolgáló, szerves, szervetlen és ásványi eredetű anyagokból komposztálás útján előállított termésnövelő anyag.
5. Gilisztahumusz: a növények tápanyagellátását javító, illetve a talaj termőképességének növelését befolyásoló, gilisztaürülék komposztálása során keletkező tulajdonságok fenntartására szolgáló, iparilag előállított termésnövelő anyag.
7. Talajkondicionáló készítmény: a talaj fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságaira kedvezően ható, iparilag előállított termésnövelő anyag.
8. Mikrobiológiai készítmény: az emberre fertőzőképes és a talaj természetes mikroflóráját kedvezőtlenül befolyásoló szervezetektől mentes, a talaj termékenységét javító mikroszervezeteket (baktériumokat, a gombákat, algákat) tartalmazó termésnövelő anyag.
9. Növényvédő szernek nem minősülő növekedés-szabályozó készítmény: növényi eredetű vagy szintetikusan előállított, növényi hormont tartalmazó termésnövelő anyag.
10. Termékcsalád: termésnövelő anyagok, termesztő közegek és növénykondicionáló szerek azonos gyártó által, azonos halmazállapotban, azonos felhasználási céllal gyártott kombinációi.

Engedélyezési eljárás

2.§ (1) A termésnövelő anyagok, termesztő közegek és növénykondicionáló szerek (a továbbiakban együtt: termésnövelő anyag) forgalomba hozatalát és felhasználását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) engedélyezi.

(2) A termésnövelő anyagok termékcsaládként is engedélyezhetőek.

(3) A növényvédő szert tartalmazó termésnövelő anyagokra a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat is alkalmazni kell.

3.§ (1) A termésnövelő anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélye (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerint, 6 példányban kell a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A kérelmezőnek az engedély iránti kérelemmel együtt a 2. számú mellékletben meghatározott vizsgálati eredményeket és adatokat kell benyújtania.

(3) Vizsgálatot a vizsgálatokra akkreditált magyarországi laboratórium végezhet, a vonatkozó honosított európai szabványok és a jelenleg hatályos magyar szabványok alapján. A mikroelemek és toxikus elemek vizsgálatában alkalmazott műszerek adott paraméterre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a paraméterre vonatkozó érték 10%-a lehet.

(4) A veszélyes hulladéknak minősülő összetevőt, illetve szennyvíziszapot tartalmazó termésnövelő anyagnál az engedély iránti kérelemmel együtt be kell nyújtani a veszélytelenség megállapításáról szóló határozatot is.

(5) Termékcsalád engedélyezése esetén a 2. számú mellékletben előírt fizikai, kémiai és mikrobiológiai minősítő vizsgálatokat, valamint a toxikus elemek és a csírázásgátló hatás vizsgálatát valamennyi termék esetében el kell végeztetni. A 2. számú mellékletben felsorolt további vizsgálatokat a termékek típusától függően, a közegészségügyi és környezeti kockázatot jelentő összetevőket a legnagyobb arányban tartalmazó termék(ek)nél kell elvégeztetni.

(6) Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság kiegészítő adatszolgáltatást és további vizsgálatok elvégzését rendelheti el.

4.§ (1) A minisztérium az engedélyezési eljárás során beszerzi a Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: KöM) és a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) szakhatósági állásfoglalását.

(2) A szakhatósági állásfoglalást 3 hónapon belül kell elkészíteni a következők szerint:
a) a KöM szakhatósági állásfoglalása kiterjed a termésnövelő anyag felhasználásának, tárolásának, csomagolásának környezet- és természetvédelmi (a továbbiakban együtt: környezetvédelem) szempontjából biztonságos megvalósítására, továbbá a hulladékká vált, illetve lejárt szavatosságú készítmény, a maradékanyag, valamint a termésnövelő anyaggal szennyezett csomagolóeszköz kezelésére vonatkozó környezetvédelmi feltételekre, termékcsaládok esetében a legnagyobb környezeti kockázatot jelentő összetevő megnevezésére,
b) az OKK szakhatósági állásfoglalása tartalmazza a készítmény tárolásának, felhasználásának környezet-egészségügyi feltételrendszerét, valamint a kémiai biztonságról szóló törvényben foglaltak szerint a készítmény veszélyességi besorolását, a veszély jeleket, a kockázatra, valamint a biztonságra utaló mondatokat, a készítmény környezet-egészségügyi megítélését, az előkészítéshez és a felhasználáshoz előírt védőeszközöket és az elsősegélynyújtási eljárást, termékcsaládok esetében a legnagyobb közegészségügyi kockázatot jelentő összetevő megnevezését.

