252

ZÁKON

ze dne 24. září 1997

o zemědělstvíParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Účel zákona


Účelem tohoto zákona je

a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c) stanovit povinnost náhrady újmy pro osoby poškozené přikázanými režimy hospodaření vyplývajícími ze zákonných omezení.

§ 2

Podpora zemědělství


(1) Stát přispívá k tvorbě podmínek pro udržování výrobního potenciálu zemědělství nepřímými podporami, přímou podporou podpůrnými programy a vytvářením podmínek pro cenovou stabilizaci trhu se zemědělskými komoditami, zejména pomocí skladištních poukázek, termínovaných obchodů, certifikací veřejných skladů obilí a podporou fungování komoditních burz.

(2) Podpůrné programy a nepřímé podpory podle odstavce 1 schvaluje Poslanecká sněmovna současně se zákonem o státním rozpočtu.

(3) Stát podporuje podpůrnými programy i mimoprodukční funkce zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody, ovzduší a dále aktivity podílející se na udržování krajiny.

(4) Stát vytváří podmínky k podpoře méně příznivých oblastí. K tomu přijímá také programy pomoci.

(5) Vláda stanoví nařízením podpůrné programy k podpoře podle odstavců 3 a 4. Kritéria pro jejich posuzování stanoví vláda svým nařízením.

§ 3

Ochrana agrárního trhu


(1) Na dovezené zemědělské výrobky a potraviny uvedené v příloze tohoto zákona lze podle mezinárodní d ohody1) uplatnit zvláštní ochranná opatření, jež mají charakter dodatečného cla.

(2) Na dovezené zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v příloze tohoto zákona lze podle mezinárodní dohody2) uplatnit nouzová opatření.

(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 stanoví vláda nařízením.

(4) Vláda může svým nařízením na některé dovážené zemědělské výrobky, na které nebyly uplatněny požadavky podle odstavců 1 a 2,1),2) stanovit jejich vstupní hodnotu.3)

§ 4

Poskytování informací


(1) Osoba uplatňující požadavky na podporu podle § 2 nebo na ochranu trhu podle § 3 je povinna poskytnout nezbytné informace pro objektivní posouzení potřeby podpory nebo ochrany trhu Ministerstvu zemědělství, které určí rozsah těchto informací. Ministerstvo zemědělství je povinno zajistit ochranu individuálních dat podle zvláštního zákona.4)

(2) Osoba, která neposkytne informace v termínu a rozsahu určeném Ministerstvem zemědělství, nemá na podporu v příslušném roce nárok. V případě nedodržení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí podpory budou neoprávněně čerpané či zadržované finanční prostředky vráceny v souladu s platnými předpisy.5)

§ 5

Náhrada újmy


(1) Osobám podle § 1 písm. c) náleží náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jejich činnosti.

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 je závislá na rozsahu újmy.

(3) Vláda stanoví nařízením pravidla pro náhradu újmy uvedené v odstavci 1.

§ 6

Závěrečné ustanovení

Vláda předkládá každoročně Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky, včetně nezbytných opatření z ní vyplývajících, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku.

§ 7

Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) - Dohoda o zemědělství.
2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) - Dohoda o ochranných opatřeních.
3) Vstupní hodnota pro účely tohoto zákona znamená takovou celní hodnotu zboží, při které není uplatňováno dodatečné clo.
4) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
5) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).Příloha k zákonu č. 252/1997 Sb.

Zemědělské výrobky, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření při dovozu do České republiky
Položka celního Popis položky
sazebníku


0102 90 05 Živá hovězí zvířata o hmotnosti nepřesahující 80 kg
0102 90 21 Živá hovězí zvířata na porážku o hmotnosti převyšující 80 kg,
avšak nepřesahující 160 kg
0102 90 29 Živá hovězí zvířata ostatní o hmotnosti převyšující 80 kg,
avšak nepřesahující 160 kg
0102 90 41 Živá hovězí zvířata na porážku o hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg
0102 90 49 Živá hovězí zvířata ostatní o hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg
0102 90 51 Živá hovězí zvířata na porážku o hmotnosti převyšující 300 kg - jalovice
0102 90 59 Živá hovězí zvířata o hmotnosti převyšující 300 kg - jalovice ostatní
0102 90 61 Živá hovězí zvířata o hmotnosti převyšující 300 kg - krávy k porážce
0102 90 69 Živá hovězí zvířata o hmotnosti převyšující 300 kg - krávy ostatní
0102 90 71 Ostatní živý skot k porážce
0102 90 79 Ostatní živý skot
0102 90 90 Ostatní živý skot
0103 92 Živá prasata s hmotností 50 kg nebo vyšší
0104 10 30 Ovce - jehňata do stáří jednoho roku
0104 10 80 Ovce ostatní

