Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mykotoksiner
Bilag 2 Bly
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer1)

I medfør af § 5, stk. 1, § 7, § 49, stk. 1, § 50 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes:

Område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på forurenende stoffer i fødevarer, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 315/93.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forurenende stoffer, der er fastsat særlige regler for.

Stk. 3. For fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer finder Kommissionens forordning (EF) Nr. 1881/2006 anvendelse.

Mykotoksiner

§ 2. Det er forbudt:

1) at anvende produkter, der ikke overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1, som ingredienser ved fremstilling af fødevarer, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1881/2006, og

2) at blande produkter, der overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 med produkter, der overskrider disse maksimalgrænseværdier, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1881/2006.

Bly

§ 3. Det er forbudt:

1) at anvende produkter, der ikke overholder den grænseværdi for bly, der er angivet i bilag 2, som ingredienser ved fremstilling af fødevarer, og

2) at blande produkter, der overholder maksimalgrænseværdien i bilag 2 med produkter, der overskrider denne.

Offentlig kontrol

§ 4. Som led i kontrollen med overholdelsen af grænseværdier for forurenende stoffer i fødevarer af animalsk oprindelse udtages der stikprøver efter en af Fødevarestyrelsen årligt fastsat stikprøveplan, jf. Rådets direktiv 96/23.

Straffebestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder:

1) §§ 2-3,

2) artikel 2, stk. 1 og 2 i Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler, eller

3) artikel 3-5 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 148 af 19. februar 2007 om visse forureninger i fødevarer.

Fødevarestyrelsen, den 15. august 2014

P.D.V.
Annelise Fenger

/ Louise Baad Rasmussen


Bilag 1

Mykotoksiner

AFLATOKSINER
National maksimalgrænseværdi (µg/kg)
 
B1
Summen af B1+B2+G1+G2
M1
Andre fødevarer(1)
2
4
-

(1) Fødevarer, for hvilke der ikke er fastsat specifikke grænseværdier for aflatoksin jf. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1881/2006.

   
   
OCHRATOKSIN A
National maksimalgrænseværdi (µg/kg eller ppb)
Nyre af svin
25


Bilag 2

Bly

BLY
Maksimalgrænseværdi
Syrekaseiner og kaseinater til konsum
1,0 mg/kg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF, EF-Tidende 1996, L 125, s. 10, senest ændret ved Rådets direktiv 2013/20/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, L 158, s. 234, Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF, EFT 2002, L 187, s. 30, samt dele af Kommissionens direktiv 83/417/EF af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum, EF-Tidende 1983, L 237, s. 25 som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 om tilpasning til afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren, EF-tidende, L 122, s. 36, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97, EF-tidende, L 354, s. 7.