(3) A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: Központi Szolgálat) a kérelem elbírálása során szakértőként jár el.

Az engedély formája és tartalma

5.§ (1) Az engedély akkor adható meg, ha a termésnövelő anyag megfelel
a) a kérelemben megjelölt felhasználási célnak,
b) a Tv. 37.§-ának a) pontjában foglaltaknak,
c) a 3. számú mellékletben terméktípusonként meghatározott minőségi előírásoknak.

(2) Termésnövelő anyagként nem engedélyezhető a mezőgazdasági művelés alól kivont terület talaja, illetve ezt tartalmazó termésnövelő anyag.

(3) Az engedélyt a minisztérium adja ki, amelyről engedélyokiratot állít ki.

(4) Az engedélyes az engedélyokirat eredeti példányát kapja meg, az engedélyokiratot másolatban meg kel küldeni az engedélyezésben részt vevő szakhatóságoknak, a Központi Szolgálatnak, továbbá a megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálatoknak (a továbbiakban: Szolgálat).

(5) Az engedélynek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a termésnövelő anyag kereskedelmi nevét,
b) a termésnövelő anyag típusát,
c) a gyártó nevét, címét és statisztikai számjelét,
d) az engedélyes nevét, címét és statisztikai számjelét,
e) a készítmény teljes összetételét, a 3. számú mellékletben előírt minőségi és mennyiségi jellemzőket,
f) a felhasználási előírást,
g) munka-egészségügyi előírásokat, a veszélyességi besorolást, a veszély jeleket, a kockázatra (R) és biztonságra (S) utaló mondatokat, a környezet-egészségügyi előírásokat, az alkalmazás során előírt védőeszközöket, az elsősegélynyújtási eljárást,
h) a környezetvédelmi előírásokat,
i) a termésnövelő anyag tűzveszélyességi osztályba sorolását,
j) a tárolás, a csomagolás, az eltarthatósági jelölését,
k) az engedély érvényességi idejét (év, hó, nap),
l) a csomagolóeszközön, illetve a kísérőokmányon a 4. számú melléklet szerint kötelezően feltüntetendő adatokat,
m) a termésnövelő anyag vámtarifaszámát hat számjegyig,
n) a lejárt szavatossági idejű termésnövelő anyag kezelésére vonatkozó előírásokat,
o) a minisztérium által előírt egyéb előírásokat.

(6) Az engedélyes engedélyokiratának megsemmisülése esetén a minisztériumtól kérheti az engedély másodlatának kiadását.

Az engedély ismételt megadása

6.§ A termésnövelő anyag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó engedély ismételt megadását a 3.§-ban foglaltak szerint kell kérni. Az engedély ismételten megadható, ha a készítmény megfelel az 5.§ (1) bekezdésében előírt feltételeknek.

Az engedély módosítása, szüneteltetése

7.§ (1) Az engedély módosítását az engedélyes kérheti. A módosítási kérelemhez csatolni kell azokat az adatokat, mellékleteket és mintákat, amelyek megalapozzák az engedély módosítását. A kérelmet a minisztérium a szakhatóságok bevonásával bírálja el.

(2) A módosítást a minisztérium a szakhatósági állásfoglalások beszerzése nélkül kiadja,
a) ha a módosítás iránti kérelem az 5.§ (5) bekezdésének a), c) és d) pontjára vonatkozik,
b) termékcsalád bővítése esetén, ha az új összetételű termék legnagyobb közegészségügyi és környezeti kockázatot jelentő összetevőjének koncentrációja kisebb a termékcsaládban engedélyezett legmagasabb értéknél, és nem tartalmaz új alapanyagot.

(3) A minisztérium és az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hivatalból kezdeményezhetik az engedély módosítását a tudományos eredmények vagy az igazolt gyakorlati tapasztalatok alapján.

(4) Az engedélyt az engedélyes kérelmére vagy hivatalból lehet szüneteltetni. A minisztérium hivatalból rendeli el az engedély szüneteltetését
a) az engedélyesnek a termésnövelő anyag forgalomba hozatalához való jogosultságával kapcsolatos per esetén, annak jogerős befejezéséig, illetve megszűnéséig,
b) a termékállandóság vizsgálatakor és a forgalmazás ellenőrzésekor megállapított hiányosságok, minőségi kifogások esetén azok megszüntetéséig, de legfeljebb 12 hónapig.

(5) Az engedély módosítása, illetve szüneteltetése az engedély érvényességi idejét nem hosszabbítja meg.

Az engedélyezéshez benyújtott iratok kezelése

8.§ Az engedély iránti kérelemben foglalt adatok, a kérelemmel együtt benyújtott vizsgálati eredmények és adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló külön jogszabály, valamint a Tv. 22.§-ának rendelkezései irányadóak.,

A termésnövelő anyagok tárolása

9.§ (1) A tárolás során meg kell akadályozni a termésnövelő anyag hatóanyag tartalmának csökkenését, fizikai és kémiai tulajdonságainak romlását, és meg kell tartani a környezetvédelmi előírásokat.

(2) Termésnövelő anyag raktározására szolgáló tároló kizárólag olyan helyen létesíthető, ahol a talajvíz az év egetlen szakában sem emelkedik a tárlószint fölé, és a csapadékvíz elvezetése biztosított oly módon, hogy a tárolt készítménnyel ne érintkezzen.

(3) Szilárd műtrágya kizárólag olyan fedett, szilárd aljzatburkolatú helyen tárolható, ami védett az ár- és belvíz veszélyeztetettségétől, ahol biztosított, hogy a tárolt anyag nem okoz sem közvetlen, sem közvetett bevezetést a felszín alatti vízbe, valamint a kiszóródott anyagok összegyűjtése megoldható.

(4) Különböző hatóanyag tartalmú ömlesztett műtrágyákat egy tároló térben elkülönítetten kell elhelyezni, beazonosítható módon, jelzőtáblán, nem vízoldható feliraton feltüntetve az adott helyen tárolt ömlesztett műtárgya nevét, kémiai képletét, gyártóját és az elhelyezés dátumát.

(5) Folyékony műtrágya kizárólag olyan csurgás- és csepegésmentes zárt tartályban tárolható, amelyben a tartály anyaga és a műtrágya között nincs kémiai kölcsönhatás. A tartálynak a túltöltés megakadályozását biztosító műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie. Hőtágulás lehetősége miatt a tartályok teletöltése tilos. A tartályon nem vízoldható feliraton fel kell tüntetni a tárgyában tárolt folyékony műtrágya nevét, kémiai képletét, összetételét, gyártóját és a betöltés dátumát.

(6) A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló jogszabályban meghatározott kockázatos anyagot tartalmazó termésnövelő anyag tárolása során be kell tartani a jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeket.

(7) A termésnövelő anyagok tárolására szolgáló létesítmények kialakítására és engedélyeztetésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A termésnövelő anyagok csomagolása és forgalmazása

10.§ (1) A termésnövelő anyag csomagolóeszközének meg kell akadályozni a tartalom kiszóródását, kiszivárgását, illetve kiömlését. A csomagolóeszköznek és a záróelemeknek sérülés nélkül meg kell felelnie a megfelelő anyagmozgatás és bármilyen más, a felhasználás során történő rendeltetésszerű igénybevétel követelményeinek.

(2) A termésnövelő anyag csomagolóeszköze külső megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a termésnövelő anyagot ne lehessen összetéveszteni.

(3) A csomagolásra előírtakat kell alkalmazni az eredeti csomagolóeszköz megsérülése és a termék átcsomagolása esetén. Az átcsomagolt, valamint a kis egységbe kiszerelt termésnövelő anyag felhasználhatósági ideje az átcsomagolás, illetve a kiszerelés következtében nem térhet el a termék eredeti felhasználhatósági idejétől.

(4) Az engedélyezett termésnövelő anyag csomagolóeszközén, valamint a 100 kg nettó tömeget meghaladó áru és az ömlesztett áru kísérő okmányán a 4. számú mellékletben felsorolt adatokat kell magyar nyelven feltüntetni. A kötelezően feltüntetett valamennyi adatot egyértelműen el kell különíteni a csomagolóeszközön, címkén és a kísérő okmányon feltüntetett minden egyéb információtól.

11.§ (1) A termésnövelő anyagot az engedélyben megjelölt kereskedelmi névvel kell forgalomba hozni. Az engedélyben foglalt kereskedelmi nevet védjegy vagy fantázianév nem helyettesítheti.

(2) A magas nitrogén tartalmú - 28 tömeg%-nál magasabb nitrogén tartalmú - ammónium nitrát műtrágya kizárólag csomagoltan hozható kiskereskedelmi forgalomba.

(3) A Tv. 38.§-ának (2) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségnek az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell eleget tenni.

A forgalmazás és a termékállandóság ellenőrzése

12.§ (1) A termésnövelő anyag forgalmazását az illetékes Szolgálat ellenőrzi, amelynek során vizsgálja
a) a forgalmazott készítmény engedélyének meglétét,
b) a 4. számú mellékletben előírtak feltüntetését a címként, illetve a kísérő okmányokon,
c) a helyszínen megállapítható minőségi kifogásokat (küllem, csomagolástechnika, a csomagolóeszköz szennyezettsége, tárolási körülmények),
d) a gyártási és eltarthatósági időt.

(2) Az ellenőrzés során a növényvédelmi felügyelő, illetve a talajvédelmi felügyelő a készítmény adott tételére forgalomba hozatali korlátozást, illetve tilalmat rendelhet el, ha a termésnövelő anyag
a) engedéllyel nem rendelkezik,
b) jelölése hiányos vagy a vonatkozó előírásoknak nem felel meg,
c) küllemi, csomagolástechnikai, tárolási szempontból minőségi kifogás alá esik,
d) lejárt szavatossági idejű.

(3) A termékállandóság vizsgálatához az illetékes Szolgálat a gyártónál, a kiszerelőnél, a kereskedőnél és a felhasználónál térítésmentesen mintát vehet. A mintavétel helyén ellenmitát kell hagyni.

(4) A Szolgálat végzi a minta vizsgálatát, amely az engedélyben előírt értékekre terjed ki. A minisztérium egyéb adatok ellenőrző vizsgálatát is elrendelheti.

(5) A Szolgálat igazgatója a vizsgált tételt zárolja, ha a toxikus elem és a szerves szennyező anyag tartalom akár egy paraméter vonatkozásában is meghaladja a 3. számú mellékletben meghatározott határértéket. A tétel tulajdonosának 3 hónapon belül igazolnia kell a zárolt tétel ártalmatlanítását, illetve a gyártóhoz történő visszaszállítását.

(6) Az engedélyben előírt hatóanyag tartalom csökkenése esetén a Szolgálat igazgatója a forgalomba hozott termésnövelő anyag használati érték csökkenésének jelölésére kötelezi a forgalmazót.

13.§ (1) Az ellenőrzés és a vizsgálat kérelemre is lefolytatható, amelyért a külön jogszabályban meghatározott vizsgálati díjat kell fizetni.

(2) A vizsgálati eredmény kizárólag az átadott mintára és nem az egész tételre vonatkozik, ha a mintát nem az ellenőrzésre kijelölt személy vette. Kereskedelmi forgalomban lévő termék esetében a Szolgálat hivatalból további eljárást folytat le, ha a termék eltér az engedélyben megadott jellemzőktől.

14.§ (1) Lejárt szavatosságú készítmény a minőség ellenőrzése nélkül nem hozható forgalomba és nem használható fel. A vizsgálatot a forgalmazónak, illetve a felhasználónak kell elvégeztetnie. Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény eredeti rendeltetése megfelelően nem használható fel, a készítményt hulladéknak kell tekinteni.

(2) Az azonosíthatatlanná vált termék kezelésére a veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

A termésnövelő anyagok felhasználása

15.§ (1) Termésnövelő anyag kizárólag az engedélyben foglalt feltételek szerint használható fel.

(2) Termésnövelő anyag ivóvízbázis védőterületén való felhasználásakor a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló külön jogszabályban előírt korlátozásokat is figyelembe kell venni.

(3) A termésnövelő anyagok légi úton történő kijuttatására a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Nitrogén tartalmú termésnövelő anyag felhasználása során be kell tartani a külön jogszabályban előírt követelményeket.

(5) A termésnövelő anyagokat csak olyan módon és mennyiségben lehet felhasználni, hogy a talajok külön jogszabály szerinti kockázatos anyagtartalma ne haladja meg a tartós használat esetén sem a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott "B" szennyezettségi határértéket, valamint a felszín alatti vizek állapota a termésnövelő anyagok felhasználása következtében ne romoljon.

Kísérleti felhasználás

16.§ (1) Termésnövelő anyag kísérleti felhasználása iránti kérelmet a 6. számú melléklet szerint a minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) Engedélyezési célból termésnövelő anyaggal kísérletet kizárólag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy végezhet.

(3) A kísérleti terület méretét a kérelem elbírálása során a minisztérium határozza meg.

(4) A kísérletet a Szolgálat ellenőrzi.

Záró rendelkezések

17.§ Ez a rendelet 2001. február 1-jén lép hatályba.

18.§ Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a következő közösségi jogszabályokkal:
- a Tanács 76/116/EGK irányelve a tagállamok műtrágyákra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről,
- a Tanács 80/876/EHK irányelve a magas nitrogén tartalmú, egyszerű ammónium nitrát műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok megközelítéséről,
- a Tanács 87/94/EGK irányelve a tagállamok magas nitrogén tartalmú, egyszerű ammónium nitrát műtrágyák különböző tulajdonságait vizsgáló eljárásaira vonatkozó jogszabályok közelítéséről.

1. számú melléklet a 8/2001. (I.26.) FVM rendelethez

A melléklet a Magyar Közlöny 2001. évi 9. szám 462-464. oldalán található.
A mellékletet az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.

2. számú melléklet a 8/2001. (I.26.) FVM rendelethez

A melléklet a Magyar Közlöny 2001. évi 9. szám 464-470. oldalán található.
A mellékletet az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.

3. számú melléklet a 8/2001. (I.26.) FVM rendelethez

A melléklet a Magyar Közlöny 2001. évi 9. szám 470-520. oldalán található.
A mellékletet az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.

4. számú melléklet a 8/2001. (I.26.) FVM rendelethez

A melléklet a Magyar Közlöny 2001. évi 9. szám 520-521. oldalán található.
A mellékletet az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.

5. számú melléklet a 8/2001. (I.26.) FVM rendelethez

A melléklet a Magyar Közlöny 2001. évi 9. szám 522. oldalán található.
A mellékletet az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.

6. számú melléklet a 8/2001. (I.26.) FVM rendelethez

A melléklet a Magyar Közlöny 2001. évi 9. szám 522. oldalán található.
A mellékletet az adatbázis csak kép formájában tartalmazza.