0201 10 00 Hovězí maso, v celku nebo půlené
0201 20 20 Hovězí maso - čtvrti zvané "kompenzované"
0201 20 30 Hovězí maso - neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
0201 20 50 Hovězí maso - neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
0201 20 90 Hovězí maso čerstvé nebo chlazené - ostatní
0201 30 00 Hovězí maso čerstvé nebo chlazené - vykostěné
0202 10 00 Hovězí maso zmrazené, v celku nebo půlené
0202 20 10 Hovězí maso zmrazené - čtvrti zvané "kompenzované"
0202 20 30 Hovězí maso zmrazené - neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
0202 20 50 Hovězí maso zmrazené - neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
0202 20 90 Hovězí maso zmrazené - ostatní
0202 30 10 Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět ks, každý z nich v samostatném bloku, "kompenzované" čtvrti ve dvou blocích, kromě svíčkové, v jednom kusu
0202 30 50 Hovězí maso zmrazené - přední čtvrti s částí boku nebo bez něj
0202 30 90 Hovězí maso zmrazené - ostatní
0203 11 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, v celku nebo půlené
0203 12 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - kýty, plece a jejich části, nevykostěné
0203 19 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní
0203 21 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - v celku nebo půlené
0203 22 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - kýty, plece a jejich části, nevykostěné
0203 29 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní
0204 10 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - jehně v celku nebo půlené, čerstvé nebo chlazené
0204 21 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - v celku nebo půlené
0204 22 10 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - nevykostěné předky a půlené předky
0204 22 30 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - nevykostěné hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
0204 22 50 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - nevykostěné spojené kýty a oddělené kýty
0204 22 90 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní nevykostěné maso
0204 23 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - vykostěné maso
0204 30 00 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - jehně v celku nebo půlené, zmrazené
0204 41 00 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní skopové maso, zmrazené, v celku nebo půlené
0204 42 10 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní nevykostěné maso, předky a půlené předky
0204 42 30 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - nevykostěné hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
0204 42 50 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - nevykostěné spojené kýty a oddělené kýty
0204 42 90 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní zmrazené nevykostěné maso
0204 43 10 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - vykostěné jehněčí
0204 43 90 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené - ostatní vykostěné maso
0207 11 10 Drůbež čerstvá či chlazená - slepice a kohouti, oškubané a vykuchané, s hlavou a běháky, zvané "kuřata 83 %"
0207 11 30 Drůbež čerstvá či chlazená - slepice a kohouti, oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, zvané "kuřata 70 %"
0207 11 90 Drůbež čerstvá či chlazená - slepice a kohouti, oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, zvané "kuřata 65 %"
0207 12 10 Drůbež zmrazená - slepice a kohouti, oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, zvané "kuřata 70 %"
0207 12 90 Drůbež zmrazená - slepice a kohouti, oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, zvané "kuřata 65 %"
0207 13 10 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, vykostěné
0207 13 20 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, nevykostěné - půlky nebo čtvrtky
0207 13 30 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, nevykostěné - celá křídla, též bez špiček
0207 13 40 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, nevykostěné - hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel
0207 13 50 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, nevykostěné - prsa a části prsíček
0207 13 60 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, nevykostěné - stehna a části stehen
0207 13 70 Maso ze slepic a kohoutů - dělené, nevykostěné - ostatní
0207 13 Droby ze slepic a kohoutů, jiné než játra
0207 14 Dělené maso a droby z kohoutů a slepic, zmrazené
0210 20 10 Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené - hovězí maso nevykostěné
0210 20 90 Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené - hovězí maso vykostěné
0210 90 11 Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené - skopové a kozí nevykostěné maso
0210 90 19 Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené - skopové a kozí vykostěné maso
0210 90 29 Ostatní maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
0210 90 60 Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené - skopové a kozí droby

0402 10 Mléko a smetana v prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
0402 21 Mléko a smetana v prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních - bez přídavku cukru nebo jiných sladidel
0402 29 Ostatní mléko a smetana v prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních
0403 10 Jogurt - neochucený i ochucený
0405 10 11 Přírodní máslo s obsahem tuků nepřesahujícím 85 % hmotnostních - v balení do 1 kg
0405 10 19 Přírodní máslo s obsahem tuků nepřesahujícím 85 % hmotnostních - ostatní
0405 10 90 Máslo ostatní
0701 90 10 Brambory k výrobě škrobu
0701 90 90 Brambory, čerstvé nebo chlazené - ostatní
0806 10 93 Vinné hrozny, čerstvé, od 1. ledna do 14. července
0806 10 95 Vinné hrozny, čerstvé, od 15. července do 31. října
1105 10 Mouka, krupice a prášek z brambor
1105 20 Vločky, granule a peleta z brambor
1108 11 Pšeničný škrob
1108 12 Kukuřičný škrob
1108 13 Bramborový škrob
1205 00 10 Semena řepky určená k setí
1205 00 90 Semena řepky - ostatní
1206 00 99 Slunečnicová semena, též drcená - ostatní

1512 11 Slunečnicový nebo světlicový olej - surový pro technické nebo průmyslové účely
1512 19 Slunečnicový nebo světlicový olej - ostatní surový pro technické nebo průmyslové účely, jiný než pro lidskou výživu
1514 10 Řepkový nebo hořčičný olej - surový pro technické nebo průmyslové účely
1514 90 Řepkový nebo hořčičný olej - ostatní surový pro technické nebo průmyslové účely, jiný než pro lidskou výživu
1517 10 Margarin, vyjma tekutý margarin s obsahem tuku od 10 do 15 % hmotnostních
1517 90 Margarin - ostatní s obsahem tuku od 10 do 15 % hmotnostních
1517 90 93 Jedlé směsi nebo potravinářské přípravky používané jako tvarovací
1517 90 99 Margarin - ostatní

1702 30 Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující v sušině méně než 20 % hmotnostních fruktózy
1702 40 Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině alespoň 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy

1902 11 Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, obsahující vejce
1902 19 Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, ostatní
1902 20 10 Nadívané těstoviny též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlovců
1902 20 30 Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu a původu
1902 20 91 Nadívané těstoviny též vařené nebo jinak připravené - ostatní vařené
1902 20 99 Nadívané těstoviny též vařené nebo jinak připravené - ostatní
1902 30 Ostatní těstoviny - sušené

2105 Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

2202 10 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
2204 10 Šumivé víno
2204 21 Jiné víno, vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno - v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
2204 29 Jiné víno, vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno - ostatní
2204 30 Ostatní vinný mošt
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoli obsahem alkoholu
2208 90 Ostatní ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol

3505 10 10 Dextriny
3505 10 50 Esterifikované a etherifikované škroby
3505 10 90 Ostatní dextriny