Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afgrænsning af reservatet og afgrænsning af områder indenfor reservatet
Kortbilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, og § 33, stk. 1, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. juni 2013, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte de natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til Saltholm og de omliggende øer, og de lavvandede dele af søterritoriet omkring Saltholm, med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde.

Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1983 om fredning af øen Saltholm med omliggende øer.

Afgrænsning

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter som vist på kortbilaget og bilag 1:

1) Saltholm og omliggende småøer.

2) Søterritoriet omkring Saltholm.

Færdsel på søterritoriet

§ 3. Færdsel herunder sejlads er som vist på kortbilaget forbudt:

1) på søterritoriet syd og øst for Saltholm, jf. bilag 1, nr. 2, og på den del af søterritoriet omkring Søndre Flint, der ligger indenfor en afstand af 300 m fra revet og

2) fra 1. april til 15. juli på søterritoriet indenfor en afstand af 50 m fra dele af Saltholm.

§ 4. Brætsejlads er forbudt.

§ 5. Sejlads med motordrevet fartøj med en højere hastighed end 10 knob er forbudt.

Jagt

§ 6. Jagt er forbudt på søterritoriet omkring den sydøstlige del af Saltholm, som vist på kortbilaget og bilag 1, nr. 3.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt i de områder, hvor jagt er forbudt efter stk. 1.

§ 7. Jagt på fugle er, som vist på kortbilaget, forbudt på den sydlige del af Saltholm og på småøerne.

§ 8. Udsætning af vildt er forbudt.

Andre bestemmelser

§ 9. Optagning af organismer og råstoffer fra havbunden er forbudt.

Stk. 2. Mekanisk bearbejdning af havbunden, boring, sprængning og lignende er forbudt.

§ 10. Fortidsminder og andre kulturspor på havbunden må ikke fjernes eller beskadiges.

Administrative bestemmelser

§ 11. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det og indenfor rammerne af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. december 1983, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 3 er ikke til hinder for udøvelsen af erhvervsfiskeri samt håndtering af husdyr i forbindelse med driften af Saltholm.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 3 og 5 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke nødvendig færdsel i forbindelse med vedligeholdelse af og tilsyn med Øresundsforbindelsen.

Stk. 5. Bekendtgørelsen hindrer ikke foranstaltninger, der gennemføres for at mindske kollisionsrisikoen mellem fugle og fly ved beflyvning af Københavns Lufthavn, Kastrup.

§ 12. Naturstyrelsen fører tilsyn med at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan træffe aftale med anden administrativ myndighed om, at tilsynet helt eller delvist varetages af denne myndighed.

§ 13. Naturstyrelsen afgørelser i medfør af bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 11, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2014.

Stk. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1993 om fredning af vandarealerne omkring Saltholm ophæves.

Miljøministeriet, den 17. december 2013

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen


Bilag 1

Afgrænsning af reservatet og afgrænsning af områder indenfor reservatet

1. Afgrænsning af bekendtgørelsens område:

Fredningen afgrænses mod det omgivende farvand af rette linjer mellem følgende punkter:

     
1
55°41.527'N
12°46.900'E
2
55°38.296'N
12°49.790'E
3
55°35.907'N
12°49.455'E
4
55°35.378'N
12°46.655'E
5
55°36.693'N
12°43.636'E
6
55°39.421'N
12°41.747'E

2. Afgrænsning af søterritoriet syd og øst for Saltholm hvor færdsel er forbudt:

Området afgrænses af rette linjer mellem følgende punkter:

     
7
55°37.285'N
12°47.481'E
8
55°37.317'N
12°49.127'E
9
55°36.424'N
12°48.853'E
4
55°35.378'N
12°46.655'E
10
55°36.419'N
12°44.610'E
11
55°36.997'N
12°44.899'E

3. Afgrænsning af område hvor jagt er forbudt

Området afgrænses af rette linjer mellem følgende punkter:

     
12
55°38.165'N
12°46.985'E
2
55°38.296'N
12°49.990'E
3
55°35.907'N
12°49.455'E
4
55°35.378'N
12°46.655'E
5
55°36.693'N
12°43.636'E
13
55°37.108'N
12°43.348'E
14
55°37.113'N
12°44.570'E

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til projektion WGS 84.


Kortbilag

177680068490383132 Size: (655 X 928)